Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Analiza fundamentalna
Analiza fundamentalna producenta elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego firmy „Amica” z Wronek Pozycja AMIKI na rynku, perspektywy rozwoju. AMICA jest wiodącym krajowym producentem dużego sprzętu AGD. Spółka ma w asortymencie podstawowe produkty z tego segmentu, tj: kuchenki /średni i wysoki segment rynku/, lodówki oraz pralki /tzw. front loader/. Według badań rynkowych w 2001 roku, Spółce udało się wyprzedzić Polar i tym samym zająć pozycję lidera tego rynku. Spółka zdecydowanie umacnia swoją pozycję w najbardziej rentownych segmentach rynku AGD. Amica ma około 48–50% udziału w rynku kuchni. Jeżeli popatrzymy na rynek z perspektywy ostatniego roku, to pozycja Spółki w tym segmencie w sposób widoczny uległa umocnieniu. Jeszcze na przełomie 2000/2001 roku była ona o 1–2 punkty procentowo słabsza w porównaniu do roku bieżącego. W związku z pogarszającą się sytuacją materialną społeczeństwa Amica zmuszona była skupić się na średnim i wyższym segmencie rynku, czyli na produkcji o wyższej rentowności. Mimo rezygnacji z najtańszego segmenty rynku Amica była w stanie utrzymać swój wysoki udział w rynku nawet przy ogólnym spadku popytu na kuchnie. W bieżącym roku Amica postawiła na poprawę wizerunku, jako producenta nowoczesnego sprzętu. Po spekularnym zdobyciu w ciągu 2 lat /i utrzymaniu przez kolejny rok/ ponad 20% rynku sprzętu chłodniczego udział Amiki w tym segmencie spadł. W tej chwili szacowany jest on na około 14-16%. Mimo to Spółce z powodzeniem udaje się lokować na rynku pralki. Według analityków w tym roku Amica może osiągnąć 20% udział w tym segmencie, co jest bardzo dużym sukcesem biorąc pod uwagę w segmencie tym jest ostrzejsza rywalizacja. Strategia rozwoju Amiki od lat jest jasno określona. Podstawowym celem jest stworzenie tzw. Centrum Białej Techniki, miejsca produkcji wszystkich podstawowych asortymentów dużego sprzętu AGD. Spółka konsekwentnie realizuje plan, zakładając pełną realizację dopiero około 2007-2008 roku. W ciągu najbliższych kilku lat Amica będzie inwestować dwutorowo: w swoje marki i w efektywną sieć dystrybucji, szczególnie poza Polską. Rząd wielkości tych inwestycji to 5 mln EUR rocznie, czyli niespełna 1,5-2% sprzedaży. Spółka Amica posiada kilka marek produkowanych: przede wszystkim, marka Amica na rynku krajowym i na nowych rynkach zagranicznych, marka Hansa na rynku niemieckim i na rynkach przybałtyckich oraz marka Gram w całej Skandynawii. Jeżeli na rynkach zagranicznych uda się Spółce osiągnąć lepsze od zakładanych wyników, wówczas jej inwestycje w dalszy rozwój dystrybucji zagranicznej mogą wzrosnąć powyżej poziomu 5 mln EUR rocznie. Oprócz coraz wyraźniejszego nastawienia Amiki na eksport, którego wzrost w 1Q2002 szacuje się na 20-25%, Spółka stara się odebrać konkurentom jak najwięcej rynku krajowego. Sukces Amiki. polegający na zajęciu pierwszej pozycji na rynku, można przypisać w pewnym stopniu kłopotom Polaru, jednak nie wydaje się, iż jest to główny czynnik. Jednym z nich było wejście na rynek z nowym produktem-pralkami. AMICA odebrała konkurencji nowym produktem dużą część rynku. Należy przypuszczać, że podstawą sukcesu Amiki jest umiejętność szybkiego dostosowania się do potrzeb rynku i reagowanie na sygnały wysyłane przez ten rynek. Jest to wielki plus Amiki i podstawowa przewaga nad wielkimi koncernami i firmami. Przykładem błyskawicznej reakcji na sygnały rynkowe jest zmniejszenie o 50-60 mln PLN wcześniej zakładanych wydatków na końcowym etapie wyposażenia fabryki pralek we Wrocławiu. Odpowiednio zinterpretowane sygnały pozwoliły na optymalizację wydatków i uchroniły Amikę przed większymi kłopotami na bardzo złym rynku w początku 2001 roku. Ogólnie rzecz biorąc działalność operacyjna Amiki ocenić należy pozytywnie, lecz mankamentem jest duże dyskonto nakładane przez rynek na akcje Spółki. Równe traktowanie akcjonariuszy czy bardzo zagmatwane struktury właścicielskie Spółki i wymagające „wyprostowania” układy handlowe przyczyniają się na tę sytuację. Struktury właścicielskie Spółki i układy handlowe. Główny właściciel Amiki /Jacek Rutkowski/ wraz z zarządem zadeklarowali większe otwarcie się Spółki dla pozostałych akcjonariuszy oraz zmianę statutu /rozszerzenie pięcioosobowej rady nadzorczej o dwóch nowych członków/ w celu polepszenia przejrzystości działania Amiki. Zmiany te ma przeprowadzić WZA Spółki. Wszystko wskazuje, iż takie działania mogą zaowocować ocieplenie stosunków między Amicą a inwestorami finansowymi doprowadzając w późniejszym czasie do wzrostu zaufania między inwestorami instytucjonalnymi a Amicą, co powinno pozytywnie wpłynąć na proces zmniejszania się dyskonta nakładanego przez rynek przy wycenie akcji Amiki. Podstawowym „kamieniem milowym” w Amice są powiązania handlowe między Amicą a Magotrą, która w 100% należy do Jacka Rutkowskiego. Do Magotry należy 38% duńskiego Grama /62% należy do Amiki/, a 5% rynku niemieckiego i francuskiego. Na rozwój całego eksportu Amiki pracuje 20 osób w Amice i 40 osób w Magotrze. Całość „nowego” eksportu Spółki obsługiwana jest już przez samą Amikę, lecz sprawa Magotry zdecydowanie wymaga uproszczeni. Z deklaracji Amiki wynika, że sprawa ta powinna być rozwiązana definitywnie do połowy przyszłego roku /prawdopodobnie Amica poprodtu kupi Magotrę/. Uproszczenia struktury właścicielskiej wymaga również sprawa blisko 3 mln akcji przejętych w 1999 roku od Banku Handlowego. Obecnie są one w posiadaniu Amiki, ale poprzez cypryjską spółkę Sidegrove. W Sidegrove akcje Amiki są zaksięgowane po 32 PLN, jednak biorąc pod uwagę, że Amika finansuje cały czas jej kredyt, do ceny akcji powinien być doliczony koszt finansowania. Prawdopodobnie 1 mln tych akcji zostanie sprzedana w grudniu jeszcze tego roku na rynku kapitałowym, natomiast reszta pomóc ma sfinansować nabycie Magotry oraz ma posłużyć w celu powiązania kapitałowego Amiki z inwestorem branżowym zainteresowanym współpracą handlową. Finanse Amiki. Ubiegły rok był chyba najcięższym w historii Spółki. Spowolnienie gospodarcze wydobyło siłę Amiki i jej zdolność do szybkiego reagowania na sygnały płynące z rynku. Pierwsze półrocze 2001 roku nie było korzystne dla Spółki. Sprzedaż była niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, pojawiła się strata netto sięgająca 9,7 mln PLN. Ta zła sytuacja zmusiła Spółkę w I połowie roku do szukania nowych rynków poza granicami Polski. Niższa sprzedaż, przy tak nasilonej konkurencji okupiona została wyższymi kosztami sprzedaży, co pociągnęło za sobą niższą rentowność. Spadek rentowności wymusił również niższe ceny wyrobów gotowych. Ceny sprzętu AGD spadły w ciągi 2001 roku o około 3-8%, a koszty produkcji wzrosły w niektórych przypadkach o 2-4%. Pociągnęło to za sobą wzrost kosztów związanych ze sprzedażą. Jednak już druga połowa 2001 roku pokazała, że Amica potrafi sobie radzić nawet na trudnym rynku. Amica zakończyła ubiegły rok z dodatnią dynamiką sprzedaży oraz odrobiła półroczną stratę osiągając 5,3 mln PLN zysku netto. Stało się tak mimo bardzo dużego obciążenia wyników Amiki kosztami finansowymi. Pod koniec 2002 roku można się spodziewać znacznej poprawy wyników Spółki. Amica w swoich prognozach zakłada, że będzie konsekwentnie umacniać pozycje rynkową, przede wszystkim w segmencie lodówek i pralek co pozwoli zwiększyć łączny przychód ze sprzedaży. Kryzys pokazał siłę Amici. Dalsza działalność i rozwój Spółki, a przede wszystkim nakłady na ekspansję rynkową oraz ewentualnie przyszła inwestycja w linie do produkcji zmywarek, będą finansowane z własnych środków i kredytów bankowych. Sądzę, że najtrudniejszy rok, pod względem obsługi zaciągniętych kredytów Spółka ma już za sobą. Amica jest w stanie nadal utrzymywać potrzebny do sfinansowania działalności i inwestycji poziom zadłużenia, tak więc nie zakładana jest nowa emisja akcji w najbliższym czasie. BILANS (mln PLN) 1999 2000 2001 2002E 2003E Aktywa 678,04 823,53 730,95 749,41 751,92 Aktywa trwałe 442,94 453,72 400,70 367,68 333,20 Rzeczowy majątek trwały 354,46 425,84 380,29 348,31 318,72 WniP 11,55 27,87 20,18 13,34 8,45 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finansowy majątek trwały 85,94 0,00 0,24 6,03 6,03 Aktywa bieżące 227,65 346,45 320,76 371,14 405,88 Zapasy 80,27 93,60 66,28 68,76 78,61 Należności krótkoterminowe 122,68 263,63 159,16 207,86 231,74 Środki pieniężne i papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 24,70 7,23 95,31 94,52 95,53 RMKC 7,45 5,37 9,49 10,59 12,84 Zobowiązania 351,46 506,68 407,18 422,24 394,59 Zobowiązania krótkoterminowe /nieodsetkowe/ 129,67 173,93 106,82 125,59 149,62 Zobowiązania krótkoterminowe /odsetkowe/ 43,72 123,18 112,64 206,64 207,99 Zobowiązania długoterminowe 178,07 209,56 187,72 90,02 36,98 Rezerwy 19,04 19,04 18,70 18,19 19,02 RMKB i PPO 13,64 16,67 18,56 18,30 20,50 Kapitały własne 293,90 281,14 286,51 290,68 317,81 Pasywa 678,04 823,53 730,95 749,41 751,92 Rachunek wyników (mln PLN) 1999 2000 2001 2002E 2003E Przychody ze sprzedaży 785,71 841,93 856,19 955,11 1057,50 Koszty wytworzenia sprzedaży -581,03 -654,83 -669,83 -723,09 -798,21 Zysk brutto na sprzedaż 204,67 187,10 186,36 232,02 259,30 Koszty sprzedaży -12,09 -14,36 -19,62 -19,85 -23,07 Koszty ogólne zarządu -97,83 -108,99 -103,23 -117,53 -141,26 Pozostałe koszty /koszty operacyjne -21,18 -52,57 -24,91 -26,28 -26,87 Zysk operacyjny (EBIT) 73,57 11,18 38,60 68,37 68,09 Przychody (koszty) finansowe, netto -9,34 -5,13 -37,72 -51,12 -40,50 Zysk gospodarczy 64,22 16,30 0,88 17,25 27,60 Zysk /straty nadzwyczajne 0,05 -0,12 0,03 0,00 0,00 Zysk przed opodatkowaniem 64,27 16,19 0,91 17,25 27,60 Podatek dochodowy -21,83 -9,61 -4,46 -3,40 -6,26 Zysk netto 42,44 6,58 5,37 13,85 21,33 Wypłata dywidend 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EBITDA 116,48 58,11 103,30 131,20 131,00 Amortyzacja 42,91 46,93 64,70 62,83 62,91 Rachunek przepływów pieniężnych (mln PLN) 1999 2000 2001 2002E 2003E Cash Flow Operacyjny 68,62 -57,45 130,57 37,15 73,12 Zysk netto 42,44 6,58 5,37 13,85 21,33 Amortyzacja 42,91 46,93 64,70 62,83 62,91 Zmiana majątku obrotowego netto -10,78 -110,00 -64,66 -32,44 -9,70 Pozostałe -5,95 -0,96 -4,17 -7,09 -1,42 Cash Flow Inwestycyjny -45,23 -229,58 -10,21 -34,21 -20,43 Nakłady inwestycyjne -131,16 -143,64 -10,45 -40,01 -20,43 Pozostałe 85,92 -85,94 0,24 5,80 0,00 Cash Flow Finansowy 115,14 155,22 -32,27 -3,74 -51,68 Zmiana długu netto 115,14 155,22 -32,27 -3,74 -51,68 Wypłata dywident 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emisja akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmiana Środków Pieniężnych za Okres 138,53 -131,81 88,08 -0,80 1,01 Wskaźniki 1999 2000 2001 2002E 2003E Wzrost sprzedaży * 16,2% 7,2% 1,7% 11,6% 10,7% Wzrost zysku brutto na sprzedaży * 14,5% -8,6% -0,4% 24,5% 11,8% Wzrost zysku operacyjnego* 18,6% -84,8% 254,3% 77,1% -0,4% Wzrost EBITDA* 18,5% -50,1% 77,8% 27,0% -0,1% Wzrost zysku netto* 31,3% -84,5% -18,3% 157,8% 54,0% Rotacja należności krótkoterm. W dniach 46 83 89 69 75 Rotacja zapasów w dniach 45 48 43 34 33 Rotacja zobowiązań handl. w dniach 44 60 54 38 40 Płynność bieżąca 1,31 1,23 1,46 1,12 1,13 Płynność szybka 0,85 0,91 1,16 0,91 0,92 Zobowiązania odsetkowe /kapitały własne 75,5% 118,4% 104,8% 102,1% 77,1% Wskaźnik pokrycia odsetek 4,07 0,88 1,02 1,33 1,67 Marża brutto na sprzedaż 26,0% 22,2% 21,8% 24,3% 24,5% Marża operacyjna 9,4% 1,3% 4,5% 7,2% 6,4% Marża EBITDA 14,8% 6,9% 12,1% 13,7% 12,4% Marża zysku netto 5,4% 0,8% 0,6% 1,5% 2,0% Zwrot na kapitałach własnych 3,9% 0,6% 0,5% 1,2% 1,8% Zwrot na aktywach 1,9% 0,2% 0,2% 0,5% 0,7% *(rok-na-rok) Źródło: Centralny Dom Maklerski PKO S.A. Udziały rynkowe w poszczególnych segmentach dużego sprzętu AGD w 2001 roku 4. Podsumowanie W minionym roku Amica udowodniła, że umie sobie świetnie radzić w trudnej sytuacji, jaka panuje na polskim rynku AGD. Od 2001 roku Spółka jest liderem tego segmenty rynku. Spółka ma już za sobą najtrudniejszy dla siebie rok – rok największego obciążenia kosztami odsetkowymi kredytów zaciągniętych na budowę fabryki pralek i zakup własnych akcji. Obecnie Amica musi się skoncentrować na ekspansji na rynki zagraniczne; biorąc pod uwagę bieżącą sytuację osiąga na tym polu sukcesy. Amica pokazała nie raz, iż potrafi wchodząc z nowym produktem jest w stanie odebrać rynek innym jego uczestnikom.