Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

AGENT JAKO PODMIOT GOSPODARCZY
AGENT JAKO PODMIOT GOSPODARCZY Agentem ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy ubezpieczeniowej może być osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot gospodarczy nie mający osobowości prawnej (upoważniony przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego zakładu lub upoważniony do pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia). Osoba fizyczna pragnąca sama prowadzić działalność agencyjną w sferze ubezpieczeń gospodarczych (i być agentem ubezpieczeniowym) musi podjąć działalność gospodarczą w rozumieniu powołanej ustawy z dnia 23.12.1988r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324 z licznymi, późniejszymi zmianami). Każdy agent nie będący osobą prawną prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej, jest więc samodzielnym podmiotem gospodarczym. Agent jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, polegająca na prowadzeniu cudzych spraw, samodzielnie organizuje swoje przedsięwzięcia gospodarcze i ponosi koszty związane z jej prowadzeniem. Zakres spraw prowadzonych przez agenta jest bardzo różny. Najczęściej agenci pośredniczą np. przy sprzedaży lub przy zawieraniu umów ubezpieczenia. Agent nie może dokonywać czynności prawnych we własnym imieniu, lecz w interesie dającego zlecenie. Forma działania agenta może być dwojaka: może on pośredniczyć przy zawieraniu umów, w których stroną jest dający zlecenie, bądź też zawierać samodzielnie umowy dla swego mocodawcy. Wymogiem bycia podmiotem gospodarczym jest prowadzenie działalności w sposób ekonomiczny (tzn. prowadzenie ksiąg rachunkowych odnośnie dochodów i kosztów działalności). Każda działalność gospodarcza (min. Usługowa) prowadzona jest w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego taką działalność. Powołana już ustawa o działalności gospodarczej z 1988r. stanowi, że podjęcie takiej działalności przez agenta wymaga jedynie zgłoszenia do ewidencji (z pewnymi wyjątkami) działalności gospodarczej prowadzonej przez urząd gminy, chyba że na podejmowaną działalność wymagane jest uzyskanie koncesji.