Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

BROKER UBEZPIECZENIOWY
BROKER UBEZPIECZENIOWY Brokera w sferze ubezpieczeń gospodarczych określić można jako szczególnego pośrednika ubezpieczeniowego. Chcąc precyzyjniej określić kim jest broker, należy wyróżnić brokera ubezpieczeniowego i brokera reasekuracyjnego. Broker ubezpieczeniowy to niezależny pośrednik ubezpieczeniowy działający w interesie, w imieniu i na zlecenie ubezpieczającego (podmiotu zainteresowanego zawarciem umowy ubezpieczenia), a nie zakładu ubezpieczeń. Nie może on pozostawać w stosunku pracy z jakimkolwiek zakładem ubezpieczeń, nie może być członkiem władz zakładu ubezpieczeń ani nie może być stroną umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, których przedmiotem jest pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia w imieniu zakładu ubezpieczeń. Broker ma służyć ubezpieczającemu fachową radą, co do doboru najlepszych warunków ubezpieczenia, zakresu ochrony ubezpieczeniowej i wyboru ubezpieczyciela. Inaczej to wyrażając, broker ma zapewnić ubezpieczającemu – dzięki swej wiedzy i posiadanym informacjom – zawarcie jak najkorzystniejszej dla ubezpieczającego umowy danego ubezpieczenia z solidnym i odpowiedzialnym pod każdym względem zakładem ubezpieczeń. Działalność brokerska polega zatem na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub na pośredniczeniu przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego (art. 37g ustawy ubezpieczeniowej). Do zakresu działalności brokera ubezpieczeniowego należy: pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia pomiędzy zakładem ubezpieczeń a ubezpieczającym na zlecenie i w imieniu – jak już wspomniałam – ubezpieczającego; uzgadnianie z ubezpieczającym, w którym zakładzie ubezpieczeń ulokowane ma zostać ubezpieczane ryzyko, wysyłanie ubezpiczającemu not informujących go o czynnościach podjętych przez brokera w jego sprawie, a zwłaszcza o dacie zawarcia umowy ubezpieczenia oraz dacie przekazania zakładowi ubezpieczeń składki ubezpieczeniowej, jeżeli czynność taka brokerowi została zlecona; reprezentowanie ubezpieczającego (ubezpieczonego) przy likwidacji szkód; świadczenie usług w zakresie organizacji ochrony ubezpieczeniowej oraz jej planowania w odniesieniu do wszelkiego rodzaju ryzyka, które ubezpieczający (ubezpieczony) zamierza ubezpieczyć w związku ze swoją działalnością w życiu prywatnym, zawodowym czy też w swej działalności gospodarczej lub innej; przekazywanie zakładowi ubezpieczeń składek ubezpieczeniowych od ubezpieczającego za pośrednictwem wyodrębnionego rachunku bankowego, jeżeli ubezpieczający zlecił brokerowi tę czynność. Broker ubezpieczeniowy może oczywiście dokonywać w interesie ubezpieczającego i na jego zlecenie wszystkich tych czynności, jak i tylko niektórych z nich. W praktyce często działalność brokera ogranicza się tylko do zawarcia – na zlecenie ubezpieczającego – umowy ubezpieczenia z wybranym zakładem ubezpieczeń. Broker ubezpieczeniowy, choć działa na zlecenie i w interesie ubezpieczającego, czyni to na jego rzecz nieodpłatnie. Wynagrodzeniem brokera ubezpieczeniowego jest prowizja od składki ubezpieczeniowej, obliczana przeważnie w stosunku procentowym do niej, a wypłacana brokerowi przez zakład ubezpieczeń.