Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

BILANS I JEGO WSTĘPNA ANALIZA
BILANS I JEGO WSTĘPNA ANALIZA TREŚĆ BILANSU B. to podstawowe sprawozdanie prezentujące stan majątku i źródła jego finansowania na dany moment (obraz statyczny). Aktywa – ogół składników majątkowych w ujęciu wartościowym. Są środkami gospodarczymi będącymi własnością podmiotu, wykorzystywanymi przy realizacji operacji gospodarczych związanych z jego działalnością. Mogą mieć charakter majątku trwałego lub obrotowego. Część A. występuje w formie rzeczowej (środki trwałe, materiały, wyroby gotowe), część tylko wartościowo (gotówka, należności, papiery wartościowe). Pasywa – źródła finansowania majątku. Mają tylko postać wartościową. aktywa p. muszą znajdować odzwierciedlenie w pasywach, stąd globalne sumy aktywów i pasywów muszą być równe. Cechą charakterystyczną B. jest fakt, iż stan końcowy to równocześnie stan początkowy w bilansie otwarcia następnego okresu obrachunkowego. B. to rachunek statyczny, stąd nie wykazuje strumieni wartości towarzyszących prowadzonym przez podmiot operacjom, ale ujmuje ich skutki, widoczne w zmienionych wartościach A i P.