Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Akcja- instrument finansowy emitowany przez spółkę akcyjną, jest częścią kapitału akcyjnego, na wartość realną akcji nie ma wpły
Akcja- instrument finansowy emitowany przez spółkę akcyjną, jest częścią kapitału akcyjnego, na wartość realną akcji nie ma wpływu stopa inflacji w przeciwieństwie do obligacji. Funkcje akcji: umożliwia bezpośredni udział w przedsięwzięciu (udział finansowy ;czerpanie zysku) umożliwia elastyczny przepływ kapitału ze względu na nieograniczone możliwości nabywania lub zbywania akcji stanowią źródło kapitału na przyszłe inwestycje możliwość kupowania akcji różnych firm ogranicza ryzyko Klasyfikacje akcji: w zależności od statutu spółki akcje na okaziciela – spółka nie ma obowiązku rejestracji tych akcji; są podstawowym przedmiotem obrotu w polskim prawie gospodarczym; nie ma ograniczenia zbytu; wszelkie informacje dotyczące spółki dla posiadaczy akcji na okaziciela powinny być dostępne w określonym miejscu- określonym w statucie firmy ( najczęściej Monitor Sądowy i Gospodarczy) akcje imienne – akcje rejestrowane w księdze akcji imiennych prowadzonej przez spółkę; na akcji umieszczone jest imię i nazwisko akcjonariusza lub firma; istnieją pewne ograniczenia w zakresie ich zbywania kryterium formy pokrycia równowartości kapitału akcje gotówkowe opłacane całkowicie lub częściowo – do momentu zarejestrowania spółki możliwe jest by nastąpiło opłacenie minimum 25% wartości kapitału akcyjnego; po zarejestrowaniu spółki należy uregulować resztę kwoty; do momentu uregulowania pełnej wartości na jaką opiewają akcje są one imienne i nie mogą być zbywane, a po opłaceniu całości kapitału zmieniają swój charakter na akcje na okaziciela akcje aportowe-rzeczowe – kapitał ten przed zarejestrowaniem spółki musi być w pełni opłacony; są imienne w okresie dwóch lat do momentu zatwierdzenia sprawozdań finansowych na walnym zgromadzeniu odbywającym się w drugim roku po rozpoczęciu działalności; po tym okresie akcje mogą być zbywane kryterium ze względu na dostępność akcji akcje pojedyncze – jest to dokument, który odpowiada wartości nominalnej jednej akcji akcje zbiorcze (pakiet) – na jednym dokumencie zawarta jest informacja o ilości akcji, ich wartości nominalnej i wartości całkowitej kryterium ze względu na uprawnienia przysługujące akcjonariuszom akcje zwykłe akcje uprzywilejowane – dają szczególne prawa głównie założycielom spółki; z akcją uprzywilejowaną łączą się prawa: prawo głosu na 1 akcję 1-5 głosów prawo do dywidendy w wyższym wymiarze; ta dywidenda nie może być wyższa niż przeciętna stopa dyskontowa NBP + 2% posiadacz akcji ma prawo do dywidendy skumulowanej; dywidenda wypłacana za poprzedni okres z zysków bieżących przy czym okres ten nie może być większy niż 5 lat wstecz prawo do podziału majątku – gdy spółka przeprowadza likwidację; jest to prawo dające pierwszeństwo uzyskania zwrotu wartości nominalnej w sytuacji gdy majątek likwidacyjny spółki (majątek pozostający po zaspokojeniu wszystkich wierzycieli) nie starcza na pokrycie wartości nominalnej wszystkich akcji prawo pierwszeństwa do zakupu akcji z nowej emisji Umorzenie akcji – wiąże się ze zmniejszeniem kapitału akcyjnego; może być realizowane: „ w ciężar kapitału” przedsiębiorstwa – następuje jednoczesne zmniejszenie kapitału akcyjnego „ w ciężar zysku” przedsiębiorstwa – nie następuje zmniejszenie kapitału akcyjnego tylko zysk nie jest wypłacany jako dywidenda; akcjonariusze otrzymują akcje użytkowe – zostaje im zwrócona wartość nominalna akcji zwykłych; akcje użytkowe nie dają prawa udziału w zyskach, wypłaty dywidendy, pozostaje prawo głosu i uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz gdy firma osiąga zyski aby spłacić wierzytelności i pokryć akcje i zostaje zapas – zysk nadzwyczajny, wówczas posiadacz akcji użytkowych otrzymuje pieniądze Pakiet kontrolny akcji – dysponowanie udziałami dającymi 50% akcji + 1 głos na walnym zgromadzeniu i prawo podejmowania decyzji w sprawach spółki gdy nie jest wymagana kwalifikowana większość. W przypadku akcji uprzywilejowanych wystarczy 17% udziałów. Łączenie spółek, łączenie spółek zależnych – spółka może nabywać akcje innych przedsiębiorstw Nabywając akcje innych przedsiębiorstw może dojść do przejęcia pakietu kontrolnego Emisja akcji – podstawowy warunek powstania spółki akcyjnej emisja zamknięta – akcje spółki przejmują założyciele, nominalna wartość akcji jest wysoka emisja publiczna: spółka tworzy prospekt emisyjny, przekazuje go do komisji papierów wartościowych i giełd wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na publiczną emisję jeżeli zgoda zostanie wyrażona firma ogłasza w dwóch ogólnopolskich dziennikach zapisy na akcje i wyznacza bank, który będzie przyjmował zapisy emitent musi uiścić kaucję gwarancyjną równą 5% kapitału w banku, który obsługuje emisję w momencie przyjęcia zapisów na wszystkie akcje firma deponuje akcje w banku i dochodzi do zawiązania spółki okres subskrypcji nie może przekraczać trzech miesięcy – całość ulega umorzeniu a wkłady są zwracane Cena akcji (trzy wartości): nominalna – cena umieszczona na akcji bądź świadectwie depozytowym i odpowiada jednostce kapitału akcyjnego czyli wynika z podziału kapitału przez liczbę emitowanych akcji emisyjna – cena po jakiej akcja jest oferowana subskrybentom przez emitenta; nie może być niższa od wartości nominalnej i jest stała w całym okresie subskrypcji (wyjątek: akcje oferowane są w formie przetargowej) bieżąca – cena po jakiej można walor sprzedać na rynku; zależy od korzyści jakie może osiągnąć akcjonariusz, sytuacji osiąganej przez firmę, stopnia wiarygodności, sytuacja w całej branży oraz ogólna sytuacja ekonomiczna w kraju. Cena prawa poboru prawo zakupu akcji można odsprzedać C= B – E / P B – bieżąca cena uprzednio wyemitowanych akcji E – cena emisyjna nowych akcji P – liczba niezbędnych praw do uzyskania jednej akcji nowej emisji Wskaźniki rynku kapitałowego: - wskaźnik EPS zysku netto przedsiębiorstwa ilość emitowanych akcji Określa rentowność danej inwestycji ale nie umożliwia porównywania jej z osiągami innego przedsiębiorstwa - wskaźnik P cena rynkowa jednej akcji E zysk netto przedsiębiorstwa Porównywanie zyskowności z akcji z innych przedsiębiorstw, kondycja całej branży, dobra sytuacja finansowa, im wyższy ten wskaźnik tym lepsza pozycja przedsiębiorstwa - wskaźnik cena rynkowa jednej akcji wartość księgowa Wskazuje jaka jest zdolność przedsiębiorstwa do generowania przyszłego zysku; jeżeli jest wysoki to wskaźnik P/E także jest wysoki - stopa dywidendy dywidenda / jedną akcję = dywidenda / jedną akcję cena rynkowa zysk przedsiębiorstwa netto określa ile z danego zysku przeznaczone jest na dywidendy - zyskowność inwestycji Z= (D + C2 – C1) / C1 D – wielkość dywidendy C2 – cena bieżąca akcji w momencie określania dywidendy C1 – cena akcji na rynku w roku minionym - stopa wypłacalności dywidendy dywidenda / jedną akcje zysk netto przedsiębiorstwa