Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Cel nauki
Cel nauki – maksymalna sprawność i efektywność ekonomiczna. Cele są osiągane w sposób racjonalny przy najmniejszym nakładzie sił i środków, jest nauką interdyscyplinarną, korzysta z dorobku innych nauk. Nauka zarządzania pełni lub powinna pełnić w stosunku do organizacji gospodarczych tę rolę jaką nauki medyczne wobec człowieka dbając o jego zdrowie, dobre samopoczucia i sprawność zawodową. Analogicznie do nauk medycznych nauka zarządzania od początku korzysta z dorobku licznych wcześniejszych ukształtowanych dyscyplin naukowych ( nauk ekonomicznych, prawnych, socjologii, psychologii, filozofii, pedagogiki) KIEROWANIE (zarządzanie) określono jako sztukę realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi. [ Mary Parter Follett] KIEROWANIE , zarządzanie, administrowanie jest to proces planowania, organizowania, motywowania (przewodzenia) i kontrolowania działalności członków organizacji oraz wykorzystywania wszystkich jej zasobów dla osiągnięcia ustalonych celów. ZARZĄDZANIE można określić jako oddziaływanie obiektu zarządzającego na obiekt zarządzany zmierzające do tego, aby obiekt zarządzany zachowywał się (działał, funkcjonował) w kierunku osiągnięcia postawionego przed nim celu. Zarządzanie jest procesem, w którym można wyróżnić: Podmiot zarządzania (obiekt zarządzający); Przedmiot zarządzania (obiekt zarządzany);Stosunek nadrzędności i podrzędności między nimi (stosunek podległości); Cel do którego zarządzanie zmierza Źródłem władzy organizacyjnej są środki materialne, własności przedsiębiorstwa Zarządzanie jest utożsamiane z kierowaniem. ROŻNICĘ między kierowaniem i zarządzaniem można sprowadzić do stwierdzenia, że każde zarządzanie jest szczególnym przypadkiem kierowania ale nie każde kierowanie jest zarządzaniem. W praktyce gospodarczej jest ono rozpowszechnione jako określenie działalności nieprodukcyjnej. Hierarchia pojęć: Sterowanie; Kierowanie; Zarządzanie ( w odniesieniu do przedsiębiorstwa); Administrowanie (dotyczy jednostek administracyjnych: Urząd Morski, Urząd Celny, uczelnie i inne) SYSTEM jest to wyodrębniony z otoczenia zbiór elementów materialnych lub abstrakcyjnych mających wzajemne powiązania wewnętrzne i rozważanych z określonego punktu widzenia jako całość. System jest to zbiór elementów celowo ze sobą powiązanych, z których każdy realizuje określone funkcje podporządkowane celowi jaki postawiono przed systemem, jako całością. System jest to zbiór określonych elementów i relacji między tymi elementami oraz między ich własnościami PRZEDSIĘBIORSTWO- zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych (wg. Kodeksu Cywilnego) Obejmuje: Firmę i znaki towarowe; Księgi handlowe; Nieruchomości i ruchomości; Patenty, wzory użytkowe i zdobnicze; Zobowiązania i obciążenia; Prawa wynikające z najmu i dzierżawy Ponadto do głównych zasobów przedsiębiorstwa zaliczamy: Kadry; Zasoby informacyjne; Pieniądze; Środki trwałe; Czas Przedsiębiorstwo jest także definiowane jako ,, względnie autonomiczna organizacja dążąca do osiągnięcia korzyści ekonomicznych i składająca się z co najmniej jednej jednostki regulującej działalność gospodarczą oraz co najmniej jednej jednostki realizującej materialne procesy gospodarcze’’ [Encyklopedia Biznesu, Tom I, s.694]. Przedsiębiorstwo jako konglomerat organizacyjno majątkowy może być przedmiotem zbycia, zastawu i dzierżawy. Jest zatem jedną z podstawowych instytucji obrotu gospodarczego, równie istotną jak pieniądz, cena i kredyt. Sprawność działania jednostek gospodarczych jest funkcją: Doboru, kwalifikacji i zachowania człowieka; Organizacji procesu pracy; Struktury organizacyjnej; Obiegu informacji i procesu decyzyjnego; Technologii i poziomu instrumentalizacji, a więc ilości i jakości narzędzi, maszyn i urządzeń; Ilości i jakości posiadanych zasobów rzeczowych (materiały, surowce); Odziaływania środowiska zewnętrznego (układ poziomy – organizacje wyżej od przedsiębiorstwa, układ pionowy- organizacje na tym samym poziomie w hierarchii) Sprawność – zdolność osiągania celów; Czas jest jedynym nieodwracalnym czynnikiem; Produktem zarządzania są decyzje.; W procesie decyzyjnym – informacje; W procesie produkcyjnym – produkt Do cech doskonałych przedsiębiorstwa należy zaliczyć: Skłonność do działania; Znajomość preferencji klienta i ich zaspokajanie; Autonomia i przedsiębiorczość; Wysoka wydajność pracy; Rozwój podstawowych, tradycyjnych działalności przy jednoczesnym rozszerzeniu programów produkcyjnych i usługowych; Prosta struktura organizacyjna, nieliczny personel, niewiele szczebli zarządzania, niewielu ludzi na wyższych stanowiskach; Bezpośredni kontakt kierownictwa z personelem; Jednoczesna dyscyplina i swoboda; Rozwój kultury organizacyjnej Dywersyfikacja produkcji – oprócz tradycyjnych wyrobów wprowadza nowe wyroby, aby przetrwać w czasie kryzysu Celem zarządzania jest maksymalizacja zysku i wartości przedsiębiorstwa. ELEMENTY TEORII DECYZJI Najważniejszą cechą kierowania jest rozwiązywanie problemów. Kierowanie jest procesem twórczym. Rozwiązywanie zadania, które mają cechy sytuacji trudnych, nowych i niepewnych tworzą klasę problemów kierowania. Ogólnie problemy te możemy podzielić na trzy podstawowe grupy: PROBLEMY INFORMACYJNE (orientacyjne, poznawcze) powstające w trakcie czynności, których celem jest zdobycie informacji o procesach kierowanych, otoczeniu organizacji i o samym systemie kierowania.; PROBLEMY DECYZYJNE powstające w trakcie podejmowania decyzji, czyli dokonywania świadomych wyborów i rozwiązywania szczegółowych zadań; PROBLEMY WYKONAWCZE powstające w trakcie podejmowania decyzji czyli dokonywania świadomych wyborów i rozwiązywania świadomych decyzji Rozwiązywanie problemów decyzyjnych polega na identyfikacji problemu i jego przyczyn, opracowaniu i ocenie możliwych rozwiązań, podjęciu na podstawie analizy działania. W ujęciu podmiotowym problem decyzyjny charakteryzują: Przedmiot (czego problem dotyczy?); Stopień strukturalizacji (zakres określonego problemu); Stopień złożoności ( liczba współokreślających go elementów i zależności między nimi) Problemom decyzyjnym towarzyszą: Decydent; Cel – pożądany stan rzeczy; Sposoby jego osiągnięcia; Otoczenie problemu; Stan wątpliwości decydentów co do sposobu osiągnięcia pożądanego celu ZADANIA MENEDŻERA: Kierowanie strategią; Kierowanie ludźmi; Kierowanie działalnością; Kierowanie samym sobą Kierowanie strategią : tworzenie planów perspektywistycznych; tworzenie planów strategicznych; tworzenie planów działania Strategia – plan, który przystosowuje przedsiębiorstwo do zmian. Kierowanie ludźmi: polityka kadrowa; dobór kadr; kształcenie; motywowanie (dobór zespołów, tworzenie systemów wynagrodzeń, tworzenie warunków pracy); tworzenie obrazu społeczności przedsiębiorstwa stosownie do wymagań otoczenia zewnętrznego (kontrahenci, urzędy, instytucje, organizacje zawodowe i społeczne) i wewnętrznego (personel) Kierowanie działalnością: zarządzanie procesami; zarządzanie projektami; zarządzanie organizacją Kierowanie samym sobą; organizacja czasu; samokształcenie i kształcenie; kontakty towarzyskie; wypoczynek; dyscyplina wewnętrzna FUNKCJE ZARZĄDZANIA Wyróżnia się 4 funkcje zarządzania: Planowanie; Organizowanie ; Motywowanie; Kontrolowanie PLANOWANIE: Określanie misji i strategii gospodarczej przedsiębiorstwa; Określenie celu głównego i celów cząstkowych funkcjonowania i rozwoju; Prognozowanie; Planowanie strategiczne (co robić?); Planowanie taktyczne (jak to robić?); Planowanie operacyjne; Symulacja skutków ekonomicznych planowania (udawanie, że dany wariant planu jest wykonany); Optymalizacja planów; Ocena planów w aspekcie założonych celów; Koordynacja funkcji planowania z funkcją organizowania, motywowania i kontroli ORGANIZOWANIE: Określenie zbioru zadań prowadzących do realizacji celów; Przydział środków niezbędnych do wykonania zadań; Określenie harmonogramu realizacji zadań; Grupowanie zadań i pracowników w zespoły (komórki organizacyjne); Tworzenie struktur organizacyjnych; Sprecyzowanie reguł postępowania w procesie realizacji zadań; Łączenie i rozgraniczenie uprawnień i obowiązków; Kształtowanie więzi współpracy między zespołami i członkami zespołów w trakcie realizacji zadań; Koordynowanie funkcji organizowania z funkcją planowania, motywowania i kontroli MOTYWOWANIE: Określenie polityki kadrowej; Określenie zasad motywowania; Określenie narzędzi motywowania; Określenie zasad szkolenia i doskonalenia kadr; Tworzenie warunków pracy stymulujących efektywność działań; Tworzenie zasad motywacji materialnych i pozamaterialnych; Kształtowanie twórczych stosunków międzyludzkich; Rozwijanie ambicji zawodowych i samokształcenia; Zapewnienie pracownikom stabilności zatrudnienia i prestiżu zawodowego; Określenie zasad udziału pracowników w zarządzaniu; Koordynowanie funkcji motywowania z funkcją planowania, organizowania i kontroli KONTROLOWANIE: Rejestracja, przesyłanie, przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie informacji o przebiegu procesów eksploatacyjnych, produkcji i usług; Kontrola stopnia realizacji założonych w planie celów i zadań eksploatacyjnych, produkcyjnych, usługowych; Analiza przyczyn odchyleń od założonych planów; Formułowanie wniosków mających na celu usprawnienie procesów wykonawczych i decyzyjnych; Koordynowanie funkcji kontroli z funkcją planowania, organizowania i motywowania PLANOWANIE STRATEGICZNE Pojęcie strategii pochodzi od greckiego strategos – przywódca, wódz, kierownik, dowodzący. Pojęcie strategii zostało przeniesione z terminologii wojskowej do teorii planowania ekonomicznego w przedsiębiorstwie. Strategię w przedsiębiorstwie odzwierciedlają sposób w jaki przedsiębiorstwo wykorzystuje posiadane aktualne i potencjalne siły by sprostać zmianom zachodzącym w otoczeniu i realizować swoje cele Wnioski wynikające z definicji strategii: Strategia w przedsiębiorstwie zmienia się w zależności od warunków otoczenia; Strategie w przedsiębiorstwie ukazują w jaki sposób wykorzystać aktualny i potencjalny potencjał; Celem strategii jest osiągnięcie sukcesu poprzez wykorzystanie przewagi konkurencyjnej ,,Strategia jest ogólnym programem definiowania i realizacji celów organizacji oraz pełnienia jego misji” [K, s.95] „Strategia jest układem w czasie reakcji organizacji na jej otoczenie” [K, s.95] MISJA organizacji definiowana jest szczególny powód jej istnienia, wyróżniający się od wszystkich innych Przez ROLĘ ORGANIZACJI określa się jej miejsce w społeczeństwie, zakres działalności. Misję organizacji przekłada się na zadania, które należy wykonać by zrealizować cele. Cechy strategii: Horyzont czasu (min. 1 rok); Efekty (ujawniają się po dłuższym czasie); Skupienie wyników (konieczne jest skupienie się na wybranych (strategicznych) działaniach, a tym samym ograniczenie zasobów na pozostałe cele); Układ decyzji (konieczne jest podejmowanie decyzji określonego typu. Decyzje te tworzą układ (system) zapewniający osiągnięcie strategicznego celu); Wszechobecność (wszystkie szczeble organizacji wykonują decyzje strategiczne) Strategia jest długoterminowe i wszechobejmująca. Cel strategicznego planowania w przedsiębiorstwie: Planowanie spełnia następujące zadania: Zmniejszenie ryzyka błędnych decyzji; Wytworzenie przyszłych zakresów działania; Stabilizację sposobów działania; Integrację cząstkowych decyzji planistycznych z uwzględnieniem czynników ograniczających ich realizację Warunki otoczenia w jakich funkcjonuje przedsiębiorstwo: WARUNKI PRAWNE - Są ustanowione przez państwo i inne ciała posiadające kompetencje ustawodawczą. Dąży się do ujednolicenia i zharmonizowania różnych systemów ustawodawstwa narodowego (np. w ramach krajów UE). Obowiązuje przedsiębiorstwa prawo międzynarodowe (np. Prawo morskie, MPDM). Ponadto w przedsiębiorstwie obowiązuje prawo pracy, statut, układ zbiorowy, przepisy bhp i inne. Prawne warunki otoczenia możne podzielić na te, które dotyczą obszaru wewnątrz przedsiębiorstwa i te, które wpływają na zewnętrzne powiązania przedsiębiorstwa; OTOCZENIE EKONOMICZNE (rozwój gospodarczy, rozwój branży, czynniki rynkowe) - Rozwój ogólnogospodarczy znajduje swój wyraz w następujących obszarach: Rozwój produktu społecznego brutto (realnego i nominalnego); Rozwój liczby i struktury czynnej zawodowo części społeczeństwa, także w ujęciu regionalnym; Stopa wzrostu produkcji przemysłowej; Wzrost dochodów i ich przeznaczenie; Rozwój inwestycji w ważnych dla przedsiębiorstw gałęziach; Rozwój sektora publicznego; Rozwój branży: Wszystkie czynniki otoczenia wpływają na sytuację ekonomiczną określonych działów, gałęzi i branży gospodarki. Treścią analizy rozwoju branży może być: Całkowity obrót branży; Wzrost dochodów wg. Poszczególnych grup produktów; Wzrost wydajności pracy; Czynniki rynkowe: W analizie czynników rynkowych wyróżnia się rynki zbytu i rynki zaopatrzeniowe, mianowicie:: Wielkość obrotów; Wzrost rynku; Udział w rynku; Ceny i przychody Najważniejszymi rynkami zaopatrzenia przedsiębiorstwa są: Rynki surowców naturalnych; Rynek pracy; Rynki zaopatrzenia w produkty pomocnicze, materiały wykończeniowe i półfabrykaty; Rynek dóbr inwestycyjnych; Rynek kapitałowy; Źródła zaopatrzenia w energię Podejmowanie decyzji, rodzaje decyzji i ich charakterystyka, sytuacje powstawania problemów decyzyjnych: Nie potwierdzają się dotychczasowe doświadczenia; Powstają odchylenia pomiędzy planem a realizacją; Informacje o powstaniu problemu napływają ze źródeł zewnętrznych; Konkurenci uzyskują lepsze wyniki Kierownik decyduje czy problem decyzyjny będzie osobiście przez niego rozwiązany (samodzielnie) lub przekazany do realizacji podwładnemu, czy też należy przedłożyć go przełożonym. ZASADA: Problemy należy rozwiązywać najbliżej miejsca ich powstawania. W związku z powyższym należy:: Możliwie mało do decyzji swoim przełożonym; Możliwie dużo do decyzji swoim podwładnym PROBLEM DECYZYJNY Rozwiązywanie problemów decyzyjnych jest procesem w którym identyfikuje się problemy, ich przyczyny opracowuje i ocenia możliwe rozwiązania oraz podejmuje na podstawie tej analizy działania. W ujęciu podmiotowym problem decyzyjny charakteryzuje: Przedmiot (czego problem dotyczy); Stopień strukturalizacji (zakres określonego problemu); Stopień złożoności (liczba współokreślających go elementów i zależności pomiędzy nimi) Problemom decyzyjnym towarzyszą: Decydent; Cel – pożądany stan rzeczy; Sposób jego osiągnięcia; Otoczenie problemu; Stan wątpliwości decydenta, co do wyborów sposobów osiągnięcia pożądanego celu Proces podejmowania decyzji polega na przetworzeniu danych wejściowych stałych i zmiennych w informację wynikową regulującą procesy wykonawcze. W trakcie podejmowania decyzji obok zmiennych wymiernych i sterowalnych występują zmienne losowe, które nie są uzależnione od konkretnych decyzji i jej skutków. Powstaje wówczas zjawisko zakłóceń procesu zarządzania, czyli taka sytuacja, w której zmienne wynikowe (wyjściowe) są funkcjami wieloargumentowymi a tylko na pewną część argumentów tej funkcji ma wpływ decydent. Podejmowanie decyzji polega na rozważeniu wielu możliwych działań w przyszłości porównaniu ich i zdecydowaniu, który z wariantów jest najodpowiedniejszy. Podejmowanie decyzji polega na akcie świadomego wyboru jednego z rozpoznanych i dostępnych wariantów działania. Fazy podejmowania decyzji: Faza preparacji danych; Faza wyboru Faza preparacji danych obejmuje: Zebranie odpowiedniej liczby danych (informacji); Dokonanie analizy i selekcji (uporządkowanie zbioru); Określenie warunków wyboru decyzji Sprawność fazy preparacji danych jest funkcją: Kompletności materiału informacyjnego; Wiarygodności materiału informacyjnego; Szybkości wykorzystania informacji; Trafności zbudowania wariantów decyzyjnych Cechy informacji: aktualna, dokładna, pełna, właściwie zaadresowana, niezawodna, ekonomiczna. RODZAJE DEZYZJI I ICH CHARAKTERYSTYKA. Kryteria podziału rodzajów decyzji: Możliwość wyboru (Wariantowe, alternatywne, substytucyjne, komplementarne, swobodne i wymuszone); Stopień dyrektywności (Decyzje nakazu, zakazu, zalecenia, przyzwolenia, koordynacji); Stopień powtarzalności (Programowe (zrutynizowane) i nieprogramowe (niezrutynizowane)); Kryterium wagi, zasięgu i horyzontu czasowego (Decyzje strategiczne, taktyczne i operacyjne); Obszar (pasmo, szczeble) i czas (Decyzje strategiczne, taktyczne i operacyjne); Stopień złożoności (Decyzje innowacyjne, standardowe, proste); Podmiot (Decyzje gospodarcze, polityczne, społeczne itp.); Stopień oddziaływania na otoczenie (Kierownicze, doradcze, wykonawcze); Przedmiot (Prognostyczne, planistyczne, rozwojowe, realizacji); Strukturę (Decyzje kształtujące bazę materiałowo-techniczną, sytuacje kadrowe, funkcjonowanie układu); Pozostałe aspekty (Dotyczące miejsca w hierarchii, utechnicznienia, stopnia akceptacji ryzyka i niepewności, koncentracji i stopnia racjonalności) CELE badań teorii podejmowanie decyzji: zmniejszenie liczby decydentów; zmniejszenie liczby decyzji; określenie niezbędnego minimum decyzji; zwiększenie liczby decyzji podejmowanych w określonym czasie; przyspieszenie (skrócenie czasu trwania) określonego przebiegu informacyjno-decyzyjnego; zmniejszenie kosztów decyzji; zwiększenie udziału podwładnych w procesie podejmowania decyzji ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE. Koncepcja Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego Port Szczecin. Trendy rozwoju obrotów PHZ drogą lądową i morską. :Do 2015 roku utrzyma się korzystna światowa koniunktura gospodarcza; W okresie 15 lat nastąpi wzrost 130 – 150 % wartości produktów polskiego handlu zagranicznego oraz udział produktów przetworzonych podatnych na technologię transportu intermodalnego; W regionie Bałtyckim nastąpi wzrost obrotów PHZ drogą morską ( w ujęciu wartościowym) w eksporcie o 160%, w imporcie o ponad 100% (2015 od 1988); W okresie perspektywicznym zgodnie z przewidywaniami skandynawskich kół gospodarczych, nastąpi wzrost wymiany towarowej pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej a krajami skandynawskimi; Nastąpi zmiana struktury rodzajowej środków transportu. Nadal utrzyma się w obrotach wysoka pozycja ładunków chemicznych, zmniejszeniu ulegnie eksport stali, wyrobów walcowanych i drewna; Wzrośnie udział obrotów kontenerowych, ro-ro i promowych w ogólnych przeładunkach drobnicy w portach polskich; Rozwój Bałtyckiego tonażu drobnicowego stymulowany będzie przez tonaż specjalistyczny, gł. ............. ro-ro i promowy; W portach polskich w 2010 roku ładunki drobnicowe polskiego handlu zagranicznego mogą wynieść ok. 16 – 17 mln. Ton, a przeładunki drobnicy tranzytowe mogą wynieść ok. 4 mln. ton. Def. CENTRUM LOGISTYCZNEGO - To samodzielna organizacja gospodarcza dysponująca wydzielonym terenem powiązanym z otoczeniem komunikacyjnym (gł. Siecią dróg), infrastrukturą (drogi, place, parkingi, budowle inżynierskie i budynki) wyposażeniem, personelem i organizacją świadczącą usługi logistyczne (przewóz, przeładunki, magazynowanie, rozdział i kompletacja, zaopatrzenie i dystrybucja) w ramach doraźnych zleceń lub ciągłych umów z firmami zewnętrznymi. Centrum logistyczne to miejsce krzyżowania się kierunków przepływu towarów i informacji. W aspekcie transportowym centrum logistyczne może być postrzegane jako terminal do obsługi zintegrowanych jednostek ładunkowych, uzupełniony dodatkowymi członami funkcjonalnymi przystosowanymi do realizacji rozbudowanych funkcji dystrybucyjnych. FUNKCJE ZCL – PORT SZCZECIN: Przeładunek w relacjach pośrednich; Przeładunek w relacjach bezpośrednich; Transport wewnętrzny w relacjach pomiędzy punktami w granicach ZCL – Port Szczecin oraz pomiędzy nabrzeżami portu Szczecin a punktami w granicach ZCL – Port Sz-n.; Magazynowanie i składowanie; Kontrola ilościowa i jakościowa; Sortowanie; Pakowanie i przepakowanie; Etykietowanie; Umieszczanie ceny na towarze; Montaż finalny; „Lekka” produkcja; Serwis gwarancyjny montowanych i produkowanych wyrobów; Dystrybucja towarów; Spedycja towarów; Formowanie jednostek ładunkowych; Kompletowanie przesyłek; Obsługa prawno – finansowa; Obsługa informacyjna; Ubezpieczenia transportowe; Usługi celne; Inne usługi logistyczne 7 Kryteriów optymalizacji funkcji ZCL – Port Szczecin: Minimalizacja czasu operacji logistycznych; Minimalizacja kosztów operacji logistycznych; Minimalizacja czasu dostaw towarów od załadowcy do odbiorcy (zasada „just in time”); Minimalizacja kosztów dostaw towarów od dostawcy do odbiorcy; Minimalizacja (wyeliminowanie) błędów w przepływie towarów i informacji (elektroniczna wymiana danych EDI); Minimalizacja poziomu zapasów towarów u producenta i dystrybutora; Ochrona środowiska KLASYFIKACJA CENTRÓW LOGISTYCZNYCH. WG. Kryterium funkcjonalnego i terytorialnego (zasięg działania) można wyróżnić:: Międzynarodowe centra logistyczne o najwyższym stopniu rozbudowy organizacyjnej i funkcjonalnej; Regionalne centra logistyczne stanowiące pośrednie ogniwo w relacji zadań logistycznych regionuBranżowe centra logistyczne, obsługujące określoną branżę lub nawet pojedyncze przedsiębiorstwa tej branży Nakłady inwestycyjne warunkujące powstanie ZCL – Port Szczecin: Infrastruktura dostępu w części dotyczącej funkcjonowania ZCL – Port Szczecin (inf. Transportu morskiego, rzecznego, kolejowego, drogowego, inf. Informatyczna i łączności); Infrastruktura techniczna (uzdatnianie terenu, tory kolejowe, drogi komunikacyjne z odwodnieniami, zasilanie energetyczne, magistralna sieć kanalizacyjna, parkingi z wyposażeniem); Magazyny i place (magazyny, chłodnie, mag. Towarów niebezpiecznych, obiekty przeznaczone do montażu i produkcji lekkiej, obiekty magazynowo – wystawiennicze, bez słupowe hale magazynowe wyposażone w rampy, bramy przeładunkowe, place składowe, wyposażenie techniczne magazynów); Podstawowe obiektu suprastruktury i dostęp do nich (stanowiska przeładunkowe statkowe, barkowe, kolejowe, samochodowe wyposażone w nowoczesne, bezpieczne, wysokowydajne i ekologiczne urządzenia i sprzęt przeładunkowy, tabor pływający, zaplecze warsztatowe, zaplecze zaopatrzeniowe itp.; Centrum biurowe (klimatyzowane i chronione całodobowo pomieszczenia biurowe wyposażone w system alarmowy i przeciwpożarowy, linie telefoniczne, łącza cyfrowe, radiolinie, sieć komputerowa wykorzystująca specjalistyczne oprogramowanie, światłowody itp. Przygotowane dla pracowników ZCL – Port Sz-n, Urzędu Celnego, Straży Granicznej, Policji, Agencji Celnej, WOC, banków i innych urzędów i instytucji oraz kontrahentów współpracujących na obszarze ZCL Port Sz-n.; Pozostałe nakłady (w tym dokumentacja techniczna) Wnioski: Do podstawowych kryteriów lokalizacji ZCL – Port Szczecin zaliczono kryterium ekologiczne, ciążenia masy towarowej, dostępności transportowej, techniczno – technologiczne, informacyjne, ekonomiczno – organizacyjne, kadrowe oraz kryterium partnerskich więzi między podmiotami układu portowego; Organizacja i rozwój ZCL – Port Szczecin jest uwarunkowany w głównej mierze zapewnieniem niezbędnej przepustowości i dostępności transportowej do terminalu portowego na Ostrowiu Grabowskim; Utworzenie ZCL – Port Szczecin będzie miało znaczący wpływ na rozwój całego woj. Zachodniopomorskiego oraz przyczyni się do ...... portów ujścia Odry; W kolejnych etapach rozwoju ZCL – Port Szczecin przewiduje się lokalizację dalszych platform Centrum, wychodzących poza granice portu Sz-n, powiązanych z nim funkcjonalnie, organizacyjnie i instytucjonalnie. Metodyka tworzenia centrum logistycznego na przykładzie ZCL- Port Szczecin Algorytm badań: Zad. 1. Analiza parametrów wybranych CL zlokalizowanych w portach morskich krajów UE (Celem zad. Jest analiza podstawowych parametrów przestrzennych, funkcjonalnych, technologicznych, organizacyjnych i informatycznych wybranych centrów logistycznych funkcjonujących w portach UE.); Zad. 2. Krajowe i międzynarodowe powiązania transportowe regionu zachodniopomorskiego i ZCL-Port Sz-n. (Celem zadania jest charakterystyka techniczno-eksploatacyjna i ocena istniejących oraz prognozowanych połączeń transportowych z ZCL-PS w układzie gałęzi transportowych w relacjach krajowych i zagranicznych, W ten sposób określono także możliwości dystrybucji masy towarowej przez Port Szczecin.); Zad. 3. Funkcje gospodarcze regionu zachodniopomorskiego ich wpływ na powstanie i funkcjonowanie ZCL- Port Sz-n. (Celem zad. Jest charakterystyka głównych funkcji gospodarczych regionu zachodniopomorskiego.); Zad.4.Prognoza ilości i struktury ładunków ......... do ZCL – PS. (Celem zad. Jest określenie rynku usług logistycznych i prognozy ilości ładunków w układzie ............... które w określonym horyzoncie czasowym wywoływać będą popyt na usługi logistyczne w ZCL-PS.); Zad. 5.Funkcje gospodarcze ZCL-PS (Cele zad. Jest przedstawienie istoty, rodzaju i zakresu usług logistycz., które będą świadczone przez przedsiębiorstwa w Zespole Portów Szczecin – Świnoujście); Zad.6. Plan przestrzennego zagospodarowania terenu ZCL-PS (Celem zad. Jest przedstawienie w planie przestrzennego zagospodarowania terenu podstawowych obiektów kubaturowych, urządzeń technicznych oraz uzbrojenia terenu warunkujących realizację funkcji logistycznych ZCL-PS. Należą do nich, między innymi: drogi zew., tereny parkingowe, samochodowe zaplecze techniczne, centrum handlowe, budynki administracyjne, obszar celny, budynki dla firm transportowych, kurierskich i spedycyjnych krajowych i zagranicznych, magazyny kryte długoterminowego składowania i mag. Do przechowywania w niskich temp., obszar do przechowywania towarów specjalnych, place do obsługi kontenerów, uzbrojenie terenu i obiekty z nim związane.); Zad. 7. Forma organizacyjno-prawna i system zarządzania ZCL-PS. (Celem zad. Jest opracowanie koncepcji formy organiz.-prawnej oraz systemu zarządzania ZCL-PS, w ramach zadania przedstawiona została struktura własnościowa, funkcjonalna, organizacyjna, kadrowa, informatyczna i techniczna systemu zarządzania Centrum.); Zad.8. Ekonomiczna efektywność budowy i eksploatacji ZCL-PS. (Celem zad. Jest określenie, punktu widzenia ZMP S S.A., w układzie wariantowym i z podziałem na etapy, wielkości i struktury nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacji ZCL-PS ze wskazaniem źródeł ich pokrycia.) Przy wielokryterialnej analizie i ocenie efektywności projektu ZCL-PS, jako przedsięwzięcia inwestycyjnego, zostały wykorzystane następujące wskaźniki oceny: Przepływy pieniężne (CF); Wartość zaktualizowana netto (NPV); Wewnętrzne stopa zwrotu (IRR); Wskaźnik zyskowności (PJ); Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych (PP); Określono także korzyści pozafinansowe płynące z realizacji projektu Dobry pomysł na zarabianie