Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

1.Czy przepis prawa to:
1.Czy przepis prawa to: a. jednostka redakcyjna aktu prawnego b. zwrot językowy zawarty w tekście aktu normatywnego, stanowiący gramatyczną całość c. część tekstu prawnego wyodrębnionego w artykuły, paragrafy d. zdaniokształtny zwrot językowy normujący sposób postępowania, formalnie w tekście wyodrębniony 2.Termin ‘zachowanie’ w prawie oznacza: a. tylko działanie b. tylko zaniechanie c. zaniechanie i działanie d. zaniechanie, działanie i inne zdarzenie 3.Wpis do rejestru handlowego spółki z.o.o ma charakter: a. deklaratoryjny b. konstytutywny c. deklaratoryjny i konstytutywny d. tylko ujawniający 4.Skutki prawne, to wszystkie następstwa jakie przepisy prawne wiążą z: a. wszystkimi faktami prawnymi b. tylko z czynnościami zgodnymi z prawem c. tylko ze zdarzeniami d. z czynnościami zgodnymi i niezgodnymi z prawem 5.Przepis mający na celu uniknięcie kilkukrotnych tych samych powtórzeń, to: a. przepis blankietowy b. przepis dozwalający c. przepis odsyłający d. przepis generalny 6.Tzw. normatywnymi aktami prawnymi są: a. ogólne warunki umów b. decyzje administracyjne c. orzeczenie sądu d. ustawy e. rozporządzenia 7.Jak nazywa się przepisy zawarte w tzw. generalnym akcie prawnym, które rozstrzygają kwestie wejścia w życie nowego aktu prawnego: a. przepisy wprowadzające b. przepisy przejściowe i końcowe c. przepisy szczególne d. odrębne ustawy tzw. przepisy wprowadzające np. kodeks cywilny 8.Rozporządzenia Rady Ministrów wydawane są w polskim porządku prawnym na podstawie: a. rozporządzeń Rządu RP b. ustawy c. Konstytucji RP d. każdego aktu generalnego 9.Należycie ogłoszony akt prawny generalny musi być opublikowany w: a. Monitorze Sądowym b. Monitorze Prawnym c. Monitorze Polskim d. Dzienniku Urzędowym RP e. Dzienniku Ustaw 10.Ustawę zasadniczą od ustawy zwykłej odróżnia: a. szczególny tryb uchwalania b. szczególny sposób jej opublikowania c. określenie czasu jej wejścia w życie d. podwyższone quorum jej uchwalania 11.Warunkiem wejścia w życie rozporządzenia RM w polskim porządku prawnym jest: a. uchwalenie go jednomyślnie przez całą Radę Ministrów b. uzyskanie pozytywnej opinii dla niego od Prezydenta RP c. opublikowanie go w Monitorze Polskim d. opublikowanie go w Dzienniku Ustaw 12.Norma prawna obowiązuje w zakresie: a. terytorialnym b. personalnym c. czasowym d. eksterytorialnym 13.Zasada przepis szczególny uchyla przepis ogólny, to: a. klauzula generalna b. zasada współżycia społecznego c. reguła wnioskowania d. reguła kolizyjna 14.Możliwość posiadania praw i obowiązków, to: a. stan psychiczny b. zdolność prawna c. zdolność do czynności prawnych d. wierzytelność 15.Gdy podmiot, na podstawie norm generalnych i abstrakcyjnych, określa skutki prawne jakiegoś faktu wydając indywidualne rozstrzygnięcie, to jest to: a. wykonywanie prawa b. interpretacja prawa c. stosowanie prawa d. korzystanie z prawa 16.Do grupy wykładni pozajęzykowej zaliczamy: a. wykładnię logiczną b. wykładnię celowościową c. wykładnię funkcjonalną d. wykładnię semantyczną 17.posiadanie jest: a. władanie rzeczą za inną osobę b. władanie rzeczą w imieniu innej osoby c. władanie rzeczą w swoim imieniu i interesie d. władanie tylko rzeczą niczyją 18.treścią powództwa posesoryjnego jest: a. roszczenie o przywrócenie utraconego stanu posiadania b. roszczenie o nienaruszanie własności rzeczy c. roszczenie o wydanie rzeczy osobie trzeciej d. roszcz. o zaniech. dalszych naruszeń posiadania 19.Prawa rzeczowe to: a. prawa podmiotowe względne b. prawa służące przeciwko wszystkim c. prawa, których przedmiotem może być tylko nieruchomość d. prawa będące elementem składowym wierzytelności 20.Do pochodnych sposobów nabycia prawa należy /ą/: a. znalezienie b. zasiedzenie c. wywłaszczenie d. zawłaszczenie rzeczy niczyjej 21.Prawo użytkowania jest prawem: a. niezbywalnym b. względnym c. które gaśnie z chwilą śmierci użytkownika d. które można ustanowić tylko na rzecz osoby fizycznej e. które jest wyłącznie prawem odpłatnym 22.Samoistny posiadacz budynku ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budynku na zasadzie: a. winy nieumyślnej b. niedbalstwa c. słuszności d. ryzyka 23.W odpowiedzialności ex contractu /471 kc/ strony mogą: a. tylko rozszerzyć odpowiedzialność na szkodę wyrządzoną bez winy dłużnika b. tylko ograniczyć i to jedynie do działania rozmyślnego c. mogą wyłączyć odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej 24.W umowie najmu najemca: a. może tylko używać rzeczy b. może pobierać pożytki przynoszone przez rzecz c. musi zawsze płacić czynsz /umowa odpłatna/ 25.Przedmiotem dzierżawy mogą być: a. tylko rzeczy ruchome b. ruchomości i nieruchomości c. prawa d. różnego rodzaju postaci energii 26.Jeżeli w umowie o dzieło strony nie określiły wynagrodzenia, to: a. strony muszą je ustalić tylko wg. obowiązujących taryfikatorów b. strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju c. strony umówiły się o bezpłatne wykonanie dzieła 27.Jeżeli po ustaleniu w umowie o dzieło wynagrodzenia w sposób ryczałtowy, nastąpiła zmiana warunków, której przewidzieć nie można było i grozi to wykonawcy rażącą stratą, to: a. wynagrodzenie podlega automatycznemu podwyższeniu b. wymaga to zawsze wspólnego uzgodnienia stron i zmiany umowy o dzieło c. jedynie sąd na wniosek wykonawcy może podwyższyć ryczałt 28.Przechowanie jest umową: a. jednostronnie zobowiązującą b. dwustronnie zobowiązującą c. nie jest umową wzajemną d. jest umową wzajemną 29.Jeżeli umowa pożyczki nie określa terminu jej zwrotu, to wg. kc.: a. zwrot winien nastąpić niezwłocznie po wezwaniu przez pożyczkodawcę b. zwrot winien nastąpić w ciągu 6 tygodni po wypowiedzeniu umowy przez pożyczkodawcę c. zwrot winien nastąpić w ciągu 1 miesiąca po wypowiedzeniu umowy d. zwrot winien nastąpić w ciągu 1 miesiąca od ustania okresu wypowiedzenia 30.Umowa poręczenia to: a. umowa zobowiązująca b. umowa rozporządzająca c. umowa wzajemna d. umowa o charakterze akcesoryjnym 31.Umowa poręczenia winna być zawarta a. w formie pisemnej b. w formie pisemnej pod rygorem nieważności c. w formie pisemnej z podpisem notarialnie potwierdzonym d. w każdej formie 32.Weksel jest: a. papierem wartościowym imiennym b. papierem wartościowym na okaziciela c. papierem wartościowym na zlecenie 33.Czek powinien być przedstawiony do zapłaty w obrocie krajowym: a. w ciągu 1 miesiąca od daty wystawienia b. w ciągu 7 dni od daty wystawienia c. w ciągu 10 dni od daty wystawienia d. w ciągu 14 dni od daty wystawienia e. w ciągu 21 dni od daty wystawienia 34.Umowa pożyczki, to umowa: a. realna b. konsensualna c. dwustronnie zobowiązująca d. wzajemna e. przenosząca własność przedmiotu pożyczki na pożytkobiorcę 35.Umowa użyczenia to: a. umowa konsensualna b. umowa realna c. umowa nieodpłatna d. która może być zawarta tylko na czas oznaczony 36.Przedmiotem umowy przechowania mogą być: a. papiery wartościowe oznaczone co do tożsamości b. rzeczy ruchome oznaczone co do tożsamości c. pieniądze oznaczone co do tożsamości d. prawa oznaczone co do tożsamości e. nieruchomości 37.Oświadczenie woli zostało złożone jeżeli: a. adresat zapoznał się z jego treścią b. zostało ono wysłane do adresata c. zostało ono złożone tak, że adresat mógł się zapoznać z jego treścią d. tylko, gdy zostało mu doręczone w formie pisemnej 38.Dług pieniężny jest, o ile umowa nie stanowi inaczej: a. długiem odbiorczym b. długiem oddawczym c. jednym i drugim, bo ustawa tak stanowi d. jednym i drugim, w zależności od okoliczności 39.Treścią umownego potrącenia wierzytelności są: a. dwa samoistne zwolnienia z długu b. wzajemne umorzenie wierzytelności c. jedne samoistne zwolnienie o podwójnym skutku 40.Pactum de non cedento /zakaz przelewu wierzytelności/, to zastrzeżenie: a. tylko wierzyciela b. tylko dłużnika c. dłużnika lub wierzyciela, zależnie od treści umowy d. dłużnika, ale za zgodą wierzyciela 41art.510 kc jako zasadę przyjął, że przelew wierzytelności to: a. umowa zobowiązująca b. umowa rozporządzająca c. umowa o podwójnym skutku 42.Warunkiem zwłoki wierzyciela jest to by: a. wierzyciel uchylał się od przyjęcia świadczenia b. dłużnik mógł i wolno mu było świadczyć c. nastąpiło już rzeczywiste zaofiarowanie świadczenia przez dłużnika d. nieprzyjęcie świadczenia przez wierzyciela groziłoby dłużnikowi niepowetowaną stratą 43.Oświadczenie woli w znaczeniu prawnym musi spełniać następujące cechy: a. musi być zrozumiałe b. musi być złożone do wiadomości drugiej osoby c. musi być złożone na serio d. musi powodować powstanie zobowiązania 44.Czynnością prawną jednostronną jest: a. porzucenie rzeczy b. wypowiedzenie stosunku prawnego c. wzięcie rzeczy na przechowanie d. przyrzeczenie publiczne e. bezpośrednie wzbogacenie 45.Czynność prawna o podwójnym skutku wywołuje skutek rozporządzający: a. tylko, gdy strony wyraźnie w treści umowy go wyrażą b. z nadejściem terminu, który zawsze określa stosowny przepis ustawy c. bez względu na to jaki był zamiar stron d. tylko wtedy, gdy jest to czynność prawna realna Przypuszczalne odpowiedzi(różni prawnicy jak i źródła podają różne wersje odpowiedzi. Proszę o upewnienie się co do ich prawdziwości) POWODZENIA NA EGZAMINIE!!!!!! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 A C B A C D B B C A D A D B C B C A B A A B D C D D D B C D C C E C D 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 A B B C B B A B A C B B A C B B C C A A A C C C C D C C C B B C B E C C D Zakonnice odchodzą po cichu M. Abramowicz