Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

1.Stosunki organizacyjne to m.in. stosunki:
1.Stosunki organizacyjne to m.in. stosunki: a / należenia do różnych systemów b / dyferencjacji c / dywersyfikacji d / hierarchicznej zależności 2.Istnienie kanałów informacyjnych (komunikacji) w przedsiębiorstwie jest rezultatem: a / regulacji administracyjnych b / stosunków organizacyjnych c / decyzji kierownictwa d / istniejących podziałów kompetencji decyzyjnych 3.Przewodzenie zależy w głównej mierze od: a / kompetencji formalnych b / formalnego autorytetu c / nieformalnego autorytetu /całość w wersji do ściągnięcia/ 4.Funkcje zarządzania to zbiory: a / typowych powtarzalnych czynności b / decyzji kierowniczych c / czynności ustalania celów i sposobu ich realizacji 5.Funkcje zarządzania to m.in.: a / planowanie b / stymulowanie c / integrowanie d / kontrola 6.”HOMO SOCIUS” to człowiek który: a / cechuje się racjonalnym stosunkiem do pracy b / dąży do samorealizacji w pracy c / cechuje go duża samodzielność 7.Ważnymi zdarzeniami , które wpłynęły na powstanie przedsiębiorstwa były: a / oddzielenie majątku właściciela od majątku przedsiębiorstwa b / wzrost stopy życiowej konsumentów c / wielkie odkrycia 8.Prawo do poboru dywidendy jest: a / uprawnieniem korporacyjnym b / prawem majątkowym 9.Sens tworzenia przedsiębiorstwa : a / dodatni efekt synergiczny b / zaspokajanie potrzeb 10.System przedsiębiorstwa jest podsystemem innych większych systemów: a / gosp. Narodowej b / społ.-gosp. c / zasobów 11.Które , z cech przypisałbyś przedsiębiorstwu traktowanemu jako system ? a / probabilistyczność b / sterowalność 12.Charakterystczne cechy otoczenia: a / nieokreśloność b / turbulentność c / złożoność 13.Które z podanych grup własności zalicza się do funkcji techniczno-produkcyjnej: a / modernizacja b / organizacja produkcji 14.Podkreśl te cechy zachowań , które są konieczne dla uznania ich za działania nowocz. przedsiębiorstwa : a / dowolność b / świadomość c / celowość 15.Z podanych określeń wybierz te , które powinne charakteryzować cele strategiczne przedsiębiorstwa: a / dotyczy przedsiębiorstwa jako całości b / dotyczy zmian strukturalnych c / długofalowe oddziaływanie 16.J.S.S.P działa na podstawie: a / kodeksu handlowego b / ustawy o prywatyzacji przed. państwowych c / ustawy o przed. państwowych 17.Statut przedsiębiorstwa państwowego zatwierdza: a / dyrektor przed. b / ogólne zebranie pracowników c /rada pracownicza 18.Wśród klasycznych typów struktur organizacyjnych wyróżnia się m.in.: a / struktury sztabowe i macierzowe b / ----------liniowe i funkcjonalne c / ----------płaskie i liniowe d / ----------hybrydowe i zadaniowe 19.Decyzje o sprzedaży akcji lub udziałów podejmuje: a / zarząd spółki b / rada nadzorcza c / Minister Przekształceń Własnościowych 20.Regulamin pracy w przedsiębiorstwie państwowym zatwierdza : a / organ założycielski b / minister resortowy c / dyrektor d / rada pracownicza 21.Jednoosobowe kierownictwo to zaleta struktury: a / hybrydowej b / sztabowo-liniowej c / liniowej d / nowoczesnej 22.Likwidacja każdego przedsiębiorstwa musi być uzgodniona z : a / Min. Przekształceń Własnościowych b / odpowiednim organem samorządu terytorialnego c / Min. Przekształceń Własnościowych oraz Min. Finansów d / odpowiednim organem samorządu terytorialnego oraz Min. Finansów 23.Akt o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego określa jego : a / nazwę i przedmiot działania b / przedmiot działania, siedzibę i organy władzy c / nazwę, rodzaj i siedzibę d / nazwę, rodzaj, siedzibę i przedmiot działania 24.Występowanie komórek doradczych to cecha struktury: a / liniowej b / macierzowej c / płaskiej d / sztabowo-liniowej 25.Udostępnienie akcji to w szczególności: a / sprzedaż akcji b / zbycie praw z akcji c / obciążenie praw z akcji d / oddanie akcji w dzierżawę 26.Do kompetencji i obowiązków dyrektora przedsiębiorstwa należy m.in.: a / egzekwowanie poleceń wydanych ogólnemu zebraniu pracowników b / powoływanie i odwoływanie członków rady pracowniczej c / zarządzanie przedsiębiorstwem d / kontrolowanie rady pracownicze 27.Cechy struktury smukłej to: a / mała liczba szczebli b / mała rozpiętość kierowania c / mała częstotliwość kontaktu z przełożonymi d / mała możliwość zniekształcenia informacji 28.Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa jest pełnym sukcesorem prawnym przedsiębiorstwa państwowego, co oznacza, że: a / dyrekcja przedsiębiorstwa staje się zarządem spółki b / rada pracownicza staje się radą nadzorczą c / pracownicy przedsiębiorstwa stają się pracownikami spółki 29.W środki niezbędne do prowadzenia działalności określonej w akcie prawnym wyposaża przedsiębiorstwo państwowe : a / organy władzy przedsiębiorstwa b / organ założycielski c / rada techniczno-ekonomiczna specjalnie do tego celu powołana 30.Scisła specjalizacja to cechy struktury: a / płaskiej b / funkcjonalnej c / liniowej d / hybrydowej 31.Wymieniona relacja jest możliwa, gdy: a / cena nominalna > ceny giełdowej b / cena emisyjna < ceny nominalnej c / cena emisyjna < ceny giełdowej 32.Postępowanie naprawcze w przedsiębiorstwie państwowym zarządza: a / rada pracownicza b / dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej c / organ założycielski w porozumieniu z dyrektorem przedsiębiorstwa d / organ założycielski w porozumieniu z Ministrem Finansów, po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej 33.Na bazie zalet struktury liniowej i funkcjonalnej zbudowano strukturę : a / zespołową b / zadaniową c / sztabową d / hybrydową 34.Publiczna oferta sprzedaży prywatnych przedsiębiorstw to forma : a / zbywania niepotrzebnego majątku przedsiębiorstwa państwowego b / zbywanie akcji należących do Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa c / publiczna subskrypcja akcji 35.Regulamin organizacyjny w przedsiębiorstwie państwowym zatwierdza : a / rada pracownicza b / dyrektor przedsiębiorstwa c / organ założycielski d / ogólne zebranie pracowników 36.Generalnej normatywizacji uprawnień i obowiązków w stosunkach służbowych na linii przełożony-podwładny służy : a / regulamin organizacyjny b / taryfikator c / księga służb d / regulamin pracy 37.Strony biorące udział w prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego to : a / pracownicy b / Skarb Państwa c / inwestor lub nabywca 38.Dualizm kierowania jest : a / zaletą struktury liniowej b / wadą struktury zespołowej c / zaletą struktury funkcjonalnej d / wadą struktury funkcjonalnej 38.Oddziaływanie obiektu kierującego na obiekt kierowany charakteryzuje stosunki : a / hierarchiczne b / funkcjonalne c / kierowania d / koordynowania 39.W spółce akcyjnej o podziale zysku decyduje : a / zarząd b / walne zgromadzenie c / rada nadzorcza 40.Wytyczne polityki firmy , procedury i reguły : a / stanowią wycinek planu strategicznego b / to plany operacyjne trwale obowiązujące c / to plany operacyjne jednorazowe d / nie mają charakteru planów 41.Składnikami otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa są : a / banki b / klienci c / dostawcy d / producenci wyrobów substytucyjnych 42.Scalanie przedsiębiorstw jednej branży lub jednej fazy produkcyjnej to : a / integracja pozioma b / integracja pionowa c / integracja skośna 43.Zdolność dostosowania organizacji do przewidywanych zakłóceń wyznaczana jest przez : a / stabilność b / rozmyślność organizacji c / ekwifinalność 44.Paradygmat analogi organizacji do organizmu koncentruje się na : a / racjonalizacji procesów wymiany materialno-energetycznej z otoczeniem b / dążeniu do równowagi c / elastyczności systemu 45.Powołanie dyrektora przedsiębiorstwa państwowego bez przeprowadzenia konkursu jest : a / nieważne b / ważne , o ile wyrazi na to zgodę organ założycielski c / ważne , jeżeli do konkursu zgłosi się tylko jeden kandydat 46.Teoria głosząca , że ludzie nie lubią pracować i należy ich dokładnie kontrolować , nazywana jest a / teorią X b / teorią Y c / teorią sytuacyjną 47.Szeroko sformułowane cele organizacji to : a / cele strategiczne b / misja c / strategia rozwoju 48.Horyzont planu strategicznego obejmuje : a / 1 do 3-ech lat b / 1 do 5-ciu lat c / 5 do 10-ciu lat d / 10 do 15-tu lat 49.Ilość podwładnych , którymi przełożony formalnie kieruje w sposób bezpośredni to : a / zasięg kierowania b / rozpiętość kierowania c / formalna wielkość komórki organizacyjnej 50.Wykorzystanie zalet struktur liniowych i funkcjonalnych stanowiło podstawę do stworzenia struktur : a / zadaniowych b / dywizjonalnych c / sztabowych d / hybrydowych 51.Strukturą stabilną /mechanistyczną/ jest : a / struktura zespolona b / struktura funkcjonalna c / struktura sztabowa 52.Członek zarządu za szkody wyrządzone spółce : a / odpowiada b / odpowiada , gdy jest wspólnikiem c / nie odpowiada 53.Tworzenie struktur dywizjonalnych następuje w oparciu o : a / kryterium rozpiętości kierowania b / kryterium przedmiotowe c / kryterium terytorialne 54.Stosunki należenia do różnych podsystemów to rodzaj stosunków : a / zarządzania b / organizacyjnych c / współdziałania 55.Rozpatrywane ze względu na strukturę organizacyjną sieci komunikacyjne oraz oddziaływania tworzą : a / więzi informacyjne b / więzi organizacyjne c / więzi motywacyjne 56.Osobowość prawną posiadają : a / spółdzielnie b / fundacje c / spółki akcyjne 57.Które określenia najlepiej charakteryzują przedsiębiorstwo : P r z e d s i ę b i o r s t w o j e s t s y s t e m e m : a / teleologicznym b / rozmyślnym c / sztucznym d / ekwiwalentnym 58.Zarząd spółki z o.o. jest wybierany przez : a / radę nadzorczą b / zgromadzenie wspólników 59.Władzą ustawodawczą w spółce akcyjnej jest : a / zebranie akcjonariuszy b / zarząd c / rada nadzorcza 60.Przedstawicielami paradygmatu organizacji jako maszyny byli : a / F . Taylor b / H . Fayol c / E . Mayo 61.Podstwowym kryterium łączenia czynności elementarnych w przedmiotowej metodzie podziału zadań jest : a / rozpiętość kierowania b / koncentracja czynności jednorodnych i podobnych c / miejsce wykonania czynności d / pion organizacyjny 62.Celem integracji pionowej jest : a / wykorzystanie ekonomicznych walorów gospodarki powiązanej w kolejne fazy b / przeprowadzenie wspólnych przedsięwzięć racjonalizacyjnych c / stworzenie przedsiębiorstwa typu join ventures d / stworzenie konglomeratu 63.Poziomo są zintegrowane przedsiębiorstwa typu : a / koncernowego b / trustowego c / kartelowego d / wielobranżowego 64.Przedsiębiorstwo od zakładu produkcyjnego odróżnia : a / odrębność terytorialna b / wielkość produkcji c / osobowość prawna d / odrębność organizacyjna 65.Istotą odrębności ekonomicznej przedsiębiorstwa jest : a / niezależność od budżetu b / zdolność do ustalania wyników własnej działalności c / pełna samodzielność decyzyjna d / zdolność do określania celów 66.System „przedsiębiorstwo’’wchodzi w skład super systemu : a / bankowego b / społecznego c / informatycznego d / ekologicznego 67.Które z poniższych cech charakteryzują przedsiębiorstwo : a / przedsiębiorca na jego czele b / odrębność ekonomiczna c / osobowość prawna 68.Na funkcje produkcyjne przedsiębiorstwa składają się procesy : a / produkcji b / produkcji i zaopatrzenia c / zasilania , transformacji i zbytu d / zakupu surowców , wytwarzania produktów sprzedaży 69.Najważniejsze interesy kredytodawców to : a / dobre zabezpieczenie kredytów b / wysokie odsetki c / mała ilość rat kredytowych d / terminowe umorzenie zobowiązań 70.Najważniejsze interesy inwestorów kapitałowych to : a / wysoka rentowność inwestycji b / pewność lokaty c / prestiż 71.Spółkami kapitałowymi są spółki : a / cywilna b / osobowa c / z o.o d / akcyjna 72.Minimalny kapitał w spółce z o.o. wynosi : a / 100 mln. b / 50 mln. c / 40 mln. 73.Organami przedsiębiorstwa państwowego są : a / ogólne zebranie pracowników b / rada pracownicza c / dyrektor d / komisja rewizyjna 74.Podstawą przedmiotowej metody konstrukcji struktury organizacyjnej jest : a / liczba zatrudnionych b / ilość stanowisk kierowniczych c / cele i zadania przedsiębiorstwa 75.Wzajemne uzależnienie członków zespołu w działalności związanej z wymianą zasileń i informacji to : a / więź służbowa b / więź funkcjonalna c / więź techniczna d / więź informacyjna 76.Procesy informacyjne i decyzyjne są treścią funkcji : a / koordynowania działań b / kooperowania c / zarządzania d / gromadzenia i przetwarzania informacji 77.Stosunki zwierzchności i podporządkowania to stosunki : a / organizacyjne b / zarządzania c / kierowania d / koordynowania 78.Funkcje zarządzania to m.in. : a / planowanie b / integrowanie c / motywowanie d / kontrola 79.Miękkie czynniki sukcesu organizacji wyznaczone są przez : a / personel i jego kwalifikacje b / strategię działania c / kulturę d / styl zarządzania 80.Zasobami przedsiębiorstwa są : a / kapitał i technologia b / personel c / informacja d / strategie działania 81.System , którego zachowanie się możemy przewidzieć z określonym prawdopodobieństwem nazywany jest : a / dynamicznym b / probabilistycznym c / rozmyślnym 82.Odrębność ekonomiczna przedsiębiorstwa wyraża się : a / tworzeniem własnej struktury organizacyjnej b / dążeniem do wiązki celów c / zdolnością do określania wyników swej działalności 83.Przedsiębiorczość oznacza : a / dążność do pomnażania kapitału b / innowacyjność c / ponoszenie ryzyka 84. Dualizm kierowania jest główna wadą struktury : a / liniowej b / sztabowej c / funkcjonalnej 85.Aport jest to : a / kredyt bankowy b / pieniężny udział wspólników w spółce c / niepieniężny udział wspólników w spółce 86.Pierwszym etapem procesu planowania jest : a / przypisanie odpowiedzialności b / określenie celów c / ustalenie harmonogramu pracy 87.Więzi organizacyjne są tworzone przez oddziaływania : a / zasileniowe b / informacyjne c / hierarchiczne d / organizacyjne 88.Pokrywanie się więzi służbowych i funkcjonalnych charakteryzuje strukturę : a / sztabową b / liniową c / funkcjonalną d / zadaniową 89.Księgę udziałów dla spółki z o.o. prowadzi : a / sąd rejestrowy b / rada nadzorcza c / zarząd 90.Akcjonariusz posiadający akcje uprzywilejowane ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki : a / całym majątkiem b / do wysokości nabytych akcji c / nie odpowiada /na tym polega uprzywilejowanie akcji / 91.Nadmierna centralizacja decyzji jest charakterystyczną cechą struktury : a / liniowej b / sztabowej c / funkcjonalnej 92.W przypadku stosowania przedmiotowej metody konstrukcji struktury organizacyjnej pierwszy etap postępowania polega na: a / ustaleniu wielkości zatrudnienia b / określeniu i podziale celu głównego c / wyznaczeniu osób pełniących funkcje kierownicze 93.W strukturze płaskiej : a / przepływ informacji jest szybki przez co informacje ulegają zniekształceniu b / przepływ informacji jest wolny przez co informacje są zniekształcone c / przepływ informacji nie zależy od typu struktury d / przepływ informacji jest szybki i informacje nie ulegają zniekształceniu 94.Wartości mogą być odczuwane : a / racjonalnie b / operacyjnie c / emocjonalnie 95.Wewnętrzna dyspozycja jednostki , czyli jej gotowość do reagowania w określony sposób na otaczającą ją rzeczywistość to : a / postawa b / norma w znaczeniu czynnościowym c / wartość d / motywy 96.Rada Nadzorcza w Jednoosobowej Spółce Skarbu Państwa zostaje powołana przez : a / organ założycielski b / ministra Przekształceń Własnościowych c / radę pracowniczą d / ogólne zebranie pracowników 97.Podstwawą do opracowania prospektu emisyjnego prywatyzowanej Spółki Skarbu Państwa jest : a / profil biznesowy b / memorandum informacyjne c / wyniki obligatoryjnej i wszechstronnej analizy działalności spółki d / ocena ekonomiczno-finansowa –kwestionariusz 98.Uprawnienia do preferencyjnego zakupu akcji prywatyzowanej spółki Skarbu Państwa posiadają a / wszyscy obywatele RP b / wszyscy pracownicy i emeryci przedsiębiorstwa c / wszyscy pracownicy zatrudnieni w spółce w momencie rozpoczęcia sprzedaży akcji osobom trzecim d / pracownicy spółki , którzy przepracowali w niej co najmniej 2 lata 99.Program Powszechnej Prywatyzacji przewiduje : a / bezpłatne rozdawnictwo bonów prywatyzacyjnych osobom najmniej zarabiającym b / przekazanie udziału lub akcji w każdym z Narodowych Funduszy Inwestycyjnych dla wszystkich pracowników przedsiębiorstw w nich skupionych c / przekazanie udziału lub akcji w każdym z Narodowych Funduszy Inwestycyjnych dla wszystkich dorosłych obywateli RP d / przekazanie udziału lub akcji w każdym z Narodowych Funduszy Inwestycyjnych wszystkim pracownikom sfery budżetowej 100.Odpłatne korzystanie z majątku likwidowanego przedsiębiorstwa może mieć formę : a / dzierżawy b / najmu c / lombardu d / leasingu 101.Analiza strategiczna SWOT składa się z następujących elementów : a / mocne i słabe strony spółki , szanse i zagrożenia zewnętrzne b / analiza konkurencji , rozwój nowych produktów c / analiza ekonomiczna d / weryfikacji kadry kierowniczej 102.Reprezentować spółkę na zewnątrz o ile umowa spółki nie stanowi inaczej , może : a / samodzielnie członek zarządu b / członek zarządu łącznie z prokuratorem c / dwóch członków zarządu d / trzech członków zarządu 103.Zarząd spółki z o.o wybiera : a / zgromadzenie wspólników b / rada nadzorcza 104.Spółka z o.o. z kapitałem zakładowym 100 mln. zł. podwyższa swój kapitał zakładowy do 200 mln. zł. .Spółka odpowiada za zobowiązania wobec osób trzecich : a / w wysokości 100 mln. zł b / w wysokości 2oo mln. zł c / majątkiem wspólników d / nie odpowiada 105.Akcjonariusz w spółce akcyjnej zobowiązany jest do : a / wniesienia zapłaty za akcje b / ponoszenia odpowiedzialności swoim majątkiem za zobowiązania 106.Decyzje wiążące się z realizacją głównych celów przedsiębiorstwa podejmowane są w komórkach organizacyjnych : a / liniowych b / pomocniczo - usługowych c / sztabowych d / funkcjonalnych 107.Ocena informacji oraz przygotowanie wariantów decyzji jest zadaniem komórki : a / pomocniczo - usługowych b / sztabowych c / liniowych d / funkcjonalnych 108.Więziami organizacyjnymi są formalne stosunki organizacyjne wyznaczające : a / sieci komunikacyjne oraz rzeczywiste oddziaływania b / kierunki przepływu informacji c / zależności podporządkowania i zwierzchności d / strumienie motywacyjne 109.W strukturze organizacyjnej liniowej więzi służbowe i funkcjonalne : a / pokrywają się b / występuje przewaga więzi funkcjonalnych c / pokrywają się jedynie częściowo d / relacja występujące między tymi więziami mają marginalne znaczenie 110.Głównymi zaletami struktury organizacyjnej funkcjonalnej jest : a / utrzymanie zasady jednoosobowego kierownictwa b / wzrost odpowiedzialności pracowników c / automatyzacja niektórych komórek organizacyjnych d / oparcie zarządzania na fachowej wiedzy 111.Które z wymienionych cech przypisujemy przedsiębiorstwu traktowanemu jako system : a / zamknięty b / adaptacyjny c / sterowany d / statyczny 112.Istotą odrębności ekonomicznej jest : a / niezależność od budżetu b / decydowanie o profilu swej działalności c / zdolność do ustalania własnej działalności d / zdolność do nabywania praw i dóbr 113.Wród poniższych form akumulacji kapitału największe gwarancje daje swoim wierzycielom spółka : a / jawna b / komandytowa c / akcyjna 114.Spośród poniższych form akumulacji kapitału finansowego największą możliwość jego powiększenia daje spółka : a / cywilna b / komandytowa c / akcyjna 115.W strukturze płaskiej przepływ informacji jest wolniejszy , gdyż przełożony ma więcej podwładnych : a / tak b / nie 116.Społeczeństwow gospodarce rynkowej akceptuje : a / dążenie do zysku b / suwerenność konsumenta c / wolność konkurencji d / równy start w dorosłe życie 117.Rada nadzorcza spółki sprawuje : a / operatywny zarząd spółki b / kontrolę nad zarządem spółki c / pełni rolę ustawodawczą w spółce 118.Harmonogram pozwala określić : a / czas trwania operacji na stanowisku roboczym b / udział czasu pracy w czasie roboczym c / przebieg procesu produkcji w czasie i jego strukturę 119.Określenie celów i przedmiotów działalności przedsiębiorstwa następuje w : a / regulaminie organizacyjnym b / statucie c / karcie stanowisk pracy d / instrukcjach roboczych 120.Przez kontrakt menedżerski spółkę J.S.S.P. uważa się za sprzedaną , jeśli sprzedanych zostało : a / 50 % akcji b / 60 % akcji c / 75 % akcji d / 90 % akcji 121. Podstawowymi warunkami postępowania naprawczego przedsiębiorstwa prowadzącego do ugody z wierzycielami jest przedstawienie wiarygodnego programu : a / reprywatyzacji b / restrukturyzacji c / reorganizacji 122.W J.S.S.P Radę Nadzorczą powołuje : a / MPW -1/3, a 2/3 z listy Walnego Zgromadzenia b / po połowie MPW i Walne Zgromadzenie c / MPW d / Walne Zgromadzenie 123.Przedsiębiorstwo jako system jest systemem : a / motywacyjnym b / exploatacyjnym c / kontrolnym d / produkcyjnym e / informacyjnym 124.Forma udziału w spółce z o.o. : a / rzeczowa b / usługi c / pieniężna d / aport 125.Wykup przedsiębiorstwa przez pracowników na zasadzie leasingu może nastąpić po zebraniu : a / 20 % wartości funduszu zał. i 10 % wartości funduszu przedsiębiorstwa. b / 20 % wartości funduszu zał. i funduszu przedsiębiorstwa c / 20 % wartości funduszu zał. 126.Cele tworzenia Joint Venture : a / powiększenie rynków zbytu b / powiększenie zysków c / zapewnienie źródeł zaopatrzenia d / omijanie barier taryfowych e / omijanie barier administracyjnych 127.Typy działań strategicznych Joint Venture : a / strategia pajęczej sieci b / strategia niezależności c / ” iść razem lub osobno „ 128.Celem konglomeratu jest : a / zaspokajanie potrzeb b / maxymalizowanie dochodów akcjonariuszy c / maxymalne zróżnicowanie profilu działalności 129.Połączenie przedsiębiorstw w koncern może odbywać się na zasadzie : a / koordynacji b / subordynacji c / hierarchicznych 130.Umowy kartelowe mogą dotyczyć : a / stosowania cen jednolitych b / uzgadniania wielkości produkcji i sprzedaży c / podziału produkcji-specjalizacja produkcji d / wielkości zatrudnienia 131.Podział celów na finalne i pośrednie odbywa się na podstawie kryterium : a / rola celu w hierarchii przedsiębiorstwa b / następstwa c / rodzaj potrzeb leżących w procesie formułowania celów 132.Kryteria łączenia komórek organizacyjnych : a / technologiczne b / produktowe c / operacyjne d / rynkowe 133.Okraślenie właściciela przedsiębiorstwa następuje w : a / regulaminie b / statucie c / karcie stanowisk pracy d / instrukcjach roboczych 134.Akcjia jest : a / papierem wartościowym będącym dowodem uczestnictwa w spółce b / papierem wartościowym umożliwiającym nabycie składników majątkowych pochodzących z prywatyzacji bezpośredniej c / papierem wartościowym , z tytułu którego posiadania pobiera się odsetki 135.Pracownicy przedsiębiorstwa , przekształconego w J.S.S.P. proponują do Rady Nadzorczej kandydata spoza przedsiębiorstwa .Min. Przekształceń Wł. Odrzuca jego kandydaturę .Czy jego decyzja jest słuszna ?: a / tak b / nie c / tak, jeżeli jest przedstawicielem Min.Przekszt.Wł. 136.Strukturę organ. kształtuje : a / org. działanie b / org. elementów c / zaspokajanie potrzeb 137.Wkład wspólników w spółce cywilnej może obejmować : a / wniesienie należności majątkowej i pieniężnej b / wniesienie innych praw c / poręczenie d / świadczenie usług 138.Kto zobowiązany jest do prowadzenia księgi udziałów ?: a / komisja rewizyjna b / rada nadzorcza c / zarząd d / sekretarz sądu rejonowego 139.Zarząd spółki z o.o. może się składać : a / z jednego członka Zarządu b / z jednego członka Zarządu , który jest Prezesem c / z czterech członków Zarządu 140.Model Leavita obejmuje następujące elementy : a / zadania ,ludzie, aparat zarzadz. b / cele ,zadania , zasoby materialno-techniczne c / misja , struktura , technologia , zasoby d / ludzie , zadania , struktura , technologia 141.Istotą przedsiębiorczości jest : a / działanie o charakterze quasi przedsiębiorczym b / jest innowacyjne podłoże bez uwzględniania elementu ryzyka c / tylko i wyłącznie sam element ryzyka d / jest innowacyjne podłoże z uwzględnieniem ryzyka 142.Sposób działania to : a / splot czynów mających charakter pokonywania trudności dla zaspokojenia potrzeb ludzkich b / stan rzeczy, który pod jakimś względem jest cenny dla działającego wyznaczając w ten sposób kierunek i strukturę jego działania c / umyślny dobór zastosowanych w działaniu zasobów oraz dóbr i kolejność stosowania środków 143.System : a / nie jest pojęciem węższym od układu b / jest układem zorganizowanym c / jest układem składającym się z elementów przypadkowych d / jest zbiorem układów powiązanych 144.Kierunek stosunków międzyludzkich kładł nacisk na : a / org. formalną b / org. nieformalną c / zadowolenie pracownika d / zaplanowane współdziałanie grup 145.F.Taylor to przedstawiciel nurtu : a / Industrial Engineering b / uniwersalistycznego c / humanistycznego 146.Prawdą jest , w spółce akcyjnej : a / rada nadzorcza spółki akcyjnej składa się przynajmniej z 5 członków b / komisja rewizyjna składa się z 5 członków c / komisja rewizyjna składa się przynajmniej z 5 członków d / członkowie pierwszej rady nadzorczej mogą być wybierani najwyżej na dwa lata 147.Wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki jawnej wobec wierzycieli : a / całym swoim majątkiem b / osobiście i solidarnie c / tylko do wysokości wkładu d / nie jest odpowiedzialny osobiście 148.Rozwiązanie spółki z o.o. jest spowodowane przez : a / ogłoszenie upadłości spółki b / przyczyny przewidziane w umowie spółki c / nabycie przez jednego wspólnika wszystkich udziałów d / wyrok sądu 149.Efektywność kierownika wg Druckera to : a / skuteczność b / sprawność c / preparacja 150.Podejście do problematyki kierowania dążące do traktowania organizacji jako jednorodnego , celowego systemu składającego się z wzajemnie powiązanych części to podejście : a / systemowe b / sytuacyjne c / klasyczne 151.Akcja może być uprzywilejowana co do : a / głosu b / dywidendy c / podziału majątku w razie likwidacji spółki d / stałych odsetek od akcji 152.Do powstania spółki z o.o. potrzeba : a / zawarcie umowy spółki w formie pisemnej b / wniesienie przeważającej części kapitału zakładowego c / ustanowienie wkładu spółki d / wpisu do rejestru handlowego 153.Prawdą jest , że w spółce z o.o. : a / każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę w sądzie i poza nim b / zarząd reprezentuje spółkę w sądzie i poza nim c / wspólnikom wolno pobierać odsetki od udziałów d / zarząd spółki może składać się z 1 członka 154.Zadaniem komórek sztabowych sfery zarządu przedsiębiorstwa jest : a / ocena informacji , przygotowanie wariantów decyzji b / współdziałanie z kierownictwem przedsiębiorstwa w jego kontaktach z otoczeniem c / nadzorowanie sfery realnej przedsiębiorstwa d / nadzorowanie sfery regulac. i realnej przedsiębiorstwa 155.Ocena informacji oraz przygotowanie wariantów decyzji jest zadaniem komórek : a / pomocniczo-usługowych b / sztabowych c / liniowych d / funkcjonalnych 156.”Drzewo celów „ przeds. obrazuje : a / proces konstrukcji celów b / hierarchię celów c / sposób osiągania celów d / klasyfikację celów 157.Który cel z podanej wiązki można uznać za cel główny przedsiębiorstwa : a / obniżka kosztów b / maksymalizacja wielkości produkcji c / zwiększenie zysku d / wzrost wydajności pracy 158.Przedmioty pracy , uczestniczące tylko w jednym cyklu produkcyjnym i tracące w nim całkowicie swą pierwotną wartość użyteczną to : a / środki trwałe b / środki cyrkulacji c / środki obrotowe d / środki gospodarcze 159.Kierowanie przybiera formę zarządzania jeśli tytułem do kierowania jest : a / własność zasobów b / władza nieformalna c / władza formalna 160.P-stwo od zakładu produkcyjnego odróżnia (cecha formalna) : a / wielkość produkcji b / odrębność terytorialna c / odrębność prawna 161.Organizacje biurokratyczną Webera cechuje m.in.: a / ciągłość org. urzędowych funkcji b / niesformalizowane zasoby organizacyjne c / podział kompetencji 162.Wraz z coraz wyższą pozycją kierownika w hierarchii wzrasta znaczenie umiejętności (Fayol): a / technicznych b / handlowych c / finansowych d / administracyjnych 163.Podstawowymi postaciami sprawności działania są : a / korzystność i ekonomiczność b / skuteczność c / preparacja 164.Rezultatowe znaczenie terminu organizacji obejmuje znaczenie : a / rzeczowe i czynn. b / rzeczowe i atrybutowe c / atrybutowe i czynn. 165.Cele wg. następstwa : a / główne i uboczne b / strategiczne i niestrategiczne c / pośrednie i finalne d / ekonomiczne 166.Działania zorganizowane to : a / zwykłe dowolne działanie b / działanie , które odbywa się w cyklu kolejnych następujących po sobie etapach c / działanie charakteryzujące mimowolne zachowanie człowieka d / działanie , które rozpoczyna się wyznaczeniem celów , a kończy kontrolą 167.Stosunki organizacyjne to m.in. stosunki : a / należenia do różnych podsystemów b / dyfstronacjacji c / dywersyfikacji d / hierarchicznej zależności 168.Przewodzenie zależy w głównej mierze od : a / kompetencji formalnych b / formalnego autorytetu c / nieformalnego autorytetu http://alptrek.pl