Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Badania eksploracyjne można podzielić na:
1. Badania eksploracyjne można podzielić na: a) opisowe, b) przyczynowo skutkowe, 2. Danymi wtórnymi zewnętrznymi są: roczniki, akty prawne, przewodniki po rynkach zagranicznych, wykazy statystyczne, czasopisma, rejestry (wydane w kraju i za granicą), 3. Do metod prognozowania zaliczamy: a) metodę jakościową (opinie ekspertów, metoda delficka), b) metoda Ekstrapolacyjna, c) metoda przyczynowo skutkowa 4. Informacja jest: Zawarta w danych. Dane (wiadomości) przemieniają się w informacje w chwili ich odbioru i interpretacji przez człowieka, 5. Jaka jest różnica między „formą pomiaru” a „metodą pomiaru” omów: Przestrzeń oddzielająca człowieka prowadzącego pomiar od obiektu pomiaru nazywamy KANAŁEM KOMUNIKACYJNYM. Kanał komunikacyjny jest czynnikiem formującym pomiar, stąd wywodzi się określenie „forma pomiaru”. Stosowany w pomiarze środek lub sposób przekazu decyduje bowiem o zastosowaniu określonych metod pomiaru. Rozróżnienie form i metod pomiaru ma znaczenie praktyczne. Metoda pomiaru ze względu na formę pomiaru może być: ankieta, wywiad, test itp. 6. Kiedy w gospodarce rynkowej wzrasta stopień ryzyka i niepewności: (gdy zostaną ograniczone cechy gospodarki wolnorynkowej) a) gdy pojawia się i umacnia konkurencja, b) rozszerzają się i pogłębiają rynki zbytu, c) rynek sprzedawcy przekształca się w rynek nabywcy, d) zmienia się polityka ekonomiczna rządu, e) zmieniają się potrzeby i wymagania nabywców (klientów), 7. Na czym polegają badania eksploracyjne: Badania eksploracyjne podejmuje się, mając świadomość ich potrzeby choć bez pełnej wiedzy na temat kierunków i sposobów ich przeprowadzania. Badanie to jest użyteczne wówczas, gdy niezbędne jest zrozumienie zjawiska lub procesu, oraz ustalenie informacji, które należy zgromadzić, 8. Na proces podejmowania decyzji składa się: a) Faza identyfikacji problemów decyzyjnych lub okoliczności sprzyjających, b) Faza ustalania problemów, c) Faza rozwiązywania problemów, d) Faza kontroli, 9. Obserwacje dzielimy na: a) jawne, ukryte, b) pośrednie i bezpośrednie, c) uczestniczące i nieuczestniczące, 10. Pierwszym etapem badania marketingowego jest: Projektowanie badania, 11. Podaj przykład pytania filtrującego: a) Czy posiada Pani/Pan samochód, b) Czy jest Pani/Pan Rodzicem, 12. Co było powodem powstania pierwszych gazet?: Działalność polegająca na zdobywaniu danych o rynku a zwłaszcza o konkurencji, prowadzono od dawna, także w Średniowiecznej Europie. (Niezwykle cenne na giełdzie w Antwerpii , były nowiny o wojnie i o pokoju, o polityce i gospodarce, różne informacje z różnych krajów, a także plotki z dworów i banków). „Kto pierwszy uzyskał nowiny, ten mógł zawrzeć korzystną transakcję, ubiec konkurentów. Toteż każdy z domów bankowych dysponował własna służbą informacyjną, co zresztą dało początek pierwszym gazetom” 13. Co jest wadą obserwacji rynkowej?: a) duży stopień trudności a doborze reprezentacyjnej próby, b) trudności w ustalaniu czynników strukturalnych (np. wiek, zawód), c) niebezpieczeństwo uogólnienia osiągniętych informacji, 14. Co oznacza termin „miernik sukcesu”: Jest to najbardziej zbliżony wynik w stosunku do założonego przed przystąpieniem do próby, który osiągnięty został po przeprowadzeniu badań i posiada minimalny wskaźnik błędu pomiarowego, 15. Co to są badania marketingowe: Badania marketingowe to systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych, 16. Czego dotyczą pytania metryczkowe: Pytania metryczkowe dotyczą cech respondenta/respondentki lub reprezentowanej przez niego firmy. Najczęściej cechy demograficzno – społeczno – ekonomiczne respondenta, a w niektórych przypadkach podstawowe charakterystyki firmy, którą reprezentuje, 17. Czym należy się kierować przy prowadzeniu badań losowych: 18. Do form pośrednich zbierania danych należy: Obserwacja, ankieta + wywiad telef. 19. Do naturalnych instrumentów pomiarowych należy: Wzrok, słuch, smak, węch, dotyk, 20. Do najbardziej powszechnych sposobów stosowanych przy tworzeniu hipotez należą: 21. Forma bezpośrednią zbierania danych jest: Obserwacja, wywiady grupowe i osobiste, ankiety, metody projekcyjne, metody heurystyczne, pomiary fizjologiczne, 22. Hipotezy ze względu na stopień prawdopodobieństwa dzielimy na: 23. Jaka metoda w badaniach marketingowych jest najbardziej anonimowa: a) ankieta telewizyjna, b) ankieta radiowa,, c) ankieta prasowa, d) ankieta opakowania, e) ankieta komputerowa, f) ankieta pocztowa, g) ankieta ogólna, h) ankieta bezpośrednia, i) ankieta telefoniczna, j) ankieta audytoryjna, k) wywiad telefoniczny, l) obserwacja, ł) wywiad grupowy, m) wywiad osobisty, n) pomiar fizjologiczny, 24. Jakie cechy powinna mieć informacja aby była użyteczna: a) powinna być pewna, b) odpowiadać musi potrzebom użytkownika, c) odpowiadać musi rodzajowi podejmowania decyzji, d) powinna być na czasie, e) koszt zdobycia informacji nie powinien przekraczać zysków, 25. Jakie poziomy decyzji wyróżnia się w zarządzaniu marketingowym: Wyróżniamy trzy poziomy decyzji: a) decyzje dotyczące strategii, b) decyzje dotyczące taktyki, c) decyzje operacyjne, 26. Konwencjonalne instrumenty pomiarowe to: a) kwestionariusz, b) test, c) dziennik, d) instrukcja, e) moda, 27. Kwestionariusz to: Lista pytań na jeden lub więcej tematów, uporządkowana merytorycznie i graficznie, zwykle wydrukowana. Podstawowe narządzie pomiarowe w bezpośrednich metodach gromadzenia informacji. W kwestionariuszu stosuje się pytania: otwarte, zamknięte, półotwarte, filtrujące, kontrolne i metryczkowe, 28. Na czym polega zarządzanie marketingowe: Zarządzanie marketingowe polega na identyfikacji, ocenie i wyborze docelowych segmentów nabywców oraz formułowaniu i kierowaniu kombinacjami różnych działań tak zaprojektowanych, aby stymulowały proces wymiany z tymi segmentami, 29. Najbardziej anonimową jest ankieta: Ankieta telewizyjna, 30. Najmniej anonimową ankietą jest: Ankieta audytoryjna, 31. Najmniej anonimową metodą jest: Ankieta, 32. Panel w badaniach marketingowych to: Stała reprezentacja populacji generalnej wybrana do wielokrotnych badań, powtarzanych w regularnych odstępach czasu, zwykle o tym samym zakresie przedmiotowym, (programie badań). Panel to również forma badań ciągłych oparta na stałej próbie,, tj. grupie konsumentów, gospodarstw domowych, hurtowników, producentów, 33. Populacja badana to: Zbiorowość, której wszystkie elementy mają wspólne cechy istotne z punktu widzenia celu badania i o której badacz chce uzyskać określone informacje w celu rozwiązania problemu marketingowego, 34. Problemy badawcze mogą być ujmowane w formie: Sprawozdań, raportów, wywiadów, rozmów z kompetentnymi osobami z przedsiębiorstwa i spoza niego, 35. Proszę podać przykład skali pomiarowej stosunkowej: 1 – 20% 21 – 40% 41 – 60% 61 – 80% 81 – 100% 36. Proszę podać przykład źródeł pierwotnych wewnętrznych: Pracownicy, wytwarzane produkty, opakowania, prototypy, produkty eksportowe i importowe, próbki towarów, środki pracy i promocji, 37. Proszę podać przykład źródeł wtórnych zewnętrznych: Roczniki statystyczne, akty prawne, czasopisma, rejestry (krajowe i zagraniczne), 38. Proszę wymienić podstawowe elementy struktury kwestionariusza: a) wstęp, b) część główna, czyli istota kwestionariusza, c) podstawowe dane o respondentach, 39. Próbą jest: Wybrana część populacji poddana badaniom, 40. Przedmiotem pomiaru są: Przedmiotem pomiaru nie jest osoba, rzecz, stan czy zdarzenie, lecz cechy wymienionych kategorii. Cechą danej rzeczy jest np. między innymi to, co orzeka się o przedmiocie, odpowiadając na pytanie jaki on jest?, 41. Przykładami danych są: Przekazy ustne, pisemne, drukowane, zapisy na taśmach magnetycznych, zapisy lub przekazy za pomocą impulsów elektrycznych, 42. Respondent to: Element populacji mający cechy istotne z punktu widzenia badania, i o których badacz chce uzyskać daną informację w celu rozwiązania problemu, 43. Skala pomiarowa nominalna umożliwia: Jedynie stwierdzenie różności lub równości między mierzonymi cechami. Oznacza najniższy typ skali pomiarowej, 44. Skala pomiarowa porządkowa umożliwia: Nie tylko odwzorowanie równości i różności, lecz także uporządkowanie mierzonych cech, 45. Sztucznym instrumentem pomiarowym jest: a) instrument konwencjonalny: • kwestionariusz, • test, • dziennik, • instrukcja, • model, • inne instrumenty konwencjonalne, b) instrument mechaniczny: • wizometr, • kamera, • skaner, • komputer, • terminal MRT • psychogalwanometr, • tachistoskop, • inne instrumenty mechaniczne, 46. Ustalając nazwę dla nowego produktu wykorzystać można metodę opartą na: Skojarzeniach, metodzie projekcyjnej, 47. Wyjaśnij podstawowe terminy i pojęcia: badania marketingowe, decyzja, cele, ograniczenia, założenia, mierniki sukcesu, itp. 48. Wymień pięć etapów procesu podejmowania decyzji: a) ustalenie celów, b) określenie aktualnego i (lub) potencjalnego stanu rzeczy, c) wybór problemów lub okoliczności do dalszego rozpatrzenia, d) rozwój alternatyw osiągnięcia celów, e) wybór najlepszej alternatywy, f) podjęcie decyzji i jej realizacja, g) kontrola rezultatów podjęcia decyzji i jej realizacji, 49. Wymień rodzaje informacji związanych z miejscem ich powstania: a) ciągłe, b) sporadyczne, c) okresowe, 50. Wymień rodzaje informacji w zależności od okresu ich powstania: a) źródła zewnętrzne: • krajowe: • zagraniczne: b) źródła wewnętrzne. 51. Wymień rodzaje źródeł danych: a) źródła zewnętrzne: • krajowe: • wtórne, • pierwotne, • zagraniczne: • wtórne, • pierwotne, b) wewnętrzne: • wtórne, • pierwotne, 52. Wymień strategie marketingowe przedsiębiorstwa: 53. Wymień techniki w badaniach marketingowych: a) techniki (metody) projektowania badań, b) dobór prób, budowanie instrumentów pomocniczych, c) zbieranie danych, d) analizy danych, prezentacji i oceny wyników badań, 54. Wymień typy badań marketingowych: a) badania „zza biurka”, b) badania terenie, c) badania eksploracyjne d) badania eksplanacyjne, e) badania ilościowe, f) badania jakościowe, 55. Wymień zakres badań marketingowych wg. kryterium przedmiotowego: a) badania warunków działania: • badania zjawisk zewnętrznych (np. badanie potrzeb, popytu), • badanie zjawisk wewnętrznych (np. badanie zasobów finansowych rzeczowych i ludzkich) b) badanie instrumentów działania: • badania produktu, • badania dystrybucji i promocji, c) badanie rezultatów działania: • badanie wyników sprzedaży, • badanie udziału w rynku, • badanie wizerunku firmy, 56. Wynik pomiaru wyrażamy w: Skali pomiarowej: a) nominalnej, b) porządkowej, przedziałowej, c) stosunkowej, 57. Wywiad osobisty to: Rozmowa „twarzą w twarz” na z góry określony temat. Przeprowadza go specjalnie przeszkolony ankieter z osobą o określonych cechach. Miejscem wywiadu może być mieszkanie, zakład pracy, ulica lub sklep, 58. Ze względu na przedmiot, zakres, rolę jaką odgrywa problematyka badawcza w nauce wyróżnia się następujące problemy: a) badawcze, b) decyzyjne, 59. Źródła informacji dzielimy na: a) teoretyczne – tj. takie które umożliwiają pomiar, ocenę i interpretację zebranych danych (modele, normy, wzory, schematy postępowania, prawidłowości, reguły wnioskowania itp.), b) empiryczne – tj. zbiory danych, stanowiące właściwą podstawę badań, które mogą mieć charakter pierwotny (bezpośredni) lub wtórny (pośredni, 60. Źródła wtórne to: Źródła danych, będących wynikiem pomiarów wtórnych lub pierwotnych, przeprowadzonych uprzednia przez określone osoby lub instytucje do innych celów. a) wewnętrzne źródła wtórne, b) zewnętrzne źródła wtórne: • krajowe, • zagraniczne, 61. Jaka jest różnica między niewiadomymi a alternatywnymi: Niewiadome to pytani pojawiające się w trakcie dokonywania pomiarów, nie mają zastępczych rozwiązań, zaś alternatywne stawia nas przed pytaniem który kierunek poszukiwań wybrać, 62. Co to są metody: są to sposoby i narzędzia stosowane do przeprowadzenia badań marketingowych, 63. Jaka jest różnica pomiędzy danymi pierwotnymi a wtórnymi: Pomiar wtórny, w odróżnieniu od pomiaru pierwotnego, jest działaniem polegającym na „zmierzeniu” danych, które są wynikiem pomiaru pierwotnego lub wtórnego dokonanego wcześniej, zwykle przez inne osoby lub instytucje, 64. Ankieta przesłana pocztą zawiera pytanie: „Czy jadasz pizzę?” Jakiego rodzaju jest to pytanie: Otwarte wprowadzające, 65. Która z ankiet zapewnia największą elastyczność przy zadawaniu pytań: ankieta pocztowa, telefoniczna czy wywiad osobisty: Wywiad osobisty, 66. Jaka jest różnica między zmienną niezależną a zmienną zależną: Na zmienną niezależną badający nie ma wpływu, zaś zmienną zależną można obrócić lub zaszeregować, 67. Jakie dwa czynniki powinny być przedmiotem oceny po podjęciu decyzji: Do czynników tych należą stopień realizacji celu pierwotnego z celem otrzymanym i miernik sukcesu który świadczy o trafnie podjętej decyzji, 68. Jaka tendencja w działalności przedsiębiorstwa obowiązywała w XIX wieku: 69. Jaka tendencja w działalności przedsiębiorstwa obowiązywała w XX wieku: 70. Podaj definicję badań marketingowych: Badania marketingowe to systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych, 71. Wymień fazy podejmowania decyzji w oparciu o badania marketingowe: a) faza identyfikacji problemów decyzyjnych lub okolicznościowych, b) faza ustalania problemów, c) faza rozwiązywania problemów, d) faza kontroli, 72. Co to są informacje: informacje są stanem niematerialnym i są ściśle związane ze świadomością człowieka – są elementem tej świadomości lub samą świadomością. Poza świadomością informacje nie występują, 73. Wymień kategorie informacji w zależności od celu jakiemu mają one służyć: a) informacje specjalne (problemowe) - powstające w wyniku prowadzenia specjalnych badań, pozwalają określić przyszłe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa, są wykorzystywane do podejmowania decyzji strategicznych, b) informacje operatywne – są gromadzone stale, w sposób ciągły wykorzystywane do podejmowania przede wszystkim bieżących decyzji, 74. Podaj najczęściej wymieniane obszary badań marketingowych: a) nabywcy, b) rynek, c) produkt, d) kanały dystrybucji, e) promocja, f) konkurencja, 75. Na kogo ukierunkowane są decyzje marketingowe: na potencjalnego nabywcę, konsumenta, 76. Badania rynku dostarczają informacje o rynku dla nabywcy i sprzedawcy, 77. Badania marketingowe to: Badania marketingowe to systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych, 78. Wymień etapy z jakich składa się faza rozwiązywania problemu: a) rozwój alternatywy osiągnięcia celu, b) wybór najlepszej alternatywy, c) podjęcie decyzji i jej realizacja, d) możliwa modyfikacja, 79. Na proces badawczy składa się: a) projektowanie badań, b) dobór próby, c) budowa instrumentu pomiarowego, d) zbieranie danych, e) redukcja wstępna i prezentacja, f) analiza danych, g) prezentacja i ocena wyników, 80. Co to są dane: Są to symbole przenoszone za pomocą sygnałów, czyli nośników danych. Dane potrzebne są aby uzyskać informacje, a informacje zawarte są w danych. Dane powinny być skonfrontowane i innymi danymi. 81. Analiza korelacji to: Badanie współzależności (wzajemnego oddziaływania) lub współwystępowania dwóch zjawisk lub cech tej samej zbiorowości, 82. Zdefiniuj MSI: Jest to skoordynowany zespół ludzi, działań i narzędzi, głównie komputerowych, którego celem jest wytwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie danych dostarczonych przez badania marketingowe. Dzięki organizacji sieci przepływu danych w ramach przedsiębiorstwa decydenci są na bieżąco zaopatrywani w niezbędne informacje, 83. Indukcja to: Rozumowanie polegające na wypracowaniu wniosków ogólnych z przesłanek będących ich poszczególnymi przypadkami (eksperymenty, obserwacje) „od szczegółu do ogółu” 84. Operatem badanej populacji nazywa się: Zbiór elementów tej populacji odwzorowany na określonej liście, z której dobiera się próbę. Operatem losowania mogą być: księga adresowa, listy wyborców, mapa, książka telefoniczna, 85. Metody pomiarów w marketingu to: Sposób jego dokonania i sposób pozyskiwania informacji ze źródeł bezpośrednich (pierwotnych), 86. Szczegółowy raport z badań obejmuje: a) strona tytułowa, b) spis treści, c) listy (polecający, autoryzacyjny), d) zestawienia i spisy (tablice, rysunki, zdjęcia, załączniki, schematy), e) streszczenie wstępne, f) wprowadzenie, g) projekt badania, h) analiza danych, i) wyniki badań, j) szczegółowe wnioski i zalecenia, k) załączniki, 87. Proszę wymienić rodzaje obserwacji bezpośredniej: a) jawna, b) ukryta, c) z wysokim stopniem uczestnictwa, d) z ograniczonym stopniem uczestnictwa 88. Wykaz jednostek populacji, z której dobiera się próbę do badań nazywany jest: operatem, 89. Na czym polega niewłaściwe sformułowanie następującego pytania „Zgadzasz się, że badania genetyczne nie powinny być prowadzone?” TAK/NIE Jaki wpływ mogłoby mieć na wynik sondażu: pytanie jest sugestywne, sugeruje odpowiedz dla respondenta, sondaż obarczony był dużym procentem błędu, nie można byłoby na podstawie takiego sondażu wyciągnąć prawidłową informację, 90. Istnieją trzy ważne zastosowania badań rynku: a) ustalenie celu/ów, b) rozwiązywanie problemów, c) wspieranie wzrostu firmy, 91. Proszę wymienić cztery podstawowe typy zmiennych: a) normalna, b) porządkująca, c) ilorazowa, d) przedziałowa, 92. Dedukcja to: rozumowanie, którego kierunek jest zgodny z kierunkiem rozumowania logicznego, 93. Projektowanie procesu badawczego obejmuje: a) analiza i określenie problemu badawczego, b) wstępne zaprojektowanie procesu doboru próby, c) wybór form pomiaru źródeł wtórnych i pierwotnych, d) wybór instrumentów pomiarowych i ich wstępne zaprojektowanie, e) wybór metod redukcji analizy danych uzyskanych z pomiarów, f) zaplanowanie badania i określenie jego kosztów, g) określenie wartości informacji otrzymanej z badania, h) opracowanie propozycji badawczych, 94. Proszę wymienić podstawowe fazy w procesie doboru próby: a) zidentyfikowanie badanej zbiorowości (populacji), b) ustalenie wykazu (operatu) populacji badanej, c) ustalenie liczebności próby, d) wybór metody doboru próby, e) pobranie próby, 95. Metody heurystyczne to: Metody zbierania informacji oparte na wykorzystaniu opinii i idei specjalistów oraz naukowców, przydatne zwłaszcza w sytuacji, gdy nie ma innych możliwości pozyskiwania danych. Znajdują zastosowanie przede wszystkim w prognozowaniu o charakterze subiektywnym, a także są źródłem informacji jakościowych. Najczęściej wykorzystywane to; metoda ocen ekspertów, metoda delficka, burza mózgów, 96. Proszę wymienić rodzaje wywiadów: a) bezpośredni, b) telefoniczny, c) głębinowy, d) zogniskowany, 97. Atutami badań gabinetowych są: a) stosunkowo tanie, b) nie wymagają dużo czasu, c) wyniki analiz można szybko zastosować w praktyce, 98. Siedem najczęściej stosowanych metod badania rynku to: a) obserwacje, b) wywiady, c) ankiety, d) panele, e) „omnibus” f) metody projekcyjne, g) metody heurystyczne, 99. Pytania można podzielić na dwie grupy: otwarte i zamknięte lub tzw. półotwarte. 100. Podaj wzór na obliczenie wielkości próby w przypadku, gdy szacowana jest średnia arytmetyczna: n – wielkość próby, u – współczynnik zależny od przyjętego poziomu ufności, s – odchylenie standardowe, ex – błąd średniej arytmetycznej z próby, 101. Wariancja jest to: Średnia arytmetyczna kwadratów odchyleń poszczególnych wartości od ich średniej arytmetycznej, 102. Wadą badań panelowych jest: a) bardzo wysoki koszt, b) duży stopień możliwości wypaczeń odpowiedzi, c) możliwość zmniejszenia się liczebności próby i w związku z tym częsta konieczność aktualizowania badanej populacji, 103. Wnioskowanie indukcyjne to rozumowanie polegające na: wyciąganie wniosków ogólnych z przesłanek, będących z ich poszczególnymi przypadkami. („od szczegółu do ogółu”) 104. Operacjonalizacją badań jest: to szczegółowe przygotowanie całej procedury badawczej, 105. Proszę podać przykład pytania wyboru wielokrotnego: Czym kieruje się pan/Pani kupując nowy samochód? Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi. a) marką, b) ceną, c) kolorem, d) wiekiem, e) wyposażeniem, f) rodzajem silnika, g) zużyciem paliwa, 106. Mediana określa: Wartość środkową np. jeżeli przeciętna liczba zatrudnionych w zakładach usługowych wynosi 3,56, to mediana wyniesie 3. W przypadku np. brania dochodów, mediana wskazuje wartość środkową, tzn. osobę, która uzyskuje takie dochody, że mniejsze od niej ma połowa badanych, zaś większe od niej uzyskuje druga połowa, 107. Co to jest problem badawczy: a) jest odzwierciedleniem problemu decyzyjnego. Problemy badawcze wywołują określone potrzeby informacyjne decydentów, b) rodzaje danych niezbędnych do rozwiązania problemu decyzyjnego. Analiza i określenie problemu badawczego jest pierwszym etapem projektowania badań, 108. W sytuacji kiedy obiektem Badań jest produkt, zakres badań marketingowych może objąć: a) mocne i słabe strony produktu, b) fazę cyklu życia produktu, c) możliwości rozwoju produktu, 109. Testy to instrumenty pomiarowe stosowane w metodach: Projekcyjnych, 110. Metody sondażowe bezpośrednie to: a) wywiady: • osobisty, • grupowy, • metody projekcyjne, b) inne sondaże bezpośrednie: • pomiary fizjologiczne, • metody obserwacji, • rejestracja i spis, • degustacja i ocena próbek, 111. Zaletą obserwacji rynkowej jest: a) stosunkowo niewielki koszt, b) warunki dla uwzględniania wielu czynników w relatywnie krótkim czasie, c) możliwość powtarzania (proces obserwacji), 112. Metoda delficka polega na: Serii powtarzanych badań ankietowych skierowanych do celowo wybranej grupy ekspertów, w celu uzyskania zgodnych opinii i stanowisk, co do przyszłego rozwoju zjawisk i procesów będących obiektem badania, 113. Wymień typy respondentów: a) pośredni, b) bezpośredni, c) agresywni, d) kłótliwi, e) nieuważni, f) gadatliwi, g) niezdecydowani, 114. Jakie trzy zasadnicze funkcje pełni raport: a) wprowadzającą, b) analityczną, c) wnioskową, 115. Obiektem badań marketingowych są: a) nabywca, b) rynek, c) produkt, d) konkurencja, e) kanały dystrybucji, f) promocja, 116. Pozycje uszeregowane są wg. skali: Nominalnej porządkowej 117. W fazie identyfikacji zbiorowości, sposób rozwiązywania problemu to: 118. Kafeteria to: pytania kafeteryjne – wybiera się odpowiedzi jak z jadłospisu, w różnych kombinacjach. Pytania te zalicza się do pytań zamkniętych, 119. Raport z badań obejmuje: a) część wstępną, b) część analityczną c) część wnioskową, d) aneks źródłowy, 120. Badania marketingowe i rynkowe mają na celu: Dostarczenie niezbędnych informacji w procesie podejmowania decyzji. 121. Jakie okoliczności decydują o wielkości próby reprezentatywnej: a) stopień różnorodności jaki cechuje daną zbiorowość, b) ilość kategorii statystycznych, na które ma być podzielona badana zbiorowość, (im więcej kategorii tym większa grupa), c) stopień dokładności i pewności jaki zamierzamy osiągnąć w badaniach, 122. Termin definiowany nazywa się defidentem, a zwrot określający znaczenie terminu definiującym 123. Skalowanie to: Czynność odwzorowania mierzonej cechy za pomocą wybranej skali, 124. Najczęściej stosowanymi formami graficznymi w wizualnej prezentacji wyników badań są wykresy (kołowe, słupkowe, liniowe) i tabele (tablice) 125. Metody projekcyjne to: Zbiór technik badawczych służących do pomiaru cech jakościowych. 126. Osobę przeprowadzającą pomiary ankietowe nazywamy: ankieterem, 127. Ankietę rozumie się jako pomiar pośredni polegający na udzielaniu odpowiedzi: Pisemnej na pytania zawarte w ankiecie, 128. Wywiad jest pomiarem bezpośrednim polegającym na udzieleniu odpowiedzi na: Ustnej, ankieterowi w rozmowie, 129. Metoda doboru próby to: a) dobór losowy, b) dobór nielosowy: • metoda doboru jednostek typowych, • metoda doboru kwotowego, • metoda kuli śniegowej, 130. Skaning to: elektroniczny odczyt kodów paskowych, 131. Testy rysunkowe to: Graficzna odmiana testów stosowanych w technikach uzupełnień. Testy rysunkowe składają się z jednego lub kilku rysunków przedstawiających rozmowę dwóch lub więcej osób. Ich wypowiedzi są ujęte w „dymkach”, z których co najmniej jeden jest pusty. Zadaniem respondenta jest napisanie brakującej odpowiedzi, 132. Zdefiniuj pojęcie operacjonalizacji: Jest to szczegółowe przygotowanie całej procedury badawczej. Czynności operacjonalizacji i konceptualizacji krzyżują się i wzajemnie uzupełniają, 133. Konceptualizacja polega na: Wybieraniu i ustalaniu: a) celu badań i strategii badawczej, b) zakresu przedmiotu badań oraz usytuowaniu go w czasie i przestrzeni, c) problemów badawczych i hipotez wyjściowych, d) metod badań dostosowanych do celu i zakresu procedury badawczej, 134. Co to jest wykres: Jest to graficzna prezentacja wyników badań, 135. Najbardziej popularne techniki graficzne to: a) wykresy; • kołowe (dają w sumie 100%) • liniowe (dynamika zmian – prognoza na następne lata), • słupkowe (suma nie daje 100%), b) tablice (tabele) 136. Jakie można wyróżnić metody kartograficzne w badaniach marketingowych: a) wyjściowe, b) wejściowe, 137. Badania eksplanacyjne dzielimy na: a) opisowe (np. „kto kupuje produkty naszych konkurentów), b) przyczynowo – skutkowe (eksperymentalne) - (np. „ która z dwóch kampanii reklamowych będzie bardziej skuteczna”) 138. Najbardziej znane skale pomiarowe to: a) nominalne, b) porządkowe, c) przedziałowe, d) stosunkowe, 139. Jakie wielkości decydują o wielkości próby: a) stopień różnorodności jaki cechuje daną zbiorowość, b) stopień pewności i dokładności jaki chcemy uzyskać, c) ilość kategorii statystycznych, na które ma być podzielona zbiorowość, 140. Wartość współczynnika zależy od przyjętego poziomu ufności, w badaniach marketingowych wynosi on: u = 2 przy poziomie 95,5% 141. Poziom ufności w badaniach marketingowych najczęściej wynosi: 95,5% 142. Jak inaczej nazywają się badania wtórne: Badania pośrednie, lub „zza biurka” 143. Jakie są wady wywiadu osobistego: a) względnie wysoki koszt, b) duży stopień oddziaływania ankieterów na respondentów, c) brak anonimowości, d) duża czasochłonność zbierania informacji, 144. Proszę podać przykład pytania sformułowanego w skali przedziałowej: W którym roku zamierza Pan/pani zamienić swoją pralkę nowym modelem? a) w 2000 b) w 2001 c) w 2002 d) w ........ e) nie wiem 145. Proszę wymienić pozycje bibliograficzne z zakresu badań rynkowych: a) St. Kaczmarczyk „Badania marketingowe metody i techniki” b) Z. Kędzior, K. Karcz „Badania marketingowe w praktyce” c) S. Mynarski „Badania rynkowe w warunkach konkurencji” d) G. Breen, A. Blankenship „Badania marketingowe w twojej firmie” 146. Proszę podać przykład pytania ujętego w skali Likerta: Czy oferowany asortyment owoców zadowala Pana/Panią? I I I I I Tak raczej tak trudno powiedzieć raczej nie nie 147. Proszę podać przykład pytania ujętego w formie testu percepcji tematycznej: Jak potoczy się Pana/Pani zdaniem sytuacja przedstawiona na rysunku? darmowa filarum pożyczka do 1000 zł na www.pozyczkabez.pl