Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

ANALIZA SPACE
ANALIZA SPACE TRAS Tychy S.A. z siedzibą w Tychach Spółka prowadząca działalność w branży produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa. FS – SIŁA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA CZYNNIKI OCENA ZWROT INWESTYCJI 5 PŁYNNOŚĆ FINANSOWA 3 KAPITAŁ OBROTOWY 3 PRZEPŁYW GOTÓWKI 4 ŁATWOŚĆ ZMIANY RYNKÓW 3 RYZYKO W BIZNESIE 3 3,5 CA – OZNACZA PRZEWAGI KONKURENCYJNE CZYNNIKI OCENA JAKOŚĆ WYROBÓW -2 CYKL ŻYCIA PRODUKTÓW -2 WYKORZYSTANIE ZDOLNOŚCI POTENCJAŁU FIRMY -2 TECHNOLOGICZNY KNOW-HOW -3 KONTROLA DOSTAWCÓW I DYSTRYBUTORÓW -4 UDZIAŁ W RYNKU -2 -2,5 ES – FUNKCJA STABILNOŚCI CZYNNIKI OCENA ZMIANY W TECHNOLOGII -2 STOPA INFLACJI -3 ZMIENNOŚĆ POPYTU -3 POZIOM CEN WYROBÓW -2 BARIERY WEJŚCIA NA RYNEK -3 INTENSYWNOŚĆ KONKURENCJI -2 ELASTYCZNOŚĆ POPYTOWA CEN -2 -2,5 JS – SIŁY SEKTORA W KTÓRYCH DZIAŁA FIRMA POTENCJAŁ WZROSTU 4 POTENCJAŁ ZYSKU 4 STABILNOŚĆ FINANSOWA 4 TECHNOLOGICZNY KNOW-HOW 4 WYKORZYSTANIE ZASOBÓW 5 INTENSYWNOŚĆ WZROSTU KAPITAŁU 4 ŁATWOŚĆ WEJŚCIA NA RYNEK 3,5 PRODUKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA KAPITAŁU 3,5 4 FS- SIŁA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA • ZWROT INWESTYCJI – OCENA 5 Zwrot inwestycyjny Spółki Trans Tychy S.A. w roku 1999 osiągnął poziom 43%, zakłada się, iż rok 2000 powinien przynieść jeszcze lepsze efekty, jako,że zysk z samego tylko pierwszego półrocza przyniósł 29% zainwestowanego kapitału, drugie półrocze roku 2000, z uwagi na sezonowość produkcji, powinno być jeszcze lepsze. Zasługą wysokiego zwrotu inwestycji jest przede wszystkim bardzo wysoka sprzedaż w stosunku do aktywów, przy dosyć wysokiej rentowności sprzedaży. • PŁYNNOŚĆ FINANSOWA – OCENA +3 Wskaźniki płynności utrzymuja się na poziomie niewygórowanym. Choć jeszcze prawidłowym. Daje się zauwarzyć, że Spółka ma znaczne potrzeby kapitałowe, które stara się pokryć kapitałem obcym, na tyle na ile pozwala utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. • KAPITAŁ OBROTOWY OCENA 3 Poziom kapitału obrotowego dysponowanego przez Spółkę utrzymywał się na dosyć niskim poziomie co spowodowało wzrost zapotrzebowania na środki obrotowe co spowodowało w 1998 roku wystąpienie ujemnego salda netto środków pieniężnych. Na koniec 1999r. Saldo środków pieniężnych Spółki był dodatni, a udział środków własnych w finansowaniu majątku obrotowego nieznacznie wzrósł. • PRZEPŁYW GOTÓWKI OCENA 4 Środki pieniężne analizowanej Spółki, jak widać nieznacznie wzrosły. W 1998 roku stanowiły one saldo ujemne, co oznacza, iż występowało zapotrzebowanie na zewnętrzne źródło finansowania. Natomiast w ostatnim ze wskazanych okresów zauważyć można już saldo dodatnie. Oznacza ono nadiar środków pieniężnych choć jeszcze nie ponad bierzące potrzeby Spółki. Stąd też średnia ocena tej determinanty. • ŁATWOŚĆ ZMIANY RYNKU – OCENA 3 Towary i usługi oferowane przez TRANS OKNA S.A. są w obecnej sytuacji rynowej dość powszechne. Wynika to z faktu, iż dla wielu przedsiębiorstw zajmujących się działalnością handlową takie czynniki jak Okna PCV, Profile PCV, Okna drewniane EURO 68 czy Okna aluminiowe sa wręcz niezbędne dla zwykłej działalności. Stąd też można wysunąć wniosek, że Spółka znalazła by się niemal na każdym z najbardziej różnorodnych rynków. • RYZYKO W BIZNESIE – OCENA +3 Sprzedaż Spółki podlega wahaniom sezonowym, typowym dla branży budowlanej. Pierwsze półrocze przynosi zawsze mniejsze przychody. Zwiększona sprzedaż ma miejsce zwłaszcza w ostatnim kwartale, przy szczycie sprzedaży przypadającym z regóły w październiku. Istniejąca w danej branży sezonowość sprzedaży jest zawsze czynnikiem zwiększającym ryzyko utraty płynności finansowej oraz powoduje zwiększenie niepewności co do realności prognoz finansowych na dany rok. FS = 3,5 PRZEWAGA KONKURENCYJNA (CA) - OCENY W SKALI OD –6 : -1 • UDZIAŁ W RYNKU OCENA - 2 Konkurencja na rynku stolarki budowlanej jest mocno rozproszona. Grupa Kapitałowa z udziałem przeszło 5% w rynku okien z PCV, zalicza się do największych producentów na rynku.można szacować, iż inni główni konkurenci Grupy Kapitałowej osiągają podobne udziały w rynku. • JAKOŚĆ WYROBÓW OCENA - 2 O same jakości towarów, materiałów oraz usług dostarczanych przez TRAS OKNA S.A. świadczy wzrost sprzedaży jaki miał miejsce na przestrzeni lat 1997-2000. wartość sprzedaży towarów i materiałów Spółki w roku 1998 znacznie wzrosła w stosunku do roku 1997. natomiast jeżeli chodzi o rok 1999, również wykazywała tendencję wzrostową. Efekty działalności Spółki w postaci oferowanych towarów, materiałów oraz świadczonych usług posiadają dosyć wysoką jakość. • CYKL ŻYCIA PRODUKTU OCENA Tą tendęcję oceniłem dość wysoko ze względu na to, iż produkty oferowane przez TRAS OKNA S.A. charakteryzują się długim cyklem życia. Wynika to z samej ich postaci – są to produkty o dość długim okresie eksploatacji przez przedsiębiorstwa, czy też jakąkolwiek inną jednostkę handlową czy prywatną. • WYKORZYSTANIE ZDOLNOŚCI POTENCJAŁU FIRMY OCENA -2 TRAS OKNA S.A. posiada ogromny potencjał jako firma sprawnie działająca na rynku tej branży. Zatem pod kątem przewagi nad konkurencją ocena tej determinanty jest dość wysoka. • TECHNOLOGICZNE KNOW – HOW OCENA –3 Technologiczne know-how w rozpatrywane Spółce należy postawić na umiarkowanej pozycji bowiem chcąc być konkurencyjnym w biegu o najlepszą notę Spółka zaopatrzyła się w niezbędną tu, a zarazem nowoczesną technologię co w nadchodzących latach może spowodować wysoką pozycję Spółki opierając się nawet o wiodącego lidera. • KONTROLA DOSTAWCÓW I DYSTRYBUTORÓW OCENA -4 Nota jaką przypisałem tej tendencji jest spowodowana tym, iż udział żadnego z dostawców nie osiąga wielkości 10% przychodów ze sprzedaży, to też ani Emitent, ani Grupa Kapitałowa nie są uzależnione od dostawców. Z punktu widzenia działalności TRAS OKNA S.A. oraz działalności grupy kapitałowej najbardziej istotne są umowy związane z dystrybucją towaró, tzw. umowy o przedstawicielstwo handloweUmowy z poszczegolnymi przedstawicielami handlowymi zawierane są na czas nieokreślony, według standardu, zgodnie z którym przedstawiciel handlowy zobowiązuje się do prowadzenia biura handlowego. CA=-3 STABILNOŚĆ OTOCZENIA (ES) – OCENY W SKALI OD -6:-1 • ZMIANY W TECHNOLOGII OCENA -2 Tę determinante ocenile dośc wysoko z takiego powodu, że TRAS OKNA S.A. jets Spółką o bardzo młodym istnieniu i technologie zastosowane w przemyśle są na wysokim poziomie. • STOPA INFLACJI OCENA -3 Stopa inflacji w Polsce ulega ciągłym zmianom co powoduje wahania w sabilności otoczenia makroekonomicznego i sprzyja nieoczekiwanym zmianom zmianom polityki państwaw zakresie m.in. kształtowania się stóp procentowych, kursów walutowych i podatków. W przypadku wysokiej inflacji inwestowanie staje się hazardem. Z kolei czyniki wymienione powyżej stanowią o możliwości sprawnej działalności każdego przedsiębiorstwa. • ZMIENNOŚĆ POPYTU OCENA –3 Zmienność popytu na towary oferowane przez Spółkę kształtują się w zależności od przyjętego do badania okresu gdyż występuje zjawisko wysokiego jak i niskiego poziomu popytu stąd też średnia nota determinanty. • POZIOM CEN WYROBÓW OCENA –2 Ceny towarów oferowanych przez Spółke kształtują się na poziomie dorownującym ich jakości. Oznacza to, iż ceny te niesą zbyt niskie gdyż towar jest wysokiej jakości. • BARIERY WEJŚCIA NA RYNEK OCENA –3 Ostatnie lata przyniosły szybki rozwój polskiego rynku okein i przetworów PCV.przyczyna leży we wzroście wymagań dotyczących standardu pracy, wzroście gospodarczym kraju i rozwoju dużych jednostek handlowyc. Te czynniki zachęciły wielu zagranicznych producentów do poważnego zainteresowania się rynkiem polskim. Jedną z najbardziej wiążących barierą dotyczącąsytuacji wejścia na rynek może być gwałtowne obniżenie cen przez firmy walczące o pozyje rynkową. • INTENSYWNOŚĆ KONKURENCJI OCENA –2 Konkurencja na rynku stolarki budowklanej jest mocno rozbudowana. Liczne jest grono mniejszych producentów, w tym trudna do określenia liczba drobnych warsztatów stolarskich, specjalizujących się w wykonywaniu stolarki drewnianej. Ci najdrobniejsi producenci są stopniowo wypierani z rynku przez większe podmioty, gdyż produkcja w warsztatach rzemieślniczych charakteryzuje się z reguły niższą wydajnością i trudnościami z zachowaniem odpowiednich standardów jakości. • ELASTYCZNOŚĆ POPYTOWA CEN – OCENA –3 Ceny towarow oferowanych przez TRAS OKNA S.A. nie uległy zmianom. Spowodowane jetst to tym, iż Spółka isnieje na rynku niedługi czas i znaczne zwiększenie cen spowodowało by znaczne obniżenie popytu na oferowane towary i usługi. ES = - 2,5 SIŁA SEKTORA (IS) – OCENY W SKALI OD +1 DO +6 • POTENCJAŁ WZROSTU OCENA +4 W związku z szybkim rozwojem gospodarki, stabilizacją ekonomiczną i polityczną, a przede wszystkim ze względu na intensywny wzrost popytuwewnętrznego w ostatnich latach na rynku polskim pojawili się i rozpoczęli działalność niemal wszyscy liczący się producenci okien i wytworow z PCV.na tle ogólnej sytuaci rynkowej obecna pozycja TRAS OKNA S.A. jest dość wysoka . • POTENCJAŁ ZYSKU OCENA +4 W okresie III-go kwartału 2000 roku TRAS TYCHY S.A. realizowała doprowadzenie do pełnej zdolności produkcyjnej i optymalizacji jej efektywności. Pozwoliło to osiągnąć zysk na działalności operacyjnej w kwocie 3 136 tyś. zł co stanowi 42,3% zysku osiągniętego od początku roku. Zysk brutto rowny zyskowi netto wyniósł 1 447 tyś. zł i stanowi 36,1% zysku od początku roku. • STABILNOŚĆ FINANSOWA – OCENA +4 Ten czynnik częściowo wiąże się z poprzednim „Potencjałem Zysku”. Stąd też również oceniłem go na dość wysokim poziomie. • TECHNOLOGICZNY KNOW-HOW – OCENA +4 Firma TRAS TYCHY S.A. posiada nowoczesne technologie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Obecny rynek jest bardzo wymagający i wprowadzając coraz to nowsze produkty i usługi ku najbardziej wymagającemu popytowi klientów stawia jednocześnie producentów w trudnej sytuacji. Analizowana Spółka chcąc sprostać owym wyzwaniom, technologie swoich produktów stawia na wysokim poziomie. • WYKORZYSTANIE ZASOBÓW OCENA +5 W ostatnich latach wzrósł popyt na produkty oferowane przez analizowaną Spółkę. W kolejnych latach można się spodziewać dalszego wzrostu popytu na towary do poziomu obserwowanego w krajach Europejskich. Strategia rozwoju Emitera, która opiera się na sprawdzonych marketingowych koncepcjach wzrostu z uwzględnieniem rosnącego znaczenia klientingu koncentruje się na: 1 Doskonaleniu metod prezentacji handlowej i jakości pracy personelu 2 Rozwoju konkurencyjnych kanałów dystrybucji 3 Wyborze optymalnego rozwiązania cenowego. • INTENSYWNOŚĆ WZROSTU KAPITAŁU OCENA +4 Wynik działalności Spółki za rok 1999 jak wynika w punkcie „potencjał zysku” systematycznie wzrastał. Natomiasta kapitał akcyjny w ostatnich latach podwyższył swoją wartoś. Jak wynika z powyższych określeń kapitał TRAS TYCHY S.A. wciąż wzrasta. • ŁATWOŚĆ WEJŚCIA NA RYNEK OCENA +3,5 Szybki rozwój gospodarczy spowodował pojawienie się na rynku polskim niemal wszystkich znaczących producentów okien i produktów PCV. Zmiany rynkowe w Polsce na początku lat 90-tych oraz zmiany preferencji klientów wskazały na szanse wprowadzenia na rynek nowszej technologii produkcji okien i produktów z PCV. • PRODUKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA KAPITAŁU OCENA +3,5 Ten wskaźnik wiąże się bezpośrednio z poprzednim, a mianowicie z „intensywnością kapitału”, ponieważ Spółka posiadając kapitały które wykazują tendencję wzrostową będzie je wykorzystywać w sposób najbardziej niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania. Wówczas też będą one „produktywne” dla sprawnej działalności. Stąd też dość wysoka ocena determinacji. IS = 4 X= IS + CA= 4 – 3 = 1 Y= FS + ES = 3,5 – 2,5 = 1 6 5 4 STRONA 3 STRONA KONSERWATYWNA 2 AGRESYWNA 1 0 -6 -5 -4 -3 -2 -1 -1 1 2 3 4 5 6 -2 STRONA -3 STRONA OBRONNA -4 KONKURENCYJNA -5 -6