Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

1.Gdy osoba zawodowo trudni się wykonywaniem określonych usług to w umowie zlecenia, roszczenie o wynagrodzenie i zwrot wydatków
1.Gdy osoba zawodowo trudni się wykonywaniem określonych usług to w umowie zlecenia, roszczenie o wynagrodzenie i zwrot wydatków przedstawi się: a. z upływem roku b. wg. zasad ogólnych tj. art. 118 kc. c. z upływem 2 lat d. z upływem 6 miesięcy 2.W odpowiedzialności z tytułu rękojmi w umowie o dzieło za wady dzieła zamawiający może: a. żądać wydania innego niewadliwego dzieła b. żądać obniżenia wynagrodzenia c. może od umowy odstąpić d. żądać wykonania dzieła po raz drugi 3.Przedmiotem przechowania wg. art. 835 kc. są: a. papiery wartościowe b. rzeczy ruchome oznaczone co do tożsamości c. rzeczy ruchome oznaczone co do gatunku d. dobra niematerialne e. nieruchomości 4.Umowa pożyczki jest: a. jednostronnie obowiązująca b. dwustronnie zobowiązująca c. nie jest umową wzajemną d. jest umową wzajemną 5.Umowa poręczenia jest wg. kc umową: a. nienazwaną b. akcesoryjną c. nie subsydiarną d. kauzalną e. abstrakcyjną 6.Właściciel hotelu nie ponosi odpowiedzialności, gdy udowodni, że: a. szkoda wynikła wskutek działania siły wyższej b. jest wynikiem działań osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności c. szkodę spowodował sam klient lub osoba mu towarzysząca albo odwiedzająca d. szkoda powstała wskutek zdarzenia losowego e. szkoda wynika z właściwości samej rzeczy 7.Weksel własny powinien zawsze zawierać: a. oznaczenie remitenta b. termin i miejsce płatności c. klauzulę waluty d. bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy do zapłaty e. klauzulę oprocentowania 8.Jeżeli treść umowy pożyczki tego nie określa to dłużnik zobowiązany jest ją zwrócić: a. w ciągu miesiąca po wypowiedzeniu umowy b. w ciągu 6 miesięcy po wypowiedzeniu umowy c. w ciągu 6 tygodni po wypowiedzeniu umowy d. w ciągu 12 tygodni po wypowiedzeniu umowy 9.Wypowiedzenie umowy zlecenia może nastąpić: a. w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym b. za 1 miesięcznym wypowiedzeniem w umowach zawartych na okres do 1 roku c. za 3 miesięcznym wypowiedzeniem w umowach zawartych powyżej 1 roku 10.Zastaw ustawowy przysługuje: a. właścicielowi hotelu b. spedytorowi c. przedsiębiorcy składowemu d. przewoźnikowi 11.Posiadacze mechanicznych środków komunikacji za wyrządzoną szkodę ponoszą odpowiedzialność: a. na zasadzie winy b. ex contractu c. na zasadzie ryzyka d. na zasadzie należytej staranności 12.Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczeń na czas dłuższy niż 1 rok winna być zawarta: a. w formie aktu notarialnego b. na piśmie c. w formie pisemnej z tzw. datą pewną d. w dowolnej formie e. na piśmie z podpisami notarialnie potwierdzonymi 13.Czynsz w umowie najmu rzeczy: a. może być oznaczony tylko w pieniądzu b. może być w pieniądzu lub świadczeniach innego rodzaju c. musi być uiszczany tylko okresowo d. może być uiszczany jednorazowo lub okresowo 14.Prawami rzeczowymi są: a. użyczenie b. dzierżawa c. użytkowanie d. służebność 15.Korzystanie z rzeczy obejmuje: a. władanie rzeczą b. jej używanie c. jej przetworzenie d. ustanowienie na niej praw rzeczowych ograniczonych e. pobieranie pożytków 16.Prawo użytkowania wieczystego jest prawem: a. niezbywalnym b. względnym c. nie podlega ujawnieniu w księdze wieczystej d. uprawnionemu z tego prawa nie służy roszczenie negatoryjne 17.Hipoteka obciąża nieruchomość: a. tylko gdy jej właścicielem jest dłużnik b. bez względu na zmianę właściciela c. może także być ustanowiona na nieruchomości osoby trzeciej d. wygasa razem ze śmiercią uprawnionego z hipoteki 18.Które z poniższych domniemań zawarte są w kc.: a. domniemanie, że ”posiadacz jest posiadaczem zależnym” b. domniemanie, że ”istnieje ciągłość posiadania” c. domniemanie, że ”posiadacz jest w dobrej wierze” d. domniemanie, że ”posiadanie jest zgodne ze stanem prawnym” 19.Przeniesienie prawa posiadania wymaga: a. przeniesienia prawa własności b. wydania rzeczy c. przejęcia jej przez nowego posiadacza d. zapłata ceny 20.Kto z niżej wyliczonych jest dzierżycielem rzeczy: a. pożyczkobiorca b. przechowawca c. najemca 21.Zasada, że akt wyższego rzędu uchyla moc obowiązującego aktu niższego rzędu to: a. klauzula generalna b. zasada współżycia społecznego c. reguła wnioskowania d. reguła kolizyjna 22Zakres zdolności prawnej nadawany jest podmiotowi prawa: a. mocą wpisu do rejestru b. aktem urodzenia się osoby fizycznej c. mocą przepisów prawa d. decyzją organu administracji państwowej 23.Przebieg procesu stosowania prawa obejmuje następujące etapy: a. wybór właściwego przepisu b. interpretację wybranego przepisu c. zebranie materiału dowodowego d. tzw. subsumcję e. wiążące ustalenie konsekwencji prawnych danego faktu 24.Która z wykładni, wyliczonych niżej, posiada moc powszechnie obowiązującą: a. wykładnia sądowa b. wykładnia Sądu Najwyższego c. wykładnia autentyczna d. wykładnia legalna 25.Jeżeli za projektem ustawy opowie się połowa plus jeden z ogółu obecnych na posiedzeniu uprawnionych do głosowania to jest to: a. większość absolutna b. większość zwykła c. większość bezwzględna d. większość kwalifikowana 26.W polskim systemie prawnym, wydawane przez organy administracji państwowej przepisy w postaci okólników, wytycznych, instrukcji to: a. akty prawne b. akty prawne niższego rzędu c. generalne akty administracyjne d. zarządzenia administracyjne e. tzw. prawo powielaczowe 27.Polski kc. odsyła we właściwych przepisach do: a. prawa zwyczajowego b. ustalonych zwyczajów kupieckich c. zwyczajów 28.Tzw. klauzule derogacyjne /uchylające/ mogą dotyczyć: a. tylko całych aktów prawnych b. jedynie ustaw i rozporządzeń c. pojedynczych przepisów ustawowych d. całych aktów prawnych e. pojedynczych przepisów rozporządzeń 29.Przepis, który normuje zachowania powtarzalne w rodzajowo określony sposób to: a. przepis generalny b. przepis drugiego stopnia c. przepis ogólny d. przepis abstrakcyjny 30..........normotwórczymi są następujące zwroty: a. może b. powinien c. należy d. jest uprawniony e. musi 31.W ramach kompetencji organów państwa wyróżnia się: a. zakres rzeczowy kompetencji b. zakres osobowy c. zakres terytorialny 32.Terminy przedawnienia: a. mogą być skracane czynnością prawną b. nie mogą być skracane czynnością prawną c. nie mogą być skracane czynnością prawną, ale przedłużane tak d. nie mogą być ani skracane, ani przedłużane czynnością prawną 33.Wypowiedzenie stosunku prawnego to: a. czynność prawna dwustronna b. czynność prawna jednostronna c. oświadczenie woli d. czynność prawna mieszana i oświadczenie woli 34.Cedent odpowiada względem cesjonariusza, gdy umowa cesji nie stanowi inaczej, za: a. istnienie wierzytelności b. wypłacalność dłużnika c. za istnienie praw akcesoryjnych, w umowie wymienionych d. za istnienie każdego prawa akcesoryjnego e. za efektywność praw akcesoryjnych 35.Kara umowna wg. kc. to: a. przyrzeczenie typu gwarancyjnego b. przyrzeczenie warunkowe c. przyrzeczenie o ubocznym charakterze d. przyrzeczenie z zastrzeżeniem terminu 36.Zwolnienie z długu to: a. jednostronna czynność prawna b. może być dokonana tylko pod tytułem darmym c. umowa wierzyciela z dłużnikiem 37.W nabyci pochodnym nabywca może uzyskać: a. zawsze wszystkie prawa swego poprzednika b. więcej niż poprzednik, o tym bowiem decyduje wola stron c. uzyskuje jedynie tyle ile dany przepis dla danej czynności stanowi d. nie może uzyskać więcej praw niż miał poprzednik, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej 38.Czynność prawna o podwójnym skutku wywołuje rozporządzający: a. tylko wtedy, gdy strony w czynności prawnej wprost tak ustalą b. z nadejściem zdarzenia, które określa stosowny przepis c. tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z tzw. czynnością prawną realną d. zawsze bez względu na zamiar stron, chyba że strony skutek ten z umowy wyłączyły 39.Wierzytelności z tytułu odszkodowania ex delicto z art. 444-448 kc. mogą być przedmiotem cesji: a. gdy są już wymagalne b. gdy zostały uznane na piśmie c. gdy zostały przyznane prawomocnym orzeczeniem sądu d. gdy ich nabywcą jest osoba bliska 40.Na dobrą wiarę można powołać się: a. zawsze, gdy podmiot uważa, że znajdował się w dobrej wierze b. tylko, gdy szczególny przepis daje podmiotowi taką możliwość powołania się c. tylko, gdy podmiot powołujący się na nią działał w stanie winy nieumyślnej d. tylko, gdy podmiot dokonywał stosunków z zakresu umów 41.Zdarzeniem prawnym jest: a. dobra lub zła wiara b. choroba psychiczna c. orzeczenie sądu d. powstanie szkody 42.Wyliczenie składników wchodzących w skład przedsięb. zawarte w art.55 kc. posiada charakter: a. wyliczenia pełnego /numeratywnego i nie może być wolą stron zmienione b. ma jedynie charakter przykładowy c. wyliczenia pełnego, o ile nic innego nie wynika z czynności prawnej 43.Która z podanych umów ma charakter umowy nienazwanej: a. umowa spedycji b. ugoda c. przelew wierzytelności 44.Umowne prawo odstąpienia: a. może być ograniczone warunkiem lub terminem b. jest prawem o charakterze bezwarunkowym c. wymaga zgody obydwu stron, celem wywołania skutku prawnego 45.W umowach masowych / adhezyjnych/ ograniczenie lub wyłączenie woli stron dotyczy: a. treści umowy b. swobody wyboru kontrahenta c. formy zawarcia danej umowy d. określenia pewnego typu klauzul umownych Przypuszczalne odpowiedzi (różni prawnicy i źródła podają różne wersje odpowiedzi. Proszę się upewnić co do ich prawdziwości. Za błędne odpowiedzi przepraszam!) POWODZENIA NA EGZAMINIE!!!!! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 C B B B B A A C A A C B B C A B B B B D A A C C C C C B B D D B C C C B B D E D C C D C C D E D E 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 C C E A C C A A B B A B C C D A B C C A A D C D B B D C B D B B E C C C C C D E gabloty sklepowe