Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

1. Pieniądz w funkcji środka cyrkulacji obsługuje transakcje:
1. 1. Pieniądz w funkcji środka cyrkulacji obsługuje transakcje: kupna – sprzedaży kredytowe regulowania zobowiązań 2. Europian Currency Unit/ECU/ pełni funkcje: Środka cyrkulacji Środka tezauryzacji Miernika wartości 3. Pieniądz jako środek tezauryzacji ma cechy: stała wartość nominalna stała wartość realna pociąga za sobą koszty transformacji 4. Pieniądz zew. to depozyty: a’ wista w bankach komercyjnych terminy w bankach komercyjnych w banku centralnym 5. Uszereguj według kryterium malejącej płynności J.R. Hicksa aktywa bieżące, rezerwowe, inwestycyjne 6. Pieniądz to dobro niepodzielne jednorodne niejednorodne 7. Finanse to: zasoby pieniężne procesy podziału wartości majątkowych w gospodarce publicznej procesy podziału i wymiany wartości ekonomiczno – społecznych 8. Sfery podziału finansów to: produkcja konsumpcja wymiana i podział inwestycje 9. Zjawiska finansowe to: wszystkie zjawiska pieniężne zjawiska zw. z realizacją funkcji – cyrkulacji, - cyrkulacji i środka pieniężnego, - cyrkulacji, środka płatniczego i tezauryzacji zjawiska pieniężne zw. Z funkcja miernika wartości 10. Funkcje finansów wynikają wprost z następujących funkcji państwa zewnętrznej wewnętrznej stabilizacyjnej socjalnej 11. Wymień elementy polityki finansowej wybór celów osiąganych w wyniku gospodarki finansowej, wybór środków, wybór metod regulacji celów 12. Krzywa Laffer’a określa zależność między poziomem dochodów budżetowych i dochodów ludności dochodów ludności a ich opodatkowaniem dochodów budżetowych a stopą opodatkowania oszczędzania a dochodami ludności 13. Ekwiwalentne strumienie pieniądza to: wynagrodzenie za pracę składki ubezpieczeń odsetki kredytowe 14. Strumienie pieniężne redystrybucyjne to: subwencje darowizny przychody ze sprzedaży spłaty rat kapitałowych kredytu 15. Strumienie pieniężne kredytowe to odsetki kredytowe prowizje kredytowe spłaty rat kapitałowych pożyczki pozabankowe 16. Równomierność natężenia zjawisk finansowych wg kryterium przedmiotowego jest charakterystyczna dla finansów: ludności przedsiębiorstw banków ubezpieczeń 17. Kwalifikacja finansowa wpływów publicznych jest przeprowadzana stosownie do technik pobierania wpływów finansowej ich natury ich miejsca w budżecie źródła wpływów 18. W skład strategii finansowych wchodzą następujące instrumenty limity finansowe ulgi podatkowe koncesje reglamentacje cen, dóbr konsumpcyjnych, inwestycyjnych 19. Cechami strategii finansowej są selektywne oddziaływanie kompleksowość oddziaływania sztywność formuł stabilność parametrów ekonomiczno finansowych 20. Najbardziej sztywnymi wydatkami są wydatki publiczne na zbrojenia roboty publiczne wynagrodzenia i świadczenia socjalne 21. Podstawowym źródłem dochodów publicznych są; dochody z emisji papierów wartościowych wpływy z majątku prywatnego wpływy z majątku publicznego dochody z podatków i opłat 22. Nieodpłatność podatku dotyczy nieodpłatności bezpośredniej pośredniej żadnej 23. Funkcje podatku są następujące: kosztowa fiskalna stabilizacyjna dochodowa 24. Zgodnie z klasyfikacją podmiotową podatki dzieli się na; bezpośrednie pośrednie przychodowe celowe 25. Stosownie do kryterium źródła podatki klasyfikuje się: dochodowe majątkowe pośrednie interwencyjne 26. Podaj przykład stawki kwotowej podatku – 27. Krzywa Lorenza dotyczy zależności między: poziomem dochodów budżetowych a poziomem dochodów ludności dochodami budżetowymi a stopą opodatkowania dochodami ludności a stopą opodatkowania bezpośredniego poziomem oszczędzania a dochodami budżetowymi 28. Zasady podatkowe wg A. Smitha : elastyczności dochodowości pewności równomierności 29. Obciążenia w czasie z tytułu długu publicznego(przyszłych pokoleń) są mniej dotkliwe, gdy był on przeznaczony na finansowanie: efektywnych inwestycji produkcyjnych konsumpcji indywidualnej bieżącej konsumpcji zbiorowej 30. Bezpieczną granicą zadłużenia w/ g standardów Unii Europejskiej jest relacja DP/PNB: 40% 50% 60% 75% 31. Specyfiką polskiej struktury długu publicznego jest przewaga: zadłużenia wewnętrznego zadłużenie zewnętrznego zobowiązań budżetu centralnego zobowiązań budżetów lokalnych długoterminowych papierów rządowych 32. Do stałych wydatków budżetowych zalicza się wydatki na: inwestycje bezpośrednio produkcyjne inwestycje pośrednio produkcyjne inwestycje nieprodukcyjne bieżące wydatki na sferę budżetową 33. Zasada zupełności budżetu przejawia się w: ujęciu budżetu w jednym całościowym planie szczegółowym określeniu dochodów i wydatków zestawieniu wszystkich dochodów i wydatków państwa 34. Aktywne operacje bankowe to: dokonywanie rozliczeń przyjmowanie depozytów udzielanie kredytów przyznawanie gwarancji bankowych 35. Najefektywniejszym sposobem ubezpieczeń są samo ubezpieczenie rezerwy budżetowe instytucje ubezpieczeniowe 36. Funkcje ubezpieczeń: dochodowa wyrównawcza celowa dystrybucyjna kosztowa 37. Z punktu widzenia przedmiotu finansowania rozróżnia się kredyty: handlowe bankowe państwowe instytucji międzynarodowych 38. Overdraft to kredyt: przejściowy w rachunku bieżącym przejściowy w rachunku kredytowym w rachunku otwartym 39. Ze względu na specyfikę operacyjną wyróżnia się banki: kredytu krótko i długoterminowego lokalne i ogólnokrajowe przemysłowe, rolne, budowlane itd. 40. Nadzór bankowy w R.P. jest usytuowany w strukturach: ministerstwa finansów NBP Niezależny 41. Kredyt refinansowy służy finansowaniu: dyskonta weksli wydatków budżetowych inwestycji centralnych 42. CASH FLOW to: zysk netto zysk netto + amortyzacja zysk netto – amortyzacja zysk brutto + amortyzacja 43. Zysk operacyjny to zysk: po opodatkowaniu przed opodatkowaniem po zapłaceniu odsetek i opodatkowaniu zysk brutto – podatek WAT 44. Rachunek CASH – FLOW to zestawienie: pasywów i aktywów przychodów i kosztów wpływów i wydatków pieniężnych 45. Kapitał stały obejmuje: majątek trwały firmy zobowiązania bieżące + zysk netto kapitał własny kapitał własny + zobowiązania długoterminowe 46. Złota reguła bilansowa to realizacja: kapitału własnego do majątku trwałego majątku obrotowego do pasywów bieżących zysku netto do pasywów bieżących 47. Restrykcyjna polityka banku centralnego polega na: obniżeniu stopy rezerw obligatoryjnych podwyższeniu stopy rezerw obligatoryjnych kupnie papierów wartościowych podwyżce stóp refinansowych 48. Wzrost stopy rezerw obligatoryjnych oznacza: spadek potencjału kredytowego banków komercyjnych wzrost tego potencjału dodatkowe zabezpieczenie płynności banków komercyjnych 49. Do finansów zdecentralizowanych zalicza się finanse: banków firm ludności instytucji ubezpieczeniowych 50. Parametry ekonomiczno – finansowe to: wskaźniki zadłużenia wskaźniki płynności finansowej wielkości niezależne od decydenta, wartościujące efekt lub nakład 51. Rachunek alokacji dóbr publicznych opiera się na: pełnym rachunku ekonomicznym niepełnym rachunku zawężonym do kalkulacji-tylko efektów-tylko nakładów rachunku nakładów i wartości użytkowych 52. Redystrybucja bezpośrednia polega wyrównywaniu dysproporcji dochodów poprzez: zasiłki, zapomogi obciążenia podatkowe typu pośredniego preferencje cenowe 53. Zasada równości ofiary wiąże się z opodatkowaniem dochodów wg. następujących kryteriów: jednolite opodatkowanie progresywne opodatkowanie opodatkowanie liniowe 54. Wypieranie kredytu przez papiery rządowe wiąże się z systemem: opodatkowania firm preferencji, kredytowych w ramach polityki stabilizacyjnej rządu finansowania deficytu budżetowego poprzez dług publiczny 55. Podstawową stopą NBP jest stopa kredytu: refinansowego lombardowego redyskontowego 56. Stopa kredytu refinansowego jest: wyższa od stopy kredytu redyskontowego niższa od stopy kredytu redyskontowego niższa od stopy kredytu lombardowego 57. Celem polityki stabilizacyjnej jest: stabilizacja bilansu handlu zagranicznego optymalne wykorzystanie potencjału gospodarczego stabilizacja siły nabywczej pieniądza stabilizacja systemu finansów publicznych, w tym zwłaszcza systemu podatkowego 58. Zgodnie z koncepcją polityki fiskalnej A. Hansena w okresie stanu pełnego zatrudnienia głównym źródłem finansowania wydatków publicznych powinny być: dług publiczny zaciągany wśród ludności kredyt w bankach komercyjnych progresywne podatki pośrednie progresywne podatki bezpośrednie 59. Redystrybucyjny typ systemu podatkowego wg J. Buchanana cechuje się: dodatnim saldem obciążeń netto w jednostkach nisko dochodowych dodatnim saldem w jednostkach wysokodochodowych ujemnym saldem w jednostkach niskodochodowych ujemnym saldem w jednostkach wysokodochodowych 60. Funkcjonalna klasyfikacja wydatków publicznych dotyczy ich ujmowania wg kryterium: resortów przedmiotu wydatków obszarów / zadań/ działalności państwa podmiotów gospodarowania 61. Wydatki aktywne i neutralne wyodrębnia się w grupach wydatków: celowych funkcjonalnych politycznych finansowych 62. We współczesnej gospodarce rynkowej dominują następujące transakcje kupna sprzedaży gotówkowe kredytowe redystrybucyjne 63. Funkcja tezauryzacyjna pieniądza jest zdeterminowana jest zdeterminowana jego funkcja jako: miernika wartości środka cyrkulacji środka płatniczego 64. Banknot to bilet bankowy wymienialny na: wymienialny na kruszec niewymienialny na kruszec o charakterze pieniądza skrypturalnego 65. Największą płynność mają depozyty na rachunkach banku centralnego banku komercyjnego ludności 66. Sferami pośredniego – parametrycznego oddziaływania finansów są: produkcja wymiana i podział konsumpcja i akumulacja 67. Zjawiska pieniężne nie zaliczane do finansowych to procesy planowania finansowego sprawozdawczości finansowej kredytowania działalności nieprodukcyjnej 68. Wtórny podział PKB odbywa się poprzez budżet firmy prywatne wyodrębnienie dochodów czynników produkcji sektor bankowa kapitałowy 69. Instrumentami rynkowymi polityki pieniężnej są: stopy refinansowe rezerwy obligatoryjne kurs walutowy limity 70. Stopa redyskontowa banku centralnego jest wyższa od stopy lombardowej wyższa od stopy refinansowej wyższa od stopy dyskontowej banków komercyjnych 71. Ekspansywność polityki banku centralnego jest związana z obniżką stopy refinansowej wzrostem stopy refinansowej sprzedażą papierów rządowych kupnem papierów rządowych 72. Teoretycznie rynkowa stopa procentowa (rp) mieści się w przedziale stopy redyskontowej ( rr) i lombardowej (rl) rlrp>rr rlrr 73. Wymienić wady ubezpieczeń w formie rezerw budżetowych 74. Ubezpieczenia społeczne różnią się od gospodarczych ubezpieczeń osobowych przedmiotem ubezpieczenia wysokością odszkodowania związkiem ze stosunkiem pracy 75. Franszyza integralna dotyczy: zwolnienia od wypłaty odszkodowań poniżej określonej kwoty szkody obligatoryjnego zmniejszenia odszkodowań o określona kwotę zakazu wypłaty odszkodowań 76. Wzrost zobowiązań firmy oznacza: powiększenie cash flow zmniejszenie c.f upłynnienie majątku firmy 77. Kapitał obrotowy netto to dodatnia różnica miedzy: kapitałem stałym a majątkiem trwałym firmy kapitałem własnym a aktywami bieżącymi zobowiązaniami bieżącymi a aktywami bieżącymi 78. Złota reguła bankowa dotyczy: długości cyklu finansowania majątku z obcych źródeł relacji między aktywami bieżącymi a pasywami bieżącymi relacji między kapitałem stałym a majątkiem trwałym 79. Podstawowe tendencje we współczesnej bankowości to: specjalizacja banków uniwersalizm w działalności banków wzrost roli banków spółdzielczych 80. Według specjalizacji funkcjonalnej wyodrębnia się banki kredytu długo i krótko terminowego branżowe spółdzielcze, operacyjne, państwowe 81. Ograniczenia kapitałowe przy tworzeniu nowego banku w Polsce wynoszą: 1 mln ECU 3 mln ECU 5 mln ECU 82. Prawo A Wagnera dotyczy wzrostu sektora prywatnego w gospodarce relacji dochodów budżetowych do skali opodatkowania wzrostu zakresu wydatków publicznych 83. W warunkach depresji specyficznym instrumentem interwencji państwa wg A Hansena są pożyczki rządowe od społeczeństwa pożyczki od banków komercyjnych podatki konsumpcyjne 84. Wydatki czasowe i ostateczne należą do grupy wydatków: aktywnych neutralnych wyspecjalizowanych 85. Strategie finansowe są technikami: stabilnymi elastycznymi kompleksowymi selektywnymi 86. Najbardziej elastycznymi wydatkami publicznymi są: roboty publiczne zbrojenia wynagrodzenia i świadczenia socjalne 87. Gros dochodów sektora publicznego pochodzi z własności publicznej pożyczek podatków i opłat 88. Przykładem parametrów ekonomiczno finansowych są: limit nakładów inwestycyjnych cena stopa procentowa wskaźniki płynności finansowej 89. Dystrybucja (alokacja) czasowa PKB ma związek z: samofinansowaniem kredytowaniem subwencjonowanie 90. Wypieranie kredytu przez papiery rządowe oznacza: zwiększenie możliwości inwestycyjnych sektora prywatnego zmniejszenie możliwości inwestycyjnych sektora prywatnego zwiększenie rynkowej stopy procentowej 91. Podstawowym instrumentem kontroli inflacji przez NBP jest regulowanie stopy procentowej podaży pieniądza kursu walutowego 92. Instrumentami stabilizacyjnej polityki finansowej państwa są: parametry ekonomiczno finansowe wydatki publiczne i zakup towarów i usług stopa obciążeń netto sektora prywatnego 93. Metodami pobudzenia wzrosty gospodarczego są spadek obciążeń netto wzrost obciążeń netto wzrost wydatków publicznych spadek wydatków publicznych 94. Dodatni eksport neto to: nadwyżka eksportu nad importem nadwyżka importu nad eksportem dodatnie saldo bilansu płatniczego 95. Wymień cechy podatku: przymusowe, nieodpłatne, bezzwrotne,ogólne. 96. Z punktu widzenia przedmiotu opodatkowania podatki klasyfikuje się: a) konsumpcyjne celowe bezpośrednie 97. Biorąc pod uwagę źródła podatku wyodrębnia się podatki: ogólne celowe majątkowe pośrednie bezpośrednie 98. Przerzucalność podatkowa wiąże się z: obniżką wynagrodzeń podwyżką cen zbytu podwyżką cen zakupu 99. Krzywa Lorenza dotyczy: relacji stopą opodatkowania, a dochodami budżetowymi relacji między stopą opodatkowania, a wzrostem PKB redystrybucji dochodów ludności poprzez podatek progresywny 100. Z punktu widzenia interesów Państwa wyróżnia się następujące zasady podatkowe: równości powszechności elastyczności pewności 101. Koszty obsługi długu publicznego należą do wydatków: sztywnych elastycznych inwestycyjnych 102. Tworzenie funduszy parabudżetowych np. /PFRON/ oznacza odstępstwo od zasady budżetowej: równowagi szczegółowości jedności 103. Funkcje budżetu są następujące: wyrównawcza fiskalna kosztowa organizacyjna 104. Zysk operacyjny to : zysk brutto – podatek dochodowy nadwyżka z działalności podstawowej firmy przed opodatkowaniem zysk netto + amortyzacja zysk netto + odsetki 105. Aktywa bieżące to: środki obrotowe firmy majątek trwały różnica między kapitałem stałym , a pasywami bieżącymi 106. Metody polityki finansowej to: stymulowanie rozwoju gospodarczego formy opodatkowania gospodarki sposoby dokonywania wydatków pieniężnych Państwa zapewnienie bezpieczeństwa zew. i wew. 107. Transferami są: podatki i opłaty wynagrodzenia prowizje bankowe 108. Fundusz nabywczy ludności to: saldo przychodów i wydatków redystrybucyjnych wydatki ekwiwalentne skorygowane o saldo oszczędności przychody ekwiwalentne skorygowane o saldo oszczędności 109. Wśród gospodarstw typu emeryckigo dominują zjawiska finansowe o charakterze: przychodów transferowych przychodów ekwiwalentnych wydatków ekwiwalentnych 110. Większość publicznych przychodów finansowych ma charakter: transferowy kredytowy ekwiwalentny mieszany 111. Przychodami finansowymi banku są: odsetki prowizje spłaty rat kredytowych 112. Gros wydatków finansowych instytucji ubezpieczeniowych wiąże się z operacjami: ekwiwalentnymi transferowymi kredytowymi mieszanymi 113. Funkcje ubezpieczeń: lokacyjna stabilizacyjna organizacyjna kompensacyjna 114. Najmniej racjonalnym systemem zabezpieczania się przed zdarzeniami losowymi jest: samoubezpieczenie rezerwy budżetowe rezerwy banku centralnego fundusze ubezpieczeniowe 115. Wypłacalność krótkoterminową firmy odzwierciedla wskaźnik: kapitałowy wiarygodności kredytowej płynności finansowej 116. Stosowanie barteru jest ograniczeniem zakresu działania finansów w sferze: podziału konsumpcji wymiany produkcji 117. Zasoby płynności gospodarki odzwierciedla agregat pieniężny: M0 M1 M2 M3 M4/L/ 118. We współczesnej gospodarce spada rola pieniądza w funkcji środka: wymiany płatniczego tezauryzacji 119. Zjawiska finansowe charakteryzujące się brakiem związku między strumieniami wartości materialnych i pieniężnych to zjawiska: ekwiwalentne kredytowe redystrybucyjne transfery 120. W następstwie transferu ilość pieniądza w obiegu: powiększa się zmniejsza się pozostaje bez zmian 121. Transfery należą do zjawisk finansowych klasyfikowanych jako: podmiotowe przedmiotowe aktywne neutralne 122. Kredytowe zjawiska finansowe są elementem klasyfikacji: sektorowej podmiotowej przedmiotowej 123. Elementami gospodarki finansowej są: planowanie cash- flow planowanie produkcji ewidencja księgowa planowanie zatrudnienia 124. Zakup papierów wartościowych przez bank centralny: zwiększa jego aktywa zmniejsza te aktywa zwiększa obieg pieniężny zmniejsza obieg 125. Przejawem polityki restrykcyjnej jest spadek: stopy rezerw obligatoryjnych stopy rezerw celowych stopy procentowej operacji REVERSE REPO 126. Polityka ekspansywna banku centralnego przejawia się wzrostem: stopy rezerw obligatoryjnych stopy rezerw celowych stopy procentowej operacji REVERSE REPO 127. Gwarancje Skarbu Państwa mają banki: PBK SA BGK SA PeKao SA PBI SA 128. Tworzenie obligatoryjnych rezerw banku centralnego jest przejawem następującej funkcji banku centralnego: banku banków banku emisyjnego banku państwa banku gospodarki narodowej 129. Elementami systemu bankowego są: rola banku centralnego funkcje nadzoru bankowego polityka stopy procentowej polityka kursowa 130. Tworzenie funduszy pozabudżetowych jest przejawem zasady: a) równowagi jedności jawności budżetu 131. Alokacyjna funkcja finansów w obrębie dóbr publicznych jest realizowana poprzez kryterium: pełnego rachunku ekonomicznego rachunku tylko nakładów rachunku tylko efektów użytkowych rachunku efektów użytkowych i nakładów 132. Stopa kredytu refinansowego jest: niższa od stopy kredytu redyskontowego wyższa od niej wyższa od stopy kredytu lombardowego niższa od niej 133. Stopa kredytu lombardowego jest: wyższa od stopy redyskontowej niższa od stopy redyskonta wyższa od stopy kredytu refinansowego 134. Elementami jakościowymi kredytu są: zabezpieczenie waluta kredytu okres kredytu prowizja 135. Parametrami ekonomiczno- finansowymi są: ceny stopy opodatkowania stawki amortyzacji wskaźnik rentowności wskaźnik płynności finansowej 136. W/g Hansena w fazie wzrostu PKB i oszczędności należy pobudzać gospodarkę poprzez wydatki publiczne finansowane z: kredytu bankowego długu publicznego progresywnego podatku dochodowego opodatkowania konsumpcji 137. Do finansów scentralizowanych zalicza się finanse: gmin państwa banków korporacji gospodarczych 138. Ujemny eksport netto danej gospodarki oznacza: alokowanie jej oszczędności za granicą przypływ pieniądza z zagranicy nadwyżkę importu nad eksportem 139.Elementami polityki finansowej państwa są: polityka fiskalna polityka stopy procentowej polityka kursowa polityka wydatków publicznych 140. Wykorzystywanie finansów w roli instrumentu utrzymywania wysokiego poziomu zatrudnienia jest przejawem ich funkcji: rozdzielczej stabilizacyjnej alokacyjnej dochodowej 141. Emisja cudzych papierów wartościowych przez bank komercyjny jest zaliczana do operacji: finansujących depozytowych zleconych 142. Zanikowy charakter ma w Polsce kredyt banku centralnego: redyskontowy lombardowy refinansowy 143. Jakościowymi warunkami redyskonta weksli w banku centralnym są: podpisy 2 wypłacalnych osób ważność weksla do ½ roku handlowy charakter weksla 144. W/g podmiotu gromadzenia wyróżnia się podatki: ogólne celowe lokalne 145. W/g celów polityki gospodarczej wyodrębnia się podatki: aktywne fiskalne centralne interwencyjne 146. Krzywa Lorenza dotyczy: wpływu opodatkowania na wzrost dochodów budżetowych rozkładu dochodów w społeczeństwie przed i po opodatkowaniu alokacyjnej funkcji podatków w gospodarce 147. W/g standardów UE koszty obsługi zadłużenia nie powinny rocznie przekraczać: 60% budżetu 60% PKB 3% PKB 3% budżetu 148. Karta kredytowa jest: pieniądzem niepieniądzem środkiem płatniczym 149. Pieniądz w funkcji tezauryzacyjnej: ma stabilną wartość nominalną nie pociąga za sobą kosztów transformacji pociąga za sobą koszty transformacji nie ma stabilnej wartości nominalnej 150. Pieniądz zdawkowy to: bilety bankowe banknoty bilon 151. Odsetki kredytowe są wydatkami: ekwiwalentnymi transferowymi mieszanymi 152. Renty i zasiłki socjalne są dochodami: ekwiwalentnymi transferowymi mieszanymi 153. W obrębie finansów publicznych dominują zjawiska finansowe o charakterze: ekwiwalentnym kredytowym transferowym 154. Sektorowa klasyfikacja zjawisk finansowych obejmuje finanse: przedsiębiorstw banków publiczne prywatne 155. Operacje REVERS REPO: zwiększają pieniądz w obiegu zmniejszają go zwiększają potencjał kredytowy banków komercyjnych Klasyfikacja finansowa wpływów publicznych jest przeprowadzana stosownie do: technik pobierania wpływów finansowej ich natury ich miejsca w budżecie źródła wpływów W skład strategii finansowych wchodzą następujące instrumenty: limity finansowe ulgi podatkowe koncesje reglamentacja cen, dóbr konsumpcyjnych, inwestycyjnych itp. Cechami strategii finansowych są: selektywne oddziaływanie kompleksowość oddziaływania sztywność formuł stabilność parametrów ekonomiczno-finansowych Najbardziej sztywnymi wydatkami są wydatki publiczne na: zbrojenia roboty publiczne wynagrodzenia i świadczenia socjalne Podstawowym źródłem dochodów publicznych są (wybrać jeden rodzaj): dochody z emisji papierów wartościowych wpływy z majątku prywatnego wpływy z majątku publicznego dochody z podatków i opłat Nieodpłatność podatku dotyczy nieodpłatności: bezpośredniej pośredniej żadnej Funkcje podatku są następujące: kosztowa fiskalna stabilizacyjna dochodowa Zgodnie z klasyfikacją podmiotową podatki dzielą się na: pośrednie bezpośrednie przychodowe celowe Stosownie do kryterium źródła podatki klasyfikuje się: dochodowe majątkowe pośrednie interwencyjne Podaj przykład stawki kwotowej podatku: 11. Krzywa Lorenza dotyczy zależności między: poziomem dochodów budżetowych a poziomem dochodów ludności dochodami budżetowymi a stopą opodatkowania dochodami ludności a stopą opodatkowania bezpośredniego poziomem oszczędzania a dochodami budżetowymi 12. Zasady podatkowe w/g A. Smitha: elastyczności dochodowości pewności równomierności 13. Obciążenia w czasie z tytułu długu publicznego (przyszłych pokoleń) są mniej dotkliwe, gdy był on przeznaczony na finansowanie: efektywnych inwestycji produkcyjnych konsumpcji indywidualnej bieżącej konsumpcji zbiorowej 14. Bezpieczną granicą zadłużenia w/g standardów Unii Europejskiej jest relacja DP/PNB: 40% 50% 60% 75% 15. Specyfiką polskiej struktury długu publicznego jest przewaga: zadłużenia wewnętrznego zadłużenia zewnętrznego zobowiązań budżetu centralnego zobowiązań budżetów lokalnych długoterminowych papierów rządowych 16. Do stałych wydatków budżetowych zalicza się wydatki na: inwestycje bezpośrednio produkcyjne inwestycje pośrednio produkcyjne inwestycje nieprodukcyjne bieżące wydatki na sferę budżetową 17. Zasada zupełności budżetu przejawia się w: ujęciu budżetu w jednym całościowym planie szczegółowym określaniu dochodów i wydatków zestawieniu wszystkich dochodów i wydatków państwa 18. Aktywne operacje bankowe to: dokonywanie rozliczeń przyjmowanie depozytów udzielanie kredytów przyznawanie gwarancji bankowych 19. Najefektywniejszym sposobem ubezpieczeń są: a) samoubezpieczenie rezerwy budżetowe instytucje ubezpieczeniowe 20. Funkcja ubezpieczeń: dochodowa wyrównawcza celowa dystrybucyjna kosztowa 21. Z punktu widzenia przedmiotu finansowania rozróżnia się kredyty: handlowe bankowe państwowe instytucji międzynarodowych 22. Overdraft to kredyt: przejściowy w rachunku bieżącym przejściowy w rachunku kredytowym w rachunku otwartym 23. Ze względu na specyfikę operacyjną wyróżnia się banki: kredytu krótko i długoterminowego lokalne i ogólnokrajowe przemysłowe, rolne, budowlane itd. 24. Nadzór bankowy w R.P. jest usytuowany w strukturach: ministerstwa finansów NBP niezależny 25. Kredyt refinansowy służy finansowaniu: dyskonta weksli wydatków budżetowych inwestycji centralnych 26. Cash flow to: zysk netto zysk netto + amortyzacja zysk netto – amortyzacja zysk brutto + amortyzacja 27. Zysk operacyjny to zysk: po opodatkowaniu przed opodatkowaniem po zapłaceniu odsetek i opodatkowaniu zysk brutto – podatek VAT 28. Rachunek Cash-Flow to zestawienie: pasywów i aktywów przychodów i kosztów wpływów i wydatków pieniężnych 29. Kapitał stały obejmuje: majątek trwały firmy zobowiązania bieżące + zysk netto kapitał własny kapitał własny + zobowiązania długoterminowe 30. Złota reguła bilansowa to relacja: kapitału własnego do majątku trwałego majątku obrotowego do pasywów bieżących zysku netto do pasywów bieżących 31. Restrykcyjna polityka banku centralnego polega na: obniżeniu stopy rezerw obligatoryjnych podwyższeniu stopy rezerw obligatoryjnych kupnie papierów wartościowych podwyżce stóp refinansowych 32. Wzrost stopy rezerw obligatoryjnych oznacza: spadek potencjału kredytowego banków komercyjnych wzrost tego potencjału dodatkowe zabezpieczenie płynności banków komercyjnych 33. Pieniądz w funkcji środka cyrkulacji obsługuje transakcje: kupna- sprzedaży kredytowe regulowania zobowiązań 34. Europian Currency Unit (ECU) pełni funkcję: środka cyrkulacji środka tezauryzacji miernika wartości 35. Pieniądz jako środek tezauryzacji ma następujące cechy: stała wartość nominalna stała wartość realna pociąga za sobą koszty transformacji 36. Pieniądz zewnętrzny to depozyty: a’vista w bankach komercyjnych terminowe w bankach komercyjnych w banku centralnym 37. Uszereguj w/g kryterium malejącej płynności (w/g J.R. Hicksa) aktywa: rezerwowe - 2 inwestycyjne - 3 bieżące -1 38. Pieniądz to dobro: niepodzielne jednorodne niejednorodne 39. Finanse to: zasoby pieniężne procesy podziału wartości majątkowych w gospodarce publicznej procesy podziału i wymiany wartości ekonomiczno- społecznych 40. Sfery działania finansów to: produkcja konsumpcja wymiana i podział inwestycje 41. Zjawiska finansowe to: wszystkie zjawiska pieniężne zjawiska pieniężne związane z realizacją: - funkcji cyrkulacji, -funkcji cyrkulacji i środka płatniczego, -funkcji cyrkulacji, środka płatniczego i tezauryzacji zjawiska pieniężne związane z funkcją miernika wartości 42. Funkcje finansów wynikają wprost z następujących funkcji państwa: zewnętrznej wewnętrznej stabilizacyjnej socjalnej 43. Wymienić elementy polityki finansowej: 44. Krzywa Laffer’a określa zależność między poziomem: dochodów budżetowych i dochodów ludności dochodów ludności a ich opodatkowaniem dochodów budżetowych a stopą opodatkowania oszczędzania a dochodami ludności 45. Ekwiwalentne strumienie pieniądza to: wynagrodzenia za pracę składki ubezpieczeniowe odsetki kredytowe 46. Strumienie pieniężne redystrybucyjne to: subwencje darowizny przychody ze sprzedaży spłaty rat kapitałowych kredytu 47. Strumienie pieniężne kredytowe: odsetki kredytowe prowizje kredytowe spłaty rat kapitałowych pożyczki pozabankowe 48. Równomierność natężenia zjawisk finansowych w/g kryterium przedmiotowego jest charakterystyczna dla finansów: ludności przedsiębiorstw banków ubezpieczeń 49. Do finansów zdecentralizowanych zalicza się finanse: banków firm ludności instytucji ubezpieczeniowych 50. Parametry ekonomiczno – finansowe to: wskaźniki zadłużenia wskaźniki płynności finansowej wielkości niezależne od decydenta, wartościujące efekt lub nakład 51. Rachunek alokacji dóbr publicznych opiera się na: pełnym rachunku ekonomicznym niepełnym rachunku zawężonym do kalkulacji- tylko efektów, -tylko nakładów rachunku nakładów i wartości użytkowych 52. Redystrybucja bezpośrednia polega na wyrównywaniu dysproporcji dochodów poprzez: zasiłki, zapomogi obciążenia podatkowe typu pośredniego preferencje cenowe Zasada równości ofiary wiąże się z opodatkowaniem dochodów w/g następujących kryteriów: jednolite opodatkowanie progresywne opodatkowanie opodatkowanie liniowe Wypieranie kredytu przez papiery rządowe wiąże się z systemem: opodatkowania firm preferencji kredytowych w ramach polityki stabilizacyjnej rządu finansowania deficytu budżetowego poprzez dług publiczny Podstawową stopą NBP jest stopa kredytu: refinansowego lombardowego redyskontowego Stopa kredytu refinansowego jest: wyższa od stopy kred. redyskontowego niższa od stopy kred. redyskontowego niższa od stopy kredytu lombardowego Celem polityki stabilizacyjnej jest: stabilizacja bilansu handlu zagranicznego optymalne wykorzystanie potencjału gospodarczego stabilizacja siły nabywczej pieniądza stabilizacja systemy finansów publicznych, w tym zwłaszcza systemu podatkowego Zgodnie z koncepcją polityki fiskalnej A.Hansenn w okresie stanu pełnego zatrudnienia głównym źródłem finansowania wydatków publicznych powinny być: dług publiczny zaciągany wśród ludności kredyt w bankach komercyjnych progresywne podatki pośrednie progresywne podatki bezpośrednie Redystrybucyjny typ systemu podatkowego w/g J. Buchanana cechuje się: dodatnim saldem obciążeń netto w jednostkach niskodochodowych dodatnim saldem w jednostkach wysokodochodowych ujemnym saldem w jednostkach niskodochodowych ujemnym saldem w jednostkach wysokodochodowych Funkcjonalna klasyfikacja wydatków publicznych dotyczy ich ujmowania w/g kryterium: resortów przedmiotu wydatków obszarów (zadań) działalności państwa podmiotów gospodarowania Wydatki aktywne i neutralne wyodrębnia się w grupach wydatków: celowych funkcjonalnych politycznych finansowych kupna – sprzedaży kredytowe regulowania zobowiązań 2. Europian Currency Unit/ECU/ pełni funkcje: Środka cyrkulacji Środka tezauryzacji Miernika wartości 3. Pieniądz jako środek tezauryzacji ma cechy: stała wartość nominalna stała wartość realna pociąga za sobą koszty transformacji 4. Pieniądz zew. to depozyty: a’ wista w bankach komercyjnych terminy w bankach komercyjnych w banku centralnym 5. Uszereguj według kryterium malejącej płynności J.R. Hicksa aktywa bieżące, rezerwowe, inwestycyjne 6. Pieniądz to dobro niepodzielne jednorodne niejednorodne 7. Finanse to: zasoby pieniężne procesy podziału wartości majątkowych w gospodarce publicznej procesy podziału i wymiany wartości ekonomiczno – społecznych 8. Sfery podziału finansów to: produkcja konsumpcja wymiana i podział inwestycje 9. Zjawiska finansowe to: wszystkie zjawiska pieniężne zjawiska zw. z realizacją funkcji – cyrkulacji, - cyrkulacji i środka pieniężnego, - cyrkulacji, środka płatniczego i tezauryzacji zjawiska pieniężne zw. Z funkcja miernika wartości 10. Funkcje finansów wynikają wprost z następujących funkcji państwa zewnętrznej wewnętrznej stabilizacyjnej socjalnej 11. Wymień elementy polityki finansowej wybór celów osiąganych w wyniku gospodarki finansowej, wybór środków, wybór metod regulacji celów 12. Krzywa Laffer’a określa zależność między poziomem dochodów budżetowych i dochodów ludności dochodów ludności a ich opodatkowaniem dochodów budżetowych a stopą opodatkowania oszczędzania a dochodami ludności 13. Ekwiwalentne strumienie pieniądza to: wynagrodzenie za pracę składki ubezpieczeń odsetki kredytowe 14. Strumienie pieniężne redystrybucyjne to: subwencje darowizny przychody ze sprzedaży spłaty rat kapitałowych kredytu 15. Strumienie pieniężne kredytowe to odsetki kredytowe prowizje kredytowe spłaty rat kapitałowych pożyczki pozabankowe 16. Równomierność natężenia zjawisk finansowych wg kryterium przedmiotowego jest charakterystyczna dla finansów: ludności przedsiębiorstw banków ubezpieczeń 17. Kwalifikacja finansowa wpływów publicznych jest przeprowadzana stosownie do technik pobierania wpływów finansowej ich natury ich miejsca w budżecie źródła wpływów 18. W skład strategii finansowych wchodzą następujące instrumenty limity finansowe ulgi podatkowe koncesje reglamentacje cen, dóbr konsumpcyjnych, inwestycyjnych 19. Cechami strategii finansowej są selektywne oddziaływanie kompleksowość oddziaływania sztywność formuł stabilność parametrów ekonomiczno finansowych 20. Najbardziej sztywnymi wydatkami są wydatki publiczne na zbrojenia roboty publiczne wynagrodzenia i świadczenia socjalne 21. Podstawowym źródłem dochodów publicznych są; dochody z emisji papierów wartościowych wpływy z majątku prywatnego wpływy z majątku publicznego dochody z podatków i opłat 22. Nieodpłatność podatku dotyczy nieodpłatności bezpośredniej pośredniej żadnej 23. Funkcje podatku są następujące: kosztowa fiskalna stabilizacyjna dochodowa 24. Zgodnie z klasyfikacją podmiotową podatki dzieli się na; bezpośrednie pośrednie przychodowe celowe 25. Stosownie do kryterium źródła podatki klasyfikuje się: dochodowe majątkowe pośrednie interwencyjne 26. Podaj przykład stawki kwotowej podatku – 27. Krzywa Lorenza dotyczy zależności między: poziomem dochodów budżetowych a poziomem dochodów ludności dochodami budżetowymi a stopą opodatkowania dochodami ludności a stopą opodatkowania bezpośredniego poziomem oszczędzania a dochodami budżetowymi 28. Zasady podatkowe wg A. Smitha : elastyczności dochodowości pewności równomierności 29. Obciążenia w czasie z tytułu długu publicznego(przyszłych pokoleń) są mniej dotkliwe, gdy był on przeznaczony na finansowanie: efektywnych inwestycji produkcyjnych konsumpcji indywidualnej bieżącej konsumpcji zbiorowej 30. Bezpieczną granicą zadłużenia w/ g standardów Unii Europejskiej jest relacja DP/PNB: 40% 50% 60% 75% 31. Specyfiką polskiej struktury długu publicznego jest przewaga: zadłużenia wewnętrznego zadłużenie zewnętrznego zobowiązań budżetu centralnego zobowiązań budżetów lokalnych długoterminowych papierów rządowych 32. Do stałych wydatków budżetowych zalicza się wydatki na: inwestycje bezpośrednio produkcyjne inwestycje pośrednio produkcyjne inwestycje nieprodukcyjne bieżące wydatki na sferę budżetową 33. Zasada zupełności budżetu przejawia się w: ujęciu budżetu w jednym całościowym planie szczegółowym określeniu dochodów i wydatków zestawieniu wszystkich dochodów i wydatków państwa 34. Aktywne operacje bankowe to: dokonywanie rozliczeń przyjmowanie depozytów udzielanie kredytów przyznawanie gwarancji bankowych 35. Najefektywniejszym sposobem ubezpieczeń są samo ubezpieczenie rezerwy budżetowe instytucje ubezpieczeniowe 36. Funkcje ubezpieczeń: dochodowa wyrównawcza celowa dystrybucyjna kosztowa 37. Z punktu widzenia przedmiotu finansowania rozróżnia się kredyty: handlowe bankowe państwowe instytucji międzynarodowych 38. Overdraft to kredyt: przejściowy w rachunku bieżącym przejściowy w rachunku kredytowym w rachunku otwartym 39. Ze względu na specyfikę operacyjną wyróżnia się banki: kredytu krótko i długoterminowego lokalne i ogólnokrajowe przemysłowe, rolne, budowlane itd. 40. Nadzór bankowy w R.P. jest usytuowany w strukturach: ministerstwa finansów NBP Niezależny 41. Kredyt refinansowy służy finansowaniu: dyskonta weksli wydatków budżetowych inwestycji centralnych 42. CASH FLOW to: zysk netto zysk netto + amortyzacja zysk netto – amortyzacja zysk brutto + amortyzacja 43. Zysk operacyjny to zysk: po opodatkowaniu przed opodatkowaniem po zapłaceniu odsetek i opodatkowaniu zysk brutto – podatek WAT 44. Rachunek CASH – FLOW to zestawienie: pasywów i aktywów przychodów i kosztów wpływów i wydatków pieniężnych 45. Kapitał stały obejmuje: majątek trwały firmy zobowiązania bieżące + zysk netto kapitał własny kapitał własny + zobowiązania długoterminowe 46. Złota reguła bilansowa to realizacja: kapitału własnego do majątku trwałego majątku obrotowego do pasywów bieżących zysku netto do pasywów bieżących 47. Restrykcyjna polityka banku centralnego polega na: obniżeniu stopy rezerw obligatoryjnych podwyższeniu stopy rezerw obligatoryjnych kupnie papierów wartościowych podwyżce stóp refinansowych 48. Wzrost stopy rezerw obligatoryjnych oznacza: spadek potencjału kredytowego banków komercyjnych wzrost tego potencjału dodatkowe zabezpieczenie płynności banków komercyjnych 49. Do finansów zdecentralizowanych zalicza się finanse: banków firm ludności instytucji ubezpieczeniowych 50. Parametry ekonomiczno – finansowe to: wskaźniki zadłużenia wskaźniki płynności finansowej wielkości niezależne od decydenta, wartościujące efekt lub nakład 51. Rachunek alokacji dóbr publicznych opiera się na: pełnym rachunku ekonomicznym niepełnym rachunku zawężonym do kalkulacji-tylko efektów-tylko nakładów rachunku nakładów i wartości użytkowych 52. Redystrybucja bezpośrednia polega wyrównywaniu dysproporcji dochodów poprzez: zasiłki, zapomogi obciążenia podatkowe typu pośredniego preferencje cenowe 53. Zasada równości ofiary wiąże się z opodatkowaniem dochodów wg. następujących kryteriów: jednolite opodatkowanie progresywne opodatkowanie opodatkowanie liniowe 54. Wypieranie kredytu przez papiery rządowe wiąże się z systemem: opodatkowania firm preferencji, kredytowych w ramach polityki stabilizacyjnej rządu finansowania deficytu budżetowego poprzez dług publiczny 55. Podstawową stopą NBP jest stopa kredytu: refinansowego lombardowego redyskontowego 56. Stopa kredytu refinansowego jest: wyższa od stopy kredytu redyskontowego niższa od stopy kredytu redyskontowego niższa od stopy kredytu lombardowego 57. Celem polityki stabilizacyjnej jest: stabilizacja bilansu handlu zagranicznego optymalne wykorzystanie potencjału gospodarczego stabilizacja siły nabywczej pieniądza stabilizacja systemu finansów publicznych, w tym zwłaszcza systemu podatkowego 58. Zgodnie z koncepcją polityki fiskalnej A. Hansena w okresie stanu pełnego zatrudnienia głównym źródłem finansowania wydatków publicznych powinny być: dług publiczny zaciągany wśród ludności kredyt w bankach komercyjnych progresywne podatki pośrednie progresywne podatki bezpośrednie 59. Redystrybucyjny typ systemu podatkowego wg J. Buchanana cechuje się: dodatnim saldem obciążeń netto w jednostkach nisko dochodowych dodatnim saldem w jednostkach wysokodochodowych ujemnym saldem w jednostkach niskodochodowych ujemnym saldem w jednostkach wysokodochodowych 60. Funkcjonalna klasyfikacja wydatków publicznych dotyczy ich ujmowania wg kryterium: resortów przedmiotu wydatków obszarów / zadań/ działalności państwa podmiotów gospodarowania 61. Wydatki aktywne i neutralne wyodrębnia się w grupach wydatków: celowych funkcjonalnych politycznych finansowych 62. We współczesnej gospodarce rynkowej dominują następujące transakcje kupna sprzedaży gotówkowe kredytowe redystrybucyjne 63. Funkcja tezauryzacyjna pieniądza jest zdeterminowana jest zdeterminowana jego funkcja jako: miernika wartości środka cyrkulacji środka płatniczego 64. Banknot to bilet bankowy wymienialny na: wymienialny na kruszec niewymienialny na kruszec o charakterze pieniądza skrypturalnego 65. Największą płynność mają depozyty na rachunkach banku centralnego banku komercyjnego ludności 66. Sferami pośredniego – parametrycznego oddziaływania finansów są: produkcja wymiana i podział konsumpcja i akumulacja 67. Zjawiska pieniężne nie zaliczane do finansowych to procesy planowania finansowego sprawozdawczości finansowej kredytowania działalności nieprodukcyjnej 68. Wtórny podział PKB odbywa się poprzez budżet firmy prywatne wyodrębnienie dochodów czynników produkcji sektor bankowa kapitałowy 69. Instrumentami rynkowymi polityki pieniężnej są: stopy refinansowe rezerwy obligatoryjne kurs walutowy limity 70. Stopa redyskontowa banku centralnego jest wyższa od stopy lombardowej wyższa od stopy refinansowej wyższa od stopy dyskontowej banków komercyjnych 71. Ekspansywność polityki banku centralnego jest związana z obniżką stopy refinansowej wzrostem stopy refinansowej sprzedażą papierów rządowych kupnem papierów rządowych 72. Teoretycznie rynkowa stopa procentowa (rp) mieści się w przedziale stopy redyskontowej ( rr) i lombardowej (rl) rlrp>rr rlrr 73. Wymienić wady ubezpieczeń w formie rezerw budżetowych 74. Ubezpieczenia społeczne różnią się od gospodarczych ubezpieczeń osobowych przedmiotem ubezpieczenia wysokością odszkodowania związkiem ze stosunkiem pracy 75. Franszyza integralna dotyczy: zwolnienia od wypłaty odszkodowań poniżej określonej kwoty szkody obligatoryjnego zmniejszenia odszkodowań o określona kwotę zakazu wypłaty odszkodowań 76. Wzrost zobowiązań firmy oznacza: powiększenie cash flow zmniejszenie c.f upłynnienie majątku firmy 77. Kapitał obrotowy netto to dodatnia różnica miedzy: kapitałem stałym a majątkiem trwałym firmy kapitałem własnym a aktywami bieżącymi zobowiązaniami bieżącymi a aktywami bieżącymi 78. Złota reguła bankowa dotyczy: długości cyklu finansowania majątku z obcych źródeł relacji między aktywami bieżącymi a pasywami bieżącymi relacji między kapitałem stałym a majątkiem trwałym 79. Podstawowe tendencje we współczesnej bankowości to: specjalizacja banków uniwersalizm w działalności banków wzrost roli banków spółdzielczych 80. Według specjalizacji funkcjonalnej wyodrębnia się banki kredytu długo i krótko terminowego branżowe spółdzielcze, operacyjne, państwowe 81. Ograniczenia kapitałowe przy tworzeniu nowego banku w Polsce wynoszą: 1 mln ECU 3 mln ECU 5 mln ECU 82. Prawo A Wagnera dotyczy wzrostu sektora prywatnego w gospodarce relacji dochodów budżetowych do skali opodatkowania wzrostu zakresu wydatków publicznych 83. W warunkach depresji specyficznym instrumentem interwencji państwa wg A Hansena są pożyczki rządowe od społeczeństwa pożyczki od banków komercyjnych podatki konsumpcyjne 84. Wydatki czasowe i ostateczne należą do grupy wydatków: aktywnych neutralnych wyspecjalizowanych 85. Strategie finansowe są technikami: stabilnymi elastycznymi kompleksowymi selektywnymi 86. Najbardziej elastycznymi wydatkami publicznymi są: roboty publiczne zbrojenia wynagrodzenia i świadczenia socjalne 87. Gros dochodów sektora publicznego pochodzi z własności publicznej pożyczek podatków i opłat 88. Przykładem parametrów ekonomiczno finansowych są: limit nakładów inwestycyjnych cena stopa procentowa wskaźniki płynności finansowej 89. Dystrybucja (alokacja) czasowa PKB ma związek z: samofinansowaniem kredytowaniem subwencjonowanie 90. Wypieranie kredytu przez papiery rządowe oznacza: zwiększenie możliwości inwestycyjnych sektora prywatnego zmniejszenie możliwości inwestycyjnych sektora prywatnego zwiększenie rynkowej stopy procentowej 91. Podstawowym instrumentem kontroli inflacji przez NBP jest regulowanie stopy procentowej podaży pieniądza kursu walutowego 92. Instrumentami stabilizacyjnej polityki finansowej państwa są: parametry ekonomiczno finansowe wydatki publiczne i zakup towarów i usług stopa obciążeń netto sektora prywatnego 93. Metodami pobudzenia wzrosty gospodarczego są spadek obciążeń netto wzrost obciążeń netto wzrost wydatków publicznych spadek wydatków publicznych 94. Dodatni eksport neto to: nadwyżka eksportu nad importem nadwyżka importu nad eksportem dodatnie saldo bilansu płatniczego 95. Wymień cechy podatku: przymusowe, nieodpłatne, bezzwrotne,ogólne. 96. Z punktu widzenia przedmiotu opodatkowania podatki klasyfikuje się: a) konsumpcyjne celowe bezpośrednie 97. Biorąc pod uwagę źródła podatku wyodrębnia się podatki: ogólne celowe majątkowe pośrednie bezpośrednie 98. Przerzucalność podatkowa wiąże się z: obniżką wynagrodzeń podwyżką cen zbytu podwyżką cen zakupu 99. Krzywa Lorenza dotyczy: relacji stopą opodatkowania, a dochodami budżetowymi relacji między stopą opodatkowania, a wzrostem PKB redystrybucji dochodów ludności poprzez podatek progresywny 100. Z punktu widzenia interesów Państwa wyróżnia się następujące zasady podatkowe: równości powszechności elastyczności pewności 101. Koszty obsługi długu publicznego należą do wydatków: sztywnych elastycznych inwestycyjnych 102. Tworzenie funduszy parabudżetowych np. /PFRON/ oznacza odstępstwo od zasady budżetowej: równowagi szczegółowości jedności 103. Funkcje budżetu są następujące: wyrównawcza fiskalna kosztowa organizacyjna 104. Zysk operacyjny to : zysk brutto – podatek dochodowy nadwyżka z działalności podstawowej firmy przed opodatkowaniem zysk netto + amortyzacja zysk netto + odsetki 105. Aktywa bieżące to: środki obrotowe firmy majątek trwały różnica między kapitałem stałym , a pasywami bieżącymi 106. Metody polityki finansowej to: stymulowanie rozwoju gospodarczego formy opodatkowania gospodarki sposoby dokonywania wydatków pieniężnych Państwa zapewnienie bezpieczeństwa zew. i wew. 107. Transferami są: podatki i opłaty wynagrodzenia prowizje bankowe 108. Fundusz nabywczy ludności to: saldo przychodów i wydatków redystrybucyjnych wydatki ekwiwalentne skorygowane o saldo oszczędności przychody ekwiwalentne skorygowane o saldo oszczędności 109. Wśród gospodarstw typu emeryckigo dominują zjawiska finansowe o charakterze: przychodów transferowych przychodów ekwiwalentnych wydatków ekwiwalentnych 110. Większość publicznych przychodów finansowych ma charakter: transferowy kredytowy ekwiwalentny mieszany 111. Przychodami finansowymi banku są: odsetki prowizje spłaty rat kredytowych 112. Gros wydatków finansowych instytucji ubezpieczeniowych wiąże się z operacjami: ekwiwalentnymi transferowymi kredytowymi mieszanymi 113. Funkcje ubezpieczeń: lokacyjna stabilizacyjna organizacyjna kompensacyjna 114. Najmniej racjonalnym systemem zabezpieczania się przed zdarzeniami losowymi jest: samoubezpieczenie rezerwy budżetowe rezerwy banku centralnego fundusze ubezpieczeniowe 115. Wypłacalność krótkoterminową firmy odzwierciedla wskaźnik: kapitałowy wiarygodności kredytowej płynności finansowej 116. Stosowanie barteru jest ograniczeniem zakresu działania finansów w sferze: podziału konsumpcji wymiany produkcji 117. Zasoby płynności gospodarki odzwierciedla agregat pieniężny: M0 M1 M2 M3 M4/L/ 118. We współczesnej gospodarce spada rola pieniądza w funkcji środka: wymiany płatniczego tezauryzacji 119. Zjawiska finansowe charakteryzujące się brakiem związku między strumieniami wartości materialnych i pieniężnych to zjawiska: ekwiwalentne kredytowe redystrybucyjne transfery 120. W następstwie transferu ilość pieniądza w obiegu: powiększa się zmniejsza się pozostaje bez zmian 121. Transfery należą do zjawisk finansowych klasyfikowanych jako: podmiotowe przedmiotowe aktywne neutralne 122. Kredytowe zjawiska finansowe są elementem klasyfikacji: sektorowej podmiotowej przedmiotowej 123. Elementami gospodarki finansowej są: planowanie cash- flow planowanie produkcji ewidencja księgowa planowanie zatrudnienia 124. Zakup papierów wartościowych przez bank centralny: zwiększa jego aktywa zmniejsza te aktywa zwiększa obieg pieniężny zmniejsza obieg 125. Przejawem polityki restrykcyjnej jest spadek: stopy rezerw obligatoryjnych stopy rezerw celowych stopy procentowej operacji REVERSE REPO 126. Polityka ekspansywna banku centralnego przejawia się wzrostem: stopy rezerw obligatoryjnych stopy rezerw celowych stopy procentowej operacji REVERSE REPO 127. Gwarancje Skarbu Państwa mają banki: PBK SA BGK SA PeKao SA PBI SA 128. Tworzenie obligatoryjnych rezerw banku centralnego jest przejawem następującej funkcji banku centralnego: banku banków banku emisyjnego banku państwa banku gospodarki narodowej 129. Elementami systemu bankowego są: rola banku centralnego funkcje nadzoru bankowego polityka stopy procentowej polityka kursowa 130. Tworzenie funduszy pozabudżetowych jest przejawem zasady: a) równowagi jedności jawności budżetu 131. Alokacyjna funkcja finansów w obrębie dóbr publicznych jest realizowana poprzez kryterium: pełnego rachunku ekonomicznego rachunku tylko nakładów rachunku tylko efektów użytkowych rachunku efektów użytkowych i nakładów 132. Stopa kredytu refinansowego jest: niższa od stopy kredytu redyskontowego wyższa od niej wyższa od stopy kredytu lombardowego niższa od niej 133. Stopa kredytu lombardowego jest: wyższa od stopy redyskontowej niższa od stopy redyskonta wyższa od stopy kredytu refinansowego 134. Elementami jakościowymi kredytu są: zabezpieczenie waluta kredytu okres kredytu prowizja 135. Parametrami ekonomiczno- finansowymi są: ceny stopy opodatkowania stawki amortyzacji wskaźnik rentowności wskaźnik płynności finansowej 136. W/g Hansena w fazie wzrostu PKB i oszczędności należy pobudzać gospodarkę poprzez wydatki publiczne finansowane z: kredytu bankowego długu publicznego progresywnego podatku dochodowego opodatkowania konsumpcji 137. Do finansów scentralizowanych zalicza się finanse: gmin państwa banków korporacji gospodarczych 138. Ujemny eksport netto danej gospodarki oznacza: alokowanie jej oszczędności za granicą przypływ pieniądza z zagranicy nadwyżkę importu nad eksportem 139.Elementami polityki finansowej państwa są: polityka fiskalna polityka stopy procentowej polityka kursowa polityka wydatków publicznych 140. Wykorzystywanie finansów w roli instrumentu utrzymywania wysokiego poziomu zatrudnienia jest przejawem ich funkcji: rozdzielczej stabilizacyjnej alokacyjnej dochodowej 141. Emisja cudzych papierów wartościowych przez bank komercyjny jest zaliczana do operacji: finansujących depozytowych zleconych 142. Zanikowy charakter ma w Polsce kredyt banku centralnego: redyskontowy lombardowy refinansowy 143. Jakościowymi warunkami redyskonta weksli w banku centralnym są: podpisy 2 wypłacalnych osób ważność weksla do ½ roku handlowy charakter weksla 144. W/g podmiotu gromadzenia wyróżnia się podatki: ogólne celowe lokalne 145. W/g celów polityki gospodarczej wyodrębnia się podatki: aktywne fiskalne centralne interwencyjne 146. Krzywa Lorenza dotyczy: wpływu opodatkowania na wzrost dochodów budżetowych rozkładu dochodów w społeczeństwie przed i po opodatkowaniu alokacyjnej funkcji podatków w gospodarce 147. W/g standardów UE koszty obsługi zadłużenia nie powinny rocznie przekraczać: 60% budżetu 60% PKB 3% PKB 3% budżetu 148. Karta kredytowa jest: pieniądzem niepieniądzem środkiem płatniczym 149. Pieniądz w funkcji tezauryzacyjnej: ma stabilną wartość nominalną nie pociąga za sobą kosztów transformacji pociąga za sobą koszty transformacji nie ma stabilnej wartości nominalnej 150. Pieniądz zdawkowy to: bilety bankowe banknoty bilon 151. Odsetki kredytowe są wydatkami: ekwiwalentnymi transferowymi mieszanymi 152. Renty i zasiłki socjalne są dochodami: ekwiwalentnymi transferowymi mieszanymi 153. W obrębie finansów publicznych dominują zjawiska finansowe o charakterze: ekwiwalentnym kredytowym transferowym 154. Sektorowa klasyfikacja zjawisk finansowych obejmuje finanse: przedsiębiorstw banków publiczne prywatne 155. Operacje REVERS REPO: zwiększają pieniądz w obiegu zmniejszają go zwiększają potencjał kredytowy banków komercyjnych Klasyfikacja finansowa wpływów publicznych jest przeprowadzana stosownie do: technik pobierania wpływów finansowej ich natury ich miejsca w budżecie źródła wpływów W skład strategii finansowych wchodzą następujące instrumenty: limity finansowe ulgi podatkowe koncesje reglamentacja cen, dóbr konsumpcyjnych, inwestycyjnych itp. Cechami strategii finansowych są: selektywne oddziaływanie kompleksowość oddziaływania sztywność formuł stabilność parametrów ekonomiczno-finansowych Najbardziej sztywnymi wydatkami są wydatki publiczne na: zbrojenia roboty publiczne wynagrodzenia i świadczenia socjalne Podstawowym źródłem dochodów publicznych są (wybrać jeden rodzaj): dochody z emisji papierów wartościowych wpływy z majątku prywatnego wpływy z majątku publicznego dochody z podatków i opłat Nieodpłatność podatku dotyczy nieodpłatności: bezpośredniej pośredniej żadnej Funkcje podatku są następujące: kosztowa fiskalna stabilizacyjna dochodowa Zgodnie z klasyfikacją podmiotową podatki dzielą się na: pośrednie bezpośrednie przychodowe celowe Stosownie do kryterium źródła podatki klasyfikuje się: dochodowe majątkowe pośrednie interwencyjne Podaj przykład stawki kwotowej podatku: 11. Krzywa Lorenza dotyczy zależności między: poziomem dochodów budżetowych a poziomem dochodów ludności dochodami budżetowymi a stopą opodatkowania dochodami ludności a stopą opodatkowania bezpośredniego poziomem oszczędzania a dochodami budżetowymi 12. Zasady podatkowe w/g A. Smitha: elastyczności dochodowości pewności równomierności 13. Obciążenia w czasie z tytułu długu publicznego (przyszłych pokoleń) są mniej dotkliwe, gdy był on przeznaczony na finansowanie: efektywnych inwestycji produkcyjnych konsumpcji indywidualnej bieżącej konsumpcji zbiorowej 14. Bezpieczną granicą zadłużenia w/g standardów Unii Europejskiej jest relacja DP/PNB: 40% 50% 60% 75% 15. Specyfiką polskiej struktury długu publicznego jest przewaga: zadłużenia wewnętrznego zadłużenia zewnętrznego zobowiązań budżetu centralnego zobowiązań budżetów lokalnych długoterminowych papierów rządowych 16. Do stałych wydatków budżetowych zalicza się wydatki na: inwestycje bezpośrednio produkcyjne inwestycje pośrednio produkcyjne inwestycje nieprodukcyjne bieżące wydatki na sferę budżetową 17. Zasada zupełności budżetu przejawia się w: ujęciu budżetu w jednym całościowym planie szczegółowym określaniu dochodów i wydatków zestawieniu wszystkich dochodów i wydatków państwa 18. Aktywne operacje bankowe to: dokonywanie rozliczeń przyjmowanie depozytów udzielanie kredytów przyznawanie gwarancji bankowych 19. Najefektywniejszym sposobem ubezpieczeń są: a) samoubezpieczenie rezerwy budżetowe instytucje ubezpieczeniowe 20. Funkcja ubezpieczeń: dochodowa wyrównawcza celowa dystrybucyjna kosztowa 21. Z punktu widzenia przedmiotu finansowania rozróżnia się kredyty: handlowe bankowe państwowe instytucji międzynarodowych 22. Overdraft to kredyt: przejściowy w rachunku bieżącym przejściowy w rachunku kredytowym w rachunku otwartym 23. Ze względu na specyfikę operacyjną wyróżnia się banki: kredytu krótko i długoterminowego lokalne i ogólnokrajowe przemysłowe, rolne, budowlane itd. 24. Nadzór bankowy w R.P. jest usytuowany w strukturach: ministerstwa finansów NBP niezależny 25. Kredyt refinansowy służy finansowaniu: dyskonta weksli wydatków budżetowych inwestycji centralnych 26. Cash flow to: zysk netto zysk netto + amortyzacja zysk netto – amortyzacja zysk brutto + amortyzacja 27. Zysk operacyjny to zysk: po opodatkowaniu przed opodatkowaniem po zapłaceniu odsetek i opodatkowaniu zysk brutto – podatek VAT 28. Rachunek Cash-Flow to zestawienie: pasywów i aktywów przychodów i kosztów wpływów i wydatków pieniężnych 29. Kapitał stały obejmuje: majątek trwały firmy zobowiązania bieżące + zysk netto kapitał własny kapitał własny + zobowiązania długoterminowe 30. Złota reguła bilansowa to relacja: kapitału własnego do majątku trwałego majątku obrotowego do pasywów bieżących zysku netto do pasywów bieżących 31. Restrykcyjna polityka banku centralnego polega na: obniżeniu stopy rezerw obligatoryjnych podwyższeniu stopy rezerw obligatoryjnych kupnie papierów wartościowych podwyżce stóp refinansowych 32. Wzrost stopy rezerw obligatoryjnych oznacza: spadek potencjału kredytowego banków komercyjnych wzrost tego potencjału dodatkowe zabezpieczenie płynności banków komercyjnych 33. Pieniądz w funkcji środka cyrkulacji obsługuje transakcje: kupna- sprzedaży kredytowe regulowania zobowiązań 34. Europian Currency Unit (ECU) pełni funkcję: środka cyrkulacji środka tezauryzacji miernika wartości 35. Pieniądz jako środek tezauryzacji ma następujące cechy: stała wartość nominalna stała wartość realna pociąga za sobą koszty transformacji 36. Pieniądz zewnętrzny to depozyty: a’vista w bankach komercyjnych terminowe w bankach komercyjnych w banku centralnym 37. Uszereguj w/g kryterium malejącej płynności (w/g J.R. Hicksa) aktywa: rezerwowe - 2 inwestycyjne - 3 bieżące -1 38. Pieniądz to dobro: niepodzielne jednorodne niejednorodne 39. Finanse to: zasoby pieniężne procesy podziału wartości majątkowych w gospodarce publicznej procesy podziału i wymiany wartości ekonomiczno- społecznych 40. Sfery działania finansów to: produkcja konsumpcja wymiana i podział inwestycje 41. Zjawiska finansowe to: wszystkie zjawiska pieniężne zjawiska pieniężne związane z realizacją: - funkcji cyrkulacji, -funkcji cyrkulacji i środka płatniczego, -funkcji cyrkulacji, środka płatniczego i tezauryzacji zjawiska pieniężne związane z funkcją miernika wartości 42. Funkcje finansów wynikają wprost z następujących funkcji państwa: zewnętrznej wewnętrznej stabilizacyjnej socjalnej 43. Wymienić elementy polityki finansowej: 44. Krzywa Laffer’a określa zależność między poziomem: dochodów budżetowych i dochodów ludności dochodów ludności a ich opodatkowaniem dochodów budżetowych a stopą opodatkowania oszczędzania a dochodami ludności 45. Ekwiwalentne strumienie pieniądza to: wynagrodzenia za pracę składki ubezpieczeniowe odsetki kredytowe 46. Strumienie pieniężne redystrybucyjne to: subwencje darowizny przychody ze sprzedaży spłaty rat kapitałowych kredytu 47. Strumienie pieniężne kredytowe: odsetki kredytowe prowizje kredytowe spłaty rat kapitałowych pożyczki pozabankowe 48. Równomierność natężenia zjawisk finansowych w/g kryterium przedmiotowego jest charakterystyczna dla finansów: ludności przedsiębiorstw banków ubezpieczeń 49. Do finansów zdecentralizowanych zalicza się finanse: banków firm ludności instytucji ubezpieczeniowych 50. Parametry ekonomiczno – finansowe to: wskaźniki zadłużenia wskaźniki płynności finansowej wielkości niezależne od decydenta, wartościujące efekt lub nakład 51. Rachunek alokacji dóbr publicznych opiera się na: pełnym rachunku ekonomicznym niepełnym rachunku zawężonym do kalkulacji- tylko efektów, -tylko nakładów rachunku nakładów i wartości użytkowych 52. Redystrybucja bezpośrednia polega na wyrównywaniu dysproporcji dochodów poprzez: zasiłki, zapomogi obciążenia podatkowe typu pośredniego preferencje cenowe Zasada równości ofiary wiąże się z opodatkowaniem dochodów w/g następujących kryteriów: jednolite opodatkowanie progresywne opodatkowanie opodatkowanie liniowe Wypieranie kredytu przez papiery rządowe wiąże się z systemem: opodatkowania firm preferencji kredytowych w ramach polityki stabilizacyjnej rządu finansowania deficytu budżetowego poprzez dług publiczny Podstawową stopą NBP jest stopa kredytu: refinansowego lombardowego redyskontowego Stopa kredytu refinansowego jest: wyższa od stopy kred. redyskontowego niższa od stopy kred. redyskontowego niższa od stopy kredytu lombardowego Celem polityki stabilizacyjnej jest: stabilizacja bilansu handlu zagranicznego optymalne wykorzystanie potencjału gospodarczego stabilizacja siły nabywczej pieniądza stabilizacja systemy finansów publicznych, w tym zwłaszcza systemu podatkowego Zgodnie z koncepcją polityki fiskalnej A.Hansenn w okresie stanu pełnego zatrudnienia głównym źródłem finansowania wydatków publicznych powinny być: dług publiczny zaciągany wśród ludności kredyt w bankach komercyjnych progresywne podatki pośrednie progresywne podatki bezpośrednie Redystrybucyjny typ systemu podatkowego w/g J. Buchanana cechuje się: dodatnim saldem obciążeń netto w jednostkach niskodochodowych dodatnim saldem w jednostkach wysokodochodowych ujemnym saldem w jednostkach niskodochodowych ujemnym saldem w jednostkach wysokodochodowych Funkcjonalna klasyfikacja wydatków publicznych dotyczy ich ujmowania w/g kryterium: resortów przedmiotu wydatków obszarów (zadań) działalności państwa podmiotów gospodarowania Wydatki aktywne i neutralne wyodrębnia się w grupach wydatków: celowych funkcjonalnych politycznych finansowych sklep z bielizną