Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

A. Zmienna Y jest funkcją zmiennej X: Y=2(X-1). Ponadto, Mo(X)=Me(X)=E(X)=2. Czy wynika z tego, że:
A. Zmienna Y jest funkcją zmiennej X: Y=2(X-1). Ponadto, Mo(X)=Me(X)=E(X)=2. Czy wynika z tego, że: Mo(Y)>Mo(X) TAK / NIE Me(Y)=Me(X) TAK / NIE E(Y)b(X) TAK / NIE d(Y)=d(X) TAK / NIE D2(Y)>D2(X) TAK / NIE B. Kowariancja zmiennych X i Y jest równa 1. Czy z tego wynika, że: Zmienne X i Y są stochastycznie zależne TAK / NIE Współczynnik korelacji liniowej jest równy 1 TAK / NIE Stosunek korelacyjny jest równy 1 TAK / NIE Wariancje zmiennych X i Y są równe TAK / NIE E[D2(X/Y)]=1 TAK / NIE C. W pewnej zbiorowości średni miesięczny dochód i odchylenie standardowe dochodów są identyczne i wynoszą 1000 zł. Czy z tego wynika, że osoba, której standaryzowana wartość dochodu wynosi zero: Ma najniższy dochód w całej zbiorowości TAK / NIE Wszystkie pozostałe osoby zarabiają tyle samo co ona TAK / NIE Jej dochody nie różnią się od średniej dochodów TAK / NIE D. Kwadrat stosunku korelacyjnego X/Y jest większy od zera i równy kwadratowi współczynnika korelacji liniowej zmiennych X i Y. Czy z tego wynika, że: Zmienna X jest funkcją liniową zmiennej Y TAK / NIE Wariancja średnich warunkowych zmiennej X jest równa zero TAK / NIE Średnia wariancji warunkowych zmiennej X jest równa zero TAK / NIE Parametr b regresji X względem Y jest równy parametrowi b regresji Y względem X TAK / NIE Kowariancja jest większa od zera TAK / NIE Kwadrat stosunku korelacyjnego Y/X jest równy kwadratowi stosunku korelacyjnego X/Y TAK / NIE E. Wiadomo, że kwadrat współczynnika korelacji liniowej zmiennych X i Y równa się 0.5 oraz ze kwadrat współczynnika korelacji liniowej zmiennych X i Z równa się 0.5. Poza tym wiadomo, że zmienne Y i Z nie są skorelowane liniowo ze sobą. Czy wynika z tego, że: Kwadrat współczynnika korelacji wielokrotnej między zmienną X a pozostałymi zmiennymi jest równy 1 TAK / NIE Kwadrat współczynnika korelacji cząstkowej X i Y z wyłączeniem Z jest równy kwadratowi współczynnika korelacji cząstkowej X i Z z wyłączeniem Y TAK / NIE Kwadrat współczynnika korelacji cząstkowej X i Y z wyłączeniem Z jest równy kwadratowi współczynnika korelacji liniowej X i Y TAK / NIE Kwadrat współczynnika korelacji cząstkowej Y i X z wyłączeniem Z jest równy kwadratowi współczynnika korelacji cząstkowej Z i X z wyłączeniem Y TAK / NIE F. W pewnym przedsiębiorstwie regresja średnich zarobków ze względu na staż pracy pracownika okazała się funkcją liniową a współczynnik korelacji liniowej (r) między zarobkami i liczbą przepracowanych lat wyniósł 0,8. Czy wobec tego prawdą jest, że: Zarobki i wykształcenie są w tym przedsiębiorstwie zależne stochastycznie TAK / NIE Regresja średnich stażu pracy ze względu na zarobki jest funkcją liniową TAK / NIE Stosunek korelacyjny zarobków ze względu na staż pracy jest równy 0.64 TAK / NIE Kowariancja zarobków i stażu pracy jest równa 0.8 TAK / NIE Wariancja zarobków jest większa od wariancji stażu pracy TAK / NIE G. 20% mieszkańców Warszawy zna język angielski. 80% mężczyzn mieszkających w Warszawie nie zna angielskiego. Czy z tego wynika, że: 20% kobiet zna angielski TAK / NIE płeć i znajomość angielskiego są niezależne stochastycznie TAK / NIE wśród tych, którzy znają angielski, jest więcej kobiet niż mężczyzn TAK / NIE Wśród mieszkańców Warszawy jest 40% kobiet, które znają angielski TAK / NIE H. Zmienna X przyjmuje wszystkie wartości ze zbioru {11,12,13,14}. Entropia zmiennej X ma wartość maksymalną Czy wynika z tego, że Wariancja zmiennej X ma wartość maksymalną TAK / NIE Błąd modalnej jest równy 0.25 TAK / NIE Zmienna X ma dokładnie jedną wartość modalną TAK / NIE Istnieje mediana, która równocześnie jest modalną TAK / NIE Średnia jest medianą TAK / NIE I. Regresja median X | Y jest funkcją stałą. Czy wynika z tego, że X jest niezależna stochastycznie od Y TAK / NIE Regresja średnich X | Y jest funkcją stałą TAK / NIE X jest nieskorelowana liniowo z Y TAK / NIE Kwadrat stosunku korelacyjnego Y|X równa się 0 TAK / NIE J. Regresja liniowa X | Y ma postać Xy=-0.5Y. Czy wynika z tego, że E(X) = E(Y) = 0 TAK / NIE Współczynnik korelacji liniowej X,Y jest większy od 0.5 TAK / NIE Kowariancja jest mniejsza od zera TAK / NIE Kwadrat stosunku korelacyjnego Y|X jest większy od 0 TAK / NIE Regresja liniowa Y | X jest funkcją rosnącą TAK / NIE M. Wśród mieszkańców pewnej wsi przeprowadzono sondaż na temat inicjatywy wybudowania wodociągu. Zbiorowość mieszkańców opisano zmiennymi: S - Płeć (1 - kobieta, 0 - mężczyzna) E - wykształcenie (1 - podstawowe, 2 - zawodowe, 3 - średnie) W - Wiek (w latach) Y - stosunek do inicjatywy (1 - popiera, 0 - nie popiera) a. Zapisz za pomocą symboli statystycznych następujące zdania: Większość mieszkańców popiera inicjatywę budowy wodociągu. Większość kobiet popierających inicjatywę ma wykształcenie co najmniej zawodowe. Wszystkie kobiety z wykształceniem podstawowym, które popierają inicjatywę, są w tym samym wieku. Kobiety z wykształceniem średnim dwukrotnie częściej popierają inicjatywę niż wszyscy mężczyźni. 25% mężczyzn w wieku 30 lat nie popierających inicjatywy ma wykształcenie co najwyżej zawodowe. b. Wyjaśnij znaczenie poniższych zapisów Mo(W | Y=1) = Mo(W | Y=0) P(Y=1 | E=1 & S=1) < P(Y=1 | E=1 & S=0) D2(W | Y=1 & E=1) > D2(W | Y=0 & E=1) P(Y=1 | W<30 & S=1) = 0,30 Me(W | E=3) = 35 N. Dany jest łączny rozkład zmiennych X i Y: Y X   0     1     2   1 10 0 0   10 2 0 15 0 15 3 0 15 0 15 4 0 0 10 10 10 30 10 a. Oblicz i przedstaw na wykresie dwie z możliwych regresji I rodzaju median zmiennej Y względem zmiennej X Oblicz i przedstaw na wykresie regresję I rodzaju średnich zmiennej Y względem X. Oblicz miernik zależności Y od X przy regresji średnich Oblicz miernik zależności Y od X przy regresji median Wyznacz regresję liniową Y względem X i przedstaw ją na wykresie b. Korzystając z wyników przeprowadzonych obliczeń oraz znanych twierdzeń podaj wartości następujących parametrów i uzasadnij odpowiedzi: Współczynnik korelacji liniowej między X i Y Suma błędów przy przewidywaniu wartości zmiennej X w regresji I rodzaju średnich Suma błędów przy przewidywaniu wartości zmiennej X w regresji liniowej Średnia przewidywanych wartości zmiennej Y w regresji I rodzaju średnich Średnia przewidywanych wartości zmiennej Y w regresji liniowej Wariancja przewidywanych wartości zmiennej Y w regresji I rodzaju średnich Y względem X Wariancja przewidywanych wartości zmiennej Y w regresji liniowej Wariancja błędu przewidywania w regresji I rodzaju średnich Y względem X Wariancja błędu przewidywania w regresji liniowej Współczynnik korelacji dla zmiennych standaryzowanych Y i X Egzamin ze statystyki cz.II (wnioskowanie statystyczne) A. Przy pomocy testu niezależności chi2 badacz odrzucił na poziomie istotności 0.05 hipotezę zerową zgodnie z którą zmienne X i Y są niezależne. Czy wynika z tego, że: W populacji zmienne te są zależne TAK / NIE W populacji zmienne te są niezależne TAK / NIE Odrzucając hipotezę o niezależności X i Y badacz przyjmie hipotezę konkurencyjną, zgodnie z którą X i Y są w badanej populacji zależne stochastycznie, przy czym jest możliwe, że decyzja ta jest błędna TAK / NIE Prawdopodobieństwo, że regresja średnich X względem Y jest funkcją stałą, wynosi 0.05 TAK / NIE Gdyby wszystkie liczebności empiryczne w próbie były równe połowie dotychczasowych, to decyzja badacza byłaby taka sama TAK / NIE Gdyby wszystkie liczebności empiryczne w próbie były 4 razy większe od dotychczasowych, to decyzja badacza byłaby taka sama TAK / NIE B. Przedział ufności dla średniej, obliczony na poziomie ufności 0.95 wynosi [100,102]. Czy wynika z tego, że: Z prawdopodobieństwem 0.95 wartość średnia w populacji leży w przedziale [100,102] TAK / NIE Jeśli z tej samej populacji losować będziemy następną próbę, to prawdopodobieństwo że średnia z tej próby będzie leżała w przedziale [100,102] jest równe 0,95, TAK / NIE Wartość średnia w populacji na pewno nie odchyla się od wartości średniej w próbie więcej niż o 5% TAK / NIE Wartość średnia w populacji z prawdopodobieństwem 0.95 jest równa średniej w próbie TAK / NIE Wartość średnia w zbadanej próbie wynosi 101 TAK / NIE C. Badacz odrzucił hipotezę zerową, że średnia w populacji ma wartość m0 na rzecz hipotezy konkurencyjnej, że średnia w populacji jest większa. Test przeprowadzono na poziomie istotności 0,05. W tej sytuacji: Zmniejszenie poziomu istotności może spowodować zmianę tej decyzji TAK / NIE Zwiększenie poziomu istotności może spowodować zmianę tej decyzji TAK / NIE Zmiana hipotezy konkurencyjnej na taką, zgodnie z którą średnia w populacji jest różna od m0, może spowodować zmianę tej decyzji TAK / NIE Gdyby liczebność próby była większa przy nie zmienionych pozostałych parametrach, to decyzja nie ulegnie zmianie TAK / NIE Gdyby liczebność próby była mniejsza przy nie zmienionych pozostałych parametrach, to decyzja nie ulegnie zmianie TAK / NIE Z prawdopodobieństwem 0,95 wartość średnia w populacji leży w przedziale [m0-0.95, m0+0.95] TAK / NIE D. Czy może się zdarzyć, że: Średnia z próby znajdzie się poza przedziałem ufności TAK / NIE Średnia z próby będzie stanowiła jedną z granic przedziału ufności TAK / NIE Średnia w populacji znajdzie się poza przedziałem ufności TAK / NIE Odrzucimy hipotezę zerową, a jednocześnie nie będziemy mieli podstaw do przyjęcia hipotezy konkurencyjnej TAK / NIE Nie odrzucimy hipotezy zerowej mimo, że jest ona fałszywa TAK / NIE Odchylenie standardowe zmiennej "średnia z próby" będzie większe od odchylenia standardowego mierzonej zmiennej w populacji TAK / NIE E. Jak należy formułować hipotezy statystyczne? Hipoteza zerowa musi być hipotezą prostą TAK / NIE Hipoteza konkurencyjna musi być hipotezą prostą TAK / NIE Hipoteza zerowa może być hipotezą złożoną, ale wtedy nie możemy określić poziomu istotności testu TAK / NIE Hipoteza konkurencyjna może być złożona, ale wtedy nie potrafimy określić wartości beta TAK / NIE Tak, aby zawsze można było określić sumę alfa + beta TAK / NIE F. Próba losowa dla badania reprezentacyjnego, to tylko taka próba... ...która jest wylosowana z jednakowymi prawdopodobieństwami dla wszystkich jednostek w populacji TAK / NIE ...w której średnia interesującej nas zmiennej X jest taka sama jak średnia w populacji TAK / NIE ...która pozwala bezbłędnie weryfikować hipotezy statystyczne TAK / NIE ...która jest wylosowana ze znanymi dla wszystkich elementów populacji prawdopodobieństwami wylosowania TAK / NIE ...której liczebność jest większa niż 100 elementów TAK / NIE G. W wyniku badania na prostej losowej próbie 1000 gospodarstw domowych stwierdzono, że 225 gospodarstw domowych korzysta z telewizji kablowej. na poziomie istotności alfa=0,04 zweryfikuj hipotezę, głoszącą, że 20 % gospodarstw domowych korzysta z telewizji kablowej, przeciwko hipotezie głoszącej, że procent ten wynosi 25% dla przyjętego w poprzednim punkcie poziomu istotności wyznacz wartość beta H. W prostej, 120 osobowej losowej próbie mieszkańców Warszawy, 50 osób najchętniej słucha programu I , 30 osób - programu II i 40 osób - programu III. Na poziomie istotności a=0,01 zweryfikuj hipotezę głoszącą, że rozkład sympatii do programów radiowych jest rozkładem równomiernym, przeciwko hipotezie, że nie jest. I. Na losowej próbie 1000 mężczyzn urodzonych w tym samym roku, przeprowadzono badanie wzrostu. Średni wzrost w próbie badanych wynosił 178 cm przy wariancji 25 cm2. Na poziomie ufności 0,99 oszacuj przedziałowo przeciętny wzrost mężczyzny z tego rocznika. J. Przeprowadzono weryfikację hipotezy zerowej o wartości średniej w populacji H0:m = 100, wykorzystując przy tym informację, że odchylenie standardowe w populacji D=100. Próba liczyła 400 osób. Przyjęto poziom istotności alfa=0,01. Jaka mogłaby być treść prostej hipotezy konkurencyjnej, jeśli założymy, że prawdopodobieństwo błędu II rodzaju powinno być równe prawdopodobieństwu błędu I rodzaju.   Przedłużanie i zagęszczanie włosów / Poznań - salon fryzjerski, doczepiane włosy Karboksyterapia lipoliza