Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Badania dotyczące zainteresowań muzycznych mieszkańców Ostrowa Wlkp.
Badania dotyczące zainteresowań muzycznych mieszkańców Ostrowa Wlkp. i oceny życia muzycznego w mieście Spis treści Wstęp 3 Rozdział I. Metoda badań 4 Rozdział II. Respondenci 4 1. Płeć 4 2. Wiek 4 3. Wykształcenie 5 4. Aktualny stan zawodowy 6 Rozdział III. Analiza i interpretacja danych 7 1. Zapotrzebowanie na instytucje muzyczne w Ostrowie Wlkp. 8 2. Zainteresowania muzyczne respondentów (rodzaje muzyki) 10 3. Udział respondentów w życiu muzycznym miasta Ostrowa Wlkp. 14 4. Ocena imprez muzycznych organizowanych w Ostrowie Wlkp. 20 Podsumowanie i wnioski 25 Błędy badania 26 Załącznik (kopia kwestionariusza ankiety) 27 Wstęp Przedstawione w niniejszym raporcie badania opinii publicznej pokazują jak kształtują się gusta muzyczne mieszkańców Ostrowa Wlkp. Na podstawie uzyskanych informacji możliwym będzie ustalenie jak kształtują się oceny mieszkańców dotyczące życia muzycznego miasta, w szczególności zaś, jaki jest poziom organizowanych koncertów, jak wygląda frekwencja na tych koncertach, jakiego rodzaju imprez muzycznych jest za mało, a także co należy zrobić, by podnieść poziom i frekwencję na tego typu imprezach. Poniższe badania zostały przeprowadzone za pomocą ankiet przygotowanych specjalnie na potrzeby Rady Miasta. Przygotowujący te badania znają rynek muzyczny naszego miasta, co niewątpliwie pomogło w trafnym doborze pytań i w rzetelnym oraz opiniotwórczym przedstawieniu uzyskanych wyników. W ankiecie brało udział 10 respondentów (co dalej stanowi 100%), losowo wybranych spośród mieszkańców Ostrowa Wlkp. Jak wynika z przeprowadzonych badań, uczestnicy reprezentują szeroką gamę osób, zróżnicowanych pod względem wieku, wykształcenia, wykonywanego zawodu oraz zainteresowań muzycznych. Wstępna analiza danych potwierdziła przewidywania Rady Miasta dotyczące zapotrzebowania na utworzenie nowych i/lub przekształcenie istniejących placówek promujących kulturę muzyczną. Zdecydowana większość respondentów (90%) potwierdziła, że w Ostrowie Wlkp. brakuje tego typu instytucji. W szczególności brakuje profesjonalnej sali koncertowej, na co zwróciło uwagę 80% respondentów. Pod względem rodzajów muzyki największym zainteresowaniem cieszą się imprezy promujące szeroko rozumianą muzykę klasyczną, jak również muzykę popularno-rozrywkową (szczegóły w Rozdziale III punkcie 2). Na ogół respondenci wyrazili swoje niezadowolenie spowodowane małą ilością imprez muzycznych organizowanych na terenie miasta. Również pod względem rodzajów muzyki i poziomu wykonawców ocena tych imprez wypadła raczej krytycznie (szczegóły w Rozdziale III punkcie 4). Pytanie dotyczące uczestnictwa respondentów w życiu muzycznym miasta wykazało stosunkowo niską frekwencję udziału w koncertach, co może być spowodowane ogólnie niską liczbą koncertów lub/i nieodpowiednim doborem repertuaru i wykonawców (szczegóły w Rozdziale III punkt 3). Rozdział I. Metoda badań W celu uzyskania niezbędnych danych w przeprowadzonym badaniu posłużono się kwestionariuszem ankiety .Metoda ta została wybrana ze względu na to ze pozwala uzyskać duże ilości informacji od szerokiego grona respondentów w stosunkowo krótkim czasie. Dodatkowymi zaletami tej metody są łatwość w przeprowadzeniu i stosunkowo niskie koszta. Nie bez znaczenia dla większości respondentów biorących udział w badaniu jest fakt że ankieta jest anonimowa. Anonimowość często wpływa na większą szczerość w udzielanych odpowiedziach. Kwestionariusz zawiera dziesięć pytań głównych dotyczących problemu badań oraz cztery pytania pomocnicze dotyczące danych personalnych respondentów. Pytania zróżnicowane są pod względem formy. W kafeterii pytań znajdują się pytania otwarte, półotwarte i zamknięte. Kopie ankiety zostały rozpowszechnione wśród losowo wybranych mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Ze względu na powszechność tematu i zwięzłość ankiety respondenci udzielali odpowiedzi w obecności przeprowadzającego badania. Pozwoliło to na wyjaśnieni ewentualnie powstałych wątpliwości . Rozdział II. Respondenci W badaniu wzięło udział dziesięciu respondentów ,zróżnicowanych pod względem, płci, wieku, wykształcenia i wykonywanego zawodu. 1. Płeć W badaniu uczestniczyło pięć kobiet (50%) i pięciu mężczyzn (50%). 2. Wiek Pod względem wieku uczestnicy badań zostali podzieleni na cztery kategorie wiekowe: do 20 lat, od 21 do 30 lat, od 31 do 40 lat i powyżej 40 lat. W grupie najmłodszej, do 20 lat, znajdują się 2 osoby (20%). W drugiej grupie wiekowej, od 21 do 30 lat, znajdują się 2 osoby (20%). W kolejnej grupie wiekowej, od 31 do 40 lat, przypada 1 osoba (10%). W czwartej, ostatniej grupie wiekowej powyżej 41 lat znajduje się 5 osób (50%). Poniższa Tabela 1 i Wykres 1 przedstawiają dane dotyczące wieku i płci badanych osób. Kategorie wiekowe Ilość osób % Kobiety % Mężczyźni % Do 20 lat Od 21 do 30 lat Od 31 do 40 lat Powyżej 41 lat 2 2 1 5 20 20 10 50 1 1 - 3 10 10 - 30 1 1 1 2 10 10 10 20 Tabela 1. Wiek i płeć respondentów. oś pionowa: ilość osób, oś pozioma: wiek. Wykres 1. Wiek i płeć respondentów. 3. Wykształcenie Wykształcenie respondentów zbadano w czterech poziomach: podstawowym, zawodowym, średnim i wyższym. Na 10 badanych wykształcenie zawodowe posiadają 2 osoby (20%), wykształcenie średnie posiada 6 osób (60%), a wykształcenie wyższe posiadają 2 osoby (20%). Tabela 2 i Wykres 2 przedstawiają dane dotyczące poziomów wykształcenia badanych osób. Poziom wykształcenia Ilość osób % Kobiety % Mężczyźni % Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe - 2 6 2 - 20 60 20 - - 3 2 - - 30 20 - 2 3 - - 20 30 - Tabela 2. Poziom wykształcenia respondentów. oś pozioma: poziom wykształcenia oś pionowa: ilość osób Wykres 2. Poziom wykształcenia respondentów. 4. Aktualny stan zawodowy Z poniższego zestawienia (Tabela 3 i Wykres 3) łatwo zauważyć, że w grupie respondentów przeważają osoby czynne zawodowo: 4 osoby (40%). Dalszy podział respondentów kształtuje się następująco: 2 osoby (20%) są emerytami, 2 osoby (20%) nie pracują, 2 osoby (20%) uczą się. Stan zawodowy Ilość osób % Kobiety % Mężczyźni % Pracujący Nie pracujący Emeryci i renciści Uczący się 4 2 2 2 4 20 20 20 2 1 1 1 20 10 10 10 2 1 1 1 20 10 10 10 Tabela 3. Aktualny stan zawodowy respondentów. oś pozioma: aktualny stan zawodowy oś pionowa: ilość osób Wykres 3. Aktualny stan zawodowy respondentów. Rozdział III. Analiza i interpretacja danych Poniższa analiza danych otrzymanych za pomocą kwestionariusza zostanie przedstawiona w następujących kategoriach: - zapotrzebowanie na instytucje muzyczne w Ostrowie Wlkp., - zainteresowania muzyczne respondentów, - ocena imprez muzycznych organizowanych w Ostrowie Wlkp., - udział respondentów w życiu muzycznym miasta Ostrowa Wlkp. Podczas interpretacji wyników zostanie podjęta próba skorelowania ich z wyznacznikami danych personalnych opisanymi w punkcie II niniejszego raportu, tj. wiekiem, płcią, wykształceniem i aktualnym stanem zawodowym. 1. Zapotrzebowanie na instytucje muzyczne w Ostrowie Wlkp. Z analizy danych wynika, że aż 9 respondentów (90%) przyznało, że w Ostrowie Wlkp. brakuje instytucji muzycznych. Tylko 1 osoba (10%) stwierdziła, że ilość instytucji muzycznych jest wystarczająca. Tabela 4 prezentuje wyniki dotyczące powyższych odpowiedzi respondentów. Postawione pytanie Tak % Nie % Czy w Ostrowie Wlkp. jest wystarczająca ilość instytucji promujących kulturę muzyczną? 1 10 9 90 Tabela 4. Ilość instytucji muzycznych w Ostrowie Wlkp. w ocenie respondentów. W celu zbadania jakiego rodzaju instytucji brakuje w mieście najbardziej, poproszono respondentów o zaznaczenie wybranych opcji. Z pośród przedstawionych 5 propozycji nowych instytucji muzycznych aż 8 osób (80%) opowiedziało się za utworzeniem profesjonalnej sali koncertowej. 3 osoby (30%) wskazały na potrzebę otwarcia profesjonalnej agencji organizującej imprezy muzyczne, 2 osoby (20%) uznały, że należy utworzyć filharmonię, co w sposób oczywisty łączy się z koniecznością wybudowania profesjonalnej sali koncertowej. Żaden z respondentów nie zaznaczył opery, z czego można wnioskować, że wśród badanych osób brak zainteresowania tego typu placówką. Ponadto nikt nie wymienił innych rodzajów instytucji muzycznych, które należałoby utworzyć w mieście. Powyższe rezultaty zestawione zostały w Tabeli 5 i Wykresie 5 wraz z uwzględnieniem płci respondentów. Warto dodać, że przeciętnie każda z badanych osób zaznaczyła więcej niż jedną opcję, stąd suma ogólnej ilość zaznaczonych odpowiedzi w kolumnie 2 poniższej tabeli wynosi 13. Rodzaj instytucji Ogólna ilość osób % Kobiety % Mężczyźni % Opera Filharmonia Profesjonalna sala koncertowa Profesjonalna agencja muzyczna Inne 0 2 8 3 0 0 20 80 30 0 0 2 5 0 0 0 20 40 0 0 0 0 3 3 0 0 0 30 30 0 Tabela 5. Rodzaje instytucji muzycznych potrzebnych w Ostrowie Wlkp. oś pozioma: rodzaje instytucji muzycznych oś pionowa: ilość osób Wykres 5. Rodzaje instytucji muzycznych potrzebnych w Ostrowie Wlkp. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na pewne różnice w udzielanych odpowiedziach wynikające z płci respondentów, a co za tym idzie, na ewentualne wnioski wypływające z tych różnic. Jak łatwo zauważyć z powyższych zestawień, wszystkie 5 kobiet biorących udział w badaniu opowiedziało się za utworzeniem profesjonalnej sali koncertowej. Na 5 mężczyzn wypełniających kwestionariusze ankiety 3 z nich również poparło ten pomysł. Ponadto 2 kobiety uznały, że warto by otworzyć filharmonię. Żaden z mężczyzn nie wskazał na tego typu instytucję, natomiast 3 panów stwierdziło, że miastu przydała by się profesjonalna agencja muzyczna. Z kolei żadna z kobiet nie zwróciła uwagi na takową potrzebę. Można zaryzykować stwierdzeniem, że podczas gdy przedstawiciele obu płci popierają utworzenie w Ostrowie Wlkp. sali koncertowej z prawdziwego zdarzenia, to zdania co do pozostałych dwóch rodzajów instytucji są podzielone. Ogółem, kobiety chętniej przywitałyby (jak również odwiedziły) filharmonię niż mężczyźni. Ci drudzy, z kolei, w pierwszej kolejności zainteresowani są stworzeniem profesjonalnej agencji zajmującej się organizacją życia muzycznego w mieście. 2. Zainteresowania muzyczne respondentów (rodzaje muzyki) W niniejszym punkcie zostaną poddane analizie preferencje muzyczne mieszkańców miasta Ostrowa Wlkp. Aby ustalić jakie rodzaje muzyki są najbardziej popularne wśród Ostrowian, przedstawiono osobom biorącym udział w badaniu 9 najczęściej spotykanych rodzajów muzyki i poproszono o zaznaczenie maksymalnie trzech preferowanych typów. Przeciętnie każdy respondent zaznaczył przynajmniej 2 odpowiedzi. Najpopularniejszymi typami muzyki w badanej grupie są muzyka klasyczna i popularno-rozrywkowa, obie zaznaczone przez 8 osób (80%). Kolejnym rodzajem jest muzyka rockowa, wskazana przez 4 osoby (40%), muzyka jazzowa i biesiadna otrzymały po 2 głosy każda (po 20%). Nieco mniej popularne okazały się: blues, techno i disco-polo, każdy z typów muzyki zaznaczony przez 1 osobę (10%). Muzyka rap nie została zaznaczona przez żadną osobę, co świadczy o braku zainteresowania tym rodzajem muzyki wśród badanej grupy. Nikt z respondentów nie podał innych rodzajów muzyki. Powyższe rezultaty zostały zebrane w Tabeli 6 i Wykresie 6 poniżej. Rodzaje muzyki Ilość osób % Klasyczna Popularno-rozrywkowa Rockowa Jazzowa Bluesowa Techno Rap Disco-polo Biesiadna Inna 8 8 4 2 1 1 0 1 2 0 80 80 40 20 10 10 0 10 20 0 Tabela 6. Rodzaje muzyki preferowane przez respondentów. oś pozioma: rodzaje muzyki oś pionowa: ilość osób Wykres 6. Rodzaje muzyki preferowane przez respondentów Należy przypuszczać, że preferencje muzyczne są w dużej mierze uwarunkowane wiekiem. Na ogół takie rodzaje muzyki jak techno i rock są bardziej popularne wśród młodszego pokolenia niż wśród osób starszych. Z kolei muzyka klasyczna i piosenki biesiadne cieszą się z reguły większym zainteresowaniem wśród osób starszych niż wśród młodzieży. W celu zweryfikowania tej hipotezy postanowiono powyższe dane dotyczące preferencji muzycznych badanej grupy skorelować z kategoriami wiekowymi respondentów, przedstawionymi w punkcie II niniejszego raportu. Tabela 7 i Wykres 7 obrazują powyższe zestawienie. Kategorie wiekowe Rodzaje muzyki do 20 lat od 21 do 30 lat od 31do 40 lat powyżej 41 lat Klasyczna Popularno-rozrywkowa Rockowa Jazzowa Bluesowa Techno Rap Disco-polo Biesiadna Inna 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 1 0 0 0 1 2 0 Tabela 7. Preferencje muzyczne w zależności od kategorii wiekowych oś pozioma: kategorie wiekowe oś pionowa: ilość osób Wykres 7. Preferencje muzyczne w zależności od kategorii wiekowych. Powyższe zestawienia potwierdzają hipotezę dotyczącą zależności preferencji muzycznych od wieku. Jak łatwo zauważyć, w grupie najmłodszej dominuje muzyka rockowa, jazzowa i techno, a także popularno-rozrywkowa. W grupie najstarszej przeważa muzyka klasyczna (zaznaczona przez 5 osób), popularno-rozrywkowa i biesiadna. Muzyka rockowa, jazzowa i disco-polo są nieco mniej popularne w tej grupie wiekowej (każda wskazana tylko przez 1 osobę). Muzyka techno i rap nie są w ogóle preferowane przez tą grupę badanych. W środkowych przedziałach wieku (21-30 i 31-40 lat) preferencje muzyczne są dość podobne, z przewagą muzyki klasycznej w młodszym przedziale wiekowym. Ponadto w grupie 21-30 lat respondenci są zainteresowani również muzyką rockową i bluesową. Warto zauważyć, że muzyką popularno-rozrywkową interesują się wszystkie grupy wiekowe. Natomiast muzyka klasyczna cieszy się zainteresowaniem wśród osób powyżej 21 roku życia. 3. Udział respondentów w życiu muzycznym miasta Ostrowa Wlkp. Obok preferencji muzycznych postanowiono zbadać stopień i formę aktywności muzycznej mieszkańców Ostrowa Wlkp. W tym celu zapytano osoby biorące udział w niniejszym badaniu o to czy należą do chóru lub amatorskiego zespołu muzycznego, oraz jak często uczestniczą w koncertach muzycznych. Na 10 respondentów tylko 1 osoba (10%) potwierdziła swoją przynależność do chóru. Pozostałe 9 osób (90%) nie należą do tego typu organizacji, czyli nie biorą czynnego udziału w wykonywaniu muzyki. Należy przypuszczać, że stan ten ma wpływ na niską częstotliwość udziału ankietowanych w koncertach, o czym będzie mowa w dalszej części raportu. Tabela 8 prezentuje udział respondentów w amatorskim ruchu muzycznym. Postawione pytanie Tak % Nie % Czy należy Pan/Pani do chóru lub zespołu amatorskiego? 1 10 9 90 Tabela 8. Udział respondentów w amatorskim ruchu muzycznym. Jeśli chodzi o uczestnictwo w koncertach muzycznych, to z uzyskanych danych wynika, że 4 osoby (40%) słuchają muzyki na koncertach raz w miesiącu, 2 osoby (20%) robią to raz na kwartał, kolejne 2 osoby (20%) raz w roku. 1 respondent (10%) chodzi na koncerty rzadziej niż raz w roku, 1 osoba (10%) nie chodzi wcale. Żaden z respondentów nie uczestniczy w koncertach raz w tygodniu. Tabela 9 i Wykres 8 przedstawiają dane dotyczące frekwencji respondentów w koncertach. Częstotliwość uczestniczenia w koncertach Ilość osób % Raz w tygodniu Raz w miesiącu Raz na kwartał Raz w roku Rzadziej Wcale 0 4 2 2 1 1 0 40 20 20 1 1 Tabela 9. Frekwencja uczestniczenia respondentów w koncertach. oś pozioma: częstotliwość uczestniczenia oś pionowa: ilość osób Wykres 8. Frekwencja uczestniczenia respondentów w koncertach Zakłada się, że podobnie jak ogólne preferencje muzyczne, udział w koncertach muzycznych uzależniony jest od takich czynników jak, wiek, wykształcenie i aktualny stan zawodowy. Można przypuszczać, że osoby młodsze częściej uczestniczą w różnego rodzaju koncertach niż osoby starsze. Podobnie, osoby z wyższym wykształceniem są na ogół bardziej zainteresowane życiem kulturalnym, w tym muzycznym, miasta, niż osoby posiadające wykształcenie podstawowe lub zawodowe. Aktualny stan zawodowy ma również duży wpływ na uczestnictwo w koncertach muzycznych. Najprawdopodobniej osoby pracujące posiadają wystarczająca ilość środków finansowych potrzebnych na opłacenie biletów wstępu na tego typu imprezy, w przeciwieństwie do osób uczących się lub bezrobotnych. Z drugiej strony, osoby czynne zawodowe mogą dysponować mniejszą ilością czasu na tego typu rozrywki niż pozostałe grupy (uczący się, nie pracujący, emeryci i renciści). Poniższa analiza spróbuje wykazać wpływ w/w czynników (tj. wieku, wykształcenia i stanu zawodowego) na częstotliwość uczestnictwa badanych osób w koncertach muzycznych. Tabela 10 i Wykres 9 przedstawiają częstotliwość uczestnictwa w koncertach względem kategorii wiekowych. Kategorie wiekowe Częstotliwość uczestniczenia w koncertach do 20 lat od 21 do 30 lat od 31do 40 lat powyżej 41 lat Raz w tygodniu Raz w miesiącu Raz na kwartał Raz w roku Rzadziej Wcale 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 Tabela 10. Częstotliwość uczestniczenia w koncertach względem kategorii wiekowych oś pozioma: częstotliwość uczestniczenia oś pionowa: ilość osób Wykres 9. Częstotliwość uczestniczenia w koncertach względem kategorii wiekowych Z powyższych zestawień wynika, że najczęściej, bo raz w miesiącu uczęszczają na koncerty osoby w wieku do 20 lat oraz od 21 do 30 lat. W sumie osoby te stanowią 30% całości badanych. Wśród chodzących na koncerty rzadziej niż raz w roku i wcale nie chodzących znajdują się wszystkie osoby od 31 do 40 roku życia oraz większa część osób powyżej 41 roku życia. Obie te grupy stanowią łącznie 40% badanych. Wyniki te potwierdzają powyższe założenia dotyczące zależności uczestnictwa w koncertach od wieku respondentów. Ogółem, osoby poniżej 30 roku życia uczestniczą w życiu muzycznym Ostrowa Wlkp. znacznie częściej niż osoby starsze. Tabela 11 i Wykres 10 przedstawiają częstotliwość uczestnictwa w koncertach względem wykształcenia. Wykształcenie Częstotliwość uczestniczenia w koncertach Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe Raz w tygodniu Raz w miesiącu Raz na kwartał Raz w roku Rzadziej Wcale 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 Tabela 11. Częstotliwość uczestniczenia w koncertach względem wykształcenia. oś pozioma: wykształcenie oś pionowa: ilość osób Wykres 10. Częstotliwość uczestniczenia w koncertach względem wykształcenia. Z powyższych zestawień można zauważyć, że osoby z wyższym wykształceniem uczestniczą w koncertach najczęściej, bo raz w miesiącu lub raz na kwartał. Należy jednak dodać, że osoby te stanowią stosunkowo niewielki procent, bo zaledwie 20%, badanych. Największą rozbieżność częstotliwości uczestnictwa w koncertach zanotowano wśród osób z wykształceniem średnim, które są reprezentowane w niniejszym badaniu przez najliczniejszą grupę respondentów (6 osób – 60% ogółu badanych). Osoby w tej grupie zaznaczyły wszystkie za wyjątkiem jednej opcji (raz w tygodniu), przy czy 2 osoby (20% ogółu respondentów) zaznaczyły opcję ‘raz w roku’. Ze względu na te rozbieżności grupa osób z wykształceniem średnim nie daje jednoznacznego obrazu. Podobne rozbieżności zanotowano w grupie osób z wykształceniem zawodowym, wśród których 1 z osób uczęszcza na koncerty raz w miesiącu, druga osoba chodzi na koncerty rzadziej niż raz w roku. Tak jak w przypadku osób z wyższym wykształceniem, osoby z wykształceniem zawodowym stanowią zaledwie 20% ogółu badanych. W grupie z wykształceniem podstawowym nie znalazła się żadna z badanych osób. Powyższe dane potwierdzają hipotezę, że najczęstszymi słuchaczami koncertów muzycznych są osoby z wykształceniem wyższym i średnim. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że w niniejszym badaniu osoby z wykształceniem średnim stanowią grupę dominującą, z kolei osoby z wykształceniem podstawowym nie są w ogóle reprezentowane przez badanych. Tabela 12 i Wykres 11 przedstawiają częstotliwość uczestnictwa w koncertach względem stanu zawodowego respondentów. Stan zawodowy Częstotliwość uczestniczenia w koncertach Pracujący Nie pracujący Emeryci i renciści Uczący się Raz w tygodniu Raz w miesiącu Raz na kwartał Raz w roku Rzadziej Wcale 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 Tabela 12. Częstotliwość uczestniczenia w koncertach względem stanu zawodowego. oś pozioma: stan zawodowy oś pionowa: ilość osób Wykres 11. Częstotliwość uczestniczenia w koncertach względem stanu zawodowego. Z powyższych zestawień wynika, że na 4 pracujących (40% ogółu badanych), 2 osoby (20%) uczestniczą w koncertach raz w miesiącu, 1 osoba (10%) raz na kwartał a 1 wcale nie bierze udziału w koncertach. Dane te potwierdzają tezę, że największy udział w koncertach mają osoby pracujące, jak się przypuszcza jest to spowodowane tym, że dysponują wystarczającymi środkami finansowymi na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w tego typu imprezach. Drugą grupę stanowią uczący się, którzy chodzą na koncerty raz w miesiącu (1 osoba – 10%) lub raz w roku (1 osoba – 10%). Osoby nie pracujące biorą udział w życiu muzycznym raz na kwartał (1 osoba – 10%) lub rzadziej niż raz w roku (1 osoba – 10%). Najrzadziej goszczą na koncertach emeryci i renciści, bo tylko raz w roku (1 osoba – 10%) lub rzadziej (1 osoba – 10%). Podsumowując można stwierdzić, że aktualny stan zawodowy ma wpływ na częstotliwość uczestnictwa w imprezach muzycznych. Osoby pracujące, a tym samym zamożniejsze od pozostałych grup, mogą sobie pozwolić na częstszy udział w koncertach. Obok czynników finansowych przyczyną niskiej frekwencji na koncertach w Ostrowie Wlkp. może być niewielka ilość i niska jakość tychże koncertów, o czym będzie mowa w kolejnym punkcie raportu. 4. Ocena imprez muzycznych organizowanych w Ostrowie Wlkp. W celu zbadania opinii mieszkańców Ostrowa Wlkp. dotyczących aktualnego stanu kultury muzycznej miasta, poproszono osoby biorące udział w badaniu o ocenę imprez muzycznych organizowanych na terenie miasta pod względem ilości, rodzaju muzyki i poziomu wykonania. Tabela 13 i Wykresy 12, 13 i 14 przedstawiają uzyskane informacje. Jak ocenia Pan/Pani koncerty w Ostrowie Wlkp. pod względem: Ilość osób % Kobiety % Mężczyźni % a. ilości: bardzo mała mała wystarczająca duża zbyt duża 4 4 2 0 0 40 40 20 0 0 3 1 1 0 0 30 10 10 0 0 1 3 1 0 0 10 30 10 0 0 b. rodzajów muzyki: odpowiedni nieodpowiedni 5 5 50 50 3 2 30 20 3 2 30 20 c. poziomu wykonawców: bardzo niski niski zadowalający wysoki bardzo wysoki 0 2 7 1 0 0 20 70 10 0 0 1 4 0 0 0 10 40 0 0 0 1 3 1 0 0 10 30 10 0 Tabela 13. Koncerty muzyczne w Ostrowie Wlkp. w ocenie respondentów. oś pozioma: ilość koncertów oś pionowa: ilość osób Wykres 12. Ilość koncertów muzycznych w Ostrowie Wlkp. w ocenie respondentów oś pozioma: ocena rodzajów muzyki na koncertach oś pionowa: ilość osób Wykres 13. Dobór rodzajów muzyki na koncertach w ocenie respondentów oś pozioma: ocena poziomu wykonawców oś pionowa: ilość osób Wykres 14. Poziom wykonawców w ocenie respondentów Zdecydowana większość respondentów oceniła ilość koncertów organizowanych w Ostrowie Wlkp. jako bardzo małą (4 osoby – 40%) i małą (4 osoby –40%). Pozostałe 2 osoby (20%) oceniły ilość koncertów jako wystarczającą. Ogółem kobiety są mniej zadowolone z ilości koncertów niż mężczyźni. Jak można sądzić, niewielka ilość koncertów wpływa na niską częstotliwość udziału respondentów w tego typu imprezach (patrz Tabela 9 i Wykres 8 w punkcie 3). Pod względem rodzajów muzyki, 5 osób (50%) ocenia dobór repertuaru jako odpowiedni, a 5 osób (50%) jako nieodpowiedni. Najczęściej wymienianymi przyczynami niezadowolenia są „brak muzyki klasycznej, zarówno orkiestrowej jak i chóralnej” (3 osoby – 30%), „zbyt mało koncertów rockowych” (1 osoba – 10%), „za dużo muzyki disco-polo” (1 osoba – 10%). Ponadto poproszono respondentów o zaznaczenie tych rodzajów muzyki, których ich zdaniem brakuje na koncertach organizowanych na terenie miasta. Najwięcej osób wskazało na brak muzyki klasycznej (9 osób – 90%). Następnie respondenci uznali, że za mało jest muzyki popularno-rozrywkowej (6 osób – 60%). Kolejnymi rodzajami muzyki, której brakuje w Ostrowie są według respondentów muzyka rockowa, bluesowa i biesiadna, każda wskazana przez 3 osoby (30%). 1 osoba (10%) uznała, że przydało by się więcej koncertów muzyki techno. Żaden z respondentów nie narzekał na brak muzyki jazzowej (prawdopodobnie ze względu na odbywające się w mieście co miesiąc koncerty jazzowe w Muzeum Miasta Ostrowa Wlkp.). Nikt też nie wskazał na zbyt małą ilość muzyki rap i disco-polo, co może być spowodowane wystarczającą ilością tego typu muzyki w mieście lub brakiem zainteresowania ta muzyką ze strony badanych. Dane te pokrywają się z preferencjami muzycznymi respondentów omówionymi w punkcie 2 (Zainteresowania muzyczne respondentów) tej części raportu. Zapotrzebowanie na poszczególne rodzaje muzyki na koncertach w Ostrowie Wlkp. przedstawia Tabela 14 i Wykres 15 poniżej. Rodzaje muzyki Ilość osób % Klasyczna Popularno-rozrywkowa Rockowa Jazzowa Bluesowa Techno Rap Disco-polo Biesiadna Inna 9 6 3 0 3 1 0 0 3 0 90 60 30 0 30 10 0 0 30 0 Tabela14. Zapotrzebowanie na poszczególne rodzaje muzyki w opinii respondentów. oś pozioma: rodzaje muzyki oś pionowa: ilość osób Wykres 15. Zapotrzebowanie na poszczególne rodzaje muzyki w opinii respondentów Większość badanych (7 osób – 70%) oceniła poziom wykonawców koncertów jako zadowalający. 2 osoby (20%) uznały, że poziom wykonawców jest niski, tylko 1 osoba (10%) oceniła poziom koncertów jako wysoki. Poproszeni o podanie nazwisk wykonawców, których warto by zaprosić na koncerty do Ostrowa Wlkp. Spośród artystów polskich respondenci wskazali na Edytę Górniak, Natalię Kukulską, Czesława Niemena, Ryszarda Rynkowskiego, Andrzeja Piaska-Piasecznego Janusza Olejniczaka i Krzysztofa Pendereckiego. Spośród artystów zagranicznych respondenci wymienili Stinga (2 osoby), U2 i Carlosa Santanę. Aby zorientować się, jaką kwotę pieniędzy respondenci są gotowi przeznaczyć na opłacenie wstępu na koncerty w/w wykonawców, poproszono badanych o zaznaczenie wybranej sumy. Spośród czterech podanych opcji większość respondentów (7 osób – 70%) wybrała kwotę najniższą, do 50 złotych. 2 osoby (20%) zaznaczyły kwotę od 51 do 100 złotych. Nikt nie wybrał wyższych stawek. Tabela 15 prezentuje powyższe dane. Kwoty pieniędzy Ilość osób % do 50 zł od 51 do 100 zł od 101 do 150 zł od 151 do 200 zł 7 2 0 0 70 20 0 0 Tabela 15. Kwoty pieniędzy deklarowane przez respondentów na opłacenie wstępu na koncerty ulubionych wykonawców. Podsumowanie i wnioski Celem niniejszego raportu było przedstawienie wyników badania ankietowego dotyczącego zainteresowań muzycznych i opinii mieszkańców Ostrowa Wlkp. na temat imprez muzycznych organizowanych w tym mieście. Na podstawie analizy i interpretacji uzyskanych danych można stwierdzić w jaki sposób należy poprawić rynek muzyczny w Ostrowie Wlkp. Przede wszystkim należy wybudować profesjonalną salę koncertową, a także powołać nowoczesną agencję zajmującą się promowaniem i organizowaniem życia muzycznego w mieście. Z analizy danych wynika również, że istnieje zapotrzebowanie na częstsze koncerty muzyki popularno-rozrywkowej przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców (od młodzieży aż po osoby starsze) oraz muzyki klasycznej, zarówno orkiestrowej jak i chóralnej. Koncerty te mogłyby się odbywać średnio raz w miesiącu. Nieco rzadziej (np. raz na kwartał) można by urządzać koncerty muzyki rockowej, bluesowej i biesiadnej. Ogółem należy dostosowywać repertuar koncertowy do wieku słuchaczy. W miarę możliwości należy podnosić poziom koncertów poprzez zapraszanie znanych i cenionych wykonawców polskich i zagranicznych. Przy ustalaniu cen biletów wstępu na koncerty trzeba liczyć się z możliwościami finansowymi potencjalnych słuchaczy, tak by nie odstraszać zbyt wygórowaną stawką. Zatem zapraszając bardziej znanych i ceniących się artystów do Ostrowa Wlkp. warto pomyśleć o sponsorach. Błędy badania Podstawowym błędem badania była zbyt mała ilość respondentów oraz niewłaściwy dobór ankietowanych pod względem wieku (za mało osób w przedziale do 40 lat w stosunku do osób powyżej 41 roku życia) i wykształcenia (brak osób z wykształceniem podstawowym i przewaga osób z wykształceniem średnim). Błędy te mogły przyczynić się do zniekształcenia prawdziwego obrazu badanego problemu. Kolejnym błędem było nie umieszczenie w kwestionariuszu ankiety pytania dotyczącego przyczyn rzadkiego uczestniczenia w koncertach muzycznych. Takie pytanie pomogło by poznać bezpośrednie przyczyny niskiej frekwencji. Ponadto brakowało pytania czy w warunkach odpowiadającym wymogom respondentów (profesjonalna sala koncertowa, ulubiony rodzaj muzyki i wykonawcy, przystępna cena biletów, itp.) byliby oni skłonni przychodzić częściej na koncerty. Załącznik Ankieta dotycząca zainteresowań muzycznych mieszkańców Ostrowa Wlkp. i oceny życia muzycznego w mieście Przy akceptowanej odpowiedzi proszę postawić „x” ,zaznaczając jedną odpowiedź w każdym pytaniu, chyba że indywidualna instrukcja mówi inaczej. 1. Czy Pana/Pani zdaniem w Ostrowie Wlkp. jest wystarczająca ilość instytucji promujących kulturę muzyczną?  Tak  Nie 2. Którą z niżej wymienionych instytucji muzycznych należałoby Pana/Pani zdaniem utworzyć w Ostrowie Wlkp.?  operę  filharmonię  profesjonalną salę koncertową  profesjonalną agencję organizującą imprezy muzyczne  inne (proszę podać jakie) ............................................................ 3. Jakiego rodzaju muzykę Pan/Pani preferuje? (proszę zaznaczyć max. 3 odpowiedzi)  klasyczną  techno  popularno-rozrywkową  rap  rockową  disco-polo  jazzową  biesiadną  bluesową  inną (proszę podać jaką)........................ 4. Czy należy Pan/Pani do chóru lub zespołu amatorskiego?  Nie  Tak (proszę określić typ zespołu)................................. 5. Jak ocenia Pan/Pani ilość imprez muzycznych organizowanych w Ostrowie Wlkp.?  bardzo mała  mała  wystarczająca  duża  zbyt duża 6. Jak ocenia Pan/Pani koncerty organizowane w Ostrowie Wlkp. pod względem: a. rodzajów muzyki  odpowiedni  nieodpowiedni (dlaczego?) ......................................................................................................................... b. poziomu wykonawców  bardzo niski  niski  zadowalający  wysoki  bardzo wysoki 7. Jakiego typu koncertów Pana/Pani zdaniem brakuje w Ostrowie Wlkp.? (proszę zaznaczyć max 3 odpowiedzi)  klasyczną  techno  popularno-rozrywkową  rap  rockową  disco-polo  jazzową  biesiadną  bluesową  inną (proszę podać jaką)........................ 8. Jak często chodzi Pan/Pani na koncerty muzyczne?  raz w tygodniu  raz w miesiącu  raz na kwartał  raz w roku  rzadziej  wcale 9. Którego ze znanych wykonawców muzycznych warto by Pana/Pani zdaniem zaprosić do Ostrowa Wlkp.? (Proszę podać nazwę/nazwisko wykonawcy)  wykonawca polski ......................................................................................  wykonawca zagraniczny ............................................................................. 10. Jaką kwotę pieniędzy był(a)by Pan/Pani w stanie przeznaczyć na koncert w/w wykonawcy?  do 50 zł  51-100 zł  101- 150 zł  151-200 zł Proszę o podanie Pana/Pani danych personalnych, które zostaną wykorzystane do celów statystycznych niniejszej ankiety. a Wiek:  do 20 lat  21-30 lat  31-40 lat  powyżej 41 lat b. Wykształcenie:  Podstawowe  Zawodowe  Średnie  Wyższe c. Aktualny stan zawodowy:............................................................................. Dziękuję za czas poświęcony na wypełnienie powyższej ankiety!