Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

1.Objęcie rzeczy w posiadanie jest nabyciem prawa:
1.Objęcie rzeczy w posiadanie jest nabyciem prawa: a. ustawowym b. pochodnym c. pierwotnym d. pod warunkiem zawieszającym 2.Czynnością prawną rozporządzającą jest: a. oddanie rzeczy do składu b. ustanowienie hipoteki c. zwolnienie z długu d. wypowiedzenie stosunku umownego 3.Zmiana prawa podmiotowego może być skutkiem: a. czynności faktycznej uprawnionego b. skutkiem płynącym z aktu administracyjnego c. płynącym z czynności prawnej 4.Na dobrą wiarę może powołać się: a. każda osoba prawna i fizyczna, o ile uważa, że znajduje się w dobrej wierze b. tylko osoba fizyczna, pod warunkiem, że znajduje się jedynie w stanie winy nieumyślnej c. każdy podmiot prawa, jeżeli na dowód dobrej wiary przeprowadzi dowód ze świadków d. gdy szczególny przepis upoważnia daną osobę do powołania się na dobrą wiarę 5.Pactum de non cedento /zakaz przelewu wierzytelności/ to zastrzeżenie: a. tylko wierzyciela b. tylko dłużnika c. dłużnika i wierzyciela, bowiem zależy to od woli stron d. tylko dłużnika, w czynnościach prawnych przekraczających 1000PLN 6.Przedmiotem cesji wierzytelności mogą być: a. wierzytelności przedawnione b. wierzytelności okresowe c. wierzytelności przyszłe d. nadzieja wierzytelności e. wierzytelności ciągłe 7.Art.510kc. przyjął jako zasadę, że przelew wierzytelności, jest: a. umową zobowiązującą b. umową rozporządzającą c. umową o podwójnym skutku d. umową pod warunkiem e. umową z zastrzeżeniem terminu 8.Sąd wydając orzeczenie: a. wykonuje prawo b. interpretuje prawo c. stosuje prawo d. wykonuje działalność prawotwórczą 9.Czynność prawna o podwójnym skutku wywołuje skutek rozporządzający: a. z nadejściem terminu ustawowego b. bez względu na zamiar stron danej czynności prawnej c. gdy strony w umowie przelewu wyraźnie uczynią taką wzmiankę d. gdy przedmiotem przelewu jest prawo o wartości przekraczającej 2000 PLN 10.”Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby...”/art.405 kc./ jest: a. dyspozycją normy prawnej b. hipotezą normy prawnej c. sankcją normy prawnej d. preambułą normy prawnej 11.Odpowiedzialność ex contractu/471kc./ jest odpowiedzialnością, której podstawą jest: a. czyn niedozwolony b. nieuczciwa konkurencja c. umowa d. bezpodstawne wzbogacenie 12.W odpowiedzialności ex contractu bezprawność tj. winę w znaczeniu obiektywnym stanowi: a. możliwość postawienia dłużnikowi zarzutu wadliwego wykonania umowy b. tylko wina umyślna dłużnika c. już samo niewykonanie zgodnie z treścią umowy d. wystąpienie w łączności elementu w znaczeniu subiektywnym i obiektywnym 13.Jeżeli całość świadczenia pieniężnego jest już wymagalna, a dłużnik świadczy jedynie jego część, to: a. wierzyciel może zawsze odmówić przyjęcia tej części świadczenia b. nie może nigdy odmówić przyjęcia części świadczenia c. może odmówić, gdy udowodni, że świadczenie tylko części narusza jego interes 14.Kara umowna należy się: a. zawsze, gdy dłużnik nie wykonał zobowiązania b. tylko, gdy została zastrzeżona w umowie c. gdy została zastrzeżona, a niewykonanie umowy nastąpiło na skutek okoliczności za które dłużnik odpowiada 15.Gdzie winna być wydana rzecz przez gwaranta kupującemu, po dokonaniu jej naprawy w ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, gdy umowa nie stanowi inaczej: a. w siedzibie gwaranta b. w miejscu wskazanym w umowie c. w miejscu wynikającym z okoliczności d. w siedzibie kupującego 16.Wg. konstrukcji Kodeksu cywilnego rękojmia sprzedawcy odnosi się do: a. tylko do wad jawnych b. tylko do wad jawnych, ale istotnych c. tak do wad jawnych, jak i ukrytych d. tylko do wad ukrytych 17.Odpowiedzialnością z mocy ustawy /ex lege/ jest: a. tylko odpowiedzialność z tytułu gwarancji b. tylko odpowiedzialność z tytułu rękojmi c. tak odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jak i gwarancji d. z tytułu rękojmi, a z tytułu gwarancji, gdy przepis szczególny tak stanowi 18.Jeżeli kupujący korzysta, w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi, z roszczenia o naprawę rzeczy, to: a. sprzedawca nigdy nie może odmówić naprawy rzeczy b. może odmówić, gdy wada jest nieistotna c. może odmówić, gdyby usunięcie wady wymagało nadmiernych kosztów 19.Jeżeli osoba trzecia świadczy dług pieniężny bez zgody dłużnika, a wierzyciel długu nie przyjmie, to: a. wierzyciel popada w zwłokę wobec dłużnika b. wierzyciel może odmówić przyjęcia świadczenia pieniężnego c. wierzyciel przyjmuje świadczenie tylko pod warunkiem 20.Wierzyciel popada w zwłokę: a. zawsze, gdy odmówi współdziałania z dłużnikiem w wykonaniu zobowiązania b. działanie z jego strony musi być nieodzownym wymogiem spełnienia świadczenia przez dłużnika c. gdy, świadczenie dłużnika polega tylko na zaniechaniu 21.Kara umowna ma na celu: a. zaspokojenie wierzyciela zawsze w wysokości określonej w umowie b. wyrównanie szkody wierzycielowi, jaką ten poniósł na skutek niewykonania umowy c. zapewnienie dodatkowego wynagrodzenia wierzycielowi, obok naprawienia wyrządzonej szkody 22.Wadą fizyczną rzeczy jest: a. wydanie jej w stanie niezupełnym b. wydanie jej w ilości mniejszej niż wynika to z umowy c. obciążona jest prawem /prawami/ osoby trzeciej 23.Termin spełnienia świadczenia może wynikać: a. z natury zobowiązania b. z woli stron zawartej czynności prawnej c. z przepisu ustawy 24.Umową /umowami/ nienazwanymi jest /są/: a. umowa leasingu b. umowa o prace geodezyjne c. umowa przelewu d. umowa factoringu e. umowa użyczenia 25.Dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności prawnej lub dowód z przesłuchania świadków jest niedopuszczalny, jeżeli: a. forma pisemna jest zastrzeżona pod rygorem nieważności b. forma pisemna zastrzeżona jest bez rygoru nieważności c. forma jest zastrzeżona w celu wywołania określonego skutku prawnego 26.W umowie tzw. sprzedaży konsumenckiej strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi: a. wyłączyć b. ograniczyć c. rozszerzyć 27.Przedsiębiorstwo państwowe to: a. osoba prawna typu korporacyjnego b. osoba prawna typu zakładowego c. korporacja lub typ zakładowy, w zależności od okoliczności jego tworzenia 28.Normy prawne bezwzględnie obowiązujące: a. wolą stron można je jedynie ograniczyć b. nie mogą być wolą stron ani wyłączone ani ograniczone c. można je ograniczyć wolą stron, gdy dotyczą nieruchomości 29.Świadczenia w umowach wzajemnych winny być: a. ekwiwalentne subiektywnie b. ekwiwalentne obiektywnie c. kwestia ta nie posiada tutaj żadnego znaczenia 30.Przedmiotem sprzedaży mogą być: a. rzeczy ruchome b. nieruchomości c. prawa majątkowe d. różne postaci energii POWODZENIA NA EGZAMINIE!!!!!!!!!!!!!!!!!! Poniżej tabela z przypuszczalnymi odpowiedziami. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 C A A A C A B C B B C C B B C B B B LUB C C C C C 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C B C A B B A A A B C B B A A B D B C D sensomedical.pl