Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

ANALIZA STRUKTURY
ANALIZA STRUKTURY Tab.1 Struktura ludności Polski wg wieku (stan na 31,XII,99) Wiek Osoby 0 - 20 10923332 20 - 40 11020105 40 - 60 10317419 60 - 80 5646810 80 i więcej 745893 Żródło:www.stat.gov.pl Ponieważ liczebność ostatniego przedziału jest mniejsza niż 5% liczebności zbiorowości, można go domknąć rozpiętością przedziału poprzedniego. Tab.2 Struktura ludności Polski wg wieku (stan na 31,XII,99) Wiek Osoby 0 - 20 10923332 20 - 40 11020105 40 - 60 10317419 60 - 80 5646810 80 - 100 745893 Żródło:www.stat.gov.pl Rys.1 Graficzna prezentacja rozkładu empirycznego wieku ludności polski Żródło:www.stat.gov.pl I. MIARY KLASYCZNE Tab.3 Tablica pomocnicza xi ni xi xi ni xi2 ni 0 - 20 10923332 10 109233320 1092333200 20 - 40 11020105 30 330603150 9918094500 40 - 60 10317419 50 515870950 25793547500 60 - 80 5646810 70 395276700 27669369000 80 - 100 745893 90 67130370 6041733300 38653559 1418114490 70515077500 Źródło: obliczenia własne a. Średnia arytmetyczna = ==36,69 int. Średnia wieku Polaków wynosi 36,69 lat. b. Odchylenie standardowe S(x) = ; = = = 1824,28 S(x) = = 21,87 int. Średnia odchylenie wieku Polaków od średniej arytmetycznej wynosi 21,87 lat. c. Klasyczny obszar zmienności - S(x) < Xtyp < + S(x) 36,69 - 21,87 < Xtyp < 36,69 + 21,87 14,82 < Xtyp < 58,56 int. Typowy Polak ma od 14,82 do 58,56 lat. d. Klasyczny współczynnik zmienności VS = = 100% = 59,61% int. Wiek Polaków wykazuje duże zróżnicowanie. II. MIARY POZYCYJNE Tab.4 Tablica pomocnicza Xi ni nsk 0 - 20 10923332 10923332 20 - 40 11020105 21943437 40 - 60 10317419 32260856 60 - 80 5646810 37907666 80 - 100 745893 38653559 38653559 Źródło: obliczenia własne a. Dominanta D = = = 20 + · 20 = 22,42 int. Najwięcej Polaków ma 22,42 lata. b. Mediana M = = 20 + · 20 = 35,25 int. 50% Polaków ma 35,25 lat i mniej, a drugie 50% ma 35,25 lat i więcej. c. Kwartyl pierwszy Q1.4 = = 0 + · 20 =17,69 int. 25% Polaków ma 17,69 lat i mniej, a 75% ma 17,69 lat i więcej. d. Kwartyl trzeci Q3.4 = = 40 + · 20 = 53,66 int. 75% Polaków ma 53,66 lat i mniej, a 25% ma 53,66 lat i więcej. e. Odchylenie ćwiartkowe Q = = 17,98 int. Średnia odchylenia wieku Polaków od mediany w zawężonym obszarze wynosi 17,98 lat. f. Pozycyjny obszar zmienności M - Q < Xtyp < M + Q 35,25 - 17,98 < Xtyp < 35,25 + 17,98 17,27 < Xtyp < 53,23 int. Typowy Polak ma w zawężonym obszarze od 17,27 do 53,23 lat. g. Pozycyjny współczynnik zmienności VQ = =100% = 51,02% int. Wiek Polaków w zawężonym obszarze wykazuje średnie zróżnicowanie. h. Pozycyjna miara asymetrii A2 = = 0,02 int. Wiek Polaków w zawężonym obszarze wykazuje znikomą asymetrię prawostronną, rozkład jest zbliżony do symetrycznego. III. MIARA KLASYCZNO-POZYCYJNA a. Klasyczno-pozycyjna miara asymetrii A3 = = 0,65 int. Wiek Polaków w wykazuje silną asymetrię prawostronną, większość z nich ma wiek poniżej średniej. ANALIZA KONCENTRACJI Tab.5 Miasta i ludność w miastach Polski (stan na 31.12.1993) Grupy miast według liczby ludności Liczba miast Ludność (tyś.) poniżej 5000 261 804 5000-9999 176 1237 10000-19999 179 2563 20000-49999 136 4133 50000-99999 51 3456 100000-199999 22 2858 200000 i więcej 20 8757 Źródło: Rocznik statystyczny GUS 1994r. Tab.6 Tabela pomocnicza xi ni xini Yi Ui Usk Pi poniżej 5000 261 804 30,89 3,38 3,38 52,15 5000-9999 176 1237 20,83 5,20 8,57 54,11 10000-19999 179 2563 21,18 10,77 19,34 114,02 20000-49999 136 4133 16,09 17,36 36,70 139,70 50000-99999 51 3456 6,04 14,52 51,21 43,81 100000-199999 22 2858 2,60 12,00 63,22 15,63 200000 i więcej 20 8757 2,37 36,78 100,00 43,53 845 23808 100,00 100,00 462,95 Źródło: Obliczenia własne Yi = ; Ui = ; Pi = ; Z = = 462,95 KL = = = 0,91 int. Miernik koncentracji KL=0,91 świadczy o bardzo dużej koncentracji ludności miejsckiej w Polsce w roku 1993. ANALIZA DYNAMIKI Tab.1 Podaż pieniądza krajowego w Polsce (stan w końcu okresu, w mln. zł) Lata Kwartały Yt 1 116538,9 2 125298,9 3 133549,2 4 145571,1 1 150628,7 2 162520,2 3 172592,7 4 187137,3 1 193188,5 2 199843,7 3 207515,1 4 223744,2 1 219813,2 2 240445,1 Żródło:www.stat.gov.pl Żródło:www.stat.gov.pl I. INDEKSY ZESPOŁOWE Tab.2 Tablica pomocnicza Lata Kwartały Yt it/t-1 it/0 1997 1 116539 - 1   2 125299 1,075 1,075   3 133549 1,066 1,146   4 145571 1,090 1,249 1998 1 150629 1,035 1,293   2 162520 1,079 1,395   3 172593 1,062 1,481   4 187137 1,084 1,606 1999 1 193189 1,032 1,658   2 199844 1,034 1,715   3 207515 1,038 1,781   4 223744 1,078 1,920 2000 1 219813 0,982 1,886   2 240445 1,094 2,063 Żródło: Obliczenia własne Int. W Okresie od 2 kw. 1997 do 2 kw. 2000 we wszystkich kwartałach lat 1997,1998,1999 i w drugim kwartale 2000r. miały miejsce wzrosty podaży pieniądza krajowego w Polsce w porównaniu z kwartałem poprzednim, z czego największy przyrost miał miejsce w 2 kwartale 2000r. i wyniósł 9,4%, a najmniejszy miał miejsce w 1 kwartale 1999 i wyniósł 3,2%. Jedyny spadek odnotowano w 1 kwartale 2000r. i wyniósł on 1,8%. W Okresie od 2 kw. 1997 do 2 kw. 2000 we wszystkich kwartałach zanotowano wzrost podaży pieniądza krajowego w Polsce w porównaniu z 1 kwartałem 1997r. W porównaniu z tym okresem podaż wzrosła w 2 kwartale 2000r. o 206,3%. II. INDEKSY ZESPOŁOWE Tab. 1 Miesięczne spożycie wybranych artykułów żywnościowych w 2 osobowych rodzinach emerytów i rencistów, cena jednostkowa tych artykułów. Spożycie Cena jednostkowa Artykuł J.m. 1994 1995 1994 1995 Mąka kg 3,72 3,6 0,85 1,09 Makaron kg 0,66 0,72 3,66 4,48 Ziemniaki kg 23,46 23,36 0,4 0,65 Źródło: Rocznik Statystyczny 1996, GUS. Tab.2 Tablica pomocnicza Artykuł qo qt po pt qopo qtpt qopt qtpo A 3,72 3,6 0,85 1,09 3,16 3,92 4,05 3,06 B 0,66 0,72 3,66 4,48 2,42 3,23 2,96 2,64 C 23,46 23,36 0,4 0,65 9,38 15,18 15,25 9,34 14,96 22,33 22,26 15,04 Źródło: Obliczenia własne t = okres badany(1995) o = okres bazowy(1994) =1,493 Int. Łączna wartość badanych spożytych artykułów żywnościowych wzrosła w 1995r. w porównaniu z 1994r. o 49,3% =1,488 Int. Wartość spożycia badanych art. żywnościowych wzrosła o 48,8% przy założeniu, że ilość w 1995 roku była na poziomie roku 1994. Cena średnio zmieniła się o 48,8% przy założeniu j.w. =1,485 Int. Wartość spożycia badanych art. żywnościowych wzrosła o 48,5% przy założeniu, że ilość w 1994 była na poziomie roku 1995. Cena średnio wzrosła o 48,5% przy założeniu j.w. =1,486 =1,005 Int. Wartość spożycia badanych art. żywnościowych wzrosła o 0,5% przy założeniu, że cena w roku 1995 była na poziomie roku 1994. Ilość zmieniła się średnio o 0,5% przy założeniu j.w. =1,003 Int. Wartość spożycia badanych art. żywnościowych wzrosła o 0,3% przy założeniu, że ceny w 1994 roku były takie same jak w roku 1995. Ilość średnio wzrosła o 0,3% przy założeniu j.w. =1,004 Podsumowanie: Wzrost łącznej wartość spożytych artykułów żywnościowych w 1995r.w porównaniu z 1994r. o 49,3%, był w większym stopniu spowodowany wzrostem cen tych artykułów, niż wzrostem ich spożycia