Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Polityka zatrudnienia - Cel i zakres
Polityka zatrudnienia - Cel i zakres Polityka zatrudnienia jako dyscyplina naukowa zajmuje się obiektywnymi związkami zachodzącymi pomiędzy procesami rozwoju ludności a procesami rozwoju gospodarczego. Stąd też polityką zatrudnienia zajmuje się wiele dyscyplin naukowych, które badają zatrudnienie pod względem ekonomicznym. Polityka społeczna natomiast zajmuje się polityką zatrudnienia w ________________ „Polityka społeczna” pod redakcją A.Rajkiewicza, J.Supińskiej, M.Księżopolskiego, Katowice 1998 rok aspekcie społecznym, a więc bada, w jakim stopniu realizowana jest praca jako potrzeba społeczna, a jednocześnie też – jak polityka zatrudnienia wpływa na zaspokojenie potrzeb całego społeczeństwa, czyli jakie są możliwości podziału wykonanego dochodu narodowego w sferze produkcji materialnej oraz jakie istnieją możliwości zaspokojenia potrzeb ludzkich w sferze niematerialnej w zakresie infrastruktury społecznej. Sprawą zatem szczególnego zainteresowania polityki zatrudnienia w aspekcie społecznym jest określenie pracy jako wartości, źródła satysfakcji, samorealizacji, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy i co za tym idzie godnej płacy, stosownie do wniesionego wysiłku zarówno umysłowego jak i fizycznego. Podstawowymi zadania polityki zatrudnienia są: - zatrudnienie osób zdolnym do pracy i jej poszukujących; - zapewnienia zatrudnienia poprzez dobór odpowiednich pracowników, miejsc pracy, bezpieczeństwa i higieny - umożliwienie podwyższania kwalifikacji w danym zawodzie. Polityka zatrudnienia powinna być tak realizowana, aby nie naruszać praw obywatelskich, zawartych w Konstytucji RP, które brzmią: „Art. 65 Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Wyjątki określa ustawa. obowiązek pracy może być nałożony tylko przez ustawę. Stałe zatrudnienie dzieci do lat 16 jest zakazane. Formy i charakter dopuszczalnego zatrudnienia określa ustawa Minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej wysokości określa ustawa. Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowania i wspierania poradnictwa szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych”.