Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

BEZPIECZEŃSTWO NUKLEARNE I OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM
BEZPIECZEŃSTWO NUKLEARNE I OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM Unia Europejska przyjęła, w większości na podstawie artykułu 31 Traktatu ustanawiającego Euratom, szereg dyrektyw i rozporządzeń ustalających normy ochrony zdrowia pracowników i ludności przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego. Prawo to bazuje na dyrektywie ramowej: Dyrektywie 96/29/Euratom, zwanej Dyrektywą "Podstawowych norm bezpieczeństwa". Ten podstawowy akt prawny uzupełniony jest bardziej szczegółowymi przepisami prawnymi: Dyrektywą 97/43/Euratom o ochronie przed promieniowaniem związanym z naświetleniami medycznymi, ustalającą podstawowe normy głównie dla ochrony pacjentów poddawanych badaniom medycznym lub leczeniu, przed promieniowaniem. Wczesna wymiana informacji w przypadku zagrożenia radiologicznego ustanawia system powiadomień Unii Europejskiej, który dotyczy zagrożeń nuklearnych. Nakazuje on państwom członkowskim rozpowszechnienie w odpowiednim czasie informacji dotyczących zagrożenia. Towarzysząca Dyrektywa o informowaniu społeczeństwa wymaga, by w normalnych okolicznościach państwa członkowskie dostarczyły z wyprzedzeniem informację społeczeństwu o zagrożeniu; w sytuacjach zagrożenia ludność bezpośrednio narażona na niebezpieczeństwo musi otrzymać bezzwłoczne informacje. Dyrektywa w sprawie ochrony przed promieniowaniem pracowników z zewnątrz dotyczy ochrony pracowników, którzy nie pracują na terenie zakładu. Dyrektywa w sprawie przesyłu radioaktywnych odpadów i Rozporządzenie w sprawie przesyłu substancji radioaktywnych ustanawiają system ścisłego nadzoru przemieszczania tych źródeł promieniowania. Zostały również przyjęte rozporządzenia w sprawie skażonej żywności, ustanawiając maksymalne dopuszczalne poziomy skażenia radioaktywnego środków żywnościowych i paszy wprowadzanych na rynek w przypadku awarii nuklearnej.