Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Analiza przedsiębiorstwa „ALFA” opiera się o zestaw danych zawartych w bilansie firmy za dwa kolejne lata obrachunko
Analiza przedsiębiorstwa „ALFA” opiera się o zestaw danych zawartych w bilansie firmy za dwa kolejne lata obrachunkowe (tab. 1) oraz o rachunek zysków i strat za analogiczne okresy (tab. 2) Bilans przedsiębiorstwa „ALFA” tab.1 Lp. Stan na Lp. Stan na AKTYWA Początek roku Koniec roku PASYWA Początek roku Koniec roku A Majątek trwały 27000 32000 A Kapitał własny 23900 26500 I Wartości niematerialne i prawne 1000 1300 I Kapitał podstawowy 18000 18000 II Rzeczowy majątek trwały 24500 29000 II Kapitał zapasowy 1400 3500 III Finansowy majątek trwały 1500 1700 III Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny - 2000 IV Należności długoterminowe - - IV Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych - - B Majątek obrotowy 20500 22500 V Wynik finansowy netto roku obrachunkowego 4500 3000 I 1 Zapasy Zapasy materiałowe 11000 8000 12000 8500 B Rezerwy - - II Należności i roszczenia 6000 5000 C Zobowiązania długoterminowe 8400 10400 1 Należności z tytułu dostaw i usług 5000 4000 D Zobowiązania krótkotermi- nowe i fundusze spec. 15500 17800 2 Pozostałe należności 1000 1000 1 Zobowiązania krótkoterminowe 15000 17100 3 Roszczenia sporne - - 2 Fundusze specjalne 500 700 III Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1500 2500 E Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 200 300 IV Środki pieniężne 2000 3000 C Rozliczenia międzyokresowe 500 500 Razem A+B+C 48000 55000 Razem A+B+C+D+E 48000 55000 Rachunek zysków i strat tab.2 Lp. Wyniki Rok ubiegły Rok bieżący A B C D E F G H I J K L M N Przychody ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej w tym: amortyzacja koszty materiałowe Zysk ze sprzedaży (A-B) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk na działalności operacyjnej(C+D-E) Przychody finansowe Koszty finansowe w tym odsetki Zysk brutto na działalności gospodarczej(F+G-H) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Zysk brutto(I+J-K) Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego Zysk netto(L-M) w tym: - dywidenda - potrzeby przedsiębiorstwa 80000 70000 4000 30000 10000 2000 1500 10500 1000 3500 2000 8000 500 1000 7500 3000 4500 1500 3000 95000 86000 6000 40000 9000 3500 4000 8500 1500 3000 2500 7000 500 2500 5000 2000 3000 1500 1500 I. Analiza zmian oraz struktury majątku i źródeł jego finansowania Bilans analityczny (strona aktywna) wraz z wskaźnikami struktury oraz dynamiką w ujęciu względnym i bezwzględnym tab. 3 Lp. Aktywa Stan na Odchy lenia Dyna mika% Wskaźniki struktury początek koniec początek koniec zmiana I Majątek trwały w tym: 27000 32000 5000 118,5 56,3 58,2 +1,9 1 rzeczowy 24500 29000 4500 118,4 51,1 52,7 +1,6 2 finansowy 1500 1700 200 113,3 3,1 3,1 - 3 niematerialny 1000 1300 300 130,0 2,1 2,4 0,3 II Majątek obrot. w tym: 21000 23000 2000 109,5 43,7 41,8 -1,9 1 zapasy 11000 12000 1000 109,1 22,9 21,8 -1,1 2 należności 6000 5000 -1000 83,3 12,5 9,1 -3,4 3 środki pieniężne i papiery wartościowe 3500 5500 2000 157,1 7,3 10,0 2,7 4 rozliczenia międzyokresowe 500 500 - 100,0 1,0 0,9 -0,1 Razem 48000 55000 7000 114,6 100,0 100,0 x Bilans analityczny (strona pasywna) wraz z wskaźnikami struktury oraz dynamiką w ujęciu względnym i bezwzględnym tab. 4 Lp. Pasywa Stan na Odchy lenia Dyna mika% Wsk. struktury pocz. koń. I Kapitał własny i rezerwy w tym: 23900 26500 2600 110,9 49,8 48,2 -1,6 1 akcyjny 18000 18000 - 100,0 37,5 32,7 -4,8 2 zapasowy 1400 3500 2100 250,0 2,9 6,4 3,5 3 rezerwowy - 2000 2000 - - 3,6 3,6 4 zysk netto dzialony na: 4500 3000 -1500 66,7 9,4 5,5 -3,9 a dywidendę 1500 1500 - 100,0 3,1 2,7 -0,4 b zysk pozostawiony 3000 1500 -1500 50,0 6,3 2,7 -3,6 II Zobowiązania w tym: 24100 29500 4400 118,3 50,2 51,8 1,6 1 2 długoterminowe bieżące 8400 15700 10400 18100 2000 2400 123,8 115,3 17,5 32,7 18,9 32,9 1,4 0,2 Razem 48000 55000 7000 114,6 100,0 100,0 x Analiza dynamiki aktywów pozwala stwierdzić, że nastąpił wzrost całości ma¬jątku przedsiębiorstwa o 14,6%, przy czym wzrost majątku trwałego był wyższy (118,5%) niż majątku obrotowego (109,7%). We wzroście majątku trwałego naj¬wyższe odchylenie bezwzględne odnosi się do rzeczowych składników majątku (+4500), które też określiły wzrost ich dynamiki (118,4%). W majątku obroto¬wym najwyższą dynamikę wykazują środki pieniężne i krótkotermino¬we papiery wartościowe (157,1%). Z analizy dynamiki pasywów wynika, że dynamika ogółu zobowiązań (118,3%), w tym zobowiązań długoterminowych (123,8%) i bieżących (115,3%) była wyższa niż kapitałów własnych (110,9%). Ocenę dynamiki danych bilansu pogłębia analiza zmian strukturalnych. Wy¬nika z niej, że w obrębie aktywów nastąpił wzrost udziału majątku trwałego z 56,3 do 58,2%, tj. o 1,9%, przy podobnym spadku udziału majątku obrotowe¬go z 43,7 do 41,8%. W majątku trwałym wzrost ten wiązał się ze wzrostem rzeczowych składników majątku (o 1,6%) oraz wartości niematerialnych i prawnych (o 0,3%). W majątku obrotowym wystąpił spadek udziału zapasów (1,1%) i należności (3,4%) oraz wzrost środ¬ków pieniężnych (1,3%) i papierów wartościowych przeznaczonych do obro¬tu (1,4%). Po stronie pasywów widoczny jest spadek udziału kapitałów własnych (o 1,6%), przy wzroście zobowiązań długoterminowych (o 1,4%) i bieżących (o 0,2%). Na wzrost kapitałów własnych wpływ wywarł wzrost kapitału zapaso¬wego oraz kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny wartości majątku trwa¬łego. Firma nie zanotowała żadnych nietypowych zmian w dynamice czy strukturze aktywów i pasywów. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że wzrost majątku trwałego sfinan¬sowany został głównie przez wzrost zobowiązań. Nie jest to tendencja korzyst¬na, szczególnie w przypadku, gdy stopa oprocentowania kredytów i pożyczek jest wyższa od stopy rentowności majątku. W samych zobowiązaniach większą dynamiką charakteryzują się zobowiązania długoterminowe co powoduje wzrost bezpieczeństwa, ale także wzrost kosztu kapitału. Uwagę zwraca też ponadprzeciętny wzrost środków pieniężnych i papierów wartościowych co świadczy o wolnych środkach pieniężnych w firmie. Natomiast większa dynamika wzrostu majątku trwałego niż majątku obrotowego wskazuje na niewielkie usztywnienie majątku firmy, ale także na wzrost mocy produkcyjnych – wzrost dotyczy główni rzeczowego majątku trwałego, który jest majątkiem bezpośrednio produkcyjnym. Zestaw wskaźników firmy wskazuje na ogólny rozwój majątku, jedyny spadek dotyczący należności jest zjawiskiem pozytywnym, gdyż świadczy o wzroście ściągalności należności. II. Analiza pokryci majątku kapitałami Wyszczególnienie Formuła 1 w % 2 w % Wskaźnik zastosowania kapitału własnego (WZCW) 88,52 82,81 Wskaźnik zastosowania kapitału obcego (WZCO) 116,59 125,33 Wskaźnik zastosowania kapitału stałego (WZCS) 119,63 115,31 Wskaźnik zastosowania kapitału pracującego (WZCP) 25,85 21,78 Wskaźnik zastosowania kapitału obcego krótkoterminowego (WZCOK) 75,61 76,00 Ogólna sytuacja finansowa (OSF) 158,21 151,72 Firma charakteryzuje się dobrą sytuacją kapitałowo-majątkową i sytuacja ta nie notuje większych zmian w czasie okresu obrachunkowego. Firma ta ma stabilną sytuację finansową, wprawdzie nie jest zachowana złota reguła finansowania (stosunek kapitału własnego do majątku trwałego odpowiednio 88,52 i 82,81 procent)przedsiębiorstwo ma za mało kapitałów własnych, ale po dodaniu kapitału długoterminowego który także posiada dużą stabilność wyniki wskaźnika WZCS są już dużo lepsze 119,63 % z niewielką zmianą o kierunku negatywnym (115,31 %). Poziom wskaźników zastosowania kapitału pracującego i obcego krótkoterminowego wskazują na użycie części kapitału stałego do finansowania majątku obrotowego, nie jest to pozytywnym zjawiskiem, gdyż ten rodzaj kapitału ma wyższe koszty pozyskania i nie powinien finansować majątku o tak wysokim stopniu płynności – ma to uzasadnienie jedynie w przypadku występowania trudno zbywalnych zapasów. Niewielki wzrost wskaźnika WZCOK i spadek WZCS oraz WZCP wskazują na poprawę w tym obszarze. mimo tego że, firma ma zbyt niski poziom kapitałów własnych to wskaźnik OSF będący syntetyczną oceną ogólnej kondycji finansowej firmy jest na dobrym poziomie, lecz wykazuje niewielką negatywną zmianę o prawie 7 punktów procentowych. III. Ocena płynności finansowej Wyszczególnienie Formuła 1 2 Wskaźnik bieżącej płynności (CR) 1,32 1,26 Wskaźnik szybkiej płynności (QR1) 0,61 0,59 Wskaźnik natychmiastowej płynności (QR2) 0,13 0,17 Wszystkie trzy wskaźniki płynności wykazują zbyt niski poziom. Wskaźnik CR powinien zawierać się w granicach 1,5-2,0; QR1 około 1, a QR2 oscylować wokół 0,2. Dwa pierwsze wskaźniki oprócz tego wykazują tendencję spadkową jedyni wskaźnik natychmiastowej płynności zbliża się do wartości właściwej. Może to świadczyć o tym, że firma w sposób ciągły reguluje najpilniejsze zobowiązania natomiast może sobie jednocześnie pozwolić na napięte wskaźniki płynności prawdopodobnie ze względu na dobrą opinie i renomę firmy wśród dostawców i kooperantów, co gwarantuje że nie nastąpi sytuacja natychmiastowej wymagalności wszystkich zobowiązań. IV. Ocena poziomu zadłużenia Wyszczególnienie Formuła 1 w % 2 w % Wskaźnik zadłużenia ogółem (DR) 49,79 51,27 Wskaźnik sfinansowania mają- tku kapitałem własnym(ETA) 49,79 48,18 Wskaźnik zadłużenia ogółem do kapitału własnego (D/E) 100,00 106,41 Wskaźniki zadłużenia wykazują wysoki poziom zadłużenia potwierdzając wnioski wyciągnięte z analizy majątkowo-kapitałowej. Dodatkowo stan rzeczy pogorszony jest poprzez wzrost zadłużenia do 51,27 % wartości majątku ogólnego firmy co daje stosunek kapitału obcego do własnego na poziomie 1,06. V. Analiza aktywności gospodarczej 1.Produktywność aktywów Wyszczególnienie Formuła 1 2 Wskaźnik produktywności aktywów OA 1,55 1,84 Wskaźnik produktywności aktywów trwałych OA 2,71 3,22 Wskaźnik produktywności zapasów ogółem OZ 6,96 8,26 Średni stan aktywów - 51500 Średni stan majątku trwałego - 29500 Średni stan zapasów - 11500 Przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką produktywności składników majątku zarówno ogólnego jak i trwałego i zapasów. Jedna złotówka aktywów firmy wypracowała w roku bazowym 1,55 PLN przychodu, a majątku trwałego i zapasów odpowiednio 2,71PLN i 6,96 PLN. Pozytywnym zjawiskiem jest to, że wszystkie wskaźniki zanotowały wzrost o około 18,7% co pozwoliło w roku następnym na to, by aktywa obróciły się 1,84 raza, majątek trwały 3,22, a zapasy 8,26 raza. 2.Obrotowość i rotacja zapasów materiałowych Wyszczególnienie Formuła 1 2 Wskaźnik obrotowości zapasów materiałowych OZM 3,64 4,85 Wskaźnik rotacji zapasów materiałowych w dniach RZM 99 74 Średni stan zapasów materiałowych - 8250 Wyraźną poprawę wykazuje obrotowość zapasów wzrost o ponad 33 %, dzięki temu czas zalegania zapasów materiałowych w magazynie czas zalegania zapasów materiałowych w magazynie zmniejszył się o 22 dni. Spadek ten oznacza ogólną poprawę gospodarki zapasami, dzięki temu zmniejszy się zamrożenie środków, a także spadną koszty magazynowania. Ocena względna jest zatem pozytywna – zmiana jest korzystna – ale trudno określić czy dany poziom jest odpowiedni w tym celu musielibyśmy porównać nasze dane z wynikami innych firm w naszym sektorze czy nawet branży. 3.Obrotowość i rotacja należności i zobowiązań Wyszczególnienie Formuła 1 2 Wskaźnik obrotowości należności ON 14,59 17,27 Wskaźnik rotacji należności ogółem RN 25 21 Wskaźnik obrotowości zobowiązań bieżących OZB 3,96 4,80 Wskaźnik rotacji zobowiązań bieżących RZB 91 75 Zakupy kredytowane ZK = KO – A Średni stan zobowiązań bieżących - 16650 Średni stan należności - 5500 Wskaźniki obrotowości należności firmy mają wysoki poziom odpowiednio 14,55 i 17,27 co potwierdza tezę postawioną przy badaniu struktury o poprawie ściągalności należności firmy. Prawdopodobna restrykcyjna polityka finansowa firmy doprowadziła do zmniejszenia średniego okresu ściągalności należności o 4 dni. O 21 procent wzrósł wskaźnik obrotu zobowiązań, co jest pozytywne, bo może mieć wpływ na przywiązanie dostawców do firmy. Okres kredytowania odbiorców jest krótszy średnio odpowiednio o 66 i 54 dni od okresu kredytowania dostawców. Stosunek tych wskaźników jest podstawą do oceny krótkoterminowej polityki firmy wraz z zestawem wskaźników płynności. VI. Analiza struktury zysku brutto oraz rentowności kapitału i obrotu Lp. Wyszczególnienie Wartość Struktura w % 1 2 1 2 1 Wynik ze sprzedaży 10000 9000 133,33 180,00 2 Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 500 -500 6,67 -10,00 3 Wynik na działalności operacyjnej 10500 8500 140,00 170,00 4 Wynik z operacji finansowych -2500 -1500 -33,33 -30,00 5 Wynik brutto na działalności gospodarczej 8000 7000 106,67 140,00 6 Saldo strat i zysków nadzwyczajnych -500 -2000 -6,67 -40,00 7 Wynik brutto 7500 5000 100,00 100,00 W obydwu okresach obrachunkowych firma wypracowała zysk jednak w drugim okresie zysk ten spadł o ponad 33 % z poziomu 4500 do 3000. Analiza składników zysku brutto wskazuje, że główną rolę w jego tworzeniu ma wynik na sprzedaży odpowiednio 133,33 i 180 % masy zysku brutto. Jednak gdy w pierwszym okresie pozostała działalność operacyjna przyniosła zysk tak w drugim spowodowała straty zmniejszając zysk o 10%. W obu latach wynik operacji finansowych był ujemny powodując spadek zysku o 33,33% w pierwszym i 30% w drugim okresie. Saldo zysków i strat nadzwyczajnych także zmniejszyło masę zysku, lecz kiedy w pierwszym okresie było to tylko 6,67% to w drugim spadek ten wyniósł aż 40%. Do wskaźników rentowności obrotu należą rentowność sprzedaży, rentowność netto oraz wynikowy poziom kosztów. Wskaźnik rentowności sprzedaży R1 = 5,63% R2 = 3,15% Wskaźnik rentowności netto Rn1 = 6% Rn2 = 3,23% Wynikowy poziom kosztów ogółem i na poziomie operacyjnym WPK1 = 93,75 % WPK2 = 97,89 % WPKo1 = 87,50 % WPKo2 = 90,53 % Rentowność firmy w okresie pierwszym kształtowała się na dość dobrym poziomie 5,63 %, jednak w drugim okresie nastąpił duży spadek o 44 % do poziomu 3,16% jest bardzo znaczna różnica. Trochę lepiej prezentuje się rentowność netto gdyż na ten wskaźnik ma wpływ sama firma generując koszty (nie bierzemy pod uwagę poziomu cen naszych produktów na rynku czy też chłonności rynku), jednak i on zanotował bardzo wysoki spadek o 46 %. To, że spadek ten jest większy niż spadek rentowności sprzedaży świadczy że na tak słabą rentowność ma wpływ poziom kosztów. Przypuszczenie to wyjaśnia wynikowy poziom kosztów ogólnych którego poziomy w obydwu okresach (93,75% i 97,89%) znacznie przekraczają dopuszczalne granice 70-90%. Wynikowy poziom kosztów na poziomie operacyjnym wskazuje, że główna działalność firmy kształtuje ten wskaźnik na dość dobrym poziomie 87,5% w pierwszym okresie i trochę gorzej w drugim 90,53%, stąd wynika że nie najlepsza rentowność jest wynikiem wysokich kosztów i nieadekwatnych do nich przychodów na pozostałej działalności operacyjnej i finansowej co już wcześniej było zauważone przy analizie składników zysku brutto. Wyszczególnienie Formuła 1 w % 2 w % Wskaźnik rentowności kapitału ogółem (ROA) 8,83 7,48 Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) 17,86 11,90 Wskaźnik rentowności kapitału podstawowego (ROI) 25 16,67 Wskaźniki rentowności wykazują dość dobry poziom szczególnie rentowność kapitałów - własnego oraz podstawowego. Jednak w drugim okresie te wyniki ulegają spadkowi – kapitału własnego i podstawowego o około 33 % do poziomów 11,90 % oraz 16,67 %. Najmniejszy spadek notuje rentowność kapitału ogółem około 15-procentowy spadek do poziomu 7,48 %. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Wzrost wartości majątku trwałego, pomimo umorzenia części wartości rzeczowych składników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych, nastąpił poprzez inwestycje w te składniki majątku w następujących proporcjach - rzeczowy majątek trwały 9000, wartości niematerialne i prawne 200. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres drugi - metoda pośrednia A. Przepływy środków pieniężnych w działalności operacyjnej I. Wynik finansowy netto (zysk lub strata) +3000 II. Korekty o pozycje: +10700 1. Amortyzacja +6000 2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych - 3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone +2500 4. Rezerwy na należności - 5. Inne rezerwy - 6. Podatek dochodowy od zysku brutto 2000 7. Podatek dochodowy zapłacony -2000 8. Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej - 9. Zmiana stanu zapasów +1000 10. Zmiana stanu należności i roszczeń -1000 11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem poży¬czek i kredytów) oraz funduszów specjalnych +2100 12. Zmiana stanu rozliczeń miedzyokresowych +100 13. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów - 14. Pozostałe pozycje - III. Środki pieniężne netto pochodzące z działalności operacyjnej (I ± II) +13700 B. Przepływy środków pieniężnych w działalności inwestycyjnej I. Nabycie/Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych -200 II. Nabycie/Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego -9000 III. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych - IV. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych - V. Nabycie/Sprzedaż innych akcji, udziałów i papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) - VI. Udzielone/Zwrócone pożyczki - VII. Otrzymane/Zwrócone dywidendy - VIII. Otrzymane/Zwrócone odsetki - IX. Pozostałe pozycje - X. Środki pieniężne netto pochodzące z działalności inwestycyjnej (I ± II ± III ± IV ± V ± VI ± VII ± VIII) -9200 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Zaciągniecie/Spłata długoterminowych kredytów bankowych +500 II. Zaciągniecie/Spłata długoterminowych pożyczek, emisja/wykup obli¬gacji lub innych papierów wartościowych - III. Zaciągnięcie/Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych - IV. Zaciągnięcie/Spłata krótkoterminowych pożyczek, emisja/wykup obli¬gacji lub innych papierów wartościowych - V. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -1500 VI. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego - VII. Wpływy z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału VIII. Zapłacone/Zwrócone odsetki - -2500 IX. Pozostałe pozycje - X. Środki pieniężne netto pochodzące z działalności finansowej (I ± II ± ± III ± IV ± V ± VI ± VII ± VIII ± IX) -3500 D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A ± B ± C) +1000 E. Środki pieniężne na początek roku obrotowego +2000 F. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D + E). +3000 Struktura przepływów pieniężnych Lp. Wyszczególnienie % 1. CF z działalności operacyjnej + 1370,00 2. CF z działalności inwestycyjnej - 940,00 3. CF z działalności finansowej - 350,00 4. CF ogółem 100,00 % Duże strumienie pieniężne z działalności operacyjnej, znajdują ujście w działalności inwestycyjnej firmy mającej na celu zwiększenie możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa – nie można tego zjawiska więc ocenić jednoznacznie pozytywnie lub negatywnie. Natomiast negatywny jest fakt wysokich przepływów pieniężnych ujemnych w działalności finansowej. Ocena wydajności gotówkowej Lp. Wyszczególnienie Formuła % 1 Wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży (WGS) 1,05 2 Wskaźnik wydajności gotówkowej zysku (WGZ) 33,33 3 Wskaźnik wydajności gotówkowej majątku (WGA) 1,82 Trudno jest określić czy wartość powyższych wskaźników ma właściwy poziom bez porównania adekwatnych wskaźników dla innych firm w naszej branży. Dodatnie przepływy pieniężne w skali rocznej w naszej firmie stanowią ponad 30 procent zysków przez nią generowanych. Lecz porównując wartość przepływów pieniężnych do przychodów ze sprzedaży, a także do wartości aktywów firmy – stosunek ten wyniósł dla sprzedaży 1,05 % i przepływy finansowe stanowiły prawie 2 % wartości majątku firmy. Lp. Wyszczególnienie Formuła % 1 Wskaźnik pokrycia zadłużenia ogółem (WPZO) 4,18 2 Wskaźnik pokrycia zadłużenia długoterminowego (WPZD) 11,90 3 Wskaźnik reinwestycji gotówki operacyjnej (WRS) 14,29 4 Wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówki (WOG) 11,76 W = spłata zobowiązań długoterminowych w okresie + wypłata dywidend + przyrost majątku ogółem. Firma osiągnęła dość dobre wyniki wskaźników wystarczalności gotówkowej, które określają w jakim stopniu gotówka z działalności wystarcza na pokrycie wydatków związanych z zadłużeniem ogólnym i długoterminowym (odpowiednio 4,18 i 11,90 procent zadłużenia). Przedsiębiorstwo posiada zdolności samofinansowania rozwoju działalności przedsiębiorstwa w ponad 14 procentach z nadwyżki wygenerowanej w czasie działalności przedsiębiorstwa. Natomiast ogólna wystarczalność gotówki oceniana jest na 11,76 całkowitego zapotrzebowania.