Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Akt notarialny
Akt notarialny Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "URODA" Dnia 1 stycznia 1992 r, przed notariuszem Janem Kowalskim stawiły się następujące osoby, w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: • • Tożsamość wyżej wymienionych osób została potwierdzona na podstawie dowodów osobistych. 1. Postanowienia ogólne: § 1 Stanowiący oświadczyli, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "spółką". § 2 Firma Spółki brzmi FABRYKA KOSMETYKÓW "URODA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA. § 3 Siedzibą spółki jest ŁÓDŹ. Czas trwania spółki jest nieograniczony. § 4 Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, oraz za granicą z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. 2. Przedmiot działania spółki § 5 Przedmiotem działania spółki jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, a w szczególności:  Produkcja i sprzedaż wyrobów chemii gospodarczej, kosmetyczno - perfumeryjnych, wyrobów przemysłu włókienniczego, farmaceutyków i parafarmaceutyków  Produkcja różnego rodzaju opakowań  Handel hurtowy i detaliczny w zakresie wyrobów własnych i cudzych, krajowych i zagranicznych, skup oraz pośrednictwo  Promocja, projektowanie wyrobów i usług własnych, oraz na zlecenie  Organizacja targów i wystaw  Handel zagraniczny (eksport, import) w zakresie towarów i usług  Prowadzenie składów celnych, oraz świadczenie usług w zakresie handlu zagranicznego  Świadczenie usług księgowych, poligraficznych, wydawniczych i transportowych § 6 Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, filie, przedstawicielstwa oraz agencje, a także uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych w kraju i zagranicą. 3. Kapitał spółki § 7 Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 200 000 (milion dwieście) zł. pl. dzieli się na 1 200 udziałów . § 8 Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział . § 9 Udziały zostały objęte przez wspólników w sposób następujący: Witold Bukowski - 400 udziałów Wojciech Agier - 400 udziałów Dariusz Prochowski - 400 udziałów § 10 Wspólnicy pokryli przypadające im udziały w całości przez wpłacenie ich gotówką do kasy spółki przed podpisaniem niniejszej umowy § 11 Zdobycie udziałów wymaga zgody w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników. § 12 Pierwszeństwo w nabyciu udziałów mają wspólnicy. 4.Władze spółki. § 13 Władzami spółki są: A) Zgromadzenie Wspólników B) Rada Nadzorcza C) Zarząd § 14 Uchwały zgromadzenia wspólników zapadają zwykłą większością głosów, o ile kodeks handlowy nie stanowi inaczej. § 15 Na jeden udział przypada jeden głos na zgromadzeniu wspólników. § 16 Zarząd spółki składa się z jednej lub dwóch osób i wybierany jest przez zgromadzenie wspólników. § 17 Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze uchwały zgromadzenia wspólników. § 18 Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. § 19 W zyskach i stratach spółki wspólnicy uczestniczą w stosunku do posiadanych udziałów. § 20 Spółka prowadzić będzie księgowość handlową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa handlowego. § 21 Likwidacja i rozwiązanie spółki następują w trybie i na zasadach przewidzianych w kodeksie handlowym. 5. Postanowienia końcowe. § 22 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy Kodeksu Handlowego. § 23 Koszty tej umowy ponoszą w równej kwocie wspólnicy. Podpisy wspólników: Podpis notariusza: Wniosek o zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "URODA" Wnoszę o zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Uroda", która została zawarta dnia 1 stycznia. Przedmiotem działania spółki jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 200 000 zł. Dzieli się on na 1 200 udziałów, z których każdy ma wartość 1 000 zł. Udziały zostały objęte przez wspólników w następujący sposób: - – 400 udziałów - – 400 udziałów - – 400 udziałów Wspólnicy pokryli przypadające im udziały w całości, poprzez dokonanie wpłaty gotówką do kasy spółki przed podpisaniem umowy. Za Zarząd spółki : Uchwała zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "URODA" o regulaminie Zarządu § 1 Zarząd spółki jest organem wykonawczym spółki. § 2 Zarząd spółki składa się z dwóch osób, w tym Prezesa. § 3 Kadencja Zarządu trwa 3 lata. § 4 Każdy członek Zarządu może być odwołany przed upływem kadencji wyłącznie z ważnych powodów. § 5 Zarząd powoływany jest przez zgromadzenie wspólników § 6 Zarząd spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. § 7 Zarząd reprezentuje spółkę w sądzie i poza sądem. § 8 Zarząd zobowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego do sporządzenia i udostępnienia wspólnikom bilansu na ostatni dzień roku obrachunkowego, rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz pisemnego zobowiązania z działalności spółki w danym okresie. § 9 Zarząd zobowiązany jest do zwołania zgromadzenia wspólników. § 10 Członków zarządu obowiązuje zasada lojalnego działania względem spółki § 11 Rozwiązanie spółki może nastąpić w skutek podjętej w specjalnym trybie uchwały wspólników, orzeczenia sądu na żądanie wspólnika oraz ogłoszenia upadłości spółki § 12 Zarząd zobowiązany jest do prowadzenia księgi protokołów zgromadzenia wspólników § 13 Zarząd zobowiązany jest do zgłoszenia do sądu zmiany umowy spółki, rozwiązania spółki, zmiany udziałowców lub posiadanych przez nich udziałów. Podpisy wspólników : Lista wspólników Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością " URODA " Za Zarząd spółki: Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością " URODA " o wyborze Rady Nadzorczej Zgromadzenie Wspólników postanawia, że w skład Rady Nadzorczej wejdą: Podpisy wspólników : Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością "URODA " o wyborze Zarządu Zgromadzenie Wspólników postanawia, że Zarząd spółki będzie dwu osobowy. Funkcje prezesa będzie pełnił ............. Podpisy wspólników : Oświadczenie o wpłacie udziałów Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością "URODA " Oświadczam, że wszystkie udziały pieniężne spółki "URODA " zostały wpłacone do kasy spółki. Za Zarząd spółki: HISTORIA FIRMY "URODA" Spółka Fabryka Kosmetyków „URODA” powstała w wyniku procesów prywatyzacyjnych, na bazie dawnego przedsiębiorstwa państwowego, działającego w Łodzi. Spółka została zawiązana aktem notarialnym z dnia 1 stycznia 1992 roku i zarejestrowana w dniu 5 marca 1992 roku. Firma spółki brzmi Fabryka Kosmetyków „Uroda” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Siedzibą spółki jest Łódź. Spółka posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów Kodeksu handlowego. Założycielami spółki były 3 osoby, które w dniu 1 stycznia 1992 roku przed notariuszem Janem Kowalskim podpisały Akt Notarialny – Akt Założycielski oraz Statut Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Na podstawie zawartej umowy Minister Skarbu Państwa działający w imieniu Skarbu Państwa przeniósł na rzecz Spółki własność zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład zlikwidowanego przedsiębiorstwa w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu. Przedmiotem działania przedsiębiorstwa Spółki jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa a w szczególności :  produkcja i sprzedaż wyrobów chemii gospodarczej, kosmetyczno - perfumeryjnych, wyrobów przemysłu włókienniczego, farmaceutyków i parafarmaceutyków  produkcja różnego rodzaju opakowań  handel hurtowy i detaliczny w zakresie wyrobów własnych i cudzych, krajowych i zagranicznych, skup oraz pośrednictwo  promocja, projektowanie wyrobów i usług własnych, oraz na zlecenie  organizacja targów i wystaw  handel zagraniczny (eksport, import) w zakresie towarów i usług  prowadzenie składów celnych, oraz świadczenie usług w zakresie handlu zagranicznego  świadczenie usług księgowych, poligraficznych, wydawniczych i transportowych OPIS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ FK „URODA” spółka z o.o. jest producentem szerokiej gamy wyrobów kosmetyczno - perfumeryjnych w ofercie spółki znajduje się ponad 150 wyrobów. Są to m.in.: seria kosmetyków lnianych oraz serie dla mężczyzn, w skład, których wchodzą wyroby perfumeryjne, kosmetyki pielęgnacyjne do skóry oraz środki do pielęgnacji włosów. Znaczną pozycję w produkcji mają szampony, środki do pielęgnacji włosów oraz wyroby perfumeryjne. Wyroby oferowane przez spółkę sklasyfikowane są w poniższych grupach: • kosmetyka biała • szampony i inne wyroby do pielęgnacji włosów • perfumeria • kosmetyka kolorowa • produkty do pielęgnacji jamy ustnej • pozostałe wyroby Oprócz wyrobów własnej produkcji spółka prowadzi dystrybucję towarów innych producentów chemii gospodarczej i kosmetyków. Charakterystyka poszczególnych grup asortymentowych: 1.Kosmetyka biała W tej grupie FK "Uroda" oferuje kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała. W skład kosmetyki białej wchodzą cztery serie: - lniana - winogronowa - Len & Ceramidy - Active Sport Duży udział w grupie kosmetyków białej mają również preparaty słoneczne, które obejmują : emulsje ochronne z filtrami słonecznymi (wodoodporne oraz zawierające melaninę ), olejki ułatwiające opalanie, przyspieszacze i balsamy po opalaniu. 2. Szampony i środki do pielęgnacji włosów. Produkowane przez Spółkę szampony sprzedawane są pod trzema markami: - Zioła Polskie - Nature Style - Owocowy Raj Serie Zioła Polskie oraz Nature Style to głównie szampony ziołowe zawierające wyciągi z takich ziół jak: rumianek, pokrzywa, szałwia, tatarak, chmiel, brzoza, czarna rzepa i dzika róża. Natomiast szampony z serii Owocowy Raj zawierają wyciągi z owoców: kiwi, brzoskwinia, grapefruit i papaya. 3. Perfumeria. Najbardziej renomowanymi produktami firmy są wyroby perfumeryjne zarówno damskie jak i męskie. Spółka sprzedaje pięć serii perfumeryjnych dla pań, jedną serię dezodorantów oraz antyperspirant. Firma "Uroda" oferuje osiem serii perfumeryjnych dla mężczyzn, w których skład wchodzą: wody kolońskie, toaletowe, płyny po goleniu, dezodoranty oraz preparaty do pielęgnacji ciała i kremy do golenia. Oprócz perfumerii damskiej i męskiej firma produkuje perfumy dla dzieci. 4. Kosmetyka kolorowa. W grupie kosmetyki kolorowej Spółka produkuje emalie do paznokci oraz zmywacze. Obecnie oferowane są dwie serie emalii do paznokci: emalie zawierające D – Panthenol i szybkoschnące emalie ekologiczne zawierające keratynę. Udział przychodów ze sprzedaży kosmetyki kolorowej w przychodach ze sprzedaży ogółem obniża się. Strategią Spółki jest stopniowa rezygnacja z produkcji kosmetyki kolorowej i zastąpienie jej dystrybucją kosmetyków do makijażu produkowanych przez renomowanych producentów zagranicznych. 5. Produkty do pielęgnacji jamy ustnej. W 1993 roku Spółka podpisała umowę licencyjną ze szwajcarską firmą, na podstawie której uzyskała prawo do importu i dystrybucji w Polsce, a także produkcji preparatów do pielęgnacji jamy ustnej ( Elmex i Aronal). Produkcję rozpoczęto w 1994 roku. W skład tej grupy wchodzą profilaktyczne i lecznicze pasty do zębów, żele oraz płyny do płukania jamy ustnej. 6. Pozostałe wyroby. W tej grupie największy udział stanowią płyny do kąpieli. Spółka produkuje cztery rodzaje płynów, o zapachu aloesowym, różanym oraz płyn 1000 kwiatów i jodłowy z naturalnym olejkiem z igliwia i młodych pędów jodły syberyjskiej. 7. Towary. Spółka poprzez swoją sieć dystrybucji prowadzi sprzedaż wyrobów innych producentów. Część wyrobów firmowana jest przez Spółkę i sprzedawana pod markami poszczególnych serii. Ważną grupę towarów stanowią preparaty do pielęgnacji jamy ustnej Elmex, których dystrybucję Spółka prowadzi na podstawie umowy licencyjnej. Pozostałe towary sprzedawane są pod markami ich producentów. Firma "Uroda" posiada licencje na produkcję i dystrybucję na terytorium Polski past do zębów Elmex i Aronal oraz produktów stomatologicznych Meridol. Posiada także liczne zastrzeżone znaki towarowe. W roku 1997 firma "Uroda" odniosła kilka znaczących sukcesów, prezentując swoje wyroby na prestiżowych imprezach targowo – promocyjnych. Były to m. in. - W plebiscycie organizowanym przez Centrum Kosmetyczne, Spółka otrzymała wyróżnienie w kategorii firm polskich jako „Firma sprawdzona, uznana i doskonała”. - Polska Kapituła Biznesu przyznała Spółce prestiżową nagrodę Firmy Roku 1997, za bogatą ofertę rynkową i umiejętność sprostania konkurencji. Spółka dysponuje nowoczesnym zapleczem badawczym. W latach 1995 – 1998 dokonano modernizację pomieszczeń, oraz zakupiono wysokiej klasy wyposażenia laboratorium badawczego. Największą inwestycją w zakresie rozbudowy zaplecza badawczego w 1998 roku było oddanie do użytku nowej pracowni kremów i emulsji. Pozwoli to na znaczne usprawnienie oraz rozszerzenie zakresu prowadzonych prac badawczych. W 1998 roku opracowano receptury i technologie oraz przygotowano i wdrożono do produkcji 56 nowych lub zmodernizowanych wyrobów. W ciągu najbliższych 3 lat firma zamierza znacznie umocnić swoją pozycję w sektorze kosmetyczno – perfumeryjnym oraz rozwinąć eksport wyrobów. Od kilku lat stawiamy na najwyższą jakość naszych kosmetyków. Jednak pojmowanie kwestii jakości w dotychczasowym, tradycyjnym ujęciu to już historia. Teraz trzeba zaspokoić najwyższe oczekiwania Klientów i dać im wiarygodną gwarancję, że kupując nasze wyroby osiągną deklarowane przez Spółkę korzyści. Osiągnęliśmy ten wysoki pułap, uzyskując Certyfikat Jakości zgodny z ISO 9001. Prowadzimy już pracę nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania. Będzie on obejmował dwie dziedziny: jakość i ochronę środowiska. W ciągu najbliższych trzech lat Spółka zamierza znacznie umocnić swoją pozycję w sektorze kosmetyczno – perfumeryjnym oraz rozwinąć eksport wyrobów. Swoje cele strategiczne FK "Uroda" będzie realizować przede wszystkim poprzez rozwój produkcji: • wyrobów emulsyjnych – kremy, mleczka, toniki • wyrobów perfumeryjnych – perfumy, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, dezodoranty • past do zębów i preparatów stomatologicznych Elmex W 1997 roku wdrożono w Spółce system informatyczny usprawniający gospodarkę materiałową i działalność finansowa – księgową. W 1998 roku podjęto działania zmierzające w celu wdrożenia systemu jakości ISO 14001. Natomiast do końca 1999 roku FK "Uroda" zostanie objęta zintegrowanym komputerowym systemem zarządzania TETA. Systemy te pozwalają na bieżące analizowanie poszczególnych linii produktów, ułatwia to podejmowanie decyzji dotyczących zwiększenia lub zmniejszenia produkcji poszczególnych wyrobów. Spółka planuje stopniową koncentrację produkcji na wybranym asortymencie przede wszystkim kosmetyce białej i perfumerii, czyli wyrobach o wysokiej rentowności. Spółka zamierza min. rozbudować sieć dystrybucji, przeprowadzić promocję nowej linii kosmetyków męskich i pasty do zębów Elmex oraz zakupić maszyny i urządzenia do konfekcji wód kolońskich. Otoczenie i pozycja Spółki na rynku W ciągu ostatnich lat polski rynek kosmetyków uległ znacznym przekształceniom. Do roku 1990 rynek kosmetyczny charakteryzował się stałą wielkością produkcji, a na rynku obecne były prawie wyłącznie przedsiębiorstwa państwowe. Od 1993 roku wraz z postępującymi reformami gospodarczymi, wzrostem koniunktury i dochodów realnych ludności widoczny jest skokowy wzrost produkcji przemysłu kosmetycznego. Branża kosmetyczna stała się jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi polskiego przemysłu. Obecnie tempo wzrostu produkcji w branży kosmetycznej należy do najwyższych w kraju. Na tak szybki rozwój branży kosmetycznej wpłynęły min.:  proces prywatyzacji największych przedsiębiorstw i idące za nim zmiany strukturalne  poprawa jakości oferowanych produktów  zaangażowanie kapitału zagranicznego  zmiany ekonomiczne w kraju i wzrost popytu Na wzrost popytu na produkty przemysłu kosmetycznego na polskim rynku wpłynęły przede wszystkim wzrost siły nabywczej społeczeństwa i zmiana modeli konsumpcyjnych. Z przeprowadzonych badań wynika, że Polacy przy zakupie kosmetyków kierują się przede wszystkim zaufaniem do marki produktów, hypoalergicznością wyrobu i ceną. W 1998 roku na polskim rynku funkcjonowało, zgodnie z danymi GUS 480 przedsiębiorstw zajmujących się produkcją środków do mycia i czyszczenia oraz wyrobów kosmetycznych i toaletowych. Krajowi producenci kosmetyków wprowadzają do sprzedaży liczne nowości, przygotowane według nowoczesnych technologii produkcji. Rozwija się zarówno produkcja wyrobów markowych, o bardzo wysokich cenach, jak i kosmetyków masowej produkcji, zróżnicowanej pod względem jakości i ceny. Rynek wyrobów kosmetycznych w Polsce w latach 1995 – 1998 w ujęciu ilościowym Źródło: Dane GUS wg klasyfikacji SWW ( Standardowy Wykaz Wyrobów ) Główni konkurenci Podstawowym kryterium podziału krajowego rynku kosmetycznego jest przeznaczenie wyrobów ( do pielęgnacji skóry, włosów, jamy ustnej, makijażu). W ramach każdej grupy szczególnego znaczenia nabiera segmentacja cenowa rynku ( do jakiej grupy odbiorców adresowane są produkty). Segment cenowy, w jakim oferowany jest produkt związany jest ściśle z systemem dystrybucji. FK Uroda w swojej ofercie posiada 150 wyrobów, które można zaliczyć do wspomnianych wcześniej grup asortymentowych. Znajomość producentów kosmetyków na rynku Źródło: Mareco/Gallup International , wrzesień 1998 r. Na wykresie przedstawiono wyłącznie producentów, których rozpoznawalność przekracza 8%. Większość Polskich producentów kosmetyków koncentruje swoją działalność w jednej grupie asortymentowej lub na jednym bądź kilku produktach. Z tego powodu polscy producenci kosmetyków i wyrobów perfumeryjnych konkurują z FK Uroda wyłącznie w poszczególnych grupach asortymentowych i nie stanowią konkurencji dla całości oferty Spółki. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Spółkę do jej największych polskich konkurentów w poszczególnych grupach asortymentowych należą:  Pollena Savona Sp.z o.o. – segment szamponów  Global Cosmed S.A. – segment szamponów oraz płynów do kąpieli  Loki s.c. – segmenty szamponów  Dr Irena Eris Laboratorium Kosmetyczne S.A. – segment kosmetyki białej  Soraya S.A. – segment kosmetyki białej  Ziaja Sp. z o.o. – segment kosmetyki białej  Kolastyna Laboratorium s.c. – segment preparatów przeciwsłonecznych  Miraculum S.A. – segment kosmetyki białej, perfumerii oraz kosmetyków pielęgnacyjnych dla dzieci i kosmetyków męskich Wielkość i potencjał polskiego rynku zdecydowały o tym , iż na początku lat dziewięćdziesiątych zaczął on być postrzegany jako szczególnie atrakcyjny przez zagranicznych inwestorów i producentów. Na polskim rynku pojawiły się wszystkie liczące się koncerny międzynarodowe, które w większości przejęły zakłady produkujące wyroby chemii gospodarczej od Skarbu Państwa w wyniku procesu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Na polskim rynku kosmetycznym obecne są renomowane międzynarodowe firmy kosmetyczne, głównie francuskie ( Dior, Clarins, Guerlain ) oferujące produkty luksusowe i specjalistyczne. Produkty obecne na rynku polskim importowane są głównie z kraju pochodzenia producenta i przeznaczone do najwyższego segmentu rynku. Produkty renomowanych firm posiadają marginalne znaczenie w całości produkcji sprzedawanej na rynku kosmetycznym, a obecność firm ograniczona jest do dużych aglomeracji miejskich. Do głównych zagranicznych konkurentów Spółki należą:  Lechia – Beiersdorf S.A. – segment kosmetyki białej i past do zębów  Uroda – Cussons S. A. – segment kosmetyków męskich i kosmetyki białej  Colgate – Palmolive Sp. z o.o. – segment past do zębów i szamponów  L’Oreal i Garnier Sp. z o.o. – segment kosmetyki białej  Procter & Gamble Operations Polska S.A. – segment kosmetyki białej i szamponów  Johnson & Johnson Poland Sp.zo.o. – segment szamponów oraz kosmetyki białej Kosmetyka biała Należy do najważniejszej grupy produktów, charakteryzuje się największą dynamiką przychodów ze sprzedaży i najwyższą rentownością. Produkty zaliczane do tej grupy: 1. Produkty do pielęgnacji twarzy  Kremy do twarzy – 90% kobiet w Polsce deklaruje ich stosowanie  Mleczka, śmietanki i żele do mycia twarzy – 30% Polek deklaruje ich używanie  Toniki do twarzy  Kremy i żele pod oczy 2. Produkty do pielęgnacji całego ciała  Balsamy do ciała  Kremy i balsamy do rąk  Kremy do stóp W rynku kosmetyki białej wyróżnić można następujące segmenty cenowe: 1. Niski – produkty masowe krajowych producentów o niskiej cenie ( np. Ziaja ) 2. Średni – FK Uroda, Soraya, Dr Irena Eris 3. Wysoki – Garnier, L’Oreal. Deramika Marki zachodnie zdobyły pozycję na rynku dzięki intensywnej reklamie w madiach. 4. Luksusowy – głównie produkty firm francuskich o wysokiej jakości oraz cenie, sprzedawane prawie wyłącznie poprzez sieć salonów firmowych ( Dior, Lancome ) lub wydzielone punkty sprzedaży np. wyłącznie apteki (Vichy, Roc ) Na rynku produktów do pielęgnacji twarzy dominują głównie polscy producenci. Istotny udział tych producentów w rynku jest wynikiem znajomości firmy przez konsumentów i posiadanego zaufania do marki produktu. Badania przeprowadzone przez Mareco Polska Member of Gallup International wskazują, iż głównym motywem, którym kierowali się klienci dokonując zakupu kremów, śmietanek i toników do twarzy jest zaufanie do marki produktu (32,5 %). Innym istotnym motywem zakupów była cena produktu( 21,6%). Niewielkie znaczenie posiada sama obecność marki zagranicznej jako czynnik decydujący o wyborze produktu ( produkt zagraniczny jako motyw zakupu uznało zaledwie 0,9 % badanych). Deklarowana używalność kosmetyków pielęgnacyjnych FK Uroda:  Kremy do twarzy – 3,3 % ogół respondentek  Kremy i żele pod oczy – 0,9 %  Mleczka, śmietanki do twarzy – 1,4 %  Toniki do twarzy – 1,5 %  Balsamy do ciała – 1,3 %  Kremy i balsamy do rąk – 8,3 % Obserwowany w latach 1995-1998 wzrost wartości przychodów ze sprzedaży kosmetyków białych dotyczył głównie nowych na rynku, ostatnio wypromowanych przez FK Uroda marek kosmetyków (seria lniana) oraz kremów do rąk. Największe udziały w przychodach ze sprzedaży wyrobów kosmetyki białej miała w 1997 oraz 1998 roku seria lniana, osiągając ponad połowę wartości całości przychodów ze sprzedaży kosmetyki białej. Spadek wartość przychodów ze sprzedaży w latach 1995-1998 dotyczył w szczególności kosmetyków z serii ceramidowej i winogronowej. Wynika to z niepodejmowania przez firmę działań promocyjnych, reklamowych oraz ze zmiany upodobań klientów, mody. Wyroby z tych serii znajdują się w końcowej fazie cyklu życia produktu. Rynek szamponów Jedynymi polskimi markami szamponów o znaczącym udziale w rynku są szampony ziołowe Polleny Savony oraz FK Uroda. Największy udział w ujęciu wartościowym posiada firma Procter & Gamble – 22,5 %, natomiast w ujęciu ilościowym dominuje Pollena Savona – 27,8 % udziału. Udział ilościowy producentów szamponów Źródło : „Kosmetyki – magazyn specjalistów urody i zdrowia” , wrzesień 1997, nr 23 Producenci dzielą szampony wg rodzaju włosów i ich kondycji. Innym kryterium jest ich przeznaczenie – dla dzieci, całej rodziny, przeciwłupieżowe, do codziennego mycia. Rynek szamponów można także podzielić na segmenty cenowe : 1. Powyżej 10 zł. /200 ml – szampony specjalistyczne tj. Nizoral, Avon, Oriflame oraz sprzedawane w salonach fryzjerskich 2. Od 5,5 do 6,5 zł. / 200 ml – Organics, Pantene, Elseve, Optima, Lniane – Uroda 3. Od 4 do 5 zł. / 200 ml – Timotei, Palmolive, Schauma, Ultra Doux 4. Ok. 2,5 zł. / 550 ml – familijny – Pollena Savona, Zioła polskie – Uroda Wyroby nasze sprzedawane są przede wszystkim w segmencie najtańszych wyrobów dostępnych na rynku krajowym. Jedynym szamponem sprzedawanym w kategorii wyrobów o wysokiej cenie jest szampon lniany. Rynek produktów perfumeryjnych Perfumeria męska – rynek podzielony jest na 3 segmenty: - wyroby luksusowe – zdominowane przez renomowane firmy francuskie i amerykańskie - wyroby o średnich cenach – segment o największej konkurencji, dominują w nim produkty zagranicznych firm ( Gillette, Old Spice, Denim ). W tym segmencie sprzedaje swoje wyroby FK Uroda. - segment niskich cen – masowe produkty krajowych producentów ( Wars, Makler i Brutal ). Dzięki niskim cenom oferowanych produktów segment ten jest największy pod względem ilościowym. Perfumeria damska – na rynku wyróżnić można 6 segmentów w zależności od cen oferowanych wyrobów: - kopie i podróbki zapachowe - niższy masowy - wyższy masowy - średni masowy - semiselektywny - selektywny Nasze wyroby sprzedawane są w segmencie wyższym masowym ( wyroby o jednostkowej cenie detalicznej ok. 50 zł.). Wyrobami o największej sprzedaży są dezodoranty ( ponad 50 % rynku wyrobów perfumeryjnych), wody toaletowe i perfumowane ( ok. 30 % ), natomiast grupą o najmniejszej sprzedaży są perfumy ( poniżej 5 % ). Rynek preparatów słonecznych Dominującą rolę na rynku krajowym odgrywają producenci polscy (Kolastyna, Miraculum, oraz Uroda). Zagraniczni producenci o największym udziale w rynku to Garnier Paris, Johnson & Johnson. Rynek preparatów do pielęgnacji jamy ustnej Udział polskich producentów szacowany jest na 55 % . Największy, bo aż 40 % udział w rynku posiada Lechia – Beiersdorf S.A. Udział FK Uroda wynosi ok. 1 %. Spółka jest producentem oraz dystrybutorem preparatów stomatologicznych Elmex, oraz Aronal. Są to lecznicze i profilaktyczne pasty do zębów, preparaty lecznicze, oraz płyny do płukania jamy ustnej. Obserwowane trendy na rynku: W ciągu ostatnich kilku lat producenci i odbiorcy kosmetyków coraz większą uwagę zwracają na dodatkowe cechy wyrobów takie jak : - ochrona skóry przed wolnymi rodnikami odpowiedzialnymi za starzenie się skóry oraz zmiany chorobowe - nawilżanie skóry - przeciwdziałanie powstawaniu zmarszczek oraz ich usuwanie - ochrona skóry przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych - działanie łagodzące podrażnienia skóry Duże znaczenie dla producentów kosmetyków ma dynamicznie rozwijający się rynek preparatów o specjalnym przeznaczeniu (wyszczuplających, ujędrniających biust, likwidujących rozstępy skórne oraz pękające naczyńka krwionośne). Kolejnym znaczącym trendem jest rosnące zainteresowanie ze strony odbiorców produktami pochodzenia naturalnego. Do tej grupy zaliczyć można kosmetyki: - oparte na naturalnych surowcach, szczególności roślinnych - poprawiające naturalne oddychanie skóry Wraz ze wzrostem zanieczyszczenia środowiska naturalnego, powodującego zwiększoną podatność skóry na podrażnienia, uczulenia oraz alergie przewiduje się intensywny rozwój produkcji kosmetyków z grupy hypoalergicznych oraz przeznaczonych dla skóry wrażliwej. Charakterystyczne dla preparatów z tej grupy jest to iż : - oparte są one na bardzo delikatnych surowcach - nie zawierają chemicznych środków konserwujących - są bezzapachowe Dodatkowo poza przedstawionymi powyżej trendami w produkcji kosmetyków duże znaczenie ma postęp w zakresie stosowania substancji aktywnych. Do najnowszych systemów nośnikowych wykorzystywanych w przemyśle kosmetycznym należą: - kremy o strukturze ciekłych kryształów - mikrosfery – mikrocząsteczki kolagenowe z witaminami C i E, przenoszące je do wnętrza skóry i ułatwiające ich przyswajanie - preparaty o strukturze oleosomów - mikrogranulki z zawartymi wewnątrz witaminami Szanse funkcjonowania FK Uroda w branży W 1998 r FK Uroda prowadziła sprzedaż około 150 wyrobów własnej produkcji oraz dystrybucję towarów innych producentów chemii gospodarczej i kosmetyków. W latach 1995 –1998 widoczny jest wzrost przychodów ze sprzedaży w większości grup asortymentowych. Spadek przychodów ze sprzedaży wystąpił jedynie w grupie produktów kosmetyki kolorowej i perfumerii. Związane jest to ze stopniowym ograniczaniem asortymentu przez Spółkę i rezygnację z produkcji o niskiej rentowności. Biorąc pod uwagę strukturę asortymentową, największe udziały w przychodach ze sprzedaży Spółki w 1998 r. miały trzy grupy produktów: - wyroby kosmetyki białej - szampony i środki do pielęgnacji włosów - perfumeria Stanowiły one łącznie 76,38 % przychodów ze sprzedaży. Główne rynki zbytu Produkcja FK Uroda kierowana jest głównie na rynek krajowy. W roku 1998 przychody ze sprzedaży produktów i towarów uzyskiwane na rynku krajowym stanowiły ponad 99% całkowitych przychodów ze sprzedaży produktów i towarów. W ujęciu wartościowym udział przychodów ze sprzedaży produktów kierowanych na eksport w przychodach netto ze sprzedaży produktów spadł z 5,53% w 1995 r do 0,55% w roku 1998. W związku z tym Spółka stopniowo ogranicza eksport wyrobów o najmniejszej rentowności. Firma Uroda najwięcej wyrobów eksportuje do USA, lecz również prowadzi eksport bezpośredni na podstawie umów z podmiotami krajowymi. Struktura sprzedaży wyrobów kosmetycznych w latach 1995 – 1998 w ujęciu ilościowym ( w tyś.) 1996 (ilość) 1996 (%) 1997 (ilość) 1997 (%) 1998 (ilość) 1998 (%) Kraj 3 532 97,9 3 378 99,8 4 023 99,78 Eksport 77 2,1 7 0,2 9 0,22 Ogółem 3 609 100 3 385 100 4 032 100 Źródło: FK Uroda sp. z o.o. Wyroby Spółki sprzedawane są na terenie całego kraju. Spółka prowadzi sprzedaż za pośrednictwem następujących kanałów dystrybucji: 1. Sprzedaż bezpośrednio z fabryki, kierowana do: - dużych hurtowni – dystrybutorów, posiadających własną sieć magazynów w całym kraju. Współpraca z tymi odbiorcami prowadzona jest na podstawie długoterminowych umów dystrybucyjnych. - sieci supermarketów - odbiorców zagranicznych - odbiorców detalicznych 2. Sprzedaż za pośrednictwem własnych składów fabrycznych. Prowadzą one zarówno sprzedaż własnych produktów Spółki jak i towarów obcych producentów. Obecnie funkcjonują składy fabryczne w Łodzi, Krakowie, Gliwicach, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie i Warszawie. Składy te kierują swoją sprzedaż do: - hurtowni kosmetycznych - realizują zamówienia przedstawicieli handlowych, zbierane na rzecz sklepów detalicznych Udział sprzedaży składów fabrycznych w 1998 roku wzrósł około 46% całkowitej sprzedaży realizowanej przez Spółkę. 3. Sprzedaż za pośrednictwem przedstawicieli handlowych. Głównym zadaniem przedstawicieli jest sprzedaż produktów, mierzona wartością zebranych zamówień. Realizacją zebranych przez nich zamówień zajmują się składy fabryczne, hurtownie patronackie oraz inne hurtownie będące dystrybutorami wyrobów FK Uroda. 4. Sprzedaż za pośrednictwem własnych sklepów firmowych. Perspektywiczne rynki zbytu Wyroby Spółki kierowane są obecnie przede wszystkim do odbiorców krajowych. W latach 1995 - 1997 w Polsce nastąpił znaczny wzrost miesięcznych wydatków na środki higieny osobistej w gospodarstwach domowych. Poziom wydatków polskich gospodarstw domowych na zakup środków higieny osobistej należy do najniższych w Europie. Wzrastająca zamożność polskiego społeczeństwa oraz wzrastające wydatki konsumpcyjne wpływają na zwiększone zapotrzebowania na wyroby kosmetyczne i perfumeryjne. Spółka niezależnie od działań zmierzających do ciągłego zwiększania udziału jej wyrobów w krajowym rynku kosmetycznym i perfumeryjnym zamierza podjąć działania w celu zwiększania sprzedaży na rynkach zagranicznych. Do głównych obszarów zainteresowania należą:  USA i Kanada - wyroby perfumeryjne  Kraje Wspólnoty Niepodległych Państw - na rynki tych krajów będą oferowane specjalnie w tym celu przygotowane wyroby oparte na wyciągach roślinnych oraz wyroby perfumeryjne  Węgry - według badań przeprowadzonych przez Spółkę rynek tego kraju został zdominowany przez renomowanych producentów oferujących bardzo drogie wyroby. Zdaniem Spółki na rynku tego kraju istnieje duża luka w klasie wyrobów kosmetycznych o średnich cenach. Oprócz rozwoju współpracy dotychczasowymi dystrybutorami Spółka planuje zwiększenie sprzedaży swoich wyrobów poprzez apteki oraz rozwój własnej sieci sprzedaży detalicznej. Sezonowość rynków zbytu Naturalnym zjawiskiem w branży kosmetycznej jest sezonowość sprzedaży. Największe przychody ze sprzedaży odnotowywane są w czwartym kwartale. Sezonowość stymulowana jest przede wszystkim wzmożonymi zakupami wyrobów kosmetycznych z przeznaczeniem na prezenty. Wpływ na sezonowość sprzedaży ma również fakt, iż sprzedaż niektórych produktów oferowanych przez Spółkę związana jest z warunkami atmosferycznymi np. preparaty do opalania. Szeroki asortyment oferowanych produktów oraz prowadzona polityka sprzedaży powodują, iż sezonowe różnice przychodów ze sprzedaży produktów i towarów są niewielkie. Źródła zaopatrzenia Podstawowymi surowcami wykorzystywanymi przez Spółkę są :  Surowce kosmetyczne - PPHU Adara Sp. z o.o. Polska, procentowy udział w całości dostaw w 1998 roku to 3,4 %  Kompozycje zapachowe - Fabryka Syntetyków Zapachowych Aroma Sp. z o.o. Polska - 1,7 %  Spirytus - PPHU Grundpol Sp. z o.o. Polska - 1,1 %  Ekstrakty ziołowe - Przedsiębiorstwo Zagraniczne Produkcyjno - Handlowe Herbarom Polska - 1,6 %  Detergenty - Henkel Sp. komandytowa Niemcy - 1,6 % Dostawcy opakowań:  Butelki szklane - Huta szkła Działdowo Sp. z o.o. Polska - 5,6 % Huta szkła Jarosław s.a. Polska- 4,0 %  Tuby - Neopac, Szwajcaria - 3.1 % Cebal Tuba Polska s. a. - 2,0 %  Nakrętki - Zakład Produkcyjny Inco Veritas Sp. z o.o., Polska - 3,0 % Opis organizacji przedsiębiorstwa FK Uroda jest przedsiębiorstwem jednozakładowym, którego komórki organizacyjno - produkcyjne zorganizowane są w Łodzi. Zarząd Spółki składa się z dwóch członków:  Prezesa Zarządu ( Dyrektora Naczelnego )  Członka Zarządu ( Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu ) Prezes Zarządu przy współpracy z Dyrektorem ds. Produkcji i Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu, Dyrektorem ds. Ekonomiczno - Finansowych kieruje pracą Spółki oraz pracami podległych bezpośrednio komórek organizacyjnych. Komórki organizacyjne pionu Prezesa Zarządu stanowią:  Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania  Sekretariat Zarządu  Dział Badawczo - Rozwojowy ( wraz z Sekcją Technologiczną i Sekcją Opakowań )  Dział Organizacji i Zarządzania Jakością  Dział Kontroli Jakości  Dział Kadr i Płac  Zespół Radców Prawnych  Zespół Kontroli Wewnętrznej  Samodzielny Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciw Pożarowej Wymienione komórki pionu Prezesa Zarządu koncentrują się na zarządzaniu zarówno w sferze badawczej jak i sterowaniu zasobami personalnymi spółki. Od 1996 roku dominująca rolę w zarządzaniu Spółką spełnia system zarządzania przez jakość. Rolę koordynatora pełni Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania, Który nadzoruje funkcjonowanie w Spółce systemu jakości ISO 9001 oraz zajmuje się wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem. Pion Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu - jego głównym zadaniem jest kreacja nowych produktów oraz efektywna sprzedaż wyrobów i towarów. W skład tego pionu wchodzą:  Dział Sprzedaży  Dział Sił Sprzedaży  Dział Nadzoru - Składy  Sklep Firmowy w Łodzi  Sklep Firmowy w Warszawie  Dział Kreacji Marketingu  Magazyn Wyrobów Gotowych  Zespół ds. Windykacji Należności  Składy Fabryczne (Gliwice, Wrocław, Poznań, Kraków, Warszawa, Szczecin i Łódź )  Hurtownia Farmaceutyczna Pion Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych - Główny Księgowy zajmuje się obsługą finansowo - księgowa oraz kontrolą poprawności przepływów materiałowo - pieniężnych. Komórki organizacyjne tego pionu stanowią:  Dział Księgowości  Dział Finansowy  Zespół Analiz Ekonomicznych  Dział Informatyki Pion Dyrektora ds. Produkcji - w pionie tym znajdują się komórki organizacyjne związane z produkcją oraz zaopatrzeniem w surowce i materiały. W jego skład wchodzą:  Dział Szefa Produkcji  Wydziały Produkcyjne  Dział Zaopatrzenia  Magazyn Materiałów  Dział Głównego Mechanika  Dział Administracyjny  Dział Transportu W celu usprawnienia procesu decyzyjnego w Spółce funkcjonuje siedem Rad problemowych: 1. Rada ds. Jakości 2. Rada Rynku i Zespół Analiz Rynkowych 3. Rada Ekonomiczno - Marketingowa 4. Rada Techniczna 5. Rada Promocji Zdrowia i BHP 6. Zespół Środowiskowy 7. Rada ds. Systemu Zarządzania Zatrudnienie Według stanu na 30 czerwca 1999 roku w FK Uroda zatrudnionych było 430 osób, w tym 416 osób na czas nieokreślony oraz 14 osoby na czas określony. Stan zatrudnienia w latach 1995 - 1998 1995 1996 1997 1998 Liczba zatrudnionych 403 395 430 430 W pełnym zakresie 391 387 416 416 W niepełnym zakresie 12 8 14 14 Struktura zatrudnienia według stażu pracy Staż pracy 1995 1996 1997 1998 Do 5 lat 41,2 % 37,0 % 42,1 % 42,1 % 5 - 10 lat 20,9 % 27 % 23,3 % 23,3 % 10 - 15 lat 15 % 14,7 % 14,6 % 14,6 % 15 - 20 lat 10,9 % 9,5 % 8,1 % 8,1 % 20 - 25 lat 7,8 % 7,5 % 5,6 % 5,6 % Powyżej 25 lat 4,2 % 4,3 % 6,3 % 6,3 % Charakterystyka wewnętrznych i zewnętrznych czynników istotnych dla Spółki: CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE Konkurencja Konkurencja w branży kosmetyczno – perfumeryjnej jest coraz większa. Wraz ze wzrostem zamożności polskiego społeczeństwa, krajowy rynek staje się bardziej atrakcyjny dla renomowanych zagranicznych producentów. Dysponują oni dużym zapleczem produkcyjnym oraz nieporównywalnie większymi od krajowych przedsiębiorstw środkami finansowymi przeznaczonymi na promocję i reklamę wyrobów. Firmy te jednak plasują swoje wyroby w segmencie średnich i wysokich cen. Konsumpcja Pomimo dużego zainteresowania polskim rynkiem kosmetycznym, wydatki naszego społeczeństwa związane z higieną osobistą wciąż należą do jednych z najniższych w Europie. Należy spodziewać się, iż dynamiczny wzrost tych wydatków w ostatnich latach będzie kontynuowany i spowoduje zwiększenie chłonności rynku. Eksport Spółka w swojej strategii zakłada wzrost wielkości eksportu wyrobów na rynki krajów WNP oraz innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Wzrost chłonności tych rynków spowodowany jest tymi samymi czynnikami, jak na rynku krajowym. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE Zarządzanie jakością Od 1996 roku Spółka posiada Certyfikat Jakości zgodny z normą PN- ISO 9001. Spółka obecnie prowadzi działania mające na celu wdrożenie systemu jakości ISO 14001. W 1997 roku w Spółce wdrożono nowy system informatyczny usprawniający gospodarkę materiałową i finansowo- księgową. Do roku 2001 działalność firmy zostanie objęta zintegrowanym komputerowym systemem zarządzania. Promocja i reklama Przygotowana strategia rozwoju firmy zakłada pełną koordynację działań związanych z wprowadzaniem nowych i rozwojem dotychczas oferowanych wyrobów, rozbudową sieci dystrybucji, a szeroką akcją promocyjno – reklamową. Kampania reklamowa zakłada zarówno promocję poszczególnych wyrobów jak i marki Spółki, będzie ona wykorzystywała większość dostępnych mediów min.: telewizję, radio, prasę, działania public relations. Dzięki reklamie Spółka zamierz osiągnąć wzrost sprzedaży oraz popularyzację i utrwalenie wizerunku produktu. Dystrybucja Spółka podejmuje intensywne działania w celu rozwoju własnej sieci dystrybucji. Zamiarem Spółki jest utworzenie czterech centrów promocji. Zadaniami ich będzie podniesienie prestiżu firmy, dodatkowa promocja produktów, sondaż własnych wyrobów wśród klientów. Centra promocji będą oferować klientom dodatkowe usługi, takie jak: porady kosmetyczne, badanie skóry. Spółka planuje, iż 2001 roku zaczną funkcjonować dwa centra, a dwa kolejne uruchomione zostaną w pierwszym kwartale 2002 roku. ANALIZA SWOT FK URODA Na podstawie przeprowadzonych badań została określona lista mocnych i słabych stron Spółki oraz szans i zagrożeń w otoczeniu firmy, będąca podstawą do poznania charakterystycznych cech FK Uroda, jej możliwości rozwoju oraz pozycji w stosunku do konkurencji w sektorze. MOCNE STRONY SŁABE STRONY  Bardzo dobrze znana, kojarzona i akceptowana przez klientów marka firmy  Wysoka jakość produktów Spółki  Zróżnicowana oferta wytwarzanych wyrobów pod względem przeznaczenia produktu  Produkcja kosmetyków dostosowana do ciągłych zmian w preferencjach klientów  Rozwinięta sieć sklepów firmowych i patronackich w całej Polsce  Posiadana renoma i kontakty zagraniczne  Dobre kontakty z dostawcami krajowymi i zagranicznymi  Wyposażenie hali produkcyjnych i zaplecz badawczych w nowoczesne maszyny i urządzenia  Wysokie kwalifikacje pracowników naukowych i wysokie umiejętności zawodowe pracowników bezpośrednio produkcyjnych  Wysoko rozwinięte systemy informatyczne  Stała generacja zysku  Wysoki poziom kapitału własnego  Niedostatek pełnej gamy asortymentowej wyrobów Spółki w punktach sieci sprzedaży  Niedostateczny przepływ informacji dotyczących aktualnych potrzeb klienta  Nierównomierne rozmieszczenie sieci dystrybucji  Brak jednolitej strategii w zakresie ekspozycji produktów i jednolitego wystroju sklepów firmowych  Brak kompleksowej oferty dla poszczególnych segmentów rynku  Organizacja produkcji i wydajność pracy odbiegająca od rozwiązań stosowanych w efektywnie funkcjonujących firmach zagranicznych SZANSE ZAGROŻENIA  Wzrost zamożności części społeczeństwa, która preferuje kosmetyki wysokiej jakości  Zmiana modelu konsumpcji klasy średniej – wzrost zapotrzebowania na kosmetyki wysokiej jakości i renomowanych firm  Utrzymywanie się pozytywnego wizerunku Spółki na rynku, która postrzegana jest jako: - Godny zaufania partner handlowy i finansowy - Atrakcyjny pracodawca - Firma przyjaźnie nastawiona do otoczenia  Kojarzenie powszechnie Spółki z produktami wysokiej jakości  Doświadczenie firmy doceniane przez klientów  Duża grupa lojalnych klientów  Przewaga konkurencyjna Spółki wynikająca z: - Dużego rozproszenia firm konkurencyjnych - Braku znajomości marki konkurentów wśród klientów - Braku własnej sieci dystrybucji przez konkurentów  Ubożenie niższego segmentu klientów – potencjalnych nabywców wyrobów  Postrzeganie FK Uroda jako producenta wyłącznie kosmetyki białej  Rosnąca liczba poważnych, aktywnie działających konkurentów, którzy adresują swą ofertę do tych samych grup odbiorców co FK Uroda  Większa elastyczność konkurencji w dostosowywaniu się do wybranego segmentu klientów, dzięki mniejszemu wolumenowi sprzedaży  Coraz bardziej atrakcyjna oferta firm konkurencyjnych, postrzegana przez klientów i detalistów jako szeroka i ogólnie dostępna  Niekontrolowany import tanich wyrobów zagranicznych  Duży udział szarej strefy w podaży wyrobów kosmetycznych na rynku krajowym WYNAGRODZENIA Grupy pracownicze Ilość pracowników Miesięczne wynagrodzenie brutto przypadające na 1 pracownika Pracownicy produkcyjni 200 750 Pracownicy biurowi 70 950 Pracownicy Działu Księgowości 20 1400 Pracownicy Działu Transportu 10 1000 Pracownicy fizyczni magazynów 30 800 Pracownicy naukowo - badawczy 8 2000 Pracownicy pomocniczy 20 600 Radcy prawni 7 4000 Akwizytorzy 50 1200 Pracownicy Działu Informatyki 15 2500 UBEZPIECZENIE PRACOWNIKA Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne Ubezpieczenia rentowe Ubezpieczenia wypadkowe Fundusz pracy Fundusz GŚP Razem składki ubez. 750 73,2 48,75 12,15 18,375 0,6 153,075 950 92,72 61,75 15,39 23,275 0,76 193,895 1400 136,64 91 22,68 34,3 1,12 285,74 1000 97,6 65 16,2 24,5 0,8 20,41 800 78,08 52 12,96 19,6 0,64 163,28 2000 195,2 130 32,4 49 1,6 408,2 600 58,56 39 9,72 14,7 0,48 122,46 4000 390,4 260 64,8 98 3,2 816,4 1200 117,12 78 19,44 29,4 0,96 244,92 2500 244 162,5 40,5 61,25 2 510,25 Razem składka miesięczna Ilość pracowników Razem składka 153,075 200 30615 193,895 70 13572,65 285,74 20 5702,8 20,41 10 204,1 103,28 30 3098,4 408,2 8 3265,6 122,46 20 2449,2 816,4 7 5714,8 244,92 50 12246 510,25 15 7653,75 Razem 430 84522,3 Ubezpieczenie zdrowotne wszystkich pracowników: 312 730 Kalkulacja ceny wybranego produktu Materiały bezpośrednie 6 250 Robocizna bezpośrednia 9 030 Energia 50 Techniczny koszt wytworzenia 15 330 Pozostałe 300 Koszty sprzedaży 0 Koszt własny sprzedaży 15 630 Zysk przewidywany 6 250 Cena fabryczna 21 880 Podatek VAT 4 814 Cena zbytu 26 694 Zakładamy, że firma w ciągu miesiąca wyprodukuje 2 500 sztuk kremu. Z wyliczenia tego wynika, że cena zbytu 2 500 sztuk wynosi 26 694 zł. Cena jednej sztuki produktu wynosi 10 zł. Przepływ środków pieniężnych Lp. Pozycja 1997 1998 1999 2000 1. Stan początkowy gotówki 900 000 17 727 112 38 654 124 60 639 536 2. Przychód ze sprzedaży 57 511 000 68 544 000 71 400 000 73 100 000 3. Koszt sprzedaży w tym 33 778 268 38 954 268 40 298 268 41 098 268 3a. Materiały 27 080 000 32 256 000 33 600 000 34 400 000 3b. Energia 500 000 500 000 500 000 500 000 3c. Wynagrodzenia i narzuty 6 198 268 6 198 268 6 198 268 6 198 268 4. Zysk operacyjny 23 732 732 29 589 732 31 101 732 32 001 732 5. Amortyzacja (6 %) 126 000 126 000 126 000 126 000 6. Dochód brutto 23 858 732 29 715 732 31 227 732 32 127 732 7. Zysk brutto 23 858 732 29 715 732 31 227 732 32 127 732 8. Podatek ( 30 % ) 7 157 620 8 914 720 9 368 320 9 638 320 9. Zysk netto 16 701 112 20 801 012 21 859 412 22 489 412 10. Stan końcowy gotówki 17 727 112 38 654 124 60 639 536 83 254 948 Bilans otwarcia sporządzony na dzień 1.01.1992 r. AKTYWA PASYWA A. M. trwały 1 087 000 A. Kapitał własny 1 200 000 I. Wart. niemat. i prawne 7 000 I. Kap podstawowy 1 200 000 II. Rzecz. M. trwały 1 080 000 II. Należne wkłady 0 Grunty własne 80 000 III. Kapitał zapasowy 0 Budynki i budowle 450 000 Ze sprzedaży akcji 0 Maszyny i urządzenia 550 000 Tworzony ustawowo 0 Środki transportu 0 Z dopłat wspólników 0 Inwestycje rozpoczęte 0 Inne 0 III. Fin. M. trwały 0 IV. Kapitał rezerwowy 0 Udziały i akcje 0 V. Poz kap rezerwowe 0 Pap. Wartościowe 0 VI. Nie podzielny W F z lat ubiegłych 0 Pożyczki długotermin. 0 Zysk 0 Inne skład. Maj. Trwał. 0 Strata 0 IV. Należn. Długotermin. 0 VII. W F netto roku obrot 0 B. Maj. Obrotowy Zysk 0 I. Zapasy 50 000 Strata 0 Materiały 30 000 Odpisy WF bież. Roku obrotowego 0 Półprod. I prod. W toku 0 B. Rezerwy 0 Prod. Gotowe 0 Rezerwy na podatek dochodowy 0 Towary 10 000 C. Zobowiązania długoterminowe 0 Zaliczki na pocz. Dostaw 10 000 Długoterminowe kredyty bankowe 0 II. Należności i roszcz. 0 Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 Nal. Z tyt. Dostwa i usług 0 D. Zobowiązania krótkoter i fund specjal 0 Nal. Z tyt. Pod i dotacji 0 I. Zobowiązania krótkoterminowe 0 Pozostałe nal 0 Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe 0 Nal sądowe 0 Kredyty bankowe 0 III. Pap wart przezn do obrotu 0 Zaliczki na poczet dostaw 0 IV. Środki pien 63 000 Zobowiązania z tyt dostaw i usług 0 Śr pien w kasie 4 000 Zobowiązania wekslowe 0 Śr pien w banku 59 000 Zobowiązania z tytułu podatków i ceł 0 Inne sr pien 0 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 0 C. Rozlicz międzyokresow 0 II. Fundusze specjalne 0 Czynne rozl międzyokr 0 E. Rozliczenia międzyokresowe 0 Inne rozl międzyokresowe 0 Bierne rozliczenia międzyokresowe 0 Przychody przeszłych okresów 0 RAZEM AKTYWA 1 200 000 RAZEM PASYWA 1 200 000