Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

1.W ujęciu k.c. wybór należnych kupującemu roszczeń jest dopuszczalny :
1.W ujęciu k.c. wybór należnych kupującemu roszczeń jest dopuszczalny : a. tylko w gwarancji b. tylko w rękojmii c. w gwarancji i w rękojmii 2.Weksel pełni funkcje: a. płatniczą b. obiegową c. surogatu pieniądza d. kredytową e. gwarancyjną f. refinansową 3.Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmii: a. jest niezależna od winy sprzedawcy b. jest niezależna od wiedzy sprzedawcy c. zachodzi tylko wtedy, gdy sprzedawca podstępnie wadę zataił d. dotyczy tylko istotnych wad fizycznych rzeczy 4.W razie zbiegu odpowiedzialności z tytułu rękojmii i gwarancji w umowie sprzedaży należy: a. najpierw skorzystać z gwarancji potem rękojmii b. najpierw skorzystać z rękojmii potem z gwarancji c. należy obowiązkowo łącznie korzystać z obydwu uprawnień d. wybór jednego z uprawnień lub łącznego ich wykorzystania należy do kupującego 5.W umowach sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospod. , by zachować roszczenia z tytułu rękojmii: a. kupujący musi zbadać rzecz w sposób i w czasie przyjętym przy rzeczach danego rodzaju b. badanie rzeczy nie jest obowiązkowe c. badanie rzeczy następuję dopiero w magazynie odbiorcy 6.Umowa zlecenia jest umową: a. wyłącznie odpłatną b. rezultatu c. realną d. mieszaną 7.Wg. k.c. cechami istotnymi przetargu pisemnego jest określenie w zaproszeniu do przetargu: a. kiedy, gdzie i jak zostaną otwarte oferty b. trybu wyboru najlepszej oferty c. określenie warunków tzw. postąpień d. określenie warunków wykonania zawartej umowy 8.W odpowiedzialności ex contractu/471 kc/ bezprawność tj. winę w znaczeniu obiektywnym stanowi: a. możliwość postawienia dłużnikowi zarzutu wadliwego wykonania umowy b. tylko wina umyślna dłużnika c. już samo niewykonanie świadczenia zgodnie z treścią umowy 9.Wg. reżymu odpowiedzialności ex contractu dłużnik ponosi odpowiedzialność: a. za winę własną d. za winę w wyborze osób, którym powierzył wykonanie zobowiązania d. za winę w nadzorze nad osobami za pomocą których wykonywa zobowiązania 10.Roszczenia z umowy o dzieło przedawniają się: a. po 2 latach od dnia wydania dzieła, gdy służą zamawiającemu b. po 1 roku od dnia wydania dzieła, gdy służą wykonawcy c. po 2 latach od dnia wydania dzieła obydwu stronom umowy d. po 2 latach dla wykonawcy, a dla zamawiającego wg. przepisów ogólnych k.c. 11. W odpowiedzialności z tytułu rękojmi, okoliczność, czy wady dadzą się usunąć czy nie, czy są to wady istotne czy nie, posiada znaczenie: a. w umowie dostawy b. w umowie sprzedaży c. w umowie o dzieło d. w umowie zlecenia e. w umowie dzierżawy 12. Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło: a. musi mieć tylko postać zapłaty pieniężnej b. musi mieć postać pieniężną lub świadczenia każdego innego rodzaju o majątkowej wartości c. wynagrodzenie nie jest cechą istotną umowy, jeśli się należy-to w pieniądzu 13.Wg. kc. w umowie o dzieło dostarczenie materiałów, urządzeń pomocniczych, narzędzi obciąża: a. przyjmującego zamówienie /wykonawcy/ b. składającego zamówienie 14.Umowa o dzieło jest umową: a. konsensualną b. realną c. nieodpłatną lub odpłatną w zależności od treści umowy d. wzajemną e. zobowiązującą 15. Przedmiot umowy o dzieło musi mieć: a. charakter samoistny b. istnieje ze względu na istnienie wykonawcy dzieła c. musi być oznaczone indywidualnie d. musi być oznaczone gatunkowo 16. Przedmiotem umowy o dzieło może być: a. dzieło materialne b. dzieło niematerialne c. prawa majątkowe d. prawa niemajątkowe 17. Sprzedaż rzeczy obciążonej prawem pierwokupu osobie trzeciej jest: a. bezwzględnie nieważna b. jest sprzedażą pod warunkiem zawieszającym c. jest względnie nieważna d. jest bezskutecznie zawieszona 18. Prawo pierwokupu: a. można wykonywać tylko w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży b. nie jest ograniczone żadnym terminem c. termin musi być wyraźnie określony w umowie 19. Jeżeli termin do skorzystania z prawa pierwokupu przez sprzedawcę nie wynika z umowy, to musi on wykonać swe prawo pierwokupu: a. w ciągu 1 tyg. od zawiadomienia o zamiarze sprzedania rzeczy ruchomej b. w ciągu 1 miesiąca od zawiadomienia o zamiarze sprzedania nieruchomości c. w ciągu 2 tyg. od zawiadomienia, gdy chodzi o osoby fizyczne i miesiąca dla osób prawnych 20. sprzedaż na próbę lub z zastrzeżeniem zbadania rzeczy przez kupującego uważana jest w razie wątpliwości: a. za umowę zawartą pod warunkiem zawieszającym b. za umowę pod warunkiem rozwiązującym c. pod warunkiem rozwiązującym lub zawieszającym w zależności od przedmiotu sprzedaży 21. Przedmiotem sprzedaży mogą być prawa lub rzeczy: a. istniejące w momencie zawarcia umowy b. rzeczy lub prawa spodziewane c. nadzieja na powstanie takich rzeczy lub praw d. należące do osoby trzeciej 22. Kogo w umowie na próbę obciąża ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy: a. kupującego i sprzedawcę po połowie b. sprzedawcę c. kupującego d. nikogo 23. Zastrzeżenie w umowie sprzedaży prawa odkupu traktuje się jako: a. ofertę sprzedaży ze strony kupującego b. deklarację intencji kupującego c. warunek d. umowę z zastrzeżeniem terminu 24. Prawo odkupu jest prawem: a. zbywalnym b. niezbywalnym c. niepodzielnym d. podzielnym e. które nie musi być wykonanym w całości 25. Przedmiotem umowy sprzedaży mogą być: a. rzeczy ruchome b. nieruchomości c. prawa majątkowe d. różne postaci energii 26. Kto wg. kc. ponosi koszty wydania rzeczy w umowie sprzedaży: a. kupujący b. sprzedawca 27.Przepisy kc. regulujące zagadnienia korzyści i ciężarów oraz niebezpieczeństwa przypadkowej utraty rzeczy w umowie sprzedaży są przepisami: a. imperatywnymi /bezwzględnie obowiązującymi/ b. dyspozytywnymi /względnie obowiązującymi/ 28. Wg. przepisów kc. z umową sprzedaży na raty mamy do czynienia, gdy zajdą łącznie przesłanki: a. kupującym będzie tylko osoba fizyczna b. sprzedawcą będzie osoba prawna c. przedmiotem nabycia będą wyłącznie rzeczy ruchome d. wydanie rzeczy kupującemu nastąpi dopiero po całkowitym zapłaceniu ceny 29.W razie wątpliwości, aż do całkowitego zapłacenia ceny, sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności rzeczy traktuje się jako: a. sprzedaż pod warunkiem rozwiązującym b. sprzedaż pod warunkiem zawieszającym c. sprzedaż pod warunkiem zawieszającym, gdy przedmiotem sprzedaży jest ruchomość, a rozwiązującym, gdy przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość 30. Klauzula „nie na zlecenie” jest w wekslu: a. klauzulą wekslowo objętą b. klauzulą wekslowo skuteczną c. klauzulą zakazaną 31. Z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej, gwarant jest zobowiązany: a. do zapłaty odszkodowania b. do usunięcia wady fizycznej c. do dostarczenia rzeczy wolnej od wad 32.W tzw. umowie sprzedaży konsumenckiej strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi: a. rozszerzyć b. ograniczyć c. wyłączyć 33.Kupującemu przysługują następujące roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy: a. żądanie obniżenia ceny b. żądanie dostarczenia towaru wolnego od wad, gdy rzecz jest oznaczona co do gatunku c. żądanie usunięcia wady d. odstąpienia od umowy e. zapłatę kary umownej 34. Gdy czynność prawna obejmuje rozporządzenie prawem lub z której wynika zobowiązanie świadczenia o wartości przenoszącej 2000 PLN: a. czynność powinna być stwierdzona pismem pod rygorem nieważności b. czynność powinna być stwierdzona pismem dla celów dowodowych c. czynność prawna musi być dokonana z podpisem notarialnie potwierdzonym 35. Czy przyjęcie oferty dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści: a. poczytuje się za nową ofertę b. ofertę z protokołem rozbieżności c. oznacza zaproszenie do rokowań 36.Jeżeli dłużnik zobowiązał się do wyprodukowania i przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości za wynagrodzeniem i umowa ma być wykonana częściami, to jest to umowa: a. sprzedaży b. dostawy c. o dzieło 37.Ogłoszenia, reklamy, cenniki, prospekty reklamowe są, w razie wątpliwości: a. ofertą b. informacją c. zaproszeniem do rokowań d. deklaracją intencji e. punktacjami 38.Dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności prawnej lub dowód przesłuchania świadków jest niedopuszczalny jeżeli: a. forma pisemna zastrzeżona jest pod rygorem nieważności b. forma pisemna zastrzeżona jest bez rygoru nieważności c. forma jest zastrzeżona w celu wywołania określonego skutku prawnego 39. Termin spełnienia świadczenia oznaczony w czynności prawnej poczytuje się w razie wątpliwości: a. za zastrzeżony na korzyść dłużnika b. za zastrzeżony na korzyść wierzyciela 40.Jaki charakter prawny mają wg. kc. ogólne warunki umów, wzorce umów itp.: a. normatywny b. nienormatywny 41.Czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego jest: a. pozbawiona aktów prawnych b. nieważna c. bezskutecznie zawieszona 42.Umowa sprzedaży jest dwustronną czynnością prawną: a. wzajemną b. zobowiązującą c. odpłatną d. kauzalną e. realną 43.Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od zawarcia umowy druga strona może żądać: a. naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej b. zawarcia umowy, gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej 44.Podmiotami stosunku wekslowego są: a. wystawca weksla b. trasat c. remitent d. indosariusz 45.Do zawarcia umowy w trybie rokowań dochodzi, gdy: a. strony ustalą istotne postanowienia umowy b. strony ustalą wszystkie postanowienia umowy c. strony ustalą postanowienia umowy będące przedmiotem rokowań 46. Weksel może być płatny: a. za okazaniem b. w pewien czas po okazaniu c. w pewien czas po dacie d. w oznaczonym dniu e. w dowolnym czasie 47.Elementami koniecznymi oferty są: a. stanowcze oświadczenie woli zawarcia umowy b. istotne postanowienia przyszłej umowy c. termin związania ofertą 48.Czek wystawiony i płatny na obszarze Polski powinien być przedstawiony do zapłaty w ciągu: a. jednego miesiąca b. w dowolnym czasie c. w ciągu 10 dni 49.Przeniesienie praw inkorporowanych w czeku może nastąpić: a. przez indos b. przez przelew c. przez zwykłe wręczenie czeku 50.W obrocie mogą występować następujące rodzaje papierów wartościowych: a. na okaziciela opiewające na wierzytelność b. na zlecenie opiewające na wierzytelność c. imienne opiewające na wierzytelność POWODZENIA NA EGZAMINIE!!!!!!!!! Przypuszczalne odpowiedzi: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B AB A D A C A A A C B B A A A A B B A A A B A B A D B D B B C D C B B B C C E C E C D F D 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B A A B B B A A B C C C B A A B A A A B A B C B A C B B B B B C B C C C C C D D D https://potreningu.pl/articles/4809/gw501516-pigulka-na-wytrzymalosc-i-spalanie-tluszczu