Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

1 PODSTAWOWYM ZADANIEM MARKETINGU JEST
1 PODSTAWOWYM ZADANIEM MARKETINGU JEST: IDENTYFIKACJA POTRZEB KONSUMENTÓW I ICH ZASPOKAJANIE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NABYWCÓW 2 JAKIE SĄ CZTERY ELEMENTY MARKETINGU MIX SKŁADAJĄCE SIĘ NA PROGRAM MARKETINGOWY PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKT CENA DYSTRYBUCJA PROMOCJA 3 WYMIEŃ ZMIENNE NIEKONTROLOWANE CZYNNIKI SPOŁECZNE EKONOMICZNE TECHNOLOGICZNE KONKURENCYJNE REGULACYJNE 4 JAKIE ZNASZ FAZY EWOLUCJI ORIENTACJI PRZEDSIĘBIORSTW W ROZWOJU GOSPODARKI RYNKOWEJ ORIENTACJI: PRODUKCYJNEJ SPRZEDAŻOWEJ NA KLIENTA I MARKETINGU STRATEGICZNEGO 5 CO TO JEST MARKETING ZINDUKOWANY TO TAKI W KTÓRYM OFERTA DOSTOSOWANA JEST DO POTRZEB INDYWIDUALNEGO KLIENTA 6 PRZEJAWY PATOLOGI MARKETINGOWEJ TO NADMIERNE RÓŻNICOWANIE PRODUKTÓW NADFUNKDJONALNOŚĆ OPAKOWANIA ZBYT INTENSYWNA NACHALNA REKLAMA SZUMY INFORMACYJNE MORALNE ZUŻYCIE PRODUKTU 7 JAKIE ELEMENTY OTOCZENIA MARKETINGOWEGO POZOSTAJĄ POD WPŁYWEM SŁUŻB MARKETINGOWYCH PRZEDS RYNKI PROGRAMY MARKETINGOWE ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ KOMPOZYCJE MARKETINGOWE I KONTROLA PROGRAMU MARKETINGOWEGO 8 PRZEDSTAW FORMY RYNKU RYNEK MOŻE BYĆ MONOPOLISTYCZNY OLIGOPOLISTYCZNY POLIPOLISTYCZNY 9 JAK NAZYWAJĄ SIĘ PIERWSZE DWA ETAPY POSTEPOWANIA KONSUMENTÓW W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI ZAKUPU 1)UŚWIADOMIENIE POTRZEBY (IDENTYFIKQCJA PROBLEMU) 2)IDENTYFIKACJA SPOSOBÓW ZASPOKOJENIA POTRZEBY 3)OCENA ALTERNATYWY WYBORU 4)ZAKUP I JEGO OCENA 10 PONIEWAŻ NIE WSZYSCY KONSUMENCI AKCEPTUJĄ NOWOŚCI W TYM SAMYM CZASIE TO ILE WYRÓŻNIAMY GRUP W TYM WZGLĘDZIE I JAK SIĘ ONE NAZYWAJĄ SĄ TO PIONIERZY INNOWATORZY WCZEŚNI NAŚLADOWCY WCZESNA WIĘKSZOŚĆ PÓŹNA WIĘKSZOŚĆ MARUDERZY 11 Z UWAGI NA STOPIEŃ ZŁOŻONOŚCI DECYZJE O ZAKUPIE DÓBR ZAOPATRZENIOWYCH MOŻNA PODZIELIĆ NA DECYZJE NOWE DECYZJE ZMODYFIKOWANE DECYZJE RUTYNOWE 12 MACIERZ FIRMY BCG ZAWIERA CHARAKTERYSTYCZNE NAZWY DLA KAŻDEGO Z JEJ PÓL JAK BRZMI NAZWA DOLNEJ LEWEJ I GÓRNEJ PRAWEJ ĆWIARTKI TEJ MACIERZY DOJNA KROWA (D.L) TRUDNE DZIECI (G.P) 13 POPRAWNIE WYODRĘBNIONY SEGMENT RYNKU POWINIEN SIĘ ODZNACZAĆ CZTEREMA NASTĘPUJĄCYMI CECHAMI MIERZALNOŚĆ ROZLEGŁOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ WRAŻLIWOŚĆ 14 JAKIE ZNASZ STRATEGIE PLASOWANIA (POZYCJONOWANIA) PRODUKTU STRATEGIA PLASOWANIA : DLA JEDNEGO SEGMENTU, DLA WIELU SEGMENTÓW, IMITACYJNEGO ANTYCYPACYJNEGO ADAPTACYJNEGO DEFENSYWNEGO 15 JAKIE WARSTWY WYRÓŻNIAMY W STRUKTURZE PRODUKTU RDZEŃ PRODUKTU , PRODUKT RZECZYWISTY, PRODUKT POSZERZONY, PRODUKT POTENCJALNY. 16 JAK KLASYFIKUJEMY PRODUKTY WEDŁUG MATERIALNOŚCI I SPOSOBU KONSUMPCJI DOBRA NIETRWAŁE (MLEKO CHLEB, HERBATA ) DOBRA TRWAŁE (TELEWIZORY,SAMOCHODY) USŁUGI (PORADY ADWOKACKIE, NAUCZANIE) 17 JAKIE ELEMENTY OBEJMUJE CYKL ZINTEGROWANY PRODUKTU CYKL OBSERWACJI I BADAŃ , CYKL TWORZENIA (POWSTAWANIA I ROZWOJU) PRODUKTU ,CYKL ŻYCIA PRODUKTU NA RYNKU 18 REKLAMA ODGRYWA ISTOTNĄ ROLĘ NA ETAPIE WPROWADZENIA CYKLU ŻYCIA PRODUKTU ,PROMOCJA SPRZEDAŻY ZAŚ ODGRYWA GŁÓWNĄ ROLĘ W ETAPIE DOJRZAŁOŚCI 19 W KTÓREJ LUB W KTÓRYCH Z FAZ CYKLU ŻYCIA PRODUKTU WIELKOŚĆ SPRZEDAŻY JEST NAJWIĘKSZA FAZA II –23% (WZROST) FAZA III-62%(DOJRZAŁOŚI) 20 DLA ZACHOWANIA STABILNOŚCI I CIĄGŁOŚCI PRODUKCJI PRZEDSIĘBIORSTWO POWINNO POSIADAĆ PRODUKTY O NAZWIE DZISIEJSI ŻYWICIELE, WCZORAJSI ŻYWICIELE, JUTRZEJSI ŻYWICIELE A TAKŻE GWIAZDY , DOJNE KROWY , ZAGADKOWE DZIECI I PSY 21 W STRUKTURZE ASORTYMENTU WTRÓŻNIAMY KILKA SZCZEBLI HIERARHI . JAKIE TO SZCZEBLE RODZINA PRODUKTÓW , KLASA PRODUKTÓW, LINIA PRODUKTÓW, POZYCJA PRODUKTÓW (U) 22 PODAJ PRZYKŁAD SZEROKOŚCI ASORTYMENTU W SPRZEDAŻY RADIOODBIORNIKI, TELEWIZORY, MAGNETOWIDY W BRANŻY RADIOTECHNICZNEJ 23 JAKIE FUNKCJE PEŁNIĄ ZNAKI TOWAROWE (MARKI ) IDENTYFIKACYJNĄ, GWARANCYJNĄ I PROMOCYJNĄ 24 NA CZYM POLEGA STOSOWANIE RODZINNYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH POLEGA NA ZNAKOWANIU WSPÓLNĄ MARKĄ WSZYSTKICH DÓBR I USŁUG LUB POSZCZEGÓLNYCH RODZIN PRODUKYÓW (JEDNYM ZNAKIEM ) 25 PODAJ PRZYKŁADY OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO , ZBIORCZEGO I TRANSPORTOWEGO JEDNOSTKOWE – POJEDYŃCZA CZEKOLADA W OPAKOWANIU ZBIORCZE NP. 50 CZEKOLAD W OPAKOWANIU KARTONOWYM TRANSPORTOWE NP. TONA CZEKOLADY (10000 SZT) WYSŁANA W SPECJALNYM POJEMNIOKU 26 Z CZYM WIĄŻE SIĘ I CO OZNACZA FORMUŁA „GR” WIĄŻE SIĘ Z OPAKOWANIEM I OZNACZA DOSTARCZENIE: WŁAŚCIWYCH PRODUKTÓW, WE WŁAŚCIWEJ LICZBIE , NA WŁAŚCIWE MIEJSCE , WE WŁAŚCIWYM CZASIE , PRZY ZACHOWANIU WŁAŚCIWEJ JAKOŚCI I WŁAŚCIWYCH KOSZTÓW (CENY) 27 SPECYFICZNE CECHY USŁUG ZAWARTE W FORMULE „4N” JAKIE TO CECHY NIEMATERIALNOŚĆ NIESPÓJNOŚĆ NIEPODZIELNOŚĆ NIESKŁADOWALNOŚĆ 28 USŁUGI ZWIĄZANE CO OZNACZAJĄ MOŻNA JE NABYĆ WYŁĄCZNIE KUPUJĄC PRODUKT 29 CO TO ZA CENY I JAK SIĘ ONE NAZYWAJĄ 4,20 1999,00 18,00 SĄ TO CENY PSYCHOLOGICZNE 4,20 TO CENA ŁAMANA (PRECYZYJNIE SKALKULOWANA) 1999,00 NIEZNACZNIE NIŻSZE OD OKRĄGŁEJ SUMY 18,00 USTALANE WOKÓŁ PEWNYCH LICZB CAŁKOWITYCH (LEPIEJ AKCEPTOWANYCH) 30 JAK KSZTAŁTUJE SIĘ WARTOŚĆ SPRZEDAŻY PRZY WZROŚCIE CEN I WSPÓŁCZYNNIKU ELASTYCZNOŚCI POPYTU WZROST CEN POWODUJE SPADEK WARTOŚCI SPRZEDAŻY , SPADEK CEN POWODUJE WZROST WARTOŚCI SPRZEDAŻY 31 PRZEDSTAW (WYMIEŃ ) INSTRUMENTY MARKETINGOWE ZWIĄZANE Z DYSTRYBUCJĄ. A) KANAŁY DYSTRYBUCJI :DOPWOWADZENIE TOWARÓW DO SKLEPÓW , OFEROWANIE TOWARÓW W SKLEPACH B) FIZYCZNY PRZEPŁYW TOWARÓW 32 JAKA JEST CECHA SZCZEGÓLNA KONWENCJONALNYCH KANAŁÓW DYSTRYBUCJI KAŻDE NASTĘPNE OGNIWO NA DRODZE PRZEPŁYWU PRODUKTU JEST FINALNYM ODBIORCOM DLA OGNIWA POPRZEDNIEGO , TWORZĄC W TEN SPOSÓB RYNEK CZĄSTKOWY (POŚREDNI) 33 JAKIE ZNASZ FORMY SPRZEDAŻY SKLEPOWEJ DOMY TOWAROWE ,DOMY HANDLOWE SKLEPY MASOWEJ SPRZEDAŻY (MARKETY,SUPER MARKETY, HIPERMARKETY , DOMY DYSKONTOWE ,POWSZECHNR SKLEPY MASOWEJ OBSŁUGI ), SKLEPY SPECJALISTYCZNE I BRANŻOWE . 34 JAKIE ZNASZ FORMY SPRZEDAŻY POAZSKLEPOWEJ HANDEL RUCHOMY (SPRZEDAŻ OBNOŚNA,OBWOŹNA) TARGOWISKA (ROLNICZE, MIEJSKIE, HALE TARGOWE ,BAZAR ,WYMIANA SĄSIEDZKA) HANDEL ULICZNY, MARKETING SIECIOWY ,HANDEL WYSYŁKOWY ,SKLEPY KATALOGOWE ,SPRZEDAŻ Z AUTAMATÓW ,TELEMARKETING I ZAKUP ELEKTRONICZNY 35 CO TO JEST HURT FUNKCJONALNY ELIMINOWANIE POŚREDNICTWA HURTU ZE WZGLĘDU NA CAŁKOWITE PRZEJĘCIE JEGO FUNKCJI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO DETALICZNE 36 JAKĄ ROLĘ SPEŁNIAJĄ MAKLERZY W MARKETINGU SĄ POŚREDNIKAMI W ZAWIERANIU TRANSAKCJI POMIĘDZY OSOBAMI TRZECIMI. NIE PONOSZĄ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z PRZEPŁYWEM TOWAROW. PROWADZĄ PROMOCJĘI NEGOCJACJE, UDZIELAJĄ INFORMACJI. 37 ZADANIE PRODUCENT WÓZKÓW DZIECIĘCYCH BIBAS OPRACOWAŁ NOWY TYP WÓZKA RAKIETA .JEDNOSTKOWE KOSZTY ZMIENNE WÓZKA WYNOSZĄ 100ZŁ .KOSZTY STAŁE OSIĄGNEŁY POZIOM 360000ZŁ .CENA JEDNEGO WÓZKA ZOSTAŁA USTALONA NA POZIOMIE 500ZŁ. ILE WÓZKÓW NALEŻY SPRZEDAĆ ABY OSIĄGNĄĆ PRÓG RENTOWNOŚCI BEQ=KS/C-JKZ=(360000/500-100) –(360000/400)=900. 38 JAKI ZYSK OSIĄGNIE PRODUCENT JEŚLI SPRZEDA 5000 WÓZKÓW (NA WARUNKACH PRZEDSTAWIONYCH W ZADANIU 37) ZYSK = DOCHÓD CAŁKOWITY – KOSZT CAŁKOWITY,ZYSK=(C*Q)-[KS+(JKZ*Q)] ,ZYSK=(500*5000) – [360000+ (100*5000)] ,ZYSK =2500000- (360000+500000) ZYSK=2500000-860000 ZYSK=1640000ZŁ. 39 ZAŁÓŻMY ŻE PRODUCENT WÓZKÓW DZIECIĘCYCH BOBAS CHCE ZAROBIĆ 200000ZŁ ILE WÓZKÓW MUSI SPRZEDAĆ LICZBA WÓZKÓW POTRZEBNA DO OSIĄGNIĘCIA CELU (N) =( KS +ZYSK) / (C-JKZ) N= (360000+200000) / (500-100) = 560000/400 = 1400 40 JAKIE ZNASZ FORMY ZORGANIZOWANYCH RYNKÓW HANDLU HURTPWEGO GIEŁDY TOWAROWE ,AUKCJE, PRZETARGI, TARGI I WYSTAWY, CENTRA HANDLU HURTOWEGO 41 NA CZYM POLEGA STRATEGIA DYWERSYFIKACJI NOWE PRODUKTY I NOWE RYNKI ,NOWE TECHNOLOGIE I KWALIFIKACJE ,ODCHODZENIE OD DOTYCHCZASOWEJ PRODUKCJI 42 PODAJ PRZYKŁADOWE CELE STRATEGICZNE DLA FIRMY ZWIĘKSZENIE PODAŻY ,PODNIESIENIE RENTOWNOŚCI ,WZROST UDZIAŁU RYNKU ,PODNIESIENIE POZIOMU JAKOŚCI PRODUKTÓW ,INNOWACYJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PODEJMOWANYCH DECYZJI 43 W JAKIM CELU PROWADZI I WYKORZYSTUJE SIĘ BADANIA MARKETINGOWE BADANIA MARKETINGOWE PROWADZIMY DLA :POPRAWY TRAFNOŚCI PODEJMOWANIA DECYZJI ,USTALENIA PRZYCZYN POWODUJĄCYCH ŻE PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIAE NIE ZOSTAŁO WYKONANE ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI, ZROZUMIENIA PRAWIDŁOWOŚCI ZACHODZĄCYCH NA RYNKU 44 NA CZYM POLEGAJĄ BADANIA WTÓRNE NA KORZYSTANIU WIEDZY ZGROMADZONEJ W PRZEPROWADZONYCH WCZEŚNIEJ BADANIACH MARKETINGOWYCH 45 WYMIEŃ PODSTAWOWE METODY WYKORZYSTYWANE W BADANIACH MARKETINGOWYCH ANKIETOWE, WYWIWDY, OBSERWACJE, EKSPERYMENTY, 46 PODAJ OKREŚLENIE PROMOCJI PROMOCJA JEST TO ODDZIAŁYWANIE NA ODBIORCÓW PRODUKTÓW DANEJ FIRMY POLEGAJĄCE NA PRZEKAZYWANIU MI INFORMACJI KTÓRE MAJĄ W ODPOWIEDNIM STOPNIU ZWIĘKSZYĆ WIEDZĘ NA TEMAT TOWARÓW FIRMY I SAMEJ FIRMY W CELU STWORZENIA DLA NICH PREFERENCJI NA RYNKU 47 PRZEDSTAW PODSTAWOWE FUNKCJE PROMOCJI PROMOCJA SPEŁNIW FUNKCJE : INFORMACYJNĄ KSZTAŁCĄCĄ POBUDZAJĄCĄ KONKURENCYJNĄ 48JAKIE JEST OKREŚLENIE REKLAMY WG AMERYKŃSKIEGO STOWARZYSZENIA MARKETINGU REKLAMA JEST WSZELKĄ PŁATNĄ FORMĄ NIEOSOBOWEGO PRZEDSTAWIANIA I POPIERANIA TOWARÓW, USŁUG I IDEI PRZEZ OKREŚLONEGO NADAWCĘ 49 PODAJ PRZYKŁAD REKLAMY ZMNIEJSZAJĄCEJ POPYT KAMPANIA ANTYNIKOTYNOWA , PRZESTRZEGANIE SPOŁECZEŃSTWA BY SPOŻYWAŁO MNIEJ TŁUSZCZÓW I SOLI 50 PODAJ CHARAKTERYSTYKĘ REKLAMY KONKURENCYJNEJ A) POJAWIA SIĘ W SYTUACJI ISTNIENIA NA RYNKU PRZEDMIOTÓW KONKURENCYJNYCH , B) KONCENTRUJE SIĘ NA MARCE PRODUKTU ,C)MOŻE MIEĆ CHARAKTER BEZPOŚREDNI ,DLA WYWOŁANIA NATYCHMIASTOWEJ REAKCJI ZAKUPU LUB TEŻ POŚREDNI - WSKAZUJĄCY ZALETY PRODUKTU , ODDZIAŁUJE TYM SAMYM NA PODEJMOWANIE PRZEZ KONSUMENTÓW DECYZJI O ZAKUPIE W PRZYSZŁOŚCI JAST JASZCZE REKLAMA PIONIERSKA (W FAZIE WPROWADZANIA )I PRZYPOMINAJĄCA 51 JAKIE ZNASZ RODZAJE SLOGANÓW REKLAMOWYCH DEKLARATYWNY (MA POSTAĆ ZDANIA OZNAJMUJĄCEGO NP. WSZYSTKO CO ROBIMY ,ROBIMY DLA CIEBIE (FORD) , HUMORYSTYCZNY ,PYTAJĄCY ROZKAZUJĄCY WZBUDZAJĄCY CIEKAWOŚĆ ,INFORMUJĄCY O NOWOŚCI PRESTIŻOWY ,IDENTYFIKUJĄCY TOWAR 52 PRZEDSTAW INSTRUMENTY AKTYWIZACJI SPRZEDAŻY REKLAMA , SPRZEDAŻ OSOBISTA (AKWIZYCJA) ,PROMOCJA ,PUBLIC RELATIONS (PROPAGANDA MARKETINGOWA ) ,SPONSOROWANIE 53 JAK DZIELIMY REKLAMĘ ZE WZGLĘDU NA PRZEDMIOTY REKLAMĘ TOWARU (PRODUKTU ) REKLAMĘ MARKI LUB FIRMY (LANSUJE NAZWĘ , ZNAK FIRMY TOŻSAMOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA ) 54 PODAJ KANAŁ DYSTRYBUCJI ZAWIERAJĄCY CO NAJMNIRJ CZTERY OGNIWA PRODUCENT –HURTOWNIK - DETALISTA –KONSUMENT (LUB PRZEDSIĘBIORSTWO ) 55 JAK NAZYWAJĄ SIĘ PRODUCENCI DETALIŚCI I INSTYTUCJE RZĄDOWE , LUB SAMORZĄDOWE ZAKUPUJĄCE TOWARY I USŁUGI NA WŁASNY UŻYTEK NABYWCAMI INSTYTUCJONALNYMI 56 JAKIE FUNKCJE PEŁNI MARKA PRODUKTU IDENTYFIKACYJNA , GWARANCYJNA I PROMOCYJNA 57 JAKIE TRZY PODSTAWOWE FUNKCJE PEŁNIĄ POŚREDNICY (PODAJ ICH CHARAKTERYSTYKĘ A)FUNKCJĘ TRANSAKCYJNĄ (ZAKUP , SPRZEDAŻ I PRZEJMOWANIE RYZYKA ) B) FUNKCJĘ LOGISTYCZNĄ (TRANSPORT , SKŁADOWANIE ,BUDOWANIE ASORTYMENTÓW I SORTOWANIE ) C ) POMOCNICZĄ (FINANSOWANIE ,KLASYFIKACJA PRODUKTÓW ,INFORMOWANIE I BADANIA MARKETINGOWE ) 58 JAKIE SĄ MOCNE STRONY STRATEGII „DOKŁADNIE NA CZAS „ TJ. JIT OSZCĘDNOŚĆ NA ZAPASACH LEPSZE PLANOWANIE WYBÓR SPRZEDŻY TRANSPORTU I PROGNOZOANIA 59 JAKIE FUNKCJE SPEŁNIA OPAKOWANIE OCHRONNE MAGAZYNOWE MANIPULACYJNE PROMOCYJNE IDENTYFIKACYJNE RECYKLINGOWE KASACYJNE 60 W JAKICH DWÓCH KWESTIACH ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ SKUPIA SIĘ SZKOLENIE SPRZEDAWCÓW NA UMIEJĘTNOŚCIACH SPRZEDAŻY I ZNAJOMOŚCI PRODUKTU 61 WYJAŚNIJ RÓŻNICĘ POMIĘDZY MIXEM PRODUKTU A ASORTYMENTEM MIX PRODUKTÓW TO LICZBA ASORTYMENTÓW OFEROWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ,ASORTYMENT TO GRUPA BLISKO SPOKREWNIONYCH ZE SOBĄ PRODUKTÓW 62 JAKIE SĄ NIEZBĘDNE WARUNKI ZAISTNIENIA MARKETINGU JEDNA LUB DWIE STRONY O NIEZASPOKOJONYCH POTRZEBACH ,PRAGNIENIE I MOŻLIWOŚĆ STRON ZASPOKOJENIA TYCH POTRZEB ,SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ,PRZEDMIOT WYMIANY 63 JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY DOCHODEM NETTO A DOCHODEM DYSKRECJONALNYM DOCHÓD NETTO TO SUMA KTÓRA POZOSTAJE NA ŻYWNOŚĆ ,ODZIEŻ I MIESZKANIE PO ZAPŁACENIU PODATKÓW .DOCHÓD DYSKRECJONALNY TO SUMA KTÓRA POZOSTAJE PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH ZAKUPÓW 64 BADANIA FIRMY KOMPUTEROWEJ OPTIMUS WYKAZUJĄ ŻE POTENCJALNI KLIENCI OBAWIAJĄ SIĘ ZAKUPU KOMPUTERA DO DOMOWEGO UŻYTKU. JAKIE STRATEGIE POLECIŁBYS FIRMIE W CELU OGRANICZENIA OBAW KONSUMENTÓW A)SKONCENTROWAĆ DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA ROZMAITYCH MOŻLIWOŚCIACH ZASTOSOWANIA W PRACY I W DOMU B)ZAPEWNIĆ OBSZERNĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI C)ZAPEWNIĆ OBSŁUGĘ KLIENTA NA WYSOKIM POZIOMIE W PUNKCIE SPRZEDAŻY D)WYPOŻYCZYĆ POTENCJALNYM NABYWCĄ EGZEMPLARZ PRODUKTU. 65 DLACZEGO SPECJALIŚCI MARKETINGOWI PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI W ZAKRESIE POZYCJONOWANIA PRODUKTU STOSUJĄ MAPY PERCEPCYJNE ABY UZYSKAĆ GRAFICZNA PREZENTACJĘ W JAKI SPOSÓB PRODUKTY FIRMY SĄ POSTRZEGANE PRZEZ KLIENTÓW W PORÓWNANIU DO PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ KONKURENTÓW 66 DYSTRYBUTOR PRODUKTÓW ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH SKŁADUJE DUŻE ILOŚCI CHEMIKALIÓW MIESZA JE ABY SPEŁNIĆ OCZEKIWANIA KLIENTÓW I DOSTARCZA MIESZANKI DO SKŁADÓW KLIENTÓW W CIĄGU 24 GODZIN OD OTRZMANIA ZAMÓWIENIA. JAKICH UŻYTECZNOŚCI DOSTARCZA TEN DYSTRYBUTOR UŻYTECZNOŚCI CZASU (GDY DOSTARCZA MIESZANKI DO24 GODZIN) POSIADANIA (KIEDY TOWAR JEST DOSTARCZONY DO MAGAZYNU KLIENTA ) FORMY (ZA KAŻDYM RAZEM KIEDY SPORZĄDZA MIESZANKI CHEMIKALIÓW ABY SPROSTAĆ SPECYFIKACJA KLIENTÓW) 67 WYRÓŻNIAMY OKREŚLONE STRATEGIE ZE WZGLĘDU NA UDZIAŁ PRZEDSIĘBIORSTWA W RYNKU WYMIEŃ TE STRATEGIE LIDERA RYNKU ,RZUCAJACYCH WYZWANIA ,NAŚLADOWCÓW ,POSZUKOJĄCYCH LUK RYNKOWYCH 68 TRANSAKCJA HANDLOWA JEST ZAKOŃCZENIEM STOSUNKÓW HANDLOWYCH MIEDZY SPRZEDAJĄCYM A KUPUJĄCYM TAK CZY NIE. NIE WAŻNE SĄ BOWIEM DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU PODTRZYMANIE KONTAKTÓW Z NABYWCAMI DLA ZAWIERANIA KOLEJNYCH TRANSAKCJI 69 SKUTECZNA KAMPANIA REKLAMOWA WYMAGA PIĘCIU PODSTAWOWYCH DECYZJI ZAWARTYCH W FORMULE 5M . CZEGO TE DECYZJE DOTYCZĄ. MISJI (JAKA JEST MISJA I ZAMIERZONY CEL KAMPANI ) PIENIĘDZY (ILE TRZEBA WYDAĆ ABY OSIĄGNĄĆ USTALONY CEL) TREŚCI PRZEKAZU (JAKI PRZEKAZ I JAKA INFORMACJA MA BYĆ ROZPOWSZECHNIONA) ŚRODKÓW PRZEKAZY (MEDIA – JAKIE POWINNY BYĆ ZASTOSOWANE) KONTROLI (JAK BĘDĄ MIERZONE I ANALIZOWANE REZULTATY KAMPANII REKLAMOWEJ) 70 CO TO JEST STRATEGIA DŹWIGANIA PRZEDSIĘBIORSTWA JEST TO POSTĘPOWANIE KTÓRE ZAPEWNIA NAJWYŻSZĄ RENTOWNOŚĆ DOTYCZY ONO W GŁÓWNEJ MIERZE RYNKU DOCELOWEGO ,PRODUKTU ,CENY ,DYSTRYBUCJI ,PROMOCJI 71 JAKIE GŁÓWNE ELEMENTY I SPOSOBY DZIAŁANIA ZAWIERA MEGAMARKETING ZAWIERA ON DOTYCHCZASOWY UKŁAD MARKETINGU MIX ROZSZERZONY O 2P 1)PRODUKT ,CENĘ ,DYSTRYBUCJĘ I PROMOCJĘ 2)NACISK SPOŁECZNO POLITYCZNY 3)PUBLIC RELATIONS - PROPAGOWANIE WIZERUNKU FIRMY I JEJ PRODUKTÓW) SPOSOBY DZIAŁANIA 10NEUTRALIZOWANIE WROGOŚCI OPOMENTA 2)ORGANIZOWANIE KOLACJI WSPIERAJĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ PRZEDS 3)PRZEOBRAŻENIE UGRUPOWAŃ NEUTREALNYCH W SOJUSZNICZE 4)TWORZENIE ALIANSÓW STRATEGICZNYCH 5)ZABIEGANIE O WSPARCIE WŁASNEGO RZADU 72 JAKA JEST RÓZNICA POMIĘDZY RYNKIEM DOSTAWCY I NABYWCY RYNEK DOSTAWCY CHARAKTERYZUJE STAŁA PRZEWAGA POPYTU NAD PODAŻĄ A RYNEK NABYWCY PRZEWAGA PODAŻY NAD POPYTEM 73 JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY SPRZEDAŻĄ A MARKETINGIEM SPRZEDAŻ KONCENTRUJE SIĘ NA POTRZEBACH SPRZEDAJĄCYCH NATOMIAST MARKETING NA POTRZEBACH NABYWCY 74 JAK PRZEBIEGA PROCES ZAKUPU DOKONYWANEGO PRZEZ KONSUMENTA 1)UŚWIADOMIENIE POTRZEBY 2)IDENTYFIKACJA SPOSOBU ZASPOKOJENIA POTRZEBY 3)OCENA ALTERNATYWY ZAKUPU 4)WYBÓR I ZAKUP 5)OCENA UŻYTKOWANIA I GROMADZENIE DOŚWIADCZEŃ 75 CZYNNOŚCI HURTOWE SĄ WYKONYWANE PRZEZ HURTOWNIKÓW RÓŻBYCH TYPÓW JAKIE TO TYPY 1)SAMODZIELNYCH POŚREDNIKÓW (KUPCÓW HURTOWNIKÓW ) 2)PRZEDSTAWICIELSTWA HANDLOWE (AGENCI HANDLOWI MAKLERZY) 3)ODDZIAŁY I BIURA ZBYTU LUB ZAKUPU PROWADZONE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNE LUB HANDLOWE (STANOWIĄ POMOST POMIĘDZY PRODUCENTAMI A HURTOWYMI ODBIORCAMI) 76 PRZEDSTAW INSTRUMENTY AKTYWIZACJI SPRZEDAŻY „PRZYBLIŻAJĄCE” 1)KONSUMENT DO PRODUKTU 2)PRODUKT DO KONSUMENTA 3)REKLAMA ,PUBLIC RELATIONS ,SPONSOROWANIE 4)SPRZEDAŻ OSOBISTA I PROMOCJA SPRZEDAŻY 77 SEGMENTACJA RYNKU STANOWI PODSTAWĘ WYBORU RYNKU DOCELOWEGO ORAZ WYBORU SPOSOBU DZIAŁANIA NA RYNKU JAKIE TO SĄ DZIAŁANIA NIE ZRÓŻNICOWANE ,ZRÓŻNICOWANE ,SKONCENTROWANE I ZINDYWIDUALIZOWANE 78 WYMIEŃ GŁÓWNE PODSTAWY USTALANIA CEN POPYT ,CENY PRODUKTÓW KONKURENCYJNYCH I KOSZTY 79 PRZEDSTAW PODSTAWOWE RODZAJE DYSTRYBUCJI TOWARÓW I SCHARAKTERYZUJ JEDEN Z NICH DYSTRYBUCJA INTENSYWNA , SELEKTYWNA I WYŁĄCZNA DYSTRYBUCJA INTENSYWNA (DUŻĄ LICZBA PRODUKTÓW SPRZEDAŻY ,TOWARY MASOWEGO UŻYTKU NP. PAPIEROSY NAPOJE CHŁODZĄCE ŻYWNOŚĆ) DYSTRYBUCJA SELEKTYWNA (OGRANICZONA LICZBA PROFUKTÓW SPRZEDAŻY , POŚREDNIKÓW ,SKLEPY FIRMOWE ,TOWARY TYPU APARATY FOTOGRAFICZNE ,TELEWIZORY ,SPRZĘT SPORTOWY) DYSTRYBUCJA WYŁĄCZNA (JEDEN PUNKT SPRZEDAŻY NA DANYM TERENIE ,TOWARY LUKSUSOWE ,EPIZODYCZNEGO ZAKUPU NP. MEBLE ANTYCZNE ,DZIEŁA SZTUKI) . 80 MARKETING OŚWIECONY STANOWI POŁĄCZENIE MARKETINGU ZORIENTOWANEGO NA KONSUMENTÓW MAR. INNOWACYJNEGO MAR. WARTOŚCI MAR. MISJI 81 CO TO JEST DYSTRYBUCJA JEST TO FIZYCZNY PRZEPLYW TOWARÓW ,WSZELKIE DECYZJE I CZYNNOŚCI ZWIAZANE Z DOSTARCZENIEM PRODUKTU FINALNEGO KONSUMENTOWI .WYRÓŻNIAMY DYSTR. POŚREDNIĄ I BEZPOŚREDNIĄ. 82 SEGMENTACJA RYNKU OZNACZA PODZIAŁ RYNKU GLOBALNEGO NA RYNKI CZĘŚCIOWE O OKREŚLONYCH CECHACH ,STANOWI ONA PODSTAWĘ WYBORU RYNKU DOCELOWEGO ORAZ WYBORU SPOSOBU DZIAŁANIA NA RYNKU. 83.LISTA ROBINSONA JEST TO REGULAMIN KTÓREGO CELEM JEST OCHRONA KONSUMENTÓW , KTÓRZY NIE ŻYCZĄ SOBIE OTRZYMYWAĆ NIE ZAMÓWIONYCH PRZESYŁEK PROMOCYJNYCH. 84. POSZERZONY MARKETING SKŁADA SIĘ NA NIEGO 1.PRODUKT CENA DYSTRYBUCJA PROMOCJA 2.PRACOWNICY 3.FIZYCZNE OTOCZENIE 4.PROCEDURY. 85 ZASADY MARKETINGOWE 1.ZASADA CELOWEGO WYBORU I KSZTAŁTOWANIA RYNKU PRZEDS. 2.ZASADA BADANIA RYNKU 3.ZASADA ZINTEGROWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA RYNEK (MARKET. MIX) 4.ZASADA PLANOWANIA DZIAŁAŃ RYNKOWYCH 5.ZASADA SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH. 86 CO OZNACZA NIEPOKÓJ KLIENTA STAN ODCZUCIA BRAKU PEWNEGO RODZAJU USATYSFAKCJONOWANIA WYNIKAJĄCEGO Z WARUNKÓW ŻYCIA 87. RODZAJ RYNKU PRZY DOTYCHCZASOWEJ PRODUKCJI I ZMODYFIKOWANEJ. PRZY PRODUKCJI DOTYCHCZASOWEJ I RYNKU DOTYCHCZASOWYM STOSUJEMY STRATEGIĘ PENETRACJI RYNKU ,PRZY PROD. DOTYCH. I NOWYM RYNKU STOSUJEMY STRATEGIĘ ROZWOJU RYNKU ,PRZY PRODUKCJI ZMODYFIKOWANEJ I DOTYCHCZ. RYNKU STOSUJEMY STRATEGIĘ ROZWOJU RYNKU ,PRZY PROD. ZMOD. I NOWYM RYNKU STOSUJEMY STRATEGIĘ DYWERSYFIKACJI. 88 PROMOCJA MIX FIRMA KOMUNIKUJE SIĘ Z KONSUMENTEM ZA POMOCĄ RÓŻNYCH INSTRUMENTÓW NAZYWANYCH PROMOCJĄ MIX W SKŁAD KTÓREJ WCHODZĄ REKLAMA ,PROMOCJA SPRZEDAŻY ,PUBLIC RELATIONS ,PUBLICITY ,MARKETING BEZPOŚREDNI ,SPRZEDAŻ OSOBISTA , CZASAMI TAKŻE OPAKOWANIE ORAZ MERCHANDISING 89.NAK TO MARKA ALE MARKA TO NIE ZNAK . MARKA PRODUKTU OPARTA JEST NA SŁOWIE ,CZĘŚCI GRAFICZNEJ ,BĄDŹ NA KOMBINACJI TYCH DWÓCH DLATEGO ZNAK JEST MARKĄ A MARKA NIE MUSI MIEĆ ZNAKU MOŻE BYĆ OPARTA WYŁĄCZNIE NA SŁOWIE(NP. COCA COLA). 90 CENY W METODZIE POPYTOWEJ METODA POPYTOWA POZWALA NA OSIĄGANIE OPTYMALNEGO REZULTATU W WYNIKU ZBADANIA POTENCJALNEGO POPYTU .WYRÓŻNIA SIĘ DWIE PODSTAWOWE METODY .PIERWSZA POLEGA NA USTALENIU CENY PRZEZ PRODUCENTA NA PODSTAWIE CENY DETALICZNEJ. PODSTAWĘ KALKULACJI STANOWIĄ CENY DETALICZNE WYROBÓW KONKURENCYJNYCH LUB CENA STANOWIACA PODSTAWĘ BADAŃ MARKETINGOWYCH ,KTÓRE WEDŁUG PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ KLIENT ZAPŁACI .DRUGA TZW. PUNKT PRZYCIECIA SŁUŻY DO USTALENIA MINIMUM PRODUKCJI POZWALAJĄCEJ OSIĄGNĄĆ ZYSK PRZY OKREŚLONEJ CENIE ,LUB PRZY CENIE KTÓRĄ ZAMIERZA SIĘ USTALIC NA DANY PRODUKT .METODY POPYTOWE USTALANIA CEN PROWADZĄ DO OKREŚLENIA NAJBARDZIEJ OPŁACALNEJ CENY DANEGO PRODUKTU. konsolidacja kredytów online