Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Adamiecki porównuje przedsiębiorstwo do kranu z kompotem, przez który przepływają
A 1. Adamiecki porównuje przedsiębiorstwo do kranu z kompotem, przez który przepływają koszty: a) Ogólnozakładowe b) Bezpośrednie c) Materiałów d) Robocizny 2. Administrowanie to ważny i samodzielny obszar działalności polegający na: a) Programowaniu b) Usprawnianiu c) Decydowaniu d) Koordynowaniu 3. Akcja jest: a) Papierem wartościowym, będącym dowodem uczestnictwa w spółce b) Papierem wartościowym umożliwiającym nabycie składników majątkowych pochodzących z prywatyzacji bezpośredniej c) Papierem wartościowym, z którego posiadania czerpie się odsetki 4. Akcja jest formą uczestnictwa w: a) Spółdzielni b) Spółce komandytowej c) Niektórych spółkach kapitałowych 5. Akcja może być uprzywilejowana co do: a) Głosu b) Dywidendy c) Podziału majątku w razie likwidacji spółki d) Stałych odsetek od akcji 6. Akcje mogą dawać na walnym zgromadzeniu prawo do posiadania: a) 1 – 5 głosów b) wyłącznie jednego głosu c) więcej niż 5 głosów 7. Akcjonariusz posiadający akcje uprzywilejowane ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki: a) Całym majątkiem b) Do wysokości nabytych akcji c) Nie odpowiada (na tym polega uprzywilejowanie akcji) 8. Akcjonariusz w spółce akcyjnej zobowiązany jest do: a) Wniesienia zapłaty za akcje b) Ponoszenia odpowiedzialności swoim majątkiem za zobowiązania spółki 9. Akt o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego określa jego: a) Nazwę i przedmiot działania b) Przedmiot działania, siedzibę i organy władzy c) Nazwę, rodzaj i siedzibę d) Nazwę, rodzaj, siedzibę i przedmiot działania 10. Akt o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego zatwierdza: a) Ogólne zebranie pracowników b) Organ założycielski c) Prezes Rady Ministrów d) Minister 11. Agryris, Herzberg i McGregor zauważyli, że skrajne upraszczanie pracy: a) Wpływa na wzrost wydajności pracowników b) Nie wpływa na pracowników c) Wpływa negatywnie na pracowników 12. Analiza strategiczna SWOT składa się z następujących elementów a) Szanse i zagrożenia zewnętrzne b) Mocne i słabe punkty spółki c) Możliwości prywatyzacji 13. Aparat zarządzania to: a) Kadra kierownicza wraz z wyposażeniem materialnym służącym kierowaniu b) Komórki sfery regulacyjnej c) Najwyższy szczebel zarządzania 14. Aport jest to: a) Kredyt bankowy b) Pieniężny udział wspólników w spółce c) Niepieniężny udział wspólników w spółce 15. Aport rzeczowy to: a) Odpis z zysku spółki b) Rodzaj podatku od nieruchomości c) Forma pokrycia udziału w spółce 16. Aport to: a) Prawo ruchome wniesione do spółki b) Rodzaj akcji c) Musi być wniesiony w parzystej liczbie udziałów d) Prawo wynikające z realizacji innych papierów np. weksla. czeku B 17. Badania F. Fiedlera pozwoliły na wyróżnienie następujących elementów sytuacji roboczej wpływających na wybór skutecznego stylu przywództwa: a) Stosunki między przywódcą a członkami grupy b) Doświadczenia i wiedza przywódcy c) Struktura zrealizowanego zadania d) Pozycja władcza przywódcy 18. Bezpośrednimi instrumentami motywowania są: a) Nakazy b) Polecenia c) Zalecenia d) Zakazy 19. Biorąc pod uwagę rodzaj elementów w systemie przedsiębiorstwa wyróżnia się następujące podsystemy: a) społeczny b) techniczno – produkcyjny c) zarządzania 20. „Bodziec  reakcja  konsekwencje  przyszłe reakacje” to: a) modyfikacja zachowań b) teoria wzmocnień C 21. Cechami charakterystycznymi struktury smukłej są: a) Niskie koszty zarządzania b) Duża ilość działań koordynacyjnych c) Duża rozpiętość kierowania d) Decentralizacja zarządzania 22. Cechami dobrego planu są: a) Sztywność b) Maksymalna szczegółowość c) Elastyczność 23. Cechą charakterystyczną konglomeratu jest duży stopień: a) Centralizacji decyzji b) Zróżnicowanie produkcji c) Koncentracji wytwarzania 24. Cechą charakterystyczną przedsiębiorcy jest: a) Posiadanie kapitału b) Ponoszenie ryzyka prowadzenia działalności c) Nadzór nad przebiegiem produkcji 25. Cechy organizacji zostały wyodrębnione przez: a) Fayola b) Adamieckiego c) Krzyżanowskiego d) Emersona 26. Cechy skutecznych systemów kontroli to: a) Ścisłość, aktualność, obiektywizm i zrozumiałość b) Koncentracja na strategicznych punktach kontroli, realizm ekonomiczny i organizacyjny c) Koordynacja, elastyczność, normatywność i operatywność d) Akceptacja 27. Cechy struktury smukłej to: a) Mała liczba szczebli b) Mała rozpiętość kierowania c) Mała częstotliwość kontaktu z przełożonymi d) Mała możliwość zniekształcenia informacji 28. Cechy zasobów niematerialnych to: a) Mogą być wykorzystywane jednocześnie w wielu miejscach b) W trakcie wykorzystywania nie deprecjonują się, lecz zyskują na wartości c) Trzeba je długo wypracowywać i trudno nimi handlować 29. Cele organizacji muszą określać a) Co ma być realizowane b) Termin osiągnięcia celu c) Sposób realizacji d) Kto ma to wykonać 30. Cele tworzenia joint venture: a) Powiększenie rynków zbytu b) Powiększenie zysku c) Zapewnienie źródeł zaopatrzenia d) Omijanie barier taryfowych e) Omijanie barier administracyjnych 31. Cele według następstwa: a) Główne i uboczne b) Strategiczne i niestrategiczne c) Pośrednie i finalne d) Ekonomiczne 32. Cechą wspólną przedsiębiorstwa i zakładu produkcyjnego jest odrębność: a) Terytorialna b) Techniczno – produkcyjna c) Ekonomiczna 33. Cele znajdujące się w wiązce celów muszą być co najmniej: a) Komplementarne b) Substytucyjne c) Niesprzeczne 34. Celem integracji pionowej jest: a) Wykorzystanie ekonomicznych walorów gospodarki powiązanej w kolejne fazy b) Przeprowadzenie wspólnych przedsięwzięć racjonalizacyjnych c) Stworzenie przedsiębiorstwa typu joint – ventures d) Stworzenie konglomeratu 35. Celem konglomeratu jest: a) Zaspokojenie potrzeb b) Maksymalizowanie dochodów akcjonariuszy c) Maksymalne zróżnicowanie profilu działalności 36. Centralizacja w strukturze organizacji określana jest: a) Podziałem władzy b) Standaryzacją c) Formalizacją 37. Centralne miejsce w pięcioczłonowym modelu organizacji (według Krzyżanowskiego) zajmuje podsystem: a) Ludzi b) Kierownictwa c) Struktury 38. Charakterystyczne cechy otoczenia: a) Nieokreśloność b) Turbulentność c) Złożoność 39. Ciągłe wzmocnienie to: a) Nagroda okresowa b) Nagroda natychmiastowa c) Prowadzi do szybkiego początkowego uczenia się d) Powoduje trwalsze zmiany zachowań 40. Co ma struktura funkcjonalna opracowana przez Taylora wspólnego z 14 zasadami Fayola: a) Hierarchia, autorytet b) Jednolitość kierowania c) Jedność rozkazodawstwa d) inicjatywą 41. Co rozumiemy przez „głębię zadania”: a) Stopień w jakim praca wiąże się z wykonaniem konkretnego zadania b) Rozmiar odpowiedzialności pracownika za zadanie c) Stopień kontroli człowieka nad pracą d) Samoistność zadania 42. Cykl działania zorganizowanego to dzieło: a) Webera b) Taylora c) Le Chateliera d) Adamieckiego 43. Człon kierowniczy działa w sferze: a) Realnej b) Realizacji c) Regulacyjnej 44. Członek zarządu za szkody wyrządzone spółce: a) Odpowiada b) Odpowiada, gdy jest wspólnikiem c) Nie odpowiada 45. Człowiek uznaje polecenie za obowiązujące jedynie wtedy, gdy: a) Jest w stanie je zrozumieć b) Uznaje, że jest ono zgodne z celami organizacji c) Uznaje, że jest ono zgodne z jego osobistymi korzyściami d) Pod względem umysłowym i fizycznym jest w stanie je wykonać 46. Czterostopniowa analiza zasobów według Kofera i Schendela to między innymi: a) Opracować profil zasobów i umiejętności b) Nie dotyczy silnych i słabych stron konkurencji c) Nie dotyczy pomiaru postępu d) Dotyczy porównania profilu zasobów i podstawowych warunków powodzenia 47. Czynnik motywujący to: a) Higieniczny b) Uznanie c) Awans d) Odpowiedzialność 48. Czynnikami wpływającymi na określenie stylu kierowania są: a) Istota zadań b) Zależy od grupy roboczej c) Oficjalny system władzy w organizacji d) Nie zależy od grupy roboczej 49. Czynniki strukturotwórcze to: a) Cel b) Otoczenie c) Technologia d) Zaspokajanie potrzeb 50. Czynniki wywołujące niezadowolenie to: a) Higieniczne b) Motywujące c) Polityka przedsiębiorstw d) Nie prowadzą do zadowolenia, a jedynie do braku niezadowolenia D 51. Dążenie jednostki do określonego celu jest wynikiem: a) Siły podstawowego motywu lub potrzeb wchodzących w grę b) Nadziei na powodzenie c) Wartości zachęty związanej z celem 52. Decentralizacja władzy w organizacji to proces ściśle związany z: a) Departamentalizacją b) Delegowaniem uprawnień c) Dywizjonalizacją 53. Decydowanie: a) Ma charakter świadomy i celowy b) Jest wyborem c) Dotyczy sposobu rozwiązywania problemów d) Dotyczy przyszłości 54. Decyzje faktyczne charakteryzują się: a) Duża niepewnością b) Odległym horyzontem czasu c) Częściowo rozpoznaną strukturą 55. Decyzje, które można zaakceptować to: a) Decyzje idealne b) Zaspokajające potrzeby c) Nie zaspokajające potrzeb d) Tylko decyzje idealne 56. Decyzje mające na celu rozwój umiejętności to: a) Autorytarne b) Partycypacyjne c) Czasochłonne d) Błyskawiczne 57. Decyzje o ograniczonej racjonalności występują w sytuacji, gdy: a) Znane są wszystkie możliwe alternatywy (warianty) wyboru b) Nie można oszacować wszystkich skutków wyżej wymienionych wariantów c) Można ustalić kolejność użyteczności poszczególnych wariantów 58. Decyzje o sprzedaży akcji lub udziałów podejmuje: a) Zarząd spółki b) Rada nadzorcza c) Minister Przekształceń Własnościowych 59. Decyzje powinny być podejmowane: a) Przez osobę kompetentną, stojącą najwyżej w hierarchii b) Najbliżej problemu, czyli najniżej w hierarchii c) Najwięcej problemów przekazywać podwładnym d) Najwięcej problemów przekazywać przełożonym 60. Decyzje strategiczne odznaczają się: a) Determinowaniem struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa b) Wysokim stopniem ryzyka i niepewności c) Złożonością i małym stopniem ustrukturyzowania 61. Decyzje wiążące się z realizacją głównych celów przedsiębiorstwa podejmowane są w komórkach organizacyjnych: a) Liniowych b) Pomocniczo – usługowych c) Sztabowych d) Funkcjonalnych 62. Decyzję o likwidacji przedsiębiorstwa państwowego podejmuje: a) Organ założycielski bez potrzeby opinii Ministra Przekształceń Własnościowych b) Organ założycielski za zgodą Ministra Przekształceń Własnościowych c) Zarząd przedsiębiorstwa w porozumieniu z Ministrem Przekształceń Własnościowych 63. Departamentaryzacja to: a) Łączenie zadań w jednostki robocze b) Specjalizacja czynności c) Normalizacja czynności 64. Deskryptywna teoria podejmowania decyzji: a) Formułuje kryteria racjonalne decyzji b) Opisuje przebieg procesów decydowania c) Uznaje człowieka jako podmiot 65. Dla dużych przedsięwzięć np. emisji akcji tworzy się: a) Trust b) Kartel c) Konsorcjum d) Syndykat 66. Dla naczelnego kierownictwa według J. Stonera i Ch. Wankela najważniejsze są: a) Umiejętności kierownicze b) Umiejętności koncepcyjne c) Umiejętności techniczne 67. Dla wydziału produkcyjnego najlepszy jest system organizacyjny: a) Organiczny b) Pracujący w otoczeniu burzliwym c) Mechanistyczny d) Pracujący w otoczeniu stabilnym 68. Do cech struktury płaskiej należą między innymi: a) Duża rozpiętość kierowania b) Niezbyt wysokie kwalifikacje podwładnych c) Długie kanały przesyłania informacji d) Niewielka możliwość zniekształcenia informacji 69. Do charakterystycznych cech struktur smukłych, w porównaniu do struktur płaskich zalicza się: a) Szybszy i sprawniejszy przepływ informacji b) Wyższe koszty administracyjne c) Większą częstotliwość reorganizacji 70. Do czterech podstawowych funkcji zarządzania nie zalicza się: a) Planowania b) Przewodzenia c) Wdrażania 71. Do elementów struktury organizacyjnej zaliczamy: a) Specjalizację, normalizację i koordynację czynności b) Centralizację i decentralizację podejmowania decyzji c) Wielkość jednostki roboczej 72. Do głównych przeszkód w opracowaniu skutecznych planów J. Stoner i Ch. Wankel zaliczają a) Niechęć do ustalania celów b) Opór wobec zmian c) Brak skutecznych narzędzi planistycznych 73. Do głównych przyczyn niezadowalającego stanu nauki zarządzania zalicza się: a) Rozbieżności terminologiczne b) Jednostronność orientacji wyodrębnionych kierunków i szkół c) Dominację formalno – analitycznej strategii badawczej, a zwłaszcza ilościowych metod analizy 74. Do głównych przyczyn tworzenia konglomeratów zalicza się: a) Konieczność ulokowania nadmiernego kapitału b) Rozłożenie ryzyka finansowego na poszczególne grupy wyrobów c) Dążenie do wzrostu korporacji przez wchłonięcie i fuzję przedsiębiorstw d) Ograniczenie ryzyka technicznego w działalności przedsiębiorstwa 75. Do kompetencji i obowiązków dyrektora przedsiębiorstwa należy między innymi: a) Egzekwowanie poleceń wydanych ogólnemu zebraniu pracowników b) Powoływanie i odwoływanie członków rady pracowniczej c) Zarządzanie przedsiębiorstwem d) Kontrolowanie rady pracowniczej 76. Do kontroli należy: a) Ustalenie norm i metod pomiaru efektywności b) Pomiar efektywności i sprawdzenie, czy efektywność jest zgodna z normami c) Pomiar stopnia sprężenie – planowanie, a kontrola d) Podjęcie działań korygujących 77. Do ludzi w organizacji odnosi się pojęcie: a) Działania b) Funkcjonowania c) Działania i funkcjonowania 78. Do organów władzy w przedsiębiorstwie państwowym zalicza się: a) Walne zgromadzenie b) Ogólne zebranie załogi c) Zarząd 79. Do planów jednorazowych zalicza się: a) Preliminarze b) Programy c) Procedury d) Projekty 80. Do planów trwale obowiązujących zalicza się: a) Programy b) Preliminarze c) Wytyczne polityki 81. Do podstawowych zasad społeczeństwa funkcjonującego w gospodarce rynkowej należy: a) Akceptacja dążenia do zysku b) Suwerenność dążenia do zysku c) Wolność konkurencji d) Wyrównanie szans na starcie w dorosłe życie 82. Do powstania spółki z o. o. potrzeba: a) Zawarcia umowy spółki w formie pisemnej b) Wniesienie przeważającej części kapitału zakładowego c) Ustanowienie wkładu spółki d) Wpisu do rejestru handlowego 83. Do powtarzalnych procesów, dla których terminy realizacji są stałe i znane, można wykorzystać: a) Metodę CPM b) Metodę PERT c) Metodę CPM i PERT 84. Do przyczyn niechęci do delegowania uprawnień zalicza się: a) Niechęć do podejmowania ryzyka błędnego wykonania zadania przez podwładnego b) Obawą przed utratą władzy c) Brak dostatecznych zachęt materialnych do delegowania d) Brak zaufania do podwładnych 85. Do spółek handlowych zalicza się a) Spółkę z o. o. b) Spółkę komandytową c) Spółkę jawną 86. Do technik modyfikowania zachowań podwładnych zalicza się: a) Pozytywne wzmocnienie b) Uczenie unikania c) Wygaszanie 87. Do wytycznych skutecznej motywacji według R. Steersa i L. Portera należą stwierdzenia: a) Kierownicy powinni znać własne silne i słabe strony b) Nagrody powinny wiązać się ze stażem pracy c) Kierownicy muszą dostrzegać, że pracownicy mają różne motywacje i uzdolnienia d) Zadania powinny być tak projektowane, aby były jednorodne i nie stawiały wyzwań dla pracowników. 88. Do zalet struktur sztabowych zalicza się: a) Zachowanie zasady jednoosobowego kierownictwa b) Wysoki stopień specjalizacji przełożonych c) Autonomizację komórek funkcjonalnych 89. Do zakresu zadań należy: a) Kontrola człowieka nad pracą b) Powtarzalność pracy c) Różnorodność pracy d) Brak kontroli nad pracą 90. Do zalet struktury funkcjonalnej należy: a) Łatwy nadzór b) Szybkie uzyskiwanie informacji c) Efektywne wykorzystanie specjalizowanych zasobów d) Łatwa ocena wyników organizacji 91. Do zasad postępowania kierownika w modelu stosunków współdziałania zalicza się: a) Zapewnienie każdemu pracownikowi poczucia użyteczności b) Informowanie podwładnych o swoich planach i wysłuchiwanie ich zastrzeżeń c) Pozwalanie podwładnym na pewien zakres samokierowania i samokontroli w rutynowych sprawach 92. Dobry plan jest: a) Maksymalnie szczegółowy b) Terminowy c) Elastyczny 93. Dobrze sformułowana misja powinna spełniać następujące funkcje: a) Stabilizować b) Integrować c) Uwiarygadniać 94. Dodatkowym podsystemem w zmodyfikowanym modelu Leavitta jest: a) Cel b) Struktura c) Technologia d) Człon kierowniczy 95. Doskonały stan rzeczy lub rezultat, którego nie można osiągnąć, lecz ku któremu należy dążyć to: a) Misja b) Ideał c) Sens działania d) Sens istnienia 96. „Drzewo celów” obrazuje głównie: a) Proces konstrukcji celów b) Klasyfikację celów c) Sposób osiągania celów d) Hierarchię celów 97. Dualizm kierowania jest: a) Zaletą struktury liniowej b) Wadą struktury zespołowej c) Zaletą struktury funkcjonalnej d) Wadą struktury funkcjonalnej 98. Dualizm kierowanie jest główną wadą struktury: a) Liniowej b) Sztabowej c) Funkcjonalnej 99. Dwie osoby mogą założyć spółkę: a) Cywilną b) Z o. o. c) Akcyjną 100. Dwuczynnikowa teoria motywacji F. Herzberga opisuje: a) Cechy indywidualne pracownika b) Cechy stanowiska c) Cechy sytuacji roboczej 101. Dyrektorowi podlegaj bezpośrednio kierownicy trzech pionów, a każdy z nich kieruje z kolei trzema komórkami organizacyjnymi. Rozpiętość kierowania dyrektora wynosi zatem: a) 3 b) 6 c) 9 102. Dywidenda, którą płaci przedsiębiorstwo państwowe do budżetu to forma: a) Podatku dochodowego b) Udziału w zyskach c) Podatku od kapitału 103. Działalność kierownicza oparta na władzy wynikającej z własności zasobów lub możliwości dysponowania nimi to: a) Administrowanie b) Rządzenie c) Zarządzanie 104. Działania zorganizowane to: a) Zwykłe, dowolne działanie b) Działanie, które odbywa się w cyklu kolejnych następujących po sobie etapach c) Działanie charakteryzujące mimowolne zachowanie człowieka d) Działanie, które rozpoczyna się wyznaczaniem celów, a kończy kontrolą 105. Działaniem w sensie decyzyjnym jest: a) Kierowanie ludźmi b) Doradzanie c) Koordynowanie d) Kooperowanie 106. Dzięki “human relations” w organizacjach ujawnione zostały: a) Wartości i normy grupowe b) Więzi funkcjonalne c) Zachowania nieformalne E 107. E. Mayo był: a) Twórcą modelu biurokracji b) Kierownikiem eksperymentu w zakładach Hawthorne c) Autorem cyklu działania zorganizowanego d) Przedstawicielem kierunku „human relations” e) Autorem reguły przekory 108. Efekt synergiczny jest wynikiem: a) Ekwifinalności systemu b) Koordynacji działań c) Produktywności zasobów 109. Efekt synergiczny osiągany przez przedsiębiorstwo to rezultat: a) Współdziałania całości i części organizacji b) Oddziaływania otoczenia c) Istnienia różnych grup interesu 110. Efekt współdziałania całości i części organizacji to efekt: a) Skali b) Synergiczny c) Mnożnikowy 111. Efektem połączenia struktury liniowej i funkcjonalnej jest struktura: a) Macierzowa b) Sztabowa c) Dywizjonalna 112. Efektywność kierownika według Druckera to: a) Skuteczność b) Sprawność c) Preparacja 113. Efektywność stylu kierowania wyznaczają: a) Stopień akceptacji kierownika przez podwładnych b) Struktura zadań c) Zakres formalnej władzy kierownika 114. Ekwifinalność systemu to: a) Ustrukturalizowanie b) Samodoskonalenie się c) Osiąganie celu różnymi drogami 115. Ekwiwalentność systemu przedsiębiorstwa oznacza: a) Funkcjonowanie w określonym otoczeniu b) Automatyczne powracanie do stanu równowagi c) Osiąganie zadanego celu przy różnych stanach wejściowych 116. Elastyczność w strukturze macierzowej: a) Nie występuje b) Występuje, ale nie odgrywa większej roli c) Istnieje i odgrywa duże znaczenie 117. Elastyczny czas pracy dotyczy: a) Obecności w okresie podstawowym b) Ścieśnienia czasu pracy c) Jest najlepszy dla pracowników młodych d) Linia montażowa nie nadaje się do tego 118. Elastycznymi strukturami organizacyjnymi są: a) Struktura zadaniowa b) Struktura hybrydowa c) Struktura macierzowa d) Struktura funkcjonalna 119. Elementem dodatkowym w modelu rozwiniętym przez J. Leavitta jest: a) Struktura organizacyjna b) Człon kierowniczy c) Technologia d) Otoczenie organizacji 120. Elementy otoczenia to między innymi: a) Rynek pracy, zbytu i zaopatrzenia b) Rynek pracy i rynek zbytu c) Rynek zbytu F 121. F. Fiedler uważał, że: a) Należy dostosować kierownika do sytuacji b) Należy dostosować sytuację do kierownika c) Władcza pozycja utrudnia kierowanie d) Instrumentem podziału jest NLW 122. F. W. Taylor to przedstawiciel nurtu: a) Industrial Engineering b) Uniwersalistycznego c) Humanistycznego 123. F. W. Taylor wprowadził do praktyki przemysłowej: a) Trójpozycyjny plan awansów b) System zróżnicowanych stawek akordowych c) Naukowy dobór i doskonalenie pracowników 124. Forma udziału w spółce z o. o. a) Rzeczowa b) Usługi c) Pieniężna d) Aport 125. Formalna struktura może być zorganizowana: a) Według funkcji b) Według rynku, wyrobu, klienta c) Kierowniczo d) Macierzowo 126. Formalna struktura organizacyjna może być zorganizowana: a) Według funkcji b) Według wyrobu lub rynku c) W postaci macierzowej 127. Formalna struktura organizacyjne to zbiór: a) Stosunków organizacyjnych b) Komórek organizacyjnych c) Komórek organizacyjnych i łączących je więzi d) Stosunków organizacyjnych określonych na zbiorze komórek – wynikający z dokumentacji organizacyjnej 128. Formalną ocenę pracowników wg J. Stonera przeprowadza się poprzez: a) Ocenę podwładnych przez przełożonego b) Ocenę przełożonego przez grupę podwładnych c) Ocenę podwładnych przez grupę przełożonych d) Ocenę pracownika przez grupę jego współpracowników 129. Formy władzy legalnej: a) Biurokracja umysłowa b) Praca inteligencji 130. Formy organizacji wydziałów przedsiębiorstwa (formy struktury organizacji): a) Rzeczywista, nierzeczywista, utajona b) Według funkcji, według wyrobu lub rynku, w postaci macierzowej c) Pionowa, pozioma, mieszana 131. Funkcja personalna (1885 – 1920): a) Szkoła naukowego zarządzania b) Przedstawiciele: Taylor, Gantt, Adamiecki 132. Funkcje handlowe to między innymi: a) Analiza rynku b) Baza naukowo – badawcza c) Wybór celów działania 133. Funkcje realizowane w sferze realnej to: a) Produkowanie b) Zarządzanie c) Organizowanie d) Inne 134. Funkcje wykonawcze w przedsiębiorstwie dzielą się na: a) Produkcyjne i pozaprodukcyjne b) Materialne i czasowe c) Zasileniowe i transformacyjne 135. Funkcje zarządzania przedsiębiorstwem to: a) Planowanie b) Motywowanie c) Organizowanie d) Koordynowanie 136. Funkcje zarządzania realizuje w przedsiębiorstwie sfera: a) Dyrekcji b) Realizacyjna c) Realna d) Regulacyjna 137. Funkcje zarządzania to między innymi: a) Planowanie b) Stymulowanie c) Integrowanie d) Kontrola 138. Funkcje zarządzania to zbiory: a) Typowych, powtarzalnych czynności b) Decyzji kierowniczych c) Czynności ustalania celów i sposobów ich realizacji 139. Funkcje zarządzania w przedsiębiorstwie realizuje sfera: a) Dyrekcji przedsiębiorstwa b) Realizacyjna c) Realna d) Regulacyjna 140. Funkcjonalna organizacja F. Taylora odznacza się: a) Przewagą więzi służbowej nas funkcjonalną b) Podziałem pracy kierowniczej c) Przestrzeganiem zasady jedności rozkazodawstwa d) Przestrzeganiem zasady jednolitości kierowania G 141. Gdy jednostka musi podjąć działanie, by inna mogła działać, to współzależność: a) Sumująca b) Sekwencyjna c) Różnicująca d) Wzajemna 142. Gdy kierownictwo narzuci sztywne normy, określi metody i szczegółowo zorganizuje pracę, oznaczać będzie to: a) Dużą „głębię zadania” b) Małą głębię zadanie c) Nie ma to nic wspólnego z „głębią zadania” 143. Gdy kierownik bez analizy podejmuje decyzje jest to: a) Odprężone unikanie b) Odprężona zmiana c) Defensywne unikanie d) Panika 144. Gdy kierownik myśli, że brak działania nie zostanie dostrzeżony to: a) Defensywne unikanie b) Przerzucenie decyzji na innych c) Odprężone unikanie d) Narastające dostosowanie 145. Gdy pracownicy uciekają od nieprzyjemnych konsekwencji, to jest to: a) Pozytywne wzmocnienie b) Kara c) Panika d) Uczenie unikania 146. Gdy zakład lub filia przypomina odrębne przedsiębiorstwo, oznaczać będzie to: a) Strukturę według wyrobu lub rynku b) Strukturę według regionu c) Strukturę według klientów 147. Gdzie można mówić o maksymalizacji zysku: a) Krótkookresowa działalność b) Długookresowa działalność c) Korporacja 148. Generalnej normatywizacji uprawnień i obowiązków w stosunkach służbowych na linii przełożony – podwładny służy: a) Regulamin organizacyjny b) Taryfikator c) Księga służ d) Regulamin pracy 149. Giełda zleceń polega na: a) Handlu zleceniami b) Wydawaniu certyfikatów trustowych c) Podejmowaniu przez przedsiębiorcę zleceń i rozdziale podzleceń innym pracownikom d) Odnosi się do przejścia kartelu w syndykat 150. „Głębia zadania” to: a) Stopień w jakim człowiek sprawuje kontrolę nad swoim zadaniem b) Stopień zaangażowania człowieka w zadanie c) Zakres jaki obejmuje dane zadanie 151. Główną cechą metod sytuacyjnych jest: a) Uzyskanie rozwiązania optymalnego b) Eksperymentowanie na modelu c) Bilansowanie 152. Główną cechą struktury liniowej jest: a) Pokrywanie się więzi służbowych i funkcjonalnych b) Występowanie sztabów c) Funkcjonalność doradców 153. Główną wadą struktury organizacyjnej liniowej jest: a) Dualizm kierownictwa b) Nadmierna centralizacja decyzji c) Przeciążenie pracą kierowników liniowych d) Naruszenie zasady jednoosobowego kierownictwa 154. Główne czynniki sprawcze powstania zapotrzebowania społecznego na racjonalne, poznawcze, ugruntowane zasady sprawnego zarządzania to: a) Zmiany w siłach wytwórczych b) Rewolucja przemysłowe c) Doskonalenie narzędzi pracy d) Ludzkie potrzeby 155. Głównym zadaniem kontroli sterującej jest: a) Stwierdzenie poprawności zaplanowania działań i zasobów b) Wykrycie odchyleń od normy lub celu c) Pomiar wyników zakończonego działania 156. Głównym założeniem modelu stosunków współdziałania jest: a) Ludzie chcą czuć się użyteczni i ważni b) Dla większości ludzi praca jest z natury nieprzyjemna c) Praca nie jest z natury nieprzyjemna 157. Głównymi wadami struktury zakładowej (według wyrobu lub rynku) są: a) Brak dostosowania do szybkich zmian b) Brak określenia odpowiedzialności c) Zaniedbywanie priorytetów długofalowych 158. Głównymi zaletami struktury organizacyjnej funkcjonalnej jest: a) Utrzymanie zasady jednoosobowego kierownictwa b) Wzrost odpowiedzialności pracowników c) Automatyzacja niektórych komórek organizacyjnych d) Oparcie zarządzania na fachowej wiedzy 159. Grupowanie czynności tak, by podobne i logicznie powiązane działania występowały razem to: a) Strukturyzacja b) Departamentalizacja c) Formalizacja H 160. H. Fayol był zwolennikiem: a) Podziału pracy kierowniczej b) Jedności rozkazodawstwa c) Jednolitości kierownictwa 161. H. Fayol wyodrębnił następujące czynności realizowane przez przedsiębiorstwo przemysłowe: a) Produkcyjne b) Techniczne c) Handlowe d) Finansowe i ubezpieczeniowe e) Rachunkowościowe i administracyjne 162. Harmonogram K. Adamieckiego umożliwia: a) Zgranie przebiegu czynności wytwórczych b) Wyznaczanie optymalnego punktu produkcji ze względu na ponoszony koszt c) Usprawnienie organizacji wydziału produkcyjnego d) Ustalenie wysokości ruchomej części wynagrodzenia zespołu roboczego 163. Harmonogram pozwala określić: a) Czas trwania operacji na stanowisku roboczym b) Udział czasu pracy w czasie roboczym c) Przebieg procesu produkcji w czasie i jego strukturę 164. Hierarchia potrzeb ludzkich została stworzona przez: a) D. McGregora b) A. Maslova c) F. Herzberga 165. Hierarchia potrzeb Maslova to potrzeby: a) Fizjologiczne, uznania, bezpieczeństwa b) Pewności, osiągania, pracy c) Samorealizacji,, społeczne 166. Hierarchia potrzeb według Maslova przedstawia się następująco: a) Bezpieczeństwa – afiliacji – fizjologiczne – szacunku – samorealizacji b) Fizjologiczne – egzystencjalne – bezpieczeństwa – szacunku – samorealizacji c) fizjologiczne – społeczne – szacunku – samorealizacji d) fizjologiczne – bezpieczeństwa – afiliacji – szacunku – samorealizacji 167. Hierarchię w organizacji obrazują głównie więzi: a) Funkcjonalne b) Służbowe c) Techniczne 168. Holdingi mogą być tworzone przez: a) Rozwój wewnętrzny b) Rozwój zewnętrzny c) Łączenie przedsiębiorstw d) Wymianę akcji / udziałów 169. Homeostaza systemu przedsiębiorstwa oznacza: a) Automatyczne powracanie do stanu równowagi b) Funkcjonowanie w zmiennym otoczeniu c) Dochodzenie do celu różnymi drogami 170. „Homo socius” to człowiek, który: a) Cechuje się racjonalnym stosunkiem do pracy b) Dąży do samorealizacji w pracy c) Cechuje go duża samodzielność 171. Horyzont planu strategicznego obejmuje: a) 1 do 3 lat b) 1 do 5 lat c) 5 do 10 lat d) 10 do 15 lat I 172. Ilość podwładnych którymi przełożony formalnie kieruje w sposób bezpośredni, to: a) Zasięg kierowania b) Rozpiętość kierowania c) Formalna wielkość komórki organizacyjnej 173. Inny model oczekiwań dotyczy: a) Oczekiwania działań i wyników b) Wartości c) Oczekiwań wysiłku i efektywności 174. Integrujące poglądy na motywację obejmują: a) Teorię oczekiwań b) Teorię sprawiedliwości c) Teorię piramidy potrzeb 175. Inwigilacja wiąże się przede wszystkim z zasadą: a) Jednoosobowego kierownictwa b) Nadzoru i kontroli c) Podporządkowania hierarchicznego d) Delegowania kompetencji 176. Istnienie kanałów informacyjnych (komunikacji) w przedsiębiorstwie jest rezultatem: a) Regulacji administracyjnych b) Stosunków organizacyjnych c) Decyzji kierownictwa d) Istniejących podziałów kompetencji decyzyjnych 177. Istotą odrębności ekonomicznej jest: a) Całkowita niezależność od budżetu b) Decydowanie o profilu swej działalności c) Pełna samodzielność decyzyjna d) Zdolność do ustalenia wyników własnej działalności e) Zdolność do nabywania praw i dóbr 178. Istotą przedsiębiorczości jest: a) Działanie o charakterze quasi przedsiębiorczym b) Innowacyjne podłoże bez uwzględniania elementu ryzyka c) Tylko i wyłącznie sam element ryzyka d) Innowacyjne podłoże bez uwzględniania ryzyka J 179. Jaki jest pierwszy etap procesu planowania: a) Ocena sytuacji b) Przypisanie odpowiedzialności c) Określenie celów d) Ustalenie harmonogramu realizacji 180. Jakie organy muszą być powołane w spółce z o. o.: a) Rada nadzorcza b) Zarząd c) Komisja rewizyjna 181. Jakie powinno być działanie, aby można było je uznać za stosowne: a) Musi przynosić korzyści b) Minimalne skuteczne c) Ekonomiczne d) Skuteczne 182. Jakie są cechy zachowań, które konieczne są do uznania ich działania: a) Ekonomiczność b) Dowolność c) Skuteczność d) Celowość e) Świadomość 183. Jedna osoba może założyć spółkę a) Jawną b) Cywilną c) Z o. o. 184. Jedna osoba nie może założyć spółki: a) Jawnej b) Akcyjnej c) Cywilnej 185. Jedna osoba nie może założyć spółki: a) Z o. o. b) Jawnej c) Cywilnej d) Akcyjnej 186. Jedna osoba nie może założyć spółki: a) Jawnej b) Akcyjnej c) Z o. o. 187. Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa działa na podstawie: a) Kodeksu handlowego b) Ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych c) Ustawy o przedsiębiorstwach państwowych 188. Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa jest pełnym sukcesorem prawnym, co oznacza: a) Pełne transformacje majątkowe b) Prawa przedsiębiorstwa są prawami jednoosobowej spółki Skarbu Państwa c) Ograniczone transformacje majątkowe 189. Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa jest pełnym sukcesorem prawnym przedsiębiorstwa państwowego, co oznacza, że: a) Dyrekcja przedsiębiorstwa staje się zarządem spółki b) Radę pracowniczą przekształca się w radę nadzorczą c) Spółka odpowiada za zobowiązania przedsiębiorstwa d) Pracownicy przedsiębiorstwa stają się pracownikami spółki 190. Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa może mieć formę: a) Spółki cywilnej b) Spółki akcyjnej c) Spółki z o. o. 191. Jednoosobowe kierownictwo to zaleta struktury: a) Hybrydowej b) Sztabowo – liniowej c) Liniowej d) Nowoczesnej 192. Jej skuteczność zapewnia dostarczenie na czas informacji: a) Kontrola sterująca b) Kontrola końcowa c) Kontrola akceptująca lub odrzucająca d) Kontrola wstępna 193. Jeżeli egzaminator ocenia duża liczbę testów egzaminacyjnych, to jest to: a) Mała głębia, mały zakres b) Duża głębia, mały zakres c) Mała głębia, duży zakres d) Duża głębia, duży zakres 194. Jeżeli kierownictwo holdingu sprawuje władzę organizacyjną poprzez tzw. kierowanie udziałami, to mamy do czynienia z: a) Holdingiem kierującym b) Holdingiem finansowym c) Holdingiem szczeblowym 195. Jeżeli umocniony na rynku kartel tworzy własną organizację sprzedaży to taką formę integracji nazywamy: a) Syndykatem b) Koncernem c) Konglomeratem 196. Jeżeli zintegrowaniu ulega niewielka liczba przedsiębiorstw danej branży, to przybiera ona formę: a) kartelu b) syndykatu c) wspólnoty interesów 197. Joint ventures pomiędzy przedsiębiorstwami danego kraju może nastąpić poprzez zastosowanie strategii: a) “Pajęczej sieci” b) “Ograniczonej niezależności” c) “Kolejnych integracji” K 198. Kadencja rady pracowniczej trwa: a) Rok b) 5 lat c) 2 lata d) czas trwania kadencji określa statut samorządu załogi 199. Kapitał akcyjny jest formą kapitału: a) Rezerwowego b) Zakładowego c) Pożyczkowego 200. Kapitał akcyjny może być pokryty: a) Wkładami pieniężnymi b) Aportami c) Poręczeniami d) Wniesieniem pewnych zmian 201. Kapitał akcyjny odzwierciedla: a) Sumę wartości nominalnych akcji b) Sumę wartości emisyjnych akcji 202. Kapitał akcyjny odzwierciedla sumę wartości akcji: a) Nominalnych b) Emisyjnych c) Rynkowych 203. Kapitałem jest wartość materialna, odznaczająca się: a) Pieniężnym wyrazem rynkowej wartości firmy b) Zmiennością w czasie c) Generowaniem strat i / lub zysków firmy 204. Kartele: a) Łączą te same branże b) Łączą różne branże c) Tworzą tzw. Kontyngenty produkcji d) Tworzą tzw. Limity produkcyjne 205. Kierowanie przybiera formę zarządzania, jeśli tytułem do kierowania jest: a) Własność zasobów b) Władza nieformalna c) Władza formalna 206. Kierowanie to: a) Integrowanie, koordynowanie i kontrolowanie b) Planowanie, organizowanie i motywowanie c) Oddziaływanie obiektu kierującego na obiekt kierowany d) Formalne stosunki organizacyjne 207. Kierownicy odpowiedzialni za jeden obszar działalności to: a) Kierownicy liniowi b) Kierownicy sztabowi c) Kierownicy funkcjonalni 208. Kierownik (przywódca) rezygnuje ze swej przywódczej roli: a) Kierowanie klubowe b) Zespołowe, demokratyczne c) Leseferystyczne d) Autorytarne zadaniowe 209. Kierownik wydziału jest przykładem kierownika: a) Ogólnego (liniowego) b) Funkcjonalnego c) Średniego szczebla 210. Kierunek stosunków międzyludzkich kładł nacisk na: a) Organizację formalną b) Organizację nieformalną c) Zadowolenie pracownika d) Zaplanowane współdziałanie grup 211. Klasyfikacja kierowników może być prowadzona według: a) Istoty i rangi realizowanych zadań tzw. kierownicy funkcjonalni i liniowi b) Zakresu działalności, za którą są odpowiedzialni kierownicy funkcjonalni i ogólni c) Zajmowanego szczebla w organizacji: tzw. kierownicy pierwszej linii, kierownicy średniego szczebla i kierownicy najwyższego szczebla 212. Klasyfikacja systemów (Likerta) od angażujących do najmniej następuje w kolejności: a) Protekcjonalny, konsultujący, uczestniczący, autorytarny b) Uczestniczący, konsultujący, protekcjonalny, autorytarny c) Konsultujący, uczestniczący, protekcjonalny, autorytarny d) Uczestniczący, protekcjonalny, konsultujący, autorytarny 213. Kodeks handlowy stosuje się w odniesieniu do: a) Przedsiębiorstw państwowych b) Spółek akcyjnych c) Spółek cywilnych 214. Komercjalizacja jest to: a) Restrukturyzacja przedsiębiorstwa państwowego b) Przekazanie w zarząd przedsiębiorstwa państwowego grupie menedżerskiej c) Akt przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa 215. Komórka organizacyjna istnieje tylko wtedy gdy: a) Ma zdolność do realizacji wyodrębnionych zadań b) Stanowi luźny zbiór nośników działań c) Posiada wyodrębniony człon kierowniczy 216. Komórkami organizacyjnymi sfery zarządu przedsiębiorstwa są komórki: a) Pomocniczo – usługowe b) Funkcjonalne c) Sztabowe d) Liniowe 217. Komórki sztabowe zajmują się: a) Oceną informacji b) Przygotowaniem wariantów decyzji c) Podejmowaniem decyzji 218. Koncepcja człowieka społecznego jest właściwa dla: a) Podejścia klasycznego b) Podejścia psychosocjologicznego c) Podejścia współczesnego 219. Koncepcję „człowieka samorealizującego się” wprowadzili: a) Behawioryści b) Teoretycy stosunków współdziałania c) Tayloryści 220. Koncepcję „człowieka społecznego” wprowadzili: a) E. Mayo b) F. W. Taylor c) R. Owen 221. Koncepcję systemu funkcjonalnego opracował: a) Fayol b) Taylor c) Weber 222. Konfiguracja struktur mówi o decyzjach na poszczególnych szczeblach: a) Tak b) Tak, ale zależy to od rodzaju struktury c) Nie 223. Konglomerat jest przedsiębiorstwem bazującym na: a) Pionowej formie integracji b) Poziomej formie integracji c) Skośnej formie integracji 224. Konglomerat to przykład integracji: a) Pionowej b) Technicznej c) Lateralnej (skośnej) 225. Koniecznym warunkiem kierowania ludźmi jest: a) Posiadanie kapitału b) Władza organizacyjna c) Autorytet formalny d) Autorytet nieformalny 226. Konsekwencja poprzedniego zachowania dotyczy: a) Pozytywnego wzmocnienia b) Wygaszania c) Kary d) Uczenia unikania 227. Kontrakt menedżerski ma na celu: a) Restrukturyzację b) Sprzedaż c) Wykup przez menedżerów 228. Kontrola człowieka nad pracą to: a) Głębia zadania b) Departamentalizacja c) Zakres zadań d) Koordynacja 229. Kontrola, która stwierdza zaplanowanie wszystkich zasobów i czy są one na miejscu, to kontrola: a) Sterująca b) Wstępna c) Akceptująca lub odrzucająca d) Końcowa 230. Kontrola prospektywna: a) Poprzedza realizację procesu b) Następuje w trakcie jego realizacji c) Ma charakter następczy 231. Kontrola to: a) Systematyczne działanie b) Ma na celu ustalenie norm efektywności c) Ma na celu zaspokojenie sprzężeń zwrotnych d) Ma na celu ustalenie odchyleń, pomiar ich znaczenia 232. Kontrola wynika z: a) Niedokładności i nieprecyzyjności b) Błędu, złożoności c) Zmiany, delegowania uprawnień d) Koordynacji 233. Koordynacja polega na: a) Każdej jednostce należy zapewnić informowanie o działalności innej b) Przydzieleniu innym osobom formalnej władzy c) Przydzieleniu każdej jednostce celu d) Sprawnym osiągnięciu celów poprzez integrowanie jednostek 234. Koordynacja stanowi najistotniejszą treść: a) Planowania b) Organizowania c) Motywowania d) Kontroli 235. Korzyści prywatyzacji sektorowej: a) Oszczędzanie na czynnościach (koszty) b) Wyprzedanie całego sektora 236. Kryteria łączenia komórek organizacyjnych a) Technologiczne b) Produktowe c) Operacyjne d) Rynkowe 237. Kryterium podziału celów przedsiębiorstwa na finalne i pośrednie jest: a) Rodzaj potrzeby stanowiącej podłoże formułowanego celu b) Znaczenie celów c) Następstwo celów 238. Kryterium przedmiotowe pozwala wyróżnić cele: a) Techniczno – produkcyjne b) Ekonomiczne c) Społeczne 239. Kryterium tworzenia struktur dywizjonalnych są kryteria: a) Projektowe b) Produktowe c) Zadaniowe d) Przedmiotowe e) Terytorialne 240. Księgę udziałów dla spółki z o. o. prowadzi: a) Sąd rejestrowy b) Rada nadzorcza c) Zarząd 241. Kto jest uprawniony do prowadzenia ksiąg rejestrowych: a) Zarząd b) Komisja rewizyjna c) Rada nadzorcza d) Sekretarz w sądzie rejonowym 242. Kto powołuje radę nadzorczą w spółce: a) Walne zgromadzenie b) Zarząd c) Zebranie przedstawicieli 243. Kto sformułował pięć podstawowych cech zadań: a) Richard Hackman b) Gerald Salancik c) Jeffrey Pfeffer 244. Kto zobowiązany jest do prowadzenia księgi udziałów: a) Komisja rewizyjna b) Rada nadzorcza c) Zarząd d) Sekretarz sądu rejonowego 245. Która spółka musi mieć cel wyłącznie gospodarczy: a) Akcyjna b) Cywilna c) Z o. o. 246. Która z podanych kategorii jest jednocześnie decyzją: a) Program b) Plan c) Prognoza 247. Która z poniższych zasad nie została sformułowana przez H. Fayola: a) Zasada autorytetu b) Zasada podziału pracy kierowniczej c) Zasada celu podrzędnego 248. Która z wymienionych poniżej relacji pomiędzy cenami akcji jest możliwa: a) Cena giełdowa > ceny emisyjnej b) Cena emisyjna < ceny nominalnej c) Cena nominalna > ceny giełdowej 249. Która z zależności jest prawdziwa: a) misja – cel – zamierzenie – zadanie b) misja – zadanie – cel – zamierzenie c) misja – zamierzenie – zadanie – cel d) misja – zamierzenie – cel – zadanie 250. Która ze spółek może mieć inny cel niż gospodarczy: a) Akcyjna b) Z o. o. c) Jawna 251. Która ze spółek może mieć inny cel niż gospodarczy: a) Akcyjna b) Z o. o. c) Cywilna 252. Które określenia najlepiej charakteryzują przedsiębiorstwo: Przedsiębiorstwo jest systemem: a) Teleologicznym b) Rozmyślnym c) Sztucznym d) Ekwifinalnym 253. Które z cech charakteryzują sytuację roboczą: a) Potrzeby b) Stopień samodzielności c) Środowisko pracy 254. Które z cech przypisałbyś przedsiębiorstwu traktowanemu jako system: a) Probabilistyczność b) Sterowalność 255. Które z podanych grup własności zalicza się do funkcji techniczno – produkcyjnej: a) Modernizacja b) Organizacja produkcji 256. Które z podanych pojęć jest równocześnie decyzją a) Program b) Plan c) Prognoza 257. Które z poniższych cech charakteryzują przedsiębiorstwo: a) Przedsiębiorca na jego czele b) Odrębność ekonomiczna c) Osobowość prawna 258. Które z poniższych określeń najlepiej charakteryzują przedsiębiorstwo: Przedsiębiorstwo jest systemem: a) Prospektywnym b) Otwartym c) Retrospektywnym d) Ustrukturalizowanym 259. Które z wymienionych cech przypisujemy przedsiębiorstwu traktowanemu jako system: a) Zamknięty b) Adaptacyjny c) Sterowany d) Statyczny 260. Które z wymienionych stosunków pomiędzy poszczególnymi cenami akcji są możliwe: a) Cena nominalna większa od ceny giełdowej b) Cena emisyjna mniejsza od ceny nominalnej c) Cena giełdowa większa od ceny emisyjnej 261. Który cel z podanej wiązki celów można uznać za cel główny firmy: a) Obniżka kosztów b) Maksymalizacja zysku w długim okresie c) Wzrost wydajności pracy d) Maksymalizacja wielkości produkcji 262. Który z parametrów charakteryzuje kształt struktury organizacyjnej: a) Standaryzacja b) Kooperacja c) Konfiguracja d) Strukturyzacja 263. Który z podanej wiązki można uznać za cel główny przedsiębiorstwa: a) Obniżka kosztów b) Maksymalizacja wielkości produkcji c) Zwiększenie zysku d) Wzrost wydajności pracy 264. Kultura organizacji a) Może sprzyjać zmianom organizacyjnym b) Może utrudniać zmiany organizacyjne c) Nie wpływa na zdolność organizacji do zmiany L 265. Le Chatelier był twórcą: a) Modelu biurokracji b) Harmonogramu c) Cyklu działania zorganizowanego 266. Leasing – odpłatna forma korzystania z mienia przedsiębiorstwa polega na: a) Udostępnieniu mienia pracownikom b) Udostępnieniu mienia spółce kapitałowej c) Udostępnieniu mienia przedsiębiorstwu państwowemu d) Udostępnieniu mienia spółce osobowej 267. Likwidacja każdego przedsiębiorstwa musi być uzgodniona z: a) Ministrem Przekształceń Własnościowych b) Odpowiednim organem samorządu terytorialnego c) Ministrem Przekształceń Własnościowych oraz Ministrem Finansów d) Odpowiednim organem samorządu terytorialnego oraz Ministrem Finansów 268. Linia efektywności to: a) Różnica między zyskiem netto i brutto b) Brak zysku w okresie, gdy zawsze występowały takie zyski c) Różnice pomiędzy planem a efektem d) Profil zasobów a podstawowe warunki otoczenia Ł 269. Łączenie zadań w jednostki robocze, to: a) Centralizacja b) Decentralizacja c) Departamentalizacja 270. Łączenie różnych branż to integracja: a) Wertykalna b) Horyzontalna c) Lateralna d) Diagonalna M 271. Macierz BCG: a) Dotyczy sprzedaży b) Bada się nią absorbowanie gotówki w trakcie operacji c) Nie bada się nią przychodu gotówki w cenie operacji d) Dotyczy rozrostu na rynku 272. Maslov uwzględnia potrzeby: a) Probabilistyczne b) Afiliacji c) Bezpieczeństwa d) Społeczne 273. Metafora organizacji jako organizmu to: a) Podejście innowacyjne do zarządzania organizacją b) Dynamiczne i homeostatyczne pojmowanie organizacji c) Strukturalne traktowanie organizacji 274. Metodami prywatyzacji polskich przedsiębiorstw są: a) Prywatyzacja kapitałowa i likwidacyjna b) Powszechna prywatyzacja c) Prywatyzacja sektorowa d) Uspołecznienie przedsiębiorstwa 275. Metody modyfikowania zachowań: a) Uczenie unikania b) Wygaszanie c) Negatywne wzmocnienie d) Karanie 276. Miękkie czynniki sukcesu organizacji wyznaczone są przez: a) Personel i jego działania b) Strategię działania c) Kulturę d) Styl zarządzania 277. Minimalna liczba członków do założenia spółdzielni wynosi: a) Trzech – osób prawnych b) Jeden c) Dziesięciu – osób fizycznych 278. Minimalny kapitał w spółce z o. o. wynosi: a) 100 mln b) 50 mln c) 40 mln 279. Minister Przekształceń Własnościowych powołuje w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa: a) Pierwszą radę nadzorczą b) Pierwszy zarząd c) Pierwszą komisję rewizyjną (w spółkach o kapitale zakładowym powyżej 100 mln zł) 280. Misja przedsiębiorstwa: a) Wyznacza ogólny sens istnienia przedsiębiorstwa b) Wyznacza horyzont czasowy i zasięg działania c) Jest rodzajem posłannictwa d) Jest przedmiotem aspiracji i trwałych dążeń 281. Misja przedsiębiorstwa jest ważnym elementem w procesie: a) Ustalania celów b) Tworzenia systemu motywacyjnego c) Ustalania współdziałania przedsiębiorstwa z otoczeniem 282. Misja zawiera opis podstawowych produktów i usług oraz: a) Hierarchię celów b) Realizowane funkcje organizacji c) Określenie rynków (klientów) d) Rozłożenie odpowiedzialności są wykonanie celów kierunkowych 283. Model J. Leavitta obejmuje następujące elementy: a) Zadania, ludzie, aparat zarządzania, zasoby zasileniowe b) Misja, struktura, zasoby, otoczenie, wyposażenie c) Ludzie, zadania, technologia, struktura, otoczenie d) Cele, zasoby, zadania, struktura, technologia 284. Model skuteczności kierowania (Likerta) i określona proceduralnie swoboda dotyczy: a) Systemu konsultującego b) Systemu uczestniczącego c) Systemu protekcjonalnego d) Systemu eksploatacyjnego 285. Model stosunków współdziałania to: a) System zachęt płacowych b) Ludzie chcą współtworzyć cele c) Uwzględnia społeczne potrzeby pracownika d) Uwzględnia poczucie przydatności i znaczenia 286. Model ścieżki do celu Evansa i Housea: a) Oparty jest na teorii oczekiwań b) Oparty jest na teorii zmieniająca się stopnia koordynacji c) Kierownicy mają zdolność nagradzania d) Kierownicy wyznaczają dostępność czasów 287. Model uczestniczący (Likerta) dotyczy: a) Systemu kar i nagród b) Proceduralnej swobody c) Wspólnego omawiania celów d) Współdziałania w określonym celu 288. Model zasobów ludzkich: a) Kierownicy najlepiej rozumieją zadania b) Uwzględnia tylko społeczne potrzeby c) Kierownicy powinni dzielić się odpowiedzialnością d) Uważa, że nie wszystkie zasoby ludzkie są wykorzystane 289. Model ZZL (Zarządzanie zasobami ludzkimi) ma charakter: a) Tradycyjny b) Funkcjonalny c) Dywizjonalny d) Zintegrowany 290. Modele programowania liniowego zaliczane są do klasy modeli: a) Normatywnych b) Opisowych c) Symulacyjnych 291. Monitor, upowszechniający i rzecznik to role: a) Decyzyjne b) Informacyjne c) Reprezentacyjne 292. Możliwość likwidacji przedsiębiorstwa państwowego dają ustawy: a) O przedsiębiorstwie państwowym b) O likwidacji przedsiębiorstw c) O prywatyzacji N 293. Na bazie struktury liniowej i funkcjonalnej zbudowano strukturę: a) Zespołową b) Zadaniową c) Sztabową d) Hybrydową 294. Na funkcje administrowania (zarządzania) według Fayola składają się: a) Planowanie, organizowanie, zatrudnianie, motywowanie, kontrolowanie b) Przewidywanie, organizowanie, rozkazywanie, koordynowanie, kontrolowanie c) Przewidywanie, organizowanie, zatrudnianie, koordynowanie, kontrolowanie d) Integrowanie, zlecanie, koordynowanie, motywowanie, kontrolowanie 295. Na funkcje produkcyjne przedsiębiorstwa składają się procesy: a) Produkcji b) Produkcji i zaopatrzenia c) Zasilania, transformacji i zbytu d) Zakupu surowców, wytwarzania produktów sprzedaży 296. Na niższych szczeblach: a) Planuje się operacyjnie b) Planuje się strategicznie c) Planuje się operacyjno – strategicznie 297. Na niższych szczeblach organizacji podejmuje się najczęściej decyzje: a) Programowe b) Nieprogramowe c) Strategiczne 298. Na schemacie organizacyjnym można przedstawić strukturę: a) Nieformalną b) Funkcjonalną c) Macierzową 299. Na strukturę organizacyjną składają się: a) Strukturyzacja elementów b) Strukturyzacja działań organizacji 300. Na system zarządzania składają się następujące elementy: a) Instrumenty, reguły i procedury zarządzania b) Struktura organizacyjna c) Kadra kierownicza wraz z wyposażeniem technicznym d) Funkcje zarządzania 301. Na szczycie hierarchii potrzeb Maslova znajduje się potrzeba: a) Uznania b) Bezpieczeństwa c) Samorealizacji 302. Nadmierna centralizacja decyzji jest charakterystyczną cechą struktury: a) Liniowej b) Sztabowej c) Funkcjonalnej 303. Nadrzędną pozycję w modelach organizacji Leavitta przypisuje się: a) Celom b) Otoczeniu c) Strukturze 304. Najbardziej pożądany jest typ misji (orientacji strategicznej) firmy ukierunkowany na: a) Funkcje (potrzeby) b) Zasoby c) Produkcję 305. Najbardziej ścisłą formą integracji przedsiębiorstw jest forma: a) Ekonomiczna b) Organizacyjna c) Ekonomiczno – organizacyjna 306. Najmocniejsza integracja przedsiębiorstw to: a) Kartel b) Syndykat c) Trust d) Konsorcjum 307. Najważniejsze interesy inwestorów kapitałowych to: a) Wysoka rentowność inwestycji b) Pewność lokaty c) Prestiż 308. Najważniejsze interesy kredytodawców to: a) Dobre zabezpieczenie kredytów b) Wysokie odsetki c) Mała ilość rat kredytowych d) Terminowe umorzenie zobowiązań 309. Najważniejszym rodzajem kontroli jest: a) Kontrola wstępna b) Kontrola sterująca c) Kontrola końcowa d) Kontrola akceptująca lub odrzucająca 310. Największą gwarancję dla wierzycieli daje spółka: a) Komandytowa b) Jawna c) Z o. o. d) Akcyjna 311. Największy dochód przynosi spółka a) Cywilna b) Z o. o. c) Akcyjna 312. Największy stopień samodzielności zgrupowanych jednostek zapewnia: a) Koncern b) Wspólnota interesów c) Syndykat 313. Najwyższym stopniem integracji charakteryzuje się: a) Wspólnota interesów b) Zrzeszenie przejściowe c) Trust 314. Nieformalna struktura organizacyjna: a) Istnieje i nie ma znaczenia b) Istnieje i ma znaczenie c) Pokrywa się całkowicie ze strukturą formalną d) Zaspakaja potrzeby społeczne 315. Nieformalny autorytet decyduje o: a) Kompetencjach b) Przewodzeniu c) Pozycji w hierarchii organizacyjnej d) Zakresie formalnej władzy 316. Nieodzownym warunkiem istnienia systemu są: a) Cele b) Wyjścia c) Otoczenie 317. Niepewność jest w głównej mierze rezultatem: a) Braku kwalifikacji b) Luki informacyjnej c) Złego zarządzania d) Rzeczywistości 318. Niezbędnymi kompetencjami kierownika liniowego są a) Umiejętność współdziałania z ludźmi b) Umiejętność oddziaływania na pracowników c) Wiedza techniczna 319. Norma ludzkich zachowań w znaczeniu czynnościowym to: a) System wartości uznawanych przez człowieka b) Wewnętrzna dyspozycja człowieka tj. jego gotowość do reagowania na rzeczywistość c) Motyw do działania O 320. O interesie ekonomicznym pracowników decyduje zakres posiadanego: a) Autorytetu b) Prestiżu c) Władzy organizacyjnej d) Uprawnień 321. Ocena informacji oraz przygotowań wariantów decyzyjnych dokonywane jest w komórkach: a) Liniowych b) Sztabowych c) Pomocniczo – usługowych d) Funkcjonalnych 322. Oddziaływanie obiektu kierującego na kierowany charakteryzuje stosunki: a) Hierarchiczne b) Funkcjonalne c) Kierowania d) Koordynowania 323. Odmowa MPW dotycząca prywatyzacji może być spowodowana: a) Brakiem informacji b) Interesem państwa c) Działalnością objętą tajemnicą państwową d) Złą sytuacją przedsiębiorstwa 324. Odpłatne korzystanie z majątku likwidowanego przedsiębiorstwa może mieć formę: a) Lombardu b) Zastawu c) Najmu d) Leasingu e) Dzierżawy 325. Odrębność ekonomiczna przedsiębiorstwa wyraża się: a) Tworzeniem własnej struktury organizacyjnej b) Dążeniem do wiązki celów c) Zdolnością do określania wyników swojej działalności 326. Ograniczenia w poznaniu, analizie i rozwiązywaniu problemu mają charakter: a) Poznawczy b) Kompetencyjne c) Instytucjonalny d) Motywacyjny 327. Okres wypowiedzenia wynoszący 3 miesiące dotyczy wspólników: a) Spółki cywilnej b) Spółki jawnej c) Spółki komandytowej d) Spółki cichej 328. Określenie celów i przedmiotów działania przedsiębiorstwa następuje w: a) Regulaminie organizacyjnym b) Statucie c) Karcie stanowisk pracy d) Instrukcjach roboczych 329. Określenie właściciela przedsiębiorstwa następuje w: a) Regulaminie b) Statucie c) Karcie stanowisk pracy d) Instrukcjach roboczych 330. Organami przedsiębiorstwa państwowego są: a) Zebranie pracowników b) Rada pracowników c) Komisja rewizyjna d) Dyrektor 331. Organami władzy w przedsiębiorstwie państwowym wybieranymi bezpośrednio przez załogę są: a) Rada pracownicza i dyrektor b) Ogólne zebranie załogi i rada pracownicza c) Zarząd i rada pracownicza 332. Organem władzy w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa jest: a) Dyrektor prywatyzowanego przedsiębiorstwa b) Zarząd spółki c) Rada nadzorcza spółki d) Minister Przekształceń Własnościowych 333. Organizacja nieformalna składa się z: a) Stosunków interpersonalnych b) Linii całkowitego podporządkowania się c) Linii komunikowania się 334. Organizacje prowadzą z otoczeniem wymianę dóbr materialno – energetycznych i informacji, czyli są systemami: a) Społecznymi b) Synergicznymi c) Otwartymi 335. Organizacje rozpatrujemy w znaczeniu: a) Czynnościowym b) Atrybutowym c) Rzeczowym 336. Organizacje są powołane do realizacji indywidualnych i zbiorowych celów uczestników oraz celów społecznych, czyli są systemami: a) Społecznymi b) Rozmyślnymi c) Teleologicznymi 337. Organizację biurokratyczną Webera cechuje m. in.: a) Ciągłość organizacyjna urzędowych funkcji b) Niesformalizowane zasoby organizacyjne c) Podział kompetencji 338. Organizację można traktować jako: a) Atrybut b) Proces (czynność) c) Instytucje 339. Organizację zbiurokratyzowaną charakteryzuje przerost: a) Formalizacji b) Hierarchizacji c) Decentralizacji 340. Organizowanie to: a) Dostosowanie struktury organizacji do jej celów, zasobów i otoczenia b) Proces dostosowywania planów do obecnych i przyszłych sytuacji c) Tworzenie planów organizatorskich 341. Osobowość prawną ma: a) Spółdzielnia b) Przedsiębiorstwo państwowe c) Spółka jawna d) Spółka cywilna e) Spółka z o. o. 342. Osobowość prawną mają: a) Spółdzielnia b) Fundacja c) Przedsiębiorstwo państwowe d) Spółka z o. o. e) Spółka cywilna 343. Osobowości prawnej nie mają spółki: a) Z o. o. b) Akcyjna c) Cywilna d) Jawna 344. Otoczenie bliższe (konkurencyjne) to: a) Odbiorcy b) Dostawcy c) Konkurenci d) Banki 345. Otoczenie, jako czynnik strukturotwórczy, wpływa na kształt i rodzaj struktury w organizacji. Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe: a) Otoczenie zmienne – zmiany w organizacji b) Otoczenie stabilne – powiększenie się struktury c) Otoczenie nieokreślone – brak zmian w organizacji 346. Otoczenie to inaczej: a) Ściśle określony teren działania poza przedsiębiorstwem b) Zbiór obiektów nie należących do systemu i nie oddziaływujących na ten system c) Zbiór obiektów nie należących do systemu i nie oddziaływujących na system P 347. Paradygmat analogii organizacji do organizmu koncentruje się na: a) Racjonalizacji procesów wymiany materialno – energetycznej z otoczeniem b) Dążeniu do równowagi c) Elastyczności systemu 348. Paradygmat danej dyscypliny naukowej to: a) Zespół instrumentów badawczych b) Wzorzec pożądanych zachowań c) Rodzaj superteorii definiującej metody dyscypliny naukowej 349. Perswazja: a) Opiera się na partnerstwie b) Pozbawiona jest ładunku imperatywnego c) Nie jest bezpośrednio poparta sankcjami 350. Pierwszy stopień funkcjonalnego podziału pracy w organizacji pozwala wyróżnić: a) Funkcje produkcyjne i pozaprodukcyjne b) Funkcje podstawowe i pomocnicze c) Funkcje wykonawcze i kierownicze d) Funkcje liniowe i nieliniowe 351. Pierwszym etapem kontroli jest: a) Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za dany odcinek działalności b) Ustalenie norm i metod pomiaru efektywności c) Podjęcie działań korygujących występujące odchylenia d) Wychwycenie błędów popełnianych przez podwładnych 352. Pierwszym etapem organizacji władzy jest: a) Centralizacja władzy b) Delegacja uprawnień c) Podział władzy 353. Pierwszym niezbędnym etapem procesu planowania jest: a) Ustalenie strategii działania b) Sformułowanie misji c) Wyznaczenie celów 354. Pierwszym niezbędnym etapem procesu kontroli a) Stwierdzenie stanów rzeczywistych b) Ustalenie norm, wzorców, kryteriów efektywności c) Porównanie stanów rzeczywistych z normami i ustalenie odchyleń d) Korekta działania 355. Plan strategiczny jest równocześnie planem: a) Długookresowym b) Operacyjnym c) Taktycznym 356. Planowanie strategiczne dotyczy głównie ustalenia: a) Celów firmy b) Środków realizacji celów pośrednich c) Sposobów wykonania zadań 357. Planowanie to: a) Opracowanie zbioru działań b) Określenie sytuacji c) Nie ustalanie celów 358. Planowanie to proces: a) Decyzyjny b) Analityczny c) Syntetyczny d) Komercjalizujący 359. Płatne korzystanie z majątku likwidowanego przedsiębiorstwa ma postać: a) Wynajmu b) Leasingu c) Dzierżawy 360. Poczucie braku czegoś, co ze względów biologicznych, społecznych oraz kulturowych jest niezbędne do życia i rozwoju jednostki to: a) Wartość b) Potrzeba c) Norma 361. Podejście do problematyki kierowania dążące do traktowania organizacji jako jednorodnego, celowego systemu składającego się z wzajemnie powiązanych części to podejście: a) Systemowe b) Sytuacyjne c) Klasyczne 362. Podejście dwupoziomowe to: a) Wszyscy planują i posyłają wyżej dla scalenia b) Planuje naczelne kierownictwo c) Konsultacje kierowników różnych szczebli d) Wszyscy planują, naczelne kierownictwo wybiera plan 363. Podejście klasyczne w naukach o organizacji i zarządzaniu opiera się na modelu: a) Homo economicus b) Homo socius c) Homo creator 364. Podejście strukturalne do zmian organizacji obejmuje a) Przeprojektowanie organizacji b) Modyfikowanie zachowań pracowników c) Modyfikację toku pracy d) Decentralizację 365. Podejście sytuacyjne: a) Bierze pod uwagę model X i Y b) Nie uwzględnia ludzkiego c) Mówi, że organizacja reaguje na otoczenie d) Twierdzi, że organizacja jest inicjująca 366. Podjęcie działań korygujących w trakcie programu, określenie warunków działania dotyczy: a) Kontroli wstępnej b) Kontroli końcowej c) Kontroli sterującej d) Kontroli akceptującej lub odrzucającej 367. Podkreśl te cechy zachowań, które są konieczne dla uznania ich za działania nowoczesnego przedsiębiorstwa: a) Dowolność b) Świadomość c) Celowość 368. Podmiotem gospodarczym w spółce cywilnej są: a) Wspólnicy i spółka b) Wyłącznie spółka c) Wszyscy poszczególni wspólnicy 369. Podstawą do nagradzania, ustala przyczyny odchyleń i tworzy wnioski –¬ kontrola: a) Sterująca b) Końcowa c) Wstępna d) Wstępna i końcowa 370. Podstawą do opracowania prospektu emisyjnego jednoosobowej spółki Skarbu Państwa jest: a) Profil biznesowy b) Kwestionariusz spółki c) Wyniki wszechstronnej analizy działalności 371. Podstawą do opracowania prospektu emisyjnego prywatyzowanej spółki Skarbu Państwa jest: a) Profil biznesowy b) Memorandum informacyjne c) Wyniki obligatoryjnej i wszechstronnej analizy działania spółki d) Ocena ekonomiczno – finansowa i kwestionariusz 372. Podstawą motywowania pracowników jest kontrola: a) Wstępna b) Sterująca c) Akceptująca lub odrzucająca d) Końcowa 373. Podstawą podziału struktur na smukłe i płaskie jest a) Zasięg kierowania b) Rozpiętość kierowania c) Liczba komórek wykonawczych 374. Podstawą przedmiotowej metody konstrukcji struktury organizacyjnej jest: a) Liczba zatrudnionych b) Ilość stanowisk kierowniczych c) Cele i zadania przedsiębiorstwa d) Konfiguracja struktury organizacyjnej 375. Podstawą rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa państwowego jest: a) Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorstw państwowych przez sąd wojewódzki b) Zarejestrowanie przedsiębiorstwa w Urzędzie Rady Ministrów i właściwym ministerstwie c) Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorstw państwowych przez właściwy terenowo oddział 376. Podstawą władzy sztabu funkcjonalnego powinna być: a) Władza nagradzania b) Władza wymuszania c) Władza ekspercka d) Władza odniesienia 377. Podstawową zaletą spółki jawnej jest: a) Prosty tryb zawierania spółki b) Duży poziom bezpieczeństwa majątkowego wspólników c) Możliwość zaangażowania w działalność gospodarczą osób, które nie są zainteresowane bezpośrednim prowadzeniem spółki. 378. Podstawowym kryterium łączenia czynności elementarnych w przedmiotowej metodzie podziału zadań jest: a) Rozpiętość kierowania b) Koncentracja czynności jednorodnych i podobnych c) Miejsce wykonania czynności d) Pion organizacyjny 379. Podstawowymi postaciami sprawności działania są: a) Korzyści ekonomiczne b) Skuteczność c) Preparacja 380. Podstawowymi warunkami postępowania naprawczego przedsiębiorstwa prowadzącego do ugody z wierzycielami jest przedstawienie wiarygodnego programu a) Reprywatyzacji b) Restrukturyzacji c) Reorganizacji 381. Podwójne podporządkowanie pracowników występuje w strukturze: a) Macierzowej b) Funkcjonalnej c) Zakładowej 382. Podział celów na finalne i pośrednie odbywa się na podstawie kryterium: a) Rola celu w hierarchii przedsiębiorstwa b) Następstwa c) Rodzaj potrzeb leżących w procesie formułowania celów 383. Podział celów z punkty widzenia potrzeby leżącej u podłoża realizowanych celów: a) Strategiczne i niestrategiczne b) Finalne i pośrednie c) Wewnętrzne i zewnętrzne d) Przetrwania i rozwoju 384. Podzielenie uprawnień decyzyjnych na niższe szczeble kierownictwa to: a) Centralizacja b) Decentralizacja c) Departamentalizacja 385. Pokrywanie się więzi służbowych i funkcjonalnych to cecha struktury: a) Zadaniowej b) Płaskiej c) Liniowej d) Hybrydowej 386. Połączenie przedsiębiorstw w koncern może odbyć się na zasadzie: a) Koordynacji b) Subordynacji c) Hierarchizacji 387. Postawa rezygnacyjna to: a) Przerzucenie decyzji na innych, brak doświadczenia b) Panika c) Defensywne unikanie d) Odprężona zmiana 388. Postawienie przedsiębiorstwa państwowego w stan likwidacji oznacza równocześnie: a) Rozwiązanie organów samorządu załogi b) Wykreślenie przedsiębiorstwa z rejestru c) Wyznaczeni likwidatora 389. Postępowanie likwidacyjne kończy się efektem prywatyzacyjnym przez: a) Sprzedaż przedsiębiorstwa b) Wniesienie majątku przedsiębiorstwa do innego przedsiębiorstwa 390. Postępowanie likwidacyjne przedsiębiorstwa państwowego w związku z jego prywatyzacją kończy się efektem prywatyzacyjnym z chwilą a) Sprzedaży przedsiębiorstwa b) Oddania majątku przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania c) Utworzenia spółki akcyjnej 391. Postępowanie naprawcze w przedsiębiorstwie państwowym zarządza: a) Rada pracownicza b) Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej c) Organ założycielski w porozumieniu z dyrektorem przedsiębiorstwa d) Organ założycielski w porozumieniu z Ministrem Finansów, po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej 392. Potrzeba uczucia pewności i spokoju to według Maslova: a) Potrzeba wyższego rzędu b) Potrzeba psychologiczna c) Potrzeba fizjologiczna 393. Potrzeby minimalne Herzberga są analogiczne do: a) Potrzeb psychologicznych Maslova b) Potrzeb wyższego rzędu Maslova c) Koncepcji Vrooma 394. Powołanie dyrektora przedsiębiorstwa państwowego bez przeprowadzenia konkursu jest: a) Nieważne b) Ważne, o ile wyrazi na to zgodę organ założycielski c) Ważne, jeżeli do konkursu zgłosi się tylko jeden kandydat 395. Pozioma forma integracji występuje zazwyczaj w: a) Kartelu b) Koncernie c) Wspólnocie interesów d) Konglomeracie 396. Poziomo są zintegrowane przedsiębiorstwa typu: a) Koncernowego b) Trustowego c) Kartelowego d) Wielobranżowego 39 http://www.tab-studio.com