Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

BIZNES
BIZNES PLAN na lata 1999 - 2002 S P I S T R E Ś C I 1. Streszczenie Biznes Planu str. 3 2. Ogólna charakterystyka firmy str. 3 2.1 Dane o firmie str. 3 2.2. Geneza opracowania planu str. 4 3. Charakterystyka produktu str. 4 4. Rynek str. 4 4.1. Udział firmy w rynku str. 4 4.2. Charakterystyka konkurencji str. 4 4.3. Analiza SWOT str. 4 4.4. Plan marketingowy str. 5 5. Personel firmy str. 6 5.1 Plan organizacyjny str. 6 6. Analiza finansowa str. 6 6.1. Koszty zmienne produkcji str. 6 6.2 Koszty stałe str. 7 6.3 Plan nakładów inwestycyjnych str. 7 6.4 Zestawienie bilansów, rachunków zysków i strat oraz cash flow str. 7 7. Analiza wskaźnikowa str. 8 8. Podsumowanie i zakończenie str. 11 1. Streszczenie Biznes Planu. Niniejszy Biznes Plan został opracowany z następujących przyczyn : a) rozpoczęcia działalności nowego zarządu firmy BART Sp. z o.o. b) uzyskania kredytu w wysokości 1000 zł. co umożliwia dalsze działanie firmy. W istniejących realiach rynkowych, dostrzegłem potrzebę stworzenia dokumentu, na podstawie którego możliwe byłoby rozpoczęcie efektywnej działalności gospodarczej Firmy BART. Moim założeniem było, aby opracowanie to odpowiedziało na pytanie, czy działalność tej firmy mogłaby być opłacalna. Biznes plan ma pomóc również znaleźć najlepszą drogę do osiągnięcia celów strategicznych firmy, jakimi są : ustabilizowanie obrotów i zatrudnienia, znaczne wzmocnienie pozycji rynkowej, a w konsekwencji zapewnienie zwrotu zainwestowanego kapitału z ciągu 4 do 5 lat. Te zadania wyznacza obecna sytuacja rynkowa i wola właścicieli. W punkcie drugim biznes planu, podano wszelkie informacje o firmie. Punkt trzeci omawia krótko produkt i jego charakterystykę. W punkcie czwartym opracowano informacje o rynku produktu. Plan organizacyjny, oraz zarządzanie zasobami ludzkimi, opracowano w punkcie piątym. Analiza finansowa i projekcja najważniejszych wskaźników finansowych przedsiębiorstwa ujęta została w punkcie szóstym, a wnioski, podsumowanie i zakończenie, znajdują się w punkcie siódmym. Wszelkie informacje podane w poniższym planie są realne i mają oparcie w istniejącej rzeczywistości gospodarczej. Niestety, jako że firma jak dotąd nie funkcjonowała prawidłowo wszystkie dane mają charakter wstępny i jako takie mogą w szczegółach odbiegać od tych, które faktycznie w trakcie działalności wystąpią. Sądzę jednak że odchylenia od planu nie będą przyczyną do nie osiągnięcia któregokolwiek z prezentowanych celów strategicznych w stopniu nie zadawalającym właścicieli. Plan przewiduje uzyskanie zwrotu zainwestowanego kapitału w ciągu 4 lat, w przypadku wystąpienia żądań pracowniczych i podpisanie porozumienia na 3 lata może się przedłużyć ten okres do 5 lat. Przedłożona propozycja została wybrana z wielu opracowanych alternatyw jako mająca największe szanse realizacji przy zachowaniu niezbędnego poziomu bezpieczeństwa. Plan ma charakter wstępny i w trakcie realizacji możliwe są odstępstwa wynikające z bieżącej sytuacji rynkowej. 2. Ogólna charakterystyka firmy. 2.1. Dane o firmie. Pełna nazwa : B A R T Sp. z o.o. Właściciele: ABC S.A. 34 % udziałów DEF S.A. 33 % udziałów IJK S.A. 33 % udziałów Regon*: 0030458511 NIP* : 981-0023-47-21 Podstawa prawna działalności : Umowa Spółki z dnia 24.04.1995 r. Sąd Rejonowy w ............ RHB nr.12.....9 Rodzaj wykonywanej działalności : Produkcja i sprzedaż wyrobu Data rozpoczęcia działalności : 01.01.1996 r. Miejsce wykonywania działalności : 32-700 .................. ul. Piwna 26 2.2. Geneza opracowania planu Firma BART prowadzona przez poprzedni Zarząd nie przyniosła oczekiwanego rezultatu finansowego, i dlatego właściciele powołali z dniem 01.01.1999 r. nowy zarząd, który ma przedstawić sposób prowadzenia przedsiębiorstwa na nowych zasadach i doprowadzić do uzyskania oczekiwanego efektu finansowego. 3. Charakterystyka produktu. Produkowany przez firmę produkt jest nowoczesnym wyrobem w swej klasie, jednak ze względu na dalszą substytucję przez XXX jego sprzedaż w najbliższych 4 latach może wykazywać tendencję zniżkową. 4. Rynek Produkt wytwarzany przez firmę jest rozprowadzany poprzez sieć hurtowników, a ponieważ zapewnia całkowitą realizację poważnej potrzeby coraz liczniejszej klasy średniej, jego odbiorcy należą do rynku średniego z pewną nie udokumentowaną jeszcze tendencją do rynku górnego. Geograficznie wyrób jest rozprowadzany na terenie 15 województw, co zapewnia dużą jego wielkość. Co do pojemności rynku obecnie brak wiarygodnych danych. 4.1. Udział firmy w rynku. Obecny udział w rynku Firmy BART wynosi 12,5 %, docelowo po 4 latach winien wynieść 20 do 25 %. 4.2. Charakterystyka konkurencji Przedsiębiorstwo ma obecnie 6 konkurentów, których działalność była podobna do działalności firmy w roku ubiegłym, jednakże obecnie można się spodziewać podejmowania przez nie różnych działań ,o których w chwili opracowywania planu brak jest jakichkolwiek informacji. 4.3. Analiza SWOT. Przeprowadzenie analizy SWOT lub TOWS jest obecnie trudne z uwagi na brak szeregu koniecznych informacji. Na podstawie posiadanych obecnie danych można przedstawić następującą analizę: Silne strony: - park maszynowy gwarantujący realizacje planów produkcyjnych - zapas wyrobów 250 szt. o niskim koszcie wytworzenia 4 zł/ szt. - niski poziom kredytu bieżącego, poniżej 10 % wartości kapitału - doświadczenie i mobilność nowego zarządu - dotychczasowy brak działań promocyjnych co stwarza szansę dla nowego zarządu Słabe strony: - brak danych z poprzednich okresów gospodarowania - niestabilna sytuacja w zakresie żądań pracowniczych - słaba znajomość realiów rynkowych Szanse: - przy właściwej organizacji marketingu możliwość utrzymania lub/i poszerzenia rynku Zagrożenia: - brak informacji o posunięciach konkurencji - możliwość substytucji dalekiej wyrobu przez XXX , co może powodować trudności w sprzedaży produktu Sumując należy stwierdzić, że silne strony maja przewagę nad słabościami, natomiast w zakresie otoczenia sytuacja nie jest jednoznacznie pozytywna. Należy pilnie obserwować otoczenie i dostosowywać działania firmy do zmieniającej się sytuacji. 4.4. Plan marketingowy. Cel, które firma zamierza osiągnąć w przedstawionym poniżej planie : utrzymanie poziomu sprzedaży w wysokości 500 szt. kwartalnie do roku 2002 lub ewentualnie jego poszerzenie. PRODUKT Produkt firmy jest obecnie dobry. Na tym etapie nie przewiduje się jego modernizacji. CENA Polityka firmy w zakresie cen jest bardzo prosta – jakość 650 punktów, przy cenie 9 zł za szt. Koszty jej podniesienia o 150 punktów przy planowanej na I kw. 1999 r. ilości produkcji 400 szt. i posiadanym zapasie wyniosą 150 x 650 szt. x 0,05 zł/szt =4875 zł. co będzie pokryte częściowo kredytem. Ten zestaw poziomu jakości i ceny daje w sumie brak większych zmian indeksu rynkowego. Jego wzrost będzie gwarantowany poprzez skoordynowane działania promocyjne. Z związku z oczekiwanym w wyniku działań reklamowych wzrostem indeksu rynkowego przewiduje się od 2000 roku nieznaczną podwyżkę ceny do poziomu 9.1 za 1 szt. co daje jednakże wskaźnik wzrostu cen poniżej inflacji. DYSTRYBUCJA Dystrybucję wyrobu będą prowadzić hurtownicy, na podstawie umowy dającej im terytorialną wyłączność. Przewiduje się docelowo 1 do 2 hurtowników w każdym województwie. Obecnie ta sieć wymaga uzupełnienia. PROMOCJA Przewiduje się intensywną akcję promocyjną z uwagi na brak jakichkolwiek jej elementów w poprzednich okresach. Podstawowe znaczenie w działalności promocyjnej będzie miała reklama w radiu i telewizji. Przewidywane nakłady kwartalnie przedstawia tabela: Reklama zł % Dzienniki 0 0 Tygodniki 0 0 TV 600 60 Radio 400 40 Suma 1000 100 Zaproponowany zestaw reklamowy zwiększy udział firmy w rynku poprzez podniesienie jej indeksu rynkowego. 5. Personel firmy. Po przeprowadzonych zmianach skład zarządu przedstawia się następująco: Bartłomiej Batkiewicz Prezes Zarządu Radosław Kowalski Wiceprezes d/s marketingu Piotr Nowakowski Wiceprezes d/s technicznych Michał Mungo Wiceprezes d/s finansowych 5.1 Plan organizacyjny W związku z przewidywanymi dużymi nakładami na podniesienie jakości wyrobu przewiduje się mniejszy poziom produkcji w I kwartale1999 r wynoszący 400 szt. i sprzedaż całego zapasu. W następnych okresach kwartalnych przewiduje się stabilizację produkcji i sprzedaży na poziomie 500 szt. 6. Analiza finansowa. Plan został skonstruowany przy założeniu, że koszty kredytu wynosić będą 26 % w stosunku rocznym, a odsetki od krótkoterminowych papierów wartościowych 22 % w skali roku. 6.1 Koszty zmienne produkcji Przy założonej jakości 650 punktów koszty zmienne zależne są od poziomu produkcji i wynoszą: Dla serii kwartalnej 400 szt. 500 szt. Część stała 2,0 zł 2,0 zł. Koszt jakości 1,0 zł 1,0 zł. Koszt skali produkcji 1,8 zł. 1,5 zł. Razem 4,8 zł 4,5 zł na 1 szt wyrobu 6.2 Koszty stałe Zestawienie kosztów stałych w układzie kwartalnym na 1999 r. i na lata 2000-2002 w układzie rocznym przedstawia tabela: Koszty stałe I kw 99 r. II kw 99 r. III kw 99 r. IV kw 99 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. Ilość sztuk 650 500 500 500 2000 2000 2000 Koszt zakupów u arbitra Koszty jakości 4875 Koszt utrzymania zapasu Koszt B+R Reklama 900 900 900 900 3600 3600 3600 Koszty administracyjne. 300 300 300 300 1200 1200 1200 Zakup informacji 50 50 50 50 50 50 50 Koszty finansowe Razem 6125 1250 1250 1250 4850 4850 4850 Podstawowym kosztem jaki musi być poniesiony w jest koszt poprawy jakości na poziom 650 i dlatego w 1999 r. przewiduje się zaciągnięci dodatkowego kredytu na okres 4 kwartałów w początkowej wysokości 2000 zł. Ten kredyt będzie spłacamy równolegle z kredytem początkowym w trakcie 1999 r. i na 2000 przewiduje się do spłaty jego resztę w wysokości 500 zł. Ponadto w kosztach stałych przewiduje się stałe nakłady na reklamę w wysokości 900 zł. kwartalnie oraz koszty administracyjne i nakłady na zakup informacji. 6.3 Plan nakładów inwestycyjnych Wobec małego stopnia umorzenia majątku trwałego w okresie do 2002 r. nie przewiduje się nakładów inwestycyjnych w budynki i maszyny produkcyjne. 6.4. Zestawienia bilansów, rachunków zysków i strat oraz cash flow /Za 1999 rok kwartalnie za lata 2000 do 2002 w cyklach rocznych/ /dane w zł./ B I L A N S /prod w szt/ 400 500 500 500 2000 1900 1800 Aktywa 11500 10770,00 10282,75 9761,35 9269,20 10127,60 11640,10 13351,80 Rzecz maj.trwały 10000 9500 9000 8500 8000 6000 4000 2000 Zapas wyr. gotow 1000 0 0 0 0 0 0 0 Zap.mat i surowców 280 350 350 350 350 332,5 315 Należności 900,00 692,31 692,31 692,31 700,00 665,00 630,00 Gotówka 500 90,00 40,44 19,04 26,89 77,60 42,60 6,80 Krót. pap. wartościowe 0,00 200,00 200,00 200,00 3000,00 6600,00 10400,00 Pasywa 11500 10770,00 10282,75 9761,35 9269,20 10127,60 11640,10 13351,80 Kapitał własny 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 Zysk zatrzymany 0,00 -2760,00 -2567,25 -2338,65 -2080,80 -722,40 807,60 Wynik finansowy netto -2760 192,75 228,6 257,85 1358,4 1530 1729,2 Kredyty bankowe 1000 2750,00 2000,00 1250,00 500,00 0,00 0,00 0,00 Zobowiązania 280 350 350 350 350 332,5 315 Aktywa- pasywa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rachunek zysków Przychody ze sprzed. 5850 4500 4500 4500 18200 17290 16380 Koszt zmienne 1920 2250 2250 2250 9000 8550 8100 Marża brutto 3930 2250 2250 2250 9200 8740 8280 Koszt stałe bez amort. 6125 1250 1250 1250 4850 4850 4850 Zysk operacyjny -2195 1000 1000 1000 4350 3890 3430 Amortyzacja 500 500 500 500 2000 2000 2000 Zysk bez koszt. finan. -2695 500 500 500 2350 1890 1430 Koszty finansowe 65 178,75 130,00 81,25 130,00 0,00 0,00 Przychod. finansowe 0 0 11 11 44 660 1452 Zysk brutto -2760 321,25 381 429,75 2264 2550 2882 Podatek dochodowy 0 128,5 152,4 171,9 905,6 1020 1152,8 Zysk netto -2760 192,75 228,6 257,85 1358,4 1530 1729,2 Cash folw Gotówka początkowa 500 90,00 40,44 19,04 26,89 77,60 42,60 Wpływy 4950,00 4707,69 4511,00 4511,00 18236,31 17985,00 17867,00 Przych ze sprzedaży 5850 4500 4500 4500 18200 17290 16380 Spadek należności -900,00 207,69 0,00 0,00 -7,69 35,00 35,00 Zwrot pożyczek 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odsetki od pożyczek 0 11 11 44 660 1452 Zwrot podatku doch. 0 0 0 0 0 0 Wydatki 7360 4757,25 4532,4 4503,15 18185,6 18020 17902,8 Koszty zmienne sprzed 1920 2250 2250 2250 9000 8550 8100 Koszty stałe bez amor. 6125 1250 1250 1250 4850 4850 4850 Przyrost zapasów wyr. -1000 0 0 0 0 0 0 Przyrost zap. materiał. 280 70 0 0 0 -17,5 -17,5 Spłata raty kredytu 250 750 750 750 500 0 0 Odsetki od kredytu 65 178,75 130 81,25 130 0 0 Spadek zobowiązań -280 -70 0 0 0 17,5 17,5 Podatek dochodowy 0 128,5 152,4 171,9 905,6 1020 1152,8 Wypłata dywidendy 0 0 0 0 0 0 0 Wpłata na lokat. termin 0,00 200 0 0 2800 3600 3800 Saldo31+32-38 -1910,00 40,44 19,04 26,89 77,60 42,60 6,80 Kredyt zaciągnięty 2000,00 0 0 0 0 0 0 Gotówka końcowa 90,00 40,44 19,04 26,89 77,60 42,60 6,80 6. Analiza wskaźnikowa Kształtowanie się wskaźników płynności bieżącej (WPB) oraz wskaźnika szybkiego przedstawia tabela oraz wykres: Wskaźniki płatności I kw.99 r. II kw. 99 r. III kw. 99 r. IV kw.99 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. Wsk. pł bieżącej 4,54 3,09 3,03 3,05 3,22 3,13 3,02 Wsk. szybki 3,54 2,67 2,60 2,63 10,79 21,98 35,04 Wartości tych wskaźników są wysokie ale wynika to z zadania jakie postawili właściciele przed nowym zarządem to jest gromadzenie środków finansowych przez okres 4 lat. Wskaźniki rentowności brutto (WZB) i netto (WZN) za omawiany okres przedstawione są w tabeli i na wykresie / dane w %/: Wskaźnik I kw.99 II kw. 99 III kw. 99 IV kw.99 2000 r. 2001 r. 2002 r. Wsk rentow. brutto -47,18 7,14 8,47 9,55 12,44 14,75 17,59 Wsk rentow netto -47,18 4,28 5,08 5,73 7,46 8,85 10,56 W I kwartale są one ujemne z uwagi na znaczne obciążenie kredytem a w następnych okresach ulegają poprawie osiągając w 2001 roku poziom kilkunastu procent co dla przedsiębiorstwa produkcyjnego jest sytuacją dobrą. Zestawienie danych dotyczących wskaźnika rentowności kapitału własnego oraz rentowności sprzedaży za omawiany okres przedstawia tabela i wykres: Wskaźnik I kw.99 II kw. 99 III kw. 99 IV kw.99 2000 r. 2001 r. 2002 r. Wsk. .rentow. kapitału. własnego -0,263 0,018 0,022 0,025 0,129 0,146 0,165 Wsk. rentowności sprzedaży. -0,472 0,0428 0,051 0,057 0,075 0,088 0,106 Wartości tych wskaźników początkowo / w I kw. 1999 r./ są ujemne z uwagi na relatywnie wysoki kredyt zaciągnięty w tym kwartale, a następnie ulegają poprawie do wartości dodatnich. Obliczony wskaźnik Wilkoxsa osiągający wartość ok. 12 tys. zł w roku 2002 pokazuje wyraźnie że, wartość likwidacyjna firmy z czasem wyraźnie rośnie osiągając dobry poziom. Okres I kw.99 II kw. 99 III kw. 99 IV kw.99 2000 r. 2001 r. 2002 r. Wskaźnik Wilkoxa 2695 3172 3651 4159 6515 9058 11801 Obliczone wskaźniki pokrycia obsługi długu I i II przedstawia tabela i wykres. Wskaźnik I kw.99 r. II kw. 99 r. III kw. 99 r. IV kw.99 r. 2000 r. Wsk. pokrycia dł. I -8,55 0,54 0,58 0,61 3,8 Wsk. pokrycia dł. I I -8,76 0,21 0,26 0,31 2,16 Przedstawione wskaźniki osiągają na przestrzeni 1999 r. niepokojące wartości, jednak już w 2000 r. przedsiębiorstwo odzyskuje zdolność kredytową / wartość współczynnika I ok. 2,2 /, a współczynnik II jest wysoki co oznacza, że po pokryciu zobowiązań kredytowych pozostają jeszcze środki do rozdysponowania. 7. Podsumowanie i zakończenie. Przedsięwzięcie przedstawione powyżej, charakteryzuje się bardzo dużym prawdopodobieństwem realizacji. Większość wskaźników oraz analiz, jest bardzo zachęcająca do realizacji tego projektu. Z dużą pewnością można stwierdzić, że powodzenie programu jest prawie pewne. Trudności jakie na pewno wystąpią zarząd będzie się starał przezwyciężać reagując operatywnie i z całą stanowczością.